نمونه قرارداد حق‌التدریس

ماده1- زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ……… لغایت ……… برای مدت ……… هفته (یك نیمسال) می‌باشد.

 

ماده2- میزان حق‌التدریس در دانشگاه‌ها برای دروس نظری و عملی مطابق با آئین‌نامه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین مصوبات هیات امنای دانشگاه­­های منطقه می‌باشد كه در مقابل گواهی انجام كار از طرف واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشكده قابل پرداخت است.

 تبصره: پرداخت كامل حق‌التدریس منوط به تحویل اوراق امتحانات كتبی و لیست كامل نمرات امتحان همان نیمسال می‌باشد.

 
ماده3- تعهدات مدرس

3-1- خانم / آقای …………. به‌موجب این قرارداد موظف است طبق برنامه‌ای كه از طرف دانشكده تعیین می‌شود برای تدریس درس حضور یافته و پس از انجام امتحانات اوراق امتحانات كتبی و نمرات امتحانی را در ظرف 10 روز به دانشكده تحویل نماید. چنانچه بعضی از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكیل نشود مدرس مكلف است با اطلاع قبلی دانشكده جلسات تشكیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و در صورت غیبت موجه برای جلسات تشكیل نشده حق‌التدریس پرداخت نخواهد شد و مدرس مكلف به جبران جلسات تشكیل نشده با اطلاع دانشكده می‌باشد و برای این جلسات فقط نصف حق‌التدریس را دریافت خواهد كرد. در صورت حضور مدرس و عدم تشكیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی وی برای جبران جلسات تشكیل نشده ....... موسسه می‌تواند با توافق مدرس اقدام نماید و مدرس می‌تواند برای تدریس این جلسات اضافی ...... حق‌التدریس اضافی مطالبه نماید

3-2- شركت در جلسات امتحانی كه عندالزوم از طرف دانشكده در ارتباط با دروس موضوع این قرارداد تشكیل می‌شود اجباری و جزء وظایف آموزشی مدرس محسوب می‌گردد.

3-3- مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این ماده را به صورت كلی یا جزیی به غیر واگذار نماید.

3-4- مدرس تعهد می‌نماید كه مجموع ساعات تدریس وی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از حداكثر ساعات مندرج در آئین‌نامه حق‌التدریس اساتید مدعو تجاوز ننماید

 

ماده4- تدریس در موسسه طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی‌تواند مبنای استخدام یا تبدیل وضع مدرس به‌صورت عضو هیات علمی موسسه قرار گیرد و تدریس طبق این قرارداد موید هیچ‌گونه سمت رسمی دانشگاهی نمی‌باشد.

 

ماده5- موسسه می‌تواند درصورتی‌که صلاح بداند این قرارداد را با اطلاع قبلی یک‌ماهه فسخ نماید.

 

ماده6- درصورتی‌که مدرس قرارداد را بدون رعایت ماده 5 فسخ نماید و یا بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود و یا از انجام امتحانات و تحویل اوراق استنكاف نماید، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم می‌شود دو برابر وجوهی را كه به‌موجب این قرارداد دریافت داشته است به دانشگاه مسترد دارد.

 تبصره: تشخیص عذر موجه به عهده دانشگاه می‌باشد.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها