گنجینه استانداردهای کمیته‌ مخابرات سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
ـکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (S1AP) S1
2
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) و شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف کلی-مرحله 2
3
تکامل بلند مدت (LTE) شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA -پروتکل کاربردی (M2AP) M2
4
تکامل بلند مدت (lte)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) پروتکل کاربردی (X2AP)X2
5
تکامل بلند مدت (lte) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (e-utra) ویژگی پروتکل همگرایی داده بسته (pdcp)
6
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش پیوند رادیویی (RLC)
7
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش دسترسی رسانه (MAC)
8
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش لایه 2- اندازه گیری ها
9
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ویژگی پروتکل واپایش -الزامات تجهیزات کاربر(UE) که از یک باند بسامدی مستقل آزاد پشتیبانی می کنند
10
سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS)تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) -لایه فیزیکی برای عملکرد رله
11
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) ارسال و دریافت رادیویی تجهیزات کاربر (UE) -
12
شبکه های سلولی IMT -EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 2- تجهیزات کاربر (UE) گسترش مستقیم (UTRA FDD) CDMA
13
تکامل بلند مدت (LTE)،شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)حمل و نقل نشانک دهی برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند پخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN
14
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 برای واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) درون E-UTRAN
15
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی واسط های پشتیبانی کننده از خدمت چند بخشی پخش همگانی چند رسانه ای (MBMS) (MBMS) درون E-UTRAN
16
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل داده X2
17
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) حمل و نقل نشانک دهی X2
18
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) اصول و جنبه های کلی X2
19
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) ،حمل و نقل نشانک دهی S1
20
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از X2
21
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) لایه 1 از S1
22
تکامل بلند مدت (LTE)-شبکه دسترسی رادیویی زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN)اصول و جنبه های کلی S1
23
شبکه های سلولی IMT، EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- دستورالعمل R&TTE را پوشش می دهد ، قسمت 1- مقدمه و الزامات مشترک
24
شبکه های سلولی EN,IMT هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-دستورالعمل R&TTE راپوشش میدهد،قسمت 2-تجهیزات کاربر (UE)گسترش مستقیم UTRA FDD CDMA
25
موضوعات طیف رادیویی (ERM) و سازگاری الکترومغناطیسی ، افزاره های با برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 25 مگاهرتز و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز ، قسمت EN :2 هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-
26
پروتکل واپایش دروازه -بسته های ITU-T ، H.248.1 برای میان کاری ITU-T H.323 و ITU-T H.324
27
پروتکل واپایش دروازه -نمابر ،مکالمات متنی و بسته های متمایز کننده تماس
28
پروتکل واپایش دروازه -حمل و نقل بر روی پروتکل انتقال واپایش جریان (SCTP)
29
تکامل بلند مدت (LTE)شبکه دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRAN) توصیف معماری
30
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) واپایش منبع رادیویی (RRC) -مشخصات پروتکل
31
جنبه های پردازش گفتار ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ) جنبه های Q0S برای خدمات عمومی در شبکه های GSM و 3G قسمت 6- پسا پردازش و روشهای آماری
32
سامانه های انتقال و رسانه ،سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری معماری شبکه های انتقال نوری
33
ساخت ،نصب و محافظت از بافه ها و سایرعناصر تجهیزات بیرونی همبندی های شبکه دسترسی نوری برای خدمات باند پهن
34
سامانه های انقتال و رسانه ، سامانه های رقمی و شبکه ها -شبکه های رقمی -شبکه های انتقال نوری -اصطلاحات و تعاریف شبکه های انتقال نوری
35
شبکه های داده-سامانه های باز ارتباطات و امنیت -برنامه های کاربردی و خدمات امن -امنیت تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTC) -الزامات کارکردی و معماری جنبه های امنیت IPTV
36
تجهیزات برقی برای اندازه گیری ،واپایش و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-الزامات عمومی
37
تارهای (فیبرهای )نوری -قسمت 1-20-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -هندسه تار
38
تارهای نوری -قسمت 1-30-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون درستی تار
39
تارهای نوری -قسمت 1-41-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون-پهنای باند
40
بافه های نوری -قسمت 1-43-روش های اندازه گیری و رویه های آزمون -اندازه گیری عددی دریچه (روزنه )
41
افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال
42
افزاره های اتصال متقابل تارنوری و اجزای غیرفعال-آزمون ها و مه نمک
43
سامانه مخابراتی متحرک جهانی
44
دسترسی رادیویی زمینی تکمل یافته جهانی
45
تارهای نوری -قسمت 2- مشخصات محصول -کلیات
46
اندازه گیری عملکردهای رادیویی تجهیزات کاربر برای پایانه های LTE/UMTS
47
سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-جنبه های کلی
48
سامانه مخابراتی سلول رقمی (دیجیتال)-اصول واسط
49
مخابرات و خدمات همگرایی پروتکل های اینترنتی
50
مخابرات و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی پیشرفته
51
بررسی فنی شرایط محیطی
52
شبکه مدیریت مخابرات
53
سامانه مخابراتی سیاره جهانی
54
خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت
55
خدمات پیام کوتاه برای شبکه های ثابت-راهکار مبتنی بر شبکه
56
پروتکل ها و خدمات همگرای اینترنتی و مخابراتی برای شبکه سازی اینترنتی
57
سلسله مراتب رقمی همزمان
58
سلسله مراتب رقمی همزمان-پاییش عملکرد یک سویه
59
سلسله مراتب رقمی همزمان-خطوط استیجاری
60
مخابرات رقمی بهبود یافته بدون سیم
61
سامانه حمل و نقل هوشمند-ارتباطات وسایل نقلیه
62
موضوعات مهم سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی
63
انتقال و همتافتگری
64
انتقال و همتافتگری- استفاده از تار تک حالته در شبکه دسترسی
65
شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند
66
جنبه های شبکه-شماره گذاری و نشان دهی برای حفظ شماره
67
دسترسی-پایانه ها-انتقال و همتافتگری
68
خدمات پیام رسانی چندرسانه ای برای شبکه های ثابت
69
مخابرات و خدمات همگرای پروتکل های اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته
70
دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری
71
دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-واسط آزمودن شبکه های نوری بیرونی
72
کیفیت انتقال گفتار و چند رسانه ای
73
دسترسی ،پایانه ها،انتقال و همتافتگری-مشخصات سامانه انتقال تارنوری
74
سامانه مخابراتی سلول رقمی(فاز2+)
75
دسترسی و پایانه ها-شبکه عمومی تلفن
76
شبکه های بافه ای (کابلی)برای نشانک های تلویزیونی ،صوتی و خدمات تعاملی قسمت 4- تجهیزات باند پهن غیر فعال برای شبکه های بافه ای هم محور
77
سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد 11801
78
سامانه های بافه (کابل کشی )عام-مشخصات آزمون بافه (کابل کشی ) ارتباطی متوازن مطابق با استاندارد iso-iec 11801- قسمت 2-25-حوزه کاری با اتصال دهنده های 4 قطبی m12 فرم خام مشخصات تفصیلی
79
مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-1- مشخصات بخشی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر
80
مجموعه بافه (کابل ) هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-2- مشخصات تفصیلی خام مجموعه های بافه (کابل)هم محور انعطاف پذیر
81
مجموعه های (کابل)بافه هم محور و بسامد رادیویی-قسمت 2-3-مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )هم محور انعطاف پذیر گستره بسامد 0MHz تا 1000 MHz اتصال دهنده های INSO_IEC 61169-8
82
مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-4- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-2
83
مجموعه های بافه (کابل )هم محور و بسامد رادیویی -قسمت 2-7- مشخصات تفصیلی مجموعه های بافه (کابل )برای گیرنده های رادیو و تلویزیون -گستره بسامد 0MHz تا 3000MHz اتصال دهنده های INSO-IEC 61169-47
84
مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3- ویژگی بخشی برای مجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر
85
مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 3-1- ویژگی تفصیلی پرنشده برای محجموعه های کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر
86
مجموعه های بسامد رادیویی و کابل هم محور -قسمت 4-1- مشخصه تفصیلی پرنشده برای مجموعه های کابل هم محور نیمه سخت
87
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت3-10 -بافه های در فضای باز -مشخصات خانوادگی برای بافه های مخابراتی نوری مجرایی (داکت ) و خاکی یا هوایی مهاردار
88
کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 4-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 600MHZ -کابل های رابط موقت و محیط کاری
89
کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ-کابل های انشعابی و اتصال اصلی
90
کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت5-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها با حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های رابط موقت و محیط کاری
91
کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-1-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های انشعابی واتصال اصلی
92
کابل های فلزی چند جزئی (زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات قیاسی (آنالوگ)و رقمی (دیجیتال )-قسمت 6-2-ویژگی های بخش مربوط به کابل ها بدون حفاظ الکتریکی با کاربری تا 250MHZ کابل های کابل های رابط موقت و محیط کاری
93
سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 1- پارامتر های پایه
94
پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248
95
سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 2- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم بسامد (FDMA)
96
سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطع در باندهای بسامدی در گستره 25/24 تا 5/29 GHZ با استفاده از روش های دسترسی مختلف -قسمت 3- روش های دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی (TDMA)
97
سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 4- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم کد دنباله مستقیم CS-CDMA
98
سامانه های رادیو ثابت -تجهیزات نقطه به چند نقطه -سامانه های رادیویی رقمی (دیجیتالی ) نقطه به چند نقطه در باندهای بسامدی در گستره 24/25 تا GHZ29/5گیگاهرتز با استفاده از روشهای دسترسی مختلف -قسمت 5- روشهای دسترسی چند گانه با تقسیم زمانی چند حامل MC-TDMA
99
پروتکل واپایش (کنترل) دروازه -خصوصیات بسته SDP ITU-T H .248
100
اطلاعات راهنما در به کارگیری خازن ها،مقاومت سلف ها و واحدهای فیلتر کامل برای حذف تداخل الکترومغناطیسی
101
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی
102
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) همتافتگری و کد گذاری مجرا (E-UTRA) مجرا های فیزیکی و مدوله سازی
103
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA) رویه های لایه فیزیکی
104
تکامل بلند مدت (LTE) دسترسی رادیو زمینی جهانی تکامل یافته (E-UTRA)الزامات قابلیت های دسترسی رادیویی تجهیزات کاربر(UE)
105
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -واسط های اتصال دهنده فیبر نوری-قسمت 20-خانواده اتصال دهنده نوع LC
106
سری M نگهداری شبکه مدیریت مخابرات (TMN) و نگهداری شبکه -سامانه های انتقال بین المللی ،مدارهای تلفن،تلگرافی ،دورنگار و مدارهای استیجاری شبکه مدیریت مخابرات-اصول یک شبکه مدیریت مخابرات
107
سامانه های رادیویی ثابت ، آزمون انطباق -قسمت 1- تجهیزات نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
108
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-1-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -تعاریف و الزامات کلی
109
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-2-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایFDMA
110
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 2-3-تجهیزات نقطه به -چند نقطه -روشهای اجرایی آزمون برای سامانه هایTDMA
111
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-4- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های FH-CDMA
112
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-5- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های DS-CDMA
113
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 2-6- تجهیزات نقطه به چند نقطه -روش های اجرایی آزمون برای سامانه های دسترسی چند گانه با تقسیم بندی زمانی چند حاملی (MC-TDMA)
114
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق-قسمت 3-1- آنتن های نقطه به نقطه -تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
115
سامانه های رادیویی ثابت -آزمون انطباق -قسمت 3-2- آنتن های نقطه به چند نقطه تعاریف -الزامات کلی و روشهای اجرایی آزمون
116
شبکه های سلولی EN -IMT هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 18- ایستگاه پایه (BS) رادیویی چند استانداردی (MSR)- E-UTRA GSM/EDGE ,UTRA
117
شبکه های سلولی EN ,IMT هماهنگ شده که الزمات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش میدهد-قسمت 19-تجهیزات کاربرTDD(UE)- WIMAXسیار- OFDMA TDD WMAN
118
شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2رهنمود R& TTE را پوشش می دهد -قسمت 20 ایستگاههای پایه TDD (BS) WIMAX سیار OFDMA TDD WMAN
119
شبکه های سلولی IMT,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2-رهنمود R&TTE را پوشش می دهد -قسمت 21-تجهیزات کاربرد FDD(UE) WiMAX سیار OFDMA TDD WMAN
120
شبکه های سلولی IM,EN هماهنگ شده که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد-قسمت 22- ایستگاه های پایه FDD(BS) وایمکس WIMAX سیار - ) OFDMA TDD WMAN
121
سری L-ساختمان نصب و فاظت کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی -مفصل های فیبر نوری
122
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10- مشخصات بخشی کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE)
123
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 10-1- مشخصات تفضیلی خام کابل های نیمه سخت با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE)
124
بافه های (کابل های ) ارتباطی هم محور قسمت 1-206-روشهای آزمون محیطی -توالی آب و هوایی
125
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-2- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (ptfe)
126
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-3- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
127
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-4- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
128
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
129
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-6- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 047-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
130
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-7- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 086-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
131
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-8 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 141-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
132
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-9 مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-75 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
133
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 9- ویژگی مقطعی برای کابل های قابل انعطاف بسامد رادیویی
134
کابل های ارتباطی هم محور (کواکسیال)-قسمت 8-5- مشخصات تفصیلی کابل های نیمه انعطاف پذیر نوع 250-50 با عایق پلی تترافلوئوراتیلن توپر (PTFE)
135
فیبر نوری -قسمت 1-42- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پاشندگی رنگ
136
فیبر نوری -قسمت 1-49- روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -تاخیر مد تفاضلی
137
فیبرهای نوری-قسمت 50-1-روشهای اندازه گیری و رویه های آزمون -آزمون های گرمای مرطوب(حالت پایدار)
138
فیبرهای نوری -قسمت 1-52-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های تغییر دما
139
فیبرهای نوری -قسمت 1-53-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های غوطه وری در آب
140
فیبرهای نوری -قسمت 1-54-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -پرتوافکنی گاما
141
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-5-فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر فراتاخت
142
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)قسمت 4-6-روش های آزمون و اندازه گیری در برابر اختلال های هدایتی ،القا شده به وسیله میدان های بسامد رادیویی
143
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-6-استانداردهای کلی (عام ) -استاندارد گسیل برای محیط های مسکونی ،تجاری و صنعتی سبک
144
تجهیزات فناوری اطلاعات-مشخصه های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری
145
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری) -قسمت 1-2 ویژگی کلی -جدول تطابق مرجع برای روش های اجرایی آزمون بافه (کابل ) نوری
146
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-20-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -کلیات و تعاریف
147
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 1-24-ویژگی کلی-روشهای اجرایی آزمون پایه ای بافه (کابل)نوری -روش های آزمون الکتریکی
148
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)-قسمت 2-10 - بافه های تار نوری داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دو طرفه
149
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت 2-11-بافه های تار نوری داخلی -ویژگی تفصیلی بافه های (کابل های ) یک طرفه و دوطرفه برای استفاده در بافه کشی محوطه بنا
150
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-20 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نوری چند تاری
151
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-30 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی خانوادگی بافه های نواری
152
ابزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-1-آزمون ها-ارتعاش (سینوسی)
153
افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-10-آزمون ها-مقاومت در برابر له شدگی
154
تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روش های اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
155
افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-35 -آزمون ها -چرخش محوری کابل
156
افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-44-آزمون ها -خمش کاهنده کرنش افزاره های فیبر نوری
157
افزارهای اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-5-آزمون ها-پیچش
158
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری)قسمت2-41 -بافه های (کابل های ) داخلی -ویژگی محصول برای تارهای (فیبرهای) A4 میانگیر (بافر ) شده یک طرفه و دوطرفه
159
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 2-51- بافه های (کابل های ) درون بنا -مشخصات تفصیلی بافه های (کابل های) یک طرفه و دوطرفه مورد استفاده در بندها برای محیط واپایش شده (کنترل شده )
160
افزاره های اتصال متقابل فیبرهای نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-6-آزمون ها-استحکام کششی ساز و کار جفت شدگی
161
افزاره های اتصال متقابل تار نوری (فیبر نوری)و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-21-آزمایش ها و اندازه گیری ها-زمان سودهی (سوییچینگ )
162
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری ) قسمت 5- مشخصات بخشی -بافه کشی (کابل کشی ) ریز مجرا برای نصب از طریق دمیدن
163
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و اجزای غیر فعال -اتصال دهنده های کابل ها و فیبرهای نوری -قسمت 1-1 ویژگی جزئی خالی
164
اتصال دهنده های تارهای نوری (فیبر های نوری)و بافه ها (کابل ها) قسمت 19-2 تطبیق دهنده تار نوری (فیبر نوری ) دو طرفه نوع SC برای اتصال دهنده های تار فیبر -تک حالته -مشخصات تفصیلی
165
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 10- شرایط ویژه برای نسل اول (CT1, +CT1 ) و نسل دوم (CT2) تجهیزات تلفن بدون بند گوشی
166
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 12- شرایط ویژه برای پایانه دهانه بسیار کوچک ،ایستگاههای زمینی تعاملی ماهواره ای که در گستره های بسامدی بین 30GHz, 4GHz در خدمت م
167
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 13- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی باند شهروندان (cb) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری )
168
تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت 1-3-پارامترهای بهره و توان -روش اندازه گیری توان نوری
169
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 15- شرایط ویژه برای تجهیزات رادیویی آماتور ،موجود به صورت تجاری
170
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 16- شرایط ویژه برای تجهیزات ارتباطات رادیویی سلولی قیاسی (آنالوگ ) -سیار و قابل حمل
171
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 19- شرایط ویژه برای ایستگاههای زمینی متحرک تنها گیرنده (ROMES) که درباند GHz 1/5 کارکرده و ارتباطات داده ای را فراهم می کنند
172
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (MES) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 20- شرایط ویژه برای ایستگاههای متحرک زمینی مورد استفاده در خدمات متحرک ماهواره ای (MSS)
173
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 22-شرایط ویژه برای تجهیزات متحرک هوانوردی و رادیویی ثابت با بسامد خیلی بالا با پایه زمینی
174
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 27-شرایط ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان فوق العاده پایین (ULP-AMI) و وسایل جانبی مرتبط (ULP-AMI-P)
175
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 28-شرایط ویژه برای پیوند های بی سیم تصویری رقمی (دیجیتال )
176
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 29-شرایط ویژه برای وسایل های خدمت داده های پزشکی (MEDS) که در باندهای 401 MHz تا 402 MHz , 405 MHz تا 406MHz کار میکنند
177
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 31-شرایط ویژه برای تجهیزات در باند 9KHZ تا 315KHZ برای کاشتنی فعال پزشکی با توان فوق پایین (ULP-AMI) و وسایل های جانبی مرتبط
178
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 32-شرایط ویژه برای کاربردهای رادار کاوش زمینی و موانع
179
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 35-الزامات ویژه برای کاشتنی های فعال پزشکی با توان پایین (LP-AMI) که در باندهای 2483/5 MHz تا 2500 کار می کنند
180
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 50-شرایط ویژه برای ایستگاه پایه ارتباطات سلولی (BS) تکرار کننده و تجهیزات کمکی
181
سازگاری الکترومغناطیسی وموضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی ،قسمت 6- شرایط ویژه برای تجهیزات مخابراتی بدون بند گوشی ارتقا یافته رقمی (دیجیتالی) (DECT)
182
پروتکل واپایش (کنترل) دروازه
183
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-3- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های حفاظت شده در برابر آب و هوایی
184
سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال )که در باند هماهنگ شده CEPT از 1800MHz تا 1785 MHz کار میکنند-قسمت 1-مشخص های فنی و روش های اندازه گیری
185
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-5- ویژگی آزمون های محیطی ، نصب شده روی وسایل نقلیه زمینی
186
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) دو رورزی ترابری و تردد جاده ای (RTTT) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای ارتباطات کوتاه برد اختصاصی (DSRC)تجهیزات انتقال (500 kbit/S 250 kbit\S که در باند صنعتی ،علمی و پزشکی 5/8 ghZ (ism) کار می کنند
187
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-6- ویژگی آزمون های محیطی ، شرایط محیطی کشتی
188
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (erm) مشخصات فنی و روش های آزمون افزاره های صوتی پهن باند بدون سیم قیاسی (آنالوگ )با آنتن های داخلی و با گستره بسامدی 865 MHz تا 863 MHz توصیه شده توسط CEPT
189
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-7- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری قابل حمل و غیر ساکن
190
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت14-شرایط خاص برای فرستنده های خدمت پخش همگانی تلویزیونی (TV) زمینی قیاسی (آنالوگ) و رقمی (دیجیتال)
191
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-8- ویژگی آزمون های محیطی ، کاربری ساکن در مکان های زیر زمینی
192
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 18- شرایط خاص برای تجهیزات رادیو ترانک زمینی (TETRA)
193
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت10-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 500MHZ کابل های انشعابی کف و اصلی ساختمان
194
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 25-شرایط خاص برای ایستگاههای سیار طیف گسترده دسترسی چندگانه با تقسیم کد (CDMA1x) و تجهیزات کمکی
195
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 11-1 -ویژگیهای بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 500MHZ -کابل های اصلی و انشعاب ساختمان
196
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)استاندارد سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 26- شرایط خاص برای ایستگاههای پایه طیف گسترده دسترسی چند گانه با تقسیم کد (CDMA 1x) تکرار کننده ها و تجهیزات کمک
197
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
198
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی -قسمت 5-شرایط خاص برای رادیو سیار زمینی خصوصی (PMR) و تجهیزات کمکی (گفتاری و غیر گفتاری )
199
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 2-2 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس )تا 100mhz کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100mhz -کابل های رابط و محیط کار
200
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های کوتاه برد (SRD) استفاده کننده از فناوری فراپهن باند (UWB) برای اهداف ارتباطات -EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می دهد
201
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-1ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس )100MHZتا -کابل اصلی انشعابی ساختمان
202
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) خدمات سیار زمینی -تجهیزات رادیویی با مدوله سازی پوشش ثابت یا غیر ثابت که در پهنای باند کانالی 100kHz ,50kHz ,25 kHz یا 150kHz کار می کنند- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
203
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 3-2ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 100MHZ -کابل های رابط و محیط کار
204
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)- خدمات سیار زمینی -ویژگی فرستنده چند کانالی برای خدمات رادیویی سیار خصوصی -EN (PMR) هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
205
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت 4-1 ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 600MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
206
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25 MHzتا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500mW -قسمت 1- مشخصات فنی و روشهای آزمون
207
سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) نشان فرست های بهمن (در برف )سامانه های فرستنده -گیرنده
208
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 9kHz تا 25MHz و سامانه های حلقه القایی در گستره بسامدی 9kHzتا 30MHz-قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون
209
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت8-ویژگیهای کابل های نوع 1 با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 2MHZ
210
کابل های فلزی چند المان(زوج)مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -قسمت9-1 -ویژگیهای بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد (فرکانس ) تا 1000MHZ کابل های اصلی و انشعابی ساختمان
211
اتصال دهنده ها بسامد (فرکانس ) رادیویی (RF) قسمت 1-ویژگی عام -الزامات کلی و روش های اندازه گیری
212
بردهای مدار نوری-قسمت 1- کلیات
213
موج برهای فلزی تو خالی قسمت1-الزامات کلی و روش های اندازه گیری
214
ویژگی دستگاهها و روش های اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت قسمت 4-1 -دستگاههای اندازه گیری اختلال رادیویی و مصونیت -آنتن ها و مکان های آزمون برای اندازه گیری اختلال تابشی
215
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-107-روش های آزمون الکتریکی -آزمون سطح بار میکروفونی کابل (نوفه القاء شده مکانیکی)
216
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-111-روش های آزمون الکتریکی -آزمون پایداری ثابت فاز
217
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-112-روش های آزمون الکتریکی -آزمون افت برگشتی (یکنواختی امپدانس )
218
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-113-روش های آزمون الکتریکی -آزمون ثابت تضعیف
219
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-122-روش های آزمون الکتریکی -آزمون هم شنوایی بین کابل های هم محور
220
کابل های هم محور -قسمت 1-201-آزمون محیطی -آزمون عملکرد خمش در دمای پایین کابل
221
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-314-روش های آزمون مکانیکی -آزمون خمش
222
بافه (کابل)ارتباطی هم محور(کواکسیال)قسمت8-ویژگی بخشی برای بافه های نیمه انعطاف پذیر با دی الکتریک پلی تترافلوئوراتیلن (ptfe)
223
بافه های (کابل های ) چند رشته ای و متقارن زوجی-چهارتایی برای ارتباط رقمی (دیجیتال)قسمت 7- بافه های زوجی متقارن با مشخصه های انتقال 1200MHZ (مگاهرتز)-ویژگی بخشی برای بافه های ارتباطی رقمی و قیاسی (آنالوگ)
224
فیبرهای نوری -قسمت 1-51-روش های اندازه گیری و روش های اجرایی آزمون -آزمون های گرمای خشک (حالت پایدار)
225
سازگاری الکترومغناطیسی (emc) -قسمت 4-4 فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون مصونیت در برابر پالس های الکتریکی تند گذر -رگباره
226
بافه های (کابل های ) تار (فیبر ) نوری قسمت 4-20 بافه های نوری هوایی در مجاورت خطوط فشار قوی الکتریکی -ویژگی جمعی برای بافه های نوری ADSS (تمام دی الکتریک مهار دار)
227
پلاستیکها-پلی استایرن قالب گیری و روزن رانی (اکستروژن )-قسمت 1-شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگیها
228
قرار گیری انسان در معرض میدان هایی با بسامد رادیوئی ناشی از افزاره های مخابراتی بی سیم دستی و قابل نصب بر بدن -مدل های انسانی ، ابزار و روشهای اجرایی-قسمت 2- رویه تعیین نرخ جذب ویژه-(SAR)برای افزاره های دستی که در مجاورت بدن انسان استفاده می شوند (گسترده
229
روش اندازه گیری سرعت نوسانات در ضبط صوت و تجهیزات تکثیر
230
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات انتقال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4GHz (ISM) با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 1- مشخصات فنی و شرایط آزمون
231
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات شبکه مخابراتی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)
232
دسترسی و پایانه ها (AT) الزامات سامانه تلفن قدیمی ساده (POTS) مورد کاربرد در مودم های خط اشتراک رقمی (دیجیتالی )نامتقارن ADSL حین اتصال به خط شبکه تلفن عمومی (PSTN) کنونی قیاسی (آنالوگ)
233
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -سامانه های انتقال پهن باند -تجهیزات ارسال داده که در باند صنعتی ، علمی و پزشکی 2/4 GHz (ISM) که با استفاده از فنون مدوله سازی طیف گسترده کار می کنند-قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود
234
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) مشخصه های فنی و روش های آزمون برای میکروفن های بی سیم در گسترده بسامدی 3GHz تا 25MHz
235
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 33- شرایط خاص برای افزاره های ارتباطات فرا پهن باند (UWB)
236
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت 34- شرایط خاص برای منبع تغذیه بیرونی (EPS) تلفن های سیار
237
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات و خدمات رادیویی-قسمت8-شرایط خاص برای ایستگاههای پایه سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM)
238
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)میکروفون های رادیویی رقمی (دیجیتال ) که در باند هماهنگ شده CEPT، از 1785 MHz تا 1800 MHz کار می کنند -قسمت 2 EN هماهنگ شده ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE)
239
سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 1- مرور کلی و مشخصه های مشترک مستقل از سامانه
240
سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون
241
سامانه های رادیویی ثابت -مشخصه ها و الزامات برای تجهیزات و آنتن های نقطه به نقطه -قسمت 3- تجهیزاتی که در باندهای بسامدی هماهنگ یا ناهماهنگ می تواند به کار رود-EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود رادیو و تجهیزات ارتباط از دور (R&TTE) را پوشش می د
242
سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزارهای کوتاه برد (SRD) تجهیزات ارتباطات داده القایی برای گستره نزدیک عمل کننده در 13/56 MHZ -قسمت 2-EN هماهنگ شده تحت ماده 3-2 رهنمود R&TTE
243
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی در گسترده بسامدی 37/5MHz تا 30MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 1- مشخصه های فنی و روشهای آزمون
244
سری G-سامانه ای انتقال و رسانه ها، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال )تجهیزات پایانه رقمی -مشخصات اصلی انتقال دهنده رمز و تجهیزات تکثیر رقمی سری Y- زیر ساخت اطلاعات کلی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنتی -معماری ، د
245
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 37/5 MHz تا MHz برای غشاء های قابل کاشت (ایمپلنت های )پزشکی فعال با توان فراپایین و لوازم جانبی آن -قسمت 2- EN هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود رادیو و تجهیزات ارتبا
246
استاندارد محصول برای نمایش تطابق گوشی های تلفن سیار با محدودیت های اصلی قرار گیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی (300MHZ-3 GHZ)
247
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) تجهیزات رادیویی در گستره بسامدی 600kHz-315 kHz- قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های آزمون
248
سری G- رسانه ها و سامانه های ارسال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) داده ها از طریق انتقال -جنبه های ذاتی -جنبه های واپایش شبکه انتقال سری Y-زیر ساخت اطلاعات جهانی ، جنبه های پروتکل اینترنتی و شبکه های نسل بعد- جنبه های پروتکل اینترنتی -عملیات ، اجر
249
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-کاربردهای امداد رسانی در بلایا با استفاده از تجهیزات فراخ باند EN (BBDR)5GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2 رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
250
تقویت کننده های نوری -قسمت 1-ویژگی ذاتی
251
شیوه توصیه شده موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) برای تعیین اوج میانگین فضایی نرخ جذب ویژه (SAR) در سر انسان حاصل از افزاره های ارتباطات بی سیم -فنون اندازه گیری
252
سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن ها و تجهیزات چند نقطه ای ، قسمت 1- مرور کلی و الزامات برای سامانه های رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتال)
253
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) افزاره های کوتاه برد (SRD) -شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن که در گستره بسامدی 2/45 GHz کار می کند -قسمت 1- مشخصه های فنی و روش های اندازه گیری
254
سامانه های رادیویی ثابت ، تجهیزات و آنتن های چند نقطه ای -قسمت EN :2هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای تجهیزات رادیویی چند نقطه ای رقمی (دیجیتالی )
255
مهندسی محیطی (EE)-واسط منبع تغذیه در ورودی به تجهیزات مخابرات و ارتباطات داده (ICT) -قسمت 2 عمل کننده با جریان مستقیم 48 V(dc)
256
سامانه های رادیویی ثابت ، آنتن هاو تجهیزات چند نقطه ای -قسمت EN-3 هماهنگ شامل الزامات اساسی ماده3-2-از رهنمود تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE) برای آنتن های رادیویی چند نقطه ای
257
شبکه های دسترسی رادیویی فراخ باند (BRAN)-سامانه های فراخ باند ثابت ارسال داده EN 5/8 GHz هماهنگ که الزامات اساسی ماده 3-2- رهنمود R&TTE را پوشش می دهد
258
آنتن های یک نقطه به چند نقطه -آنتن سامانه های رادیویی ثابت یک نقطه به چند نقطه در باند 60GHZ-11GHZ قسمت 3- سامانه بی سیم چند رسانه ای چند نقطه ای در باند 43/5 GHZ-40/5GHZ
259
سری L-ساختار ، نصب و محافظت از کابل ها وسایر مولفه های وسایل برون بنا-دادگان ها برای زیر ساخت شبکه دسترسی نوری
260
سامانه ها و تجهیزات رادیویی (RES) افزاره های کوتاه برد مشخصات فنی و روش های آزمون برای تجهیزات رادیویی مورد استفاده در گستره بسامدی 25MHz تا 1000MHz و با گستره ترازهای توان تا 500Mw
261
پخش همگانی ویدیوئی رقمی (دیجیتال ) (DVB)-ساختار قاب بندی، کدگذاری و مدوله کردن کانال برای تلویزیون رقمی زمینی
262
روش های سنجش برای شبکه رقمی (دیجیتال ) -مشخصه های عملکردی شبکه ارسال چند رسانه ای رقمی زمینی
263
عوامل انسانی (HF) -با راهنماهای تجربه کاربر برای خدمات ارتباطی بلادرنگ بیان شده از نظر ضوابط کیفیت خدمت
264
خدمات و پروتکل های همگرا شده مخابراتی و اینترنتی برای شبکه سازی پیشرفته (TISPAN) با پشتیبانی از ترکیب شناسانه ارتباطات جهانی (UCI) در ویژگی شبکه های نسل بعدی (NGN)
265
گروه کاربر-کیفیت خدمات مخابراتی -قسمت2-پارامترهای مرتبط با کاربر براساس یک خدمت خاص
266
خدمات همگرا شده مخابراتی و اینترنتی و قراردادهایی برای شبکه پیشرفته (TISPAN) فرانامه های معماری و کاربردپذیری برای لایه های تطبیقی مختلف انتقال نشانک دهی 9SIGTRAN)-فرانامه های SIGTRAN
267
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-1- ویژگی آزمون های محیطی ، انبارش
268
سازگاری الکترومغناطیس و موضوعات طیف رادیویی (ERM)-شناسایی خودکار خط نورد (AVI) در راه آهن
269
مهندسی محیطی EE -شرایط و آزمون های محیطی برای تجهیزات مخابراتی -قسمت 2-2- ویژگی آزمون های محیطی ، حمل و نقل
270
سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) نشان فرست های بهمن (در برف )-سامانه های فرستنده -گیرنده -قسمت 1- مشخصات فنی و روش های آزمون
271
ایمنی محصولات لیزری-قسمت 2- ایمنی سامانه های ارتباطی تار (فیبر )نوری (ofcs)
272
مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت1-ویژگیهای عمومی -الزامات عمومی و روشهای آزمون
273
بافته های (کابل های ) ارتباطی هم محور-قسمت 8-1-ویژگی های تفضیلی کلی برای بافه های (کابل های) نیمه انعطاف پذیر دارای دی الکتریک پلی تترافلورواتیلن (PTFE)
274
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-28-آزمایش ها و اندازه گیری ها-اتلاف گذرا
275
حدود و روش های اندازه گیری مشخصات اغتشاش رادیویی وسایل روشنایی الکتریکی و تجهیزات مشابه
276
ویژگی های اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت و روشهای مربوط قسمت 1-3-اغتشاش رادیویی و دستگاههای اندازه گیری مصونیت -تجهیزات جانبی -توان اغتشاش
277
گیرنده های پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -مشخصات اغتشاش رادیویی -حدودو روشهای اندازه گیری
278
سازگاری الکترومغناطیسی -الزامات برای وسایل خانگی برقی-ابزارهای الکتریکی و دستگاههای مشابه -قمست 1- گسیل
279
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-105-روش های آزمون الکتریکی -آزمون استقامت الکتریکی عایق کابل
280
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-119-روش های آزمون الکتریکی -نسبت توان بسامد رادیویی
281
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-302-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون خارج از محور بودن کابل
282
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-304-روش های آزمون مکانیکی -مقاومت در برابر ضربه
283
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت 1-308-روش های آزمون مکانیکی -آزمون استقامت کششی و ازدیاد طول برای فلزهای روکش مسی
284
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-310-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مشخصات پیچشی فلزات با روکش مس
285
تجهیزات سامانه صوتی-مبدل های الکتروآکوستیکی-اندازه گیری پارامترهای سیگنال بزرگ
286
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-313-روشهای آزمون مکانیکی -چسسبیدگی دی الکترونیک و روکش
287
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-316-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون تاثیر حداکثر نیرو کشش بر روی کابل
288
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-317-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل له شدگی
289
کابل های ارتباطی هم محور -قسمت1-324-روشهای آزمون مکانیکی -آزمون مقاومت کابل در مقابل سایش
290
وسایل نقلیه جاده ای -روش های آزمون قطعات برای آشفتگی های الکتریکی ناشی از انرژی الکترومغناطیسی تابشی باریک باند -قسمت 9- فرستنده های قابل حمل
291
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-1-ویژگی عمومی -کلیات
292
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-22-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون محیطی
293
بافه های تار نوری (کابل های فیبر نوری )-قسمت1-23-ویژگی عمومی -رویه های اصلی آزمون بافه (کابل ) نوری-روش های آزمون عنصر بافه (کابل )
294
اجزای غیر فعال و افزاره های اتصال متقابل تار(فیبر )نوری -استاندارد عملکرد-قسمت 021-3 اتصال دهنده های تار(فیبر ) نوری تک حالته برای رده U- محیط کنترل شده
295
سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال) -داده در بستر حمل و نقل -جنبه های عام -جنبه های کنترل شبکه حمل و نقل -سری y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت -عملیات ، اد
296
سری G-رسانه و سامانه های انتقال ، شبکه ها و سامانه های رقمی (دیجیتال ) -بسته از نظر جنبه های حمل و نقل -اترنت از نظر جنبه های حمل و نقل -سری Y - اطلاعات جهانی-زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -جنبه های پروتکل اینترنت- حمل و نقل- معم
297
سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -افزار ه های پایانه IPTV -افزار ه های پایانه LIME مدل پایه
298
سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -میان افزار IPTV -میان افزار پایانه مبتنی بر وب برای خدمات IPTV
299
سری H -سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری خدمات چند رسانه ای تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV) وکاربرد ها برای IPTV -چارچوب های کاری چند رسانه ای IPTV -محیط چند رسانه ای تعاملی سبک LIME برای خدمات IPTV
300
سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- بررسی خاک قبل از استفاده از فنون بدون حفر شیار
301
سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- طراحی، ساختن و نصب کابل های شبکه برای دسترسی پهن باند شامل شبکه های فلزی متصل به شبکه های فیبر نوری
302
سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- روش های بازرسی و تعمیر داکت های پلاستیکی زیر زمینی
303
سری L- ساختن ، نصب و حفاظت از کابل ها و سایر عناصر تاسیسات بیرونی- نگهداری تونل های کابل
304
سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر-الزامات مدیریت سیار بودن برای شبکه های نسل آینده (NGN)
305
سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب مدیریت مکانی برای شبکه نسل آینده (NGN)
306
سری-Q-سودهی و سیگنال دهی-پروتکل ها و الزامات سیگنال دهی برای IMT-2000 -سری Y- اطلاعات جهانی -زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل آینده -شبکه های نسل آینده -سیار بودن فراگیر- چارچوب کنترل دگر سپاری برای شبکه های نسل آینده (NGN)
307
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 2-52- آزمون ها -آزمون خمشی قطعه های کابل
308
کابل های فیبر نوری- قسمت 3-11-کابل های بیرونی -ویژگی محصول برای داکت ، کابل های مخابراتی فیبر نوری تک مد دفنی و هوایی مهاردار
309
افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-34 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- تضعیف اتصال دهنده های جفت شده تصادفی
310
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-49 اندازه گیر ها و آزمایش ها - نیروی نگهداشت پین راهنما برای رابط های چند فیبری با طوقه نگهدارنده مستطیلی
311
افزاره های اتصال متقابل فیبر نوری و مولفه های غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری -قسمت 3-50 - اندازه گیر ها و آزمایش ها - هم شنوایی سوده های فضایی نوری
312
افزارهای اتصال متقابل فیبر نوری و قطعات غیر فعال -آزمون پایه و رویه های اندازه گیری قسمت 3-7 -آزمایش ها و اندازه گیری ها- وابستگی تضعیف و اتلاف برگشتی قطعات تک مد به طول موج
313
افزاره های اتصال متقابل و اجزاء غیر فعال تار(فیبر ) نوری -استاندارد عملکرد -قسمت 022-2 اتصال دهنده های تار (فیبر نوری پایان دهی شده روی تار (فیبر ) چند حالته برای رده c-محیط کنترل شده
314
تجهیزات سامانه صوتی- قسمت 7-هدفون ها و گوشی ها
315
مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت 3-2-مشخصات جزئی برای مجموعه کابل هم محور نیمه انعطاف پذیر برای استفاده سیستم جهانی(1-GHz-0/8 GHz)
316
ایمنی تجهیزاتی که به طور الکتریکی به شبکه مخابراتی متصل هستند
317
سوددهی و سیگنال دهی - الزامات سیگنال دهی و پروتکل ها برای مخابرات سیار بین المللی (IMT-2000)- اطلاعات جهانی ، سری Y- زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه نسل آینده شبکه های نسل آینده -سیار بودن عمومی الزامات عمومی هم گرایی ثابت سیار (FMC)
318
سامانه های رادیویی ثابت-سامانه های نقطه به نقطه و چند نقطه ای -گسیل ناخواسته در حوزه زائد و حدود مصونیت گیرنده در درگاه تجهیزات -آنتن -سامانه های رادیویی ثابت رقمی (دیجیتال)
319
سازگاری الکترو مغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM) سامانه های انتقال پهن باند، تجهیزات انتقال داده به کار رفته در باند 2/4 GHZ ISM با استفاده از فنون مدولاسیون پهن باند -EN-هماهنگ ، شامل الزامات اساسی ماده 3-2 از رهنمود R&TTE
320
سری G -سامانه های انتقال و رسانه ، سامانه های رقمی (دیجیتال ) و شبکه ها کیفیت چند رسانه ای خدمات وعملکرد -جنبه های عمومی و وابسته به کاربر کیفیت الزامات تجربی برای خدمات تلویزیونی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IPTV)
321
رویه های آزمون زیر سامانه های ارتباط فیبر نوری قسمت 2-1-سامانه های رقمی (دیجیتال )-حساسیت گیرنده و اندازه گیری بار اضافی
322
سری M -مدیریت مخابرات شامل شبکه مدیریت مخابراتی (TMN) و تعمیر و نگهداری شبکه ، مدل عمومی اطلاعات شبکه
323
مجموعه فرکانس رادیویی و کابل هم محور- قسمت4-مشخصات مقطعی برای مجموعه کابل هم محور نیمه سخت
324
جنبه های پردازش ، انتقال و کیفیت گفتار (STQ)-تعاریف و سنجش های پارامتر کیفیت خدمت (QOS) مرتبط با کاربر-فسمت 3-پارامترهای QOS مختص شبکه های عمومی سیار زمینی (PLMN)
325
ایمنی ماشین آلات -تجهیزات الکتریکی ماشین ها- قسمت 31- الزامات ویژه سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) و ایمنی برای سامانه ها ، واحدها و ماشین های دوزندگی
326
خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 1- الزامات کلی وروشهای اندازه گیری
327
خطوط انتقال مخابراتی هم محور سخت با کاربرد عمومی و اتصال دهنده های فلنچ مربوط به آن ها- قسمت 2- ویژگیهای تفصیلی
328
خطوط هم محور درفشی تک رشته و اتصال دهنده های درفشی مربوطه - قسمت 1- الزامات کلی و روش های اندازه گیری
329
سامانه هاو تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 1-2 -ملاحظات کلی راهنما برای ویژگیها
330
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 2-2 شرایط بهره برداری -شرایط محیطی (اثرات آب وهوایی ، مکانیکی و غیر الکتریکی دیگر)
331
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 3- واسط ها (مشخصه های الکتریکی )
332
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 4- الزامات عملکرد
333
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-1- پروتکل های انتقال -قالب های قاب های انتقال
334
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-102- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای انتقال شمارنده های تجمعی در سامانه های قدرت الکتریکی
335
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-103- پروتکل های انتقال -استاندارد تکمیلی برای واسط اطلاعاتی تجهیزات حفاظتی
336
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-104- پروتکل های انتقال -دسترسی به شبکه برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5-101 با استفاده از پروفایل های انتقال استاندارد
337
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-2- پروتکل های انتقال -رویه های انتقال پیونده
338
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-3- پروتکل های انتقال -ساختار کلی داده های کاربردی
339
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-5- پروتکل های انتقال -توابع کاربرد پایه
340
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 5-6- راهنمای آزمودن انطباق برای استانداردهای تکمیلی برای استاندارد بین المللی IEC 60870-5
341
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-2 -پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -استفاده از استانداردهای پایه (لایه های 1-4 از OSI )
342
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-503- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروتکل و سرویس های TASE.2
343
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-601- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی برای ارائه سرویس انتقال اتصال گرا در یک سامانه انتهایی با دسترسی دائم و متصل به شبکه داده سوئیچ
344
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-602- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل انتقال عنصر سرویس کاربردی کنترل از راه دور TASE))
345
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-701- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.1 در سامانه های انتهایی
346
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-702- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -پروفایل عملیاتی جهت ارائه سرویس کاربردی TASE.2 در سامانه های انتهایی
347
سامانه ها و تجهیزات کنترل از راه دور -قسمت 6-802- پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استانداردهای بین المللی ISO و توصیه های نامه های ITU-T -مدل های شیء TASE.2
348
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-10 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش هدایتی
349
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-11 محیط -طبقه بندی محیط های پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
350
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-12- محیط سطوح سازگاری برای اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین و سیگنال دهی در سامانه های منبع تغذیه عمومی فشار متوسط
351
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-13- محیط -محیط های الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)تابش و هدایتی
352
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-9 محیط -تشریح محیط پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)-اغتشاش تابشی -نشریه پایه EMC
353
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-13- حدود گسیل برای اتصال تاسیسات نامتعادل به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
354
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-6 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده اعوجاج به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
355
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-7 -حدود-ارزیابی حدود گسیل برای اتصال تاسیسات ایجاد کننده افت و خیز به سامانه های قدرت فشار متوسط (MV) فشار قوی (HV) و فوق فشار قوی (EHV)
356
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت 3-8 -حدود-سیگنال دهی در تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف -سطوح گسیل -باند های فرکانسی و سطوح اغتشاشات الکترو مغناطیسی
357
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت4-1- روشهای اندازه گیری و آزمون - مروری اجمالی بر سری استاندارد های بین المللی IEC 61000-4
358
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-10-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی نوسانی میراشونده
359
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-12-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت موج حلقوی
360
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-17-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر رپیل در درگاه توان ورودی DC
361
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-18-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون مصونیت در برابر امواج نوسانی میرا
362
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-23-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) سایر اغتشاشات تابشی
363
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-24-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های آزمون افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) نشریه پایه EMC
364
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-29-روشهای اندازه گیری و آزمودن -آزمون های مصونیت در برابر سقوط ولتاژها-وقفه های کوتاه و تغییرات ولتاژ در درگاه توان ورودی DC
365
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-30-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری کیفیت توان
366
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-33-روشهای اندازه گیری و آزمودن -روش های اندازه گیری برای پارامترهای گذرای توان بالا
367
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) قسمت9-4- روشهای اندازه گیری و آزمون - آزمون مصونیت در برابر میدان مغناطیسی پالسی
368
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-5-راهنماهای نصب و تضعیف -ویژگی های افزارهای حفاظتی برای اغتشاش هدایتی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- نشریه پایه EMC
369
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-7-راهنماهای نصب و تضعیف -درجه حفاظت تامین شده توسط محفظه در مقابل تداخل های الکترمغناطیسی کد (EM)
370
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 5-8-راهنماهای نصب و تضعیف -روش های حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- جهت زیر ساخت های توزیع شده
371
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)- قسمت 6-6-استانداردهای عمومی -مصونیت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد(HEMP)- برای تجهیزات داخلی
372
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-1- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات حساس آزمون و اندازه گیری برای کاربردهای حفاظت نشده EMC
373
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-2- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای تجهیزات قابل حمل آزمون -اندازه گیر یو پایش مورد استفاده در سامانه های
374
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای ترانسدیوسرهای با آماده سازی سیگنال به صورت یکپارچه یا از راه دور
375
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC) قسمت 2-4 الزامات ویژه-پیکر بندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی برای افزارهای پایش عایق
376
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-5- الزامات ویژه-پیکربندی های آزمون -شرایط بهره برداری و معیارهای عملکردی افزارهای میدانی با واسط هایی مطابق با استاندارد بین المللی CP3/2, IEC 61784
377
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-1- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی عمومی
378
تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری -کنترل و استفاده آزمایشگاهی -الزامات سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-2- الزامات مصونیت برای سامانه های مربوط به ایمنی و تجهیزات مورد نظر برای اجرای کارکردهای مربوط به ایمنی (ایمنی کاردکردی) -کاربردهای صنعتی با محیط ال
379
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-1 ملاحظات کلی -معماری سامانه اتوماسیون توزیع
380
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-2 ملاحظات کلی -راهنما برای ویژگیها
381
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 1-4 ملاحظات کلی -شناسایی پارامترهای انتقال داده مربوط به شبکه توزیع فشار ضعیف و متوسط
382
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-1الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -باندهای فرکانسی و سطوح خروجی
383
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-21-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ خازنی ایزوله شده فاز به فاز فشار متوسط
384
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 3-22-الزامات تبادل سیگنال روی خطوط توزیع -افزار کوپلینگ نفوذی فار به زمین و حفاظ به زمین فشار متوسط
385
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-1-پروتکل های ارتباط داده مدل مرجع سامانه ارتباط
386
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-32-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده-کنترل پیوند منطقی (LLC)
387
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-33-پروتکل های ارتباط داده لایه پیوند داده- پروتکل اتصال گرا
388
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-41-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -ویژگیهای پیام خط توزیع
389
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-42-پروتکل های ارتباط داده پروتکل های کاربردی -لایه کاربردی
390
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-511-پروتکل های ارتباط داده مدیریت سامانه ها- پروتکل CIASE
391
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-512-پروتکل های ارتباط داده ها -مدیریت سامانه ها با به کارگیری پروفایل 1-5-61334- پایگاه اطلاعات مدیریتی
392
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 4-61-پروتکل های ارتباط داده لایه شبکه - پروتکل های بدون اتصال
393
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-1-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (S-FSK)
394
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-2-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون جابجایی فرکانسی گسترده (FSK)
395
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-3-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده باند پهن تطبیقی (SS-AW)
396
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-4-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل مدولاسیون با چند موج حامل (MCM)
397
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 5-5-پروفایل های لایه پایین تر -پروفایل طیف گسترده با جهش سریع فرکانسی (SS-FFH)
398
اتوماسیون توزیع با استفاده از سامانه های انتقال سیگنال روی خطوط توزیع- قسمت 6-قانون کد گذاری A-XDR
399
سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 1- معرفی و مرور کلی
400
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها -قسمت 10- آ‍زمودن انطباق
401
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 3- الزامات کلی
402
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 4- مدیریت پروژه و سامانه
403
سامانه و شبکه های ارتباطی در پست ها- قسمت 5- الزامات ارتباطی برای مدل های افزارها و کارکردها
404
سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 7-420 ساختار ارتباطی پایه گره های منطقی منابع انرژی توزیع شده
405
سامانه و شبکه های ارتباطی در اتوماسیون شرکت برق رسان - قسمت 80-1 راهنمای تبادل اطلاعات از یک مدل داده بر مبنای کلاس داده مشترک (cdc) با استفاده از استانداردهای بین المللی IEC 60870-5-101 یا IEC 60870-5-104
406
سامانه ها و شبکه های ارتباطی در پست ها-قسمت 9-1-نگاشت سرویس ارتباطی ویژه (SCSM)- مقادیر نمونه برداری شده در پیوند نقطه به نقطه چند سیمه یک سویه سریال
407
یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه برای مدیریت توزیع - قسمت 1- معماری واسط و الزامات عمومی
408
یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 3- واسط عملکرد شبکه
409
یکپارچه سازی عملیات در شرکت های برق رسان -واسط های سامانه جهت مدیریت توزیع - قسمت 4- واسط مدیریت دارایی و ثبت اطلاعات
410
تجهیزات جوشکاری مقاومتی -قسمت 2- الزامات سازگاری الکترومغناطیسی(EMC)
411
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-1-ملاحظات کلی -اصول کلی
412
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-4-ملاحظات کلی -جنبه های اصلی انتقال داده کنترل از راه دور و سازمان دهی استانداردهای IEC 60870-6, IEC 60870-5
413
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 1-5-ملاحظات کلی -تاثیر رویه های انتقال از طریق مودم با افزارهای رمز نگاری بر روی یکپارچگی داده های سامانه های انتقال با استفاده از پروتکل IEC 60870-5
414
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-1-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T زمینه کاربرد و سازمان دهی استاندارد ها
415
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-504-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T دستور العمل های متعارف کاربر TASE.1
416
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 6-505-پروتکل های کنترل از راه دور سازگار با استاندارد های بین المللی ISO و توصیه نامه های ITU-T راهنمای کاربرTASE.2
417
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-3- کلیات -تاثیرات پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد - (HEMP)بر روی تجهیزات و سامانه های شهری
418
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-4- مبانی تاریخی برای محدودیت گسیل های هدایتی جریان هارمونیکی با فرکانس قدرت تجهیزات در گستره فرکانسی تا 2kHz
419
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-5- کلیات -اثرات الکترومغناطیسی توان بالا - (HPEM)بر روی سامانه های شهری
420
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-14- محیط -اضافه ولتاژ روی شبکه های توزیع برق عمومی
421
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-3 محیط -تشریح محیط -پدیده های تابشی و پدیده های هدایتی وابسته به فرکانسی غیر از فرکانس شبکه
422
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-6 محیط -ارزیابی سطوح گسیل در منبع تغذیه در کارخانه های صنعتی با توجه به اغتشاشات هدایتی با فرکانس پایین
423
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-7 محیط -میدان های مغناطیسی فرکانس پایین در محیط های گوناگون
424
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 2-8 محیط -سقوط ولتاژها و وقفه های کوتاه در سامانه های منبع تغذیه الکتریکی عمومی با نتایج اندازه گیری آماری
425
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-32-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه ساز پالس الکترومغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
426
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 4-35-روشهای اندازه گیری و آزمودن -خلاصه شبیه سازالکترو مغناطیسی توان بالا (HPEM)
427
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-1 راهنمای نصب و تضعیف -ملاحظات عمومی -نشریه پایه EMC
428
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-2 -راهنماهای نصب و تضعیف -زمین کردن و کابل کشی
429
سازگاری الکترو مغناطیسی (EMC)-قسمت 5-3 -راهنماهای نصب و تضعیف -مفاهیم حفاظت پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP)
430
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-6- راهنماهای نصب و تضعیف -تضعیف اثرات الکترو مغناطیسی خارجی
431
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-601- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-101
432
سامانه و تجهیزات کنترل از راه دور-قسمت 5-604- موارد مربوط به آزمون انطباق برای استاندارد تکمیلی IEC 60870-5-104
433
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 1-2-کلیات -روش شناسی برای دستیابی به ایمنی کارکردی سامانه های الکتریکی و الکترونیکی شامل تجهیزات با در نظر گرفتن پدیده های الکترومغناطیسی
434
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 3-5-حدود -محدود سازی فلیکر و افت و خیزهای ولتاژ در سامانه های تغذیه توان فشار ضعیف برای تجهیزات دارای جریان اسمی بیشتر از 75A
435
سازگاری الکترومغناطیسی -قسمت 4-13- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت فرکانس پایین هماهنگ ها و میان هماهنگ ها شامل سیگنال دهی برق شهر در درگاه تغذیه a.c.
436
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 4-14- فنون آزمون و اندازه گیری -آزمون های مصونیت در مقابل نوسانات ولتاژ برای تجهیزاتی که جریان ورودی آن ها در هر فاز از 16 آمپر بیشتر نباشد
437
لوح های ضبط شنودی آنالوگ و تجهیزات تکثیر آن - ویژگی ها
438
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-4- راهنماهای نصب و تضعیف مصونیت در برابر پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد (HEMP) -ویژگیهای افزارهای حفاظتی در برابر اغتشاش تابشی پالس الکترو مغناطیسی با ارتفاع زیاد- نشریه پایه EMC
439
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت 5-9- راهنماهای نصب و تضعیف ارزیابی های سطح آسیب پذیری سامانه برای HEMP,HPEM
440
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)-قسمت6-5- استانداردهای عمومی مصونیت محیط های نیروگاه و پست
441
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی -خدمات حامل مد مداری 64 کیلو بیت بر ثانیه -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعاتی
442
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها-شبکه خدمات یکپارچه خصوصی باند پهن -پروتکل سیگنال دهی تبادل میانی -پروتکل اتصال -تماس پایه
443
ریز بسته ی دورسنجی
444
بررسی موضوعات الگوریتم احراز هویت و یکپارچگی
445
تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفصل BTS با ورق فولادی و رنگ آمیزی شده -مشخصات فنی
446
سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 3- شرایط ویژه برای دستگاههای کوتاه برد (SRD) با بسامدهای 40GHz تا 9 kHz
447
تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل آزمون
448
تجهیزات مخابراتی -راک متمرکز برون بنا-مشخصات فنی
449
تجهیزات مخابراتی -اتاقک منفص BTS با ورق گالوانیزه و رنگ آمیزی الکترواستاتیک مشخصات فنی
450
تجهیزات مخابراتی -تکرار کننده (repeater) دستورالعمل نگهداری
451
تجهیزات مخابراتی -سایت های ایستگاه گیرنده - فرستنده پایه (BTS) دستورالعمل آزمون پذیرش مقدماتی
452
تجهیزات مخابراتی راک متمرکز تغذیه درون بنای ایستگاه گیرنده -فرستنده پایه -مشخصات فنی
453
سازگاری الکترومغناطیسی و طیف رادیویی (ERM) -استاندارد سازگاری -الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات وخدمات رادیویی -قسمت 7- شرایط ویژه تجهیزات رادیویی سیار و قابل حمل و تجهیزات جانبی سامانه های مخابرات راه دور رادیویی سلولی دیجیتال DCS,GSM
454
راهنمای انتخاب ابعاد پودمانی برای قطعات موج بر
455
سامانه داده های رادیویی (RDS) -محصولات ومشخصات گیرنده-روش های اندازه گیری
456
کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 1-دسترسی پایه ISDN
457
کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات -قسمت 2-دسترسی پایه ISDN 2048 kbit/s و واسط شبکه خط استیجاری
458
گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های اختلالات رادیویی -حدود و روش های اندازه گیری
459
گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته -ویژگی های مصونیت -حدود و روش های اندازه گیری
460
انتقال و همتافت گری (TM)-کابل های فیبر نوری تک حالتی مورد استفاده به عنوان کابل های زیر آبی برای گذر از دریاچه ها و رودخانه و غیره
461
انتقال و همتافت گری (TM)-سلسله مراتب رقمی همزمان (SDH) بستک های کارکردی خاص رادیویی برای انتقال Mx STM-N
462
انتقال و همتافت گری (TM)-شبکه توزیع نوری (ODN) برای شبکه دسترسی نوری (OAN)
463
تجهیزات و سامانه های رادیویی (RES) استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای تجهیزات در محل فراخوانی
464
تجهیزات و سیستم های چند رسانه ای -مدیریت و اندازه گیری رنگ -قسمت 2-1 -مدیریت رنگ -فضای رنگ قرمز-سبز و آّی (RGB) پیش فرض-sRGB
465
افزاره ها و اجزای فعال فیبر نوری-استانداردهای عملکرد-قسمت3- فرستنده های دیود لیزری مدوله ساز-یکپارچه 2/5 Gbit/s
466
استاندارد IEEE برای فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه های محلی و کلان شهری -الزامات خاص- قسمت 3- روش دسترسی چند گانه بازبینی حامل با آشکار سازی برخورد (CSMA/CD) و ویژگی های لایه ی فیزیکی
467
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -سرویس دهندگان حامل سبک مداری -پروتکل و روشهای اجرایی علامت دهی بین مراکز
468
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی -ویژگیها- مدل کارکردی و جریان های اطلاعات -قابلیت شبکه افزده ی کلاس محدود شده ی مسیر
469
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها- شبکه سرویس های یکپارچه خصوصی پهن باند -پروتکل علامت دهی تبادل متقابل -لایه تطبیقی علامت دهی حالت انتقال غیر متقارن (ATM)
470
سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوت تصویری-جنبه های سامانه ها-مدیریت نقش و سایر کانال های رسانه ای برای ترمینال های سری H.300
471
انتقال سیگنال های غیر تلفنی -سامانه های تلفن تصویری و تجهیزات پایانه برای شبکه های محلی که کیفیت تضمین شده ای از خدمت را ارائه می دهند
472
سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -سامانه ها و تجهیزات پایانه برای خدمات صوتی تصویری -سامانه های ارتباطات چند رسانه ای مبتنی بر بسته
473
سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-جنبه های سامانه ها -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی ITU-T H.235 V3 -امنیت و رمز نگاری برای ترمینال های چند رسانه ای سرهای ITU-T H.323 و سایر توصیه نامه های مبتنی بر ITU-T H 245
474
سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -رویه های ارتباطی -راهنمای پیاده سازی برای توصیه نامه ی بین المللی H.239 (مدیریت نقش و کانال های رسانه اضافی برای پایانه های سری H.300
475
سری H سامانه های چند رسانه ای و صوتی تصویری-زیر ساخت خدمات صوتی تصویری -همگام سازی و همتافتگری انتقال -پروتکل های سیگنال دهی بر خوانی و بسته بندی جریان رسانه برای سامانه های ارتباطی چند رسانه ای مبتنی بر بسته
476
سری K حفاظت در برابر تداخل -حفاظت کابل های فیبر نوری
477
سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -تجهیزات رادیویی مد 4 پیوند رقمی هوا- زمین با بسامد بسیار بالا(VDL) مشخصات فنی و روشهای اندازه گیری برای تجهیزات زمینی -قسمت 4- عملکردهای نقطه به نقطه
478
سازگاری الکترومغناطیسی و موارد مربوط به طیف رادیویی (ERM) -افزاره های برد کوتاه (SRD) تجهیزات رادیویی در محدوده بسامد 315 KHZ تا 600 KHZ -قسمت 2 استانداردهای هماهنگ شده برای پوشش الزامات اساسی ماده 3-2 دستور العمل تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی (R&TTE
479
دسترسی خدمت باز (OSA) واسط برنامه نویسی کاربردی (API) قسمت 3- چارچوب (مبحث 5)
480
تجهیزات سیستم صوتی -قسمت 4-میکروفون
481
شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 6- زبان تشریحی پیکربندی برای مخابرات موجود در ایستگاههای برق مرتبط با تجهیزات الکترونیکی هوشمند
482
شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت - قسمت 8-1 نگاشت خدمت مخابرتی ویژه (SCSM) نگاشت ها به مشخصات پیام رسانی صنعتی
483
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 1- راهنمایی ها و الزامات عمومی
484
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 402 خدمات مشترک
485
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 403 دستیابی داده به صورت عمومی
486
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 404 دستیابی داده به صورت پرسرعت
487
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 405 آبونمان و رویداد نگاری عمومی (GES)
488
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 453 تبادل ترسیمی براساس الگوی اطلاعات مشترک (GIM)
489
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 501 نمای چارچوب شرح منبع الگوی اطلاعات مشترک
490
اندازه گیری الکتریکی -تبادل داده جهت قرائت دستگاه اندازه گیری -تعرفه وکنترل بار- قسمت 41-تبادل داده با استفاده از شبکه های گسترده -شبکه تلفن گزینشی همگانی (PSTN) همراه با پروتکل LINK+
491
ارزیابی پرتوگیری انسان از میدان های الکترومغناطیسی ناشی از دستگاههای محدوده کوتاه با کاربردهای مختلف در گستره فرکانسی صفر تا سیصد گیگاهرتز قسمت 1- میدان های تولید شده توسط دستگاههای مورد استفاده برای سامانه های الکترونیکی نظارتی-شناساگر رادیو بسامدی و سام
492
شیوه نامه استاندارد برای انتخاب فاضلاب روثقلی مناسب جهت نصب کابل فیبر نوری و مجراها
493
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز نگاری-قسمت 3-رمزهای بلوکی
494
کابل های فیبر نوری قسمت2-31-کابل های درون بنا-مشخصات تفصیلی کابلهای فیبر نوری مورد استفاده در کابل کشی داخل ساختمان