نمونه قرارداد برگزاری کارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر به نمایندگی …………………. معاون …………………. دانشگاه به نشاني ….........................…. كه من­بعد در اين قرارداد «دانشگاه» ناميده می‌شود ازیک‌طرف و موسسه ……………………. به شماره ثبت ……..... شناسه ملی دارای پروانه فعالیت به شماره …………… مورخ …………  از مرکز مدیریت آموزش دولتی/دفتر آموزش و پژوهش استانداری …………. با امضاء آقای/ خانم ……………… با کد ملی…………………که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………… مورخ…………  دارنده امضاء مجاز و تعهدآور موسسه مزبور می‌باشد به آدرس ………………………………………………………… کد پستی ………………………………. و شماره تلفن ……………………….. كه من­بعد در اين قرارداد «مجری» ناميده می‌شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد می‌گردد.

 

ماده 2- موضوع قرارداد

برگزاری دوره‌های آموزشی …………...…………… در دانشگاه ……… به مدت…… روز، جمعاً به مدت ……… ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ……………. مورخ ……… کمیته اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت …………………. نفر از کارکنان دانشگاه.

 

ماده 3– محل اجرای قرارداد ……………………………………………………

 

ماده 4 مدت قرارداد

از تاریخ……………… لغایت ……………… به مدت …………… روز بر اساس برنامه زمان‌بندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …….: …………… شنبه  مورخ ……………… (صبح و بعدازظهر)

روز شروع دوره ........: …………… شنبه  مورخ ……………… (صبح و بعدازظهر)

 

ماده 5- مبلغ قرارداد

حق‌الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ ………………… ریال (…………………………… ریال) می‌باشد که پس از تأیید برگزاری دوره‌های آموزشی توسط  ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

الف) حق‌التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ……………………………… ریال.

ب) هزینه پذیرائی شامل ……………………………. جمعاً مبلغ ………………………………… ریال.

ج) هزینه تأمین مواد کمک‌آموزشی مصرفی  شامل کیف، پوشه، طلق، ماژیک  مبلغ ………………………………. ریال.

تبصره: در صورت اضافه يا كسر ساعات دوره، مبلغ کل قرارداد در پايان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق‌الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

 

ماده 6- فسخ قرارداد

هر يك از طرفين قرارداد اين حق را خواهند داشت كه  قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل این قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ نمايند.

 

ماده 7- بروز حوادث قهري

درصورتی‌که حوادث غیرمترقبه و خارج از حيطه اقتدار و اختيار بر هر يك از طرفين قرارداد حاكم گردد و موجب بروز هرگونه تأخیر در اجراي مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرايط فوق قرارداد به حالت تعليق درآمده و مسئوليتي ازاین‌جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

 

ماده 8- داوري و حكميت

در صورت بروز اختلاف در اجراي مفاد قرارداد و يا اختلاف‌نظر در تفسير بندهاي قرارداد، ملاك عمل طرفين حكميت و داوري داور مرضی‌الطرفین (موسسه ..............................) خواهد بود. خواهد بود.

 

ماده 9- تعهدات مجری 

9-1- مجری مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره‌ها به مدت …… روز همکاری نماید.

9-2- تأمین کتب، جزوات و هماهنگی با  اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می‌باشد.

9-3- پرداخت حق‌الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت …………. روز بر عهده مجری می‌باشد.

9-4- ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار …………………… و میان وعده شامل …………. و تأمین مواد کمک‌آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه، طلق، ماژیک جهت شرکت‌کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می‌باشد.

9-5- به‌کارگیری مدرسین مورد تأیید کمیته اجرائی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه یا دارای گواهی صلاحیت از مرکز آموزش مدیریت دولتی بر عهده مجری می‌باشد.

9-6- تأمین محل اقامت اساتید دعوت‌شده از سایر مراکز در …….. بر عهده مجری می‌باشد.

 

ماده 10- تعهدات دانشگاه

10-1- تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت‌کنندگان در کارگاه بر عهده دانشگاه می‌باشد.

10-2- تأمین وسیله ایاب­و­ذهاب در شهرستان ……. بر عهده دانشگاه می‌باشد.

10-3- تأمین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده دانشگاه می‌باشد.

10-4- تکمیل فرم نظرسنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت‌کنندگان بر عهده دانشگاه می‌باشد.

 

ماده 11- تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت‌نامه بانکی به میزان ....... % مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (12) این قرارداد به‌طور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر این صورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد به‌طور کامل و ارائه تسویه‌حساب‌های لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

ماده 12- رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف

مسئول رسيدگي به تخلفات مجری ستاد اجرايي آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود و چنانچه اختلافاتي بين طرفين اول و دوم اين قرارداد پيش آید اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد و طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق یا کمیته صدرالذکر رفع نمايند، بدواً در کمیته موضوع ماده (94) آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه مطرح و رأی مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود، در صورت عدم اجرا طرفین می‌توانند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل‌وفصل نمایند.

تبصره 1: مجری ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به‌موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين می‌شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت‌های دانشگاه به مجری موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

 

ماده 13- اصلاح قرارداد

دانشگاه می‌تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا ..... % مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با مجری، خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته مندرج در ماده (12) قرارداد با قیمت‌های توافقی تا سقف یادشده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا ..... % مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

 

ماده 14 ممنوعیت‌های قانونی

مجری اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دی‌ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هیچ‌یک از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاه‌های دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

 

ماده 15قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پیش‌بینی نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

 

ماده 16 نشاني طرفين

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه‌هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.

 

ماده 17 نسخ قرارداد

اين قرارداد در ..... صفحه، 17 ماده، سه تبصره،10 جزء و در ..... نسخه  تنظیم‌شده است كه پس از امضا و تأیید طرفين همگی حکم واحد داشته و فی‌مابین و قائم‌مقام قانونی طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها