نمونه قرارداد پژوهشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی­ما‌بین؛ دانشگاه ...………… واحد ………… به نشاني …………................................……… كه من­بعد در اين قرارداد «واحد» ناميده می‌شود، و خانم/آقای ……...…… عضو هيات علمي ………… داراي رتبه دانشگاهي.….........…… به شماره شناسنامه ….......………… کد ملی …..…......……… صادره از …………… تلفن ثابت …................… تلفن همراه …………… به آدرس ………........................................…………… که ازین پس «مجري طرح» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1-موضوع قرارداد

اين قرارداد به منظور اجراي طرح پژوهشي و مبناء و مرجع اين قرارداد آئین‌نامه منبع و سيستهاي مالي بخش دانشگاه ...................................، مصوب ............................. در شوراي مركزي دانشگاه است كه به‌منظور اجراي طرح‌های مصوب در واحدهاي دانشگاه ................................ معتبر خواهد بود.

 

ماده 2: مدت قرارداد   

……. ماه از تاريخ …….. لغايت……………..

 

ماده 3: محل اجراي قرارداد

 الف-محل­هايي كه در ارتباط با اجراي پروژه، نياز به مسافرت مجري طرح و همكاران به آنجا می‌باشد.

بنوع وسيله نقلیه‌ای كه براي مسافرت از آن استفاده می‌شود.

جوسايل و تجهيزاتي كه در اجراي قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه به نوع مدل و كارخانه سازنده.

 

ماده 4: هزینه‌ها

كل هزينه پیش‌بینی‌شده براي اجراي پروژه:

4-1- هزینه‌های پرسنلي  

الف: حق‌الزحمه مجري  

ب: حق‌الزحمه همكاران

4-2- هزينه خريد تجهيزات 

الف: مصرفي

ب: غير مصرفي

4-3- هزينه مسافرت‌ها   

4-4- هزینه‌های متفرقه  

4-5- هزينه كل

ماده 5: شرایط قرارداد

5-1- وظایف و مسئولیت‌های مجری طرح

5-1-1- مجری طرح موظف است جهت تصویب و اجرای طرح مطابق مواد 7،8 و 9 آئین‌نامه و تبصره‌های مربوطه اقدام نماید.

5-1-2- مجری طرح موظف است مطابق بند 10 پرسشنامه طرح پژوهشی (فرم شماره صفر) نسبت به تهیه جدول زمانی اجرای طرح، اقدام و بر اساس آن در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت کار را به مراجع ذی‌ربط مواد 7، 8 و 9 و تبصره‌های مربوطه، ارائه نموده و در انتها، گزارش جامعی از طرح تحقیقاتی خود را به‌صورت مجلد و پس از تائید شورای پژوهشی واحد دانشگاهی به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی ارائه نماید.

5-1-3- کلیه تجهیزات مورداستفاده در انجام طرح متعلق به دانشگاه ....................... می‌باشد و مطابق ماده 13 آئین‌نامه مجری موظف است به حفظ، نگهداری، استفاده بهینه و اعاده به‌موقع آن‌ها به واحد دانشگاهی می‌باشد.

5-2- وظایف و مسئولیت‌های واحد دانشگاهی

واحد دانشگاهی موظف است با توجه به مواد 5 و 6 آئین‌نامه و بر اساس پیشرفت کار و گزارش ارائه‌شده از سوی مجری و تائید معاونت یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد مطابق مواد 7،8 و 9 و تبصره‌های آن در آئین‌نامه:

الف: حق‌الزحمه وی و همکاران را پرداخت نماید.

ب: بنا به درخواست مجری طرح، تجهیزات موردنیاز را پس از موافقت معاون یا رئیس اداره یا مسئول پژوهشی واحد، تهیه و در اختیار مجری طرح قرار دهد.

5-3- شرایط عمومی قرارداد 

5-3-1- بر اساس ماده 12 آئین‌نامه می‌باشد.

5-3-2- حقوق حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده در چهارچوب برنامه پژوهشی ارائه‌شده مطابق مواد 15،16،17 و 18 آئین‌نامه منابع و سیاست‌های مالی بخش پژوهش دانشگاه ............................... می‌باشد.

 

ماده 6: مالیات

هرگونه مالیات متعلق به اعتبار طرح از محل وجوه پرداختی کسر مي‌گردد.

تبصره: اعتبار پیش‌بینی‌شده در این قرارداد صرفاً جهت هزینه‌های تعیین‌شده در این طرح می‌باید صرف شود و پرداخت هزینه‌های دیگر از محل اعتبار این قرارداد ممنوع بوده و مستلزم پرداخت جریمه از سوی مجری می‌باشد.

 

ماده 7: مشخصات همكاران

رديف    نام و نام خانوادگی        سمت (رتبه)     ميزان حقوق در ساعت (ريال)          كل حق‌الزحمه             جمع کل (ریال)

 

ماده 8: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9: تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10: تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11: فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 12: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13: حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 14: تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد و یک نسخه از آن به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه ............................. ارسال خواهد شد.

 

مجری طرح معاون                                  رئیس اداره                            مسئول پژوهشی واحد رئیس دانشگاه ...............................

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها