گنجینه استانداردهای کمیته‌ اوزان و مقیاس ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
سیستم دزسنجی فریک -آیین کار
2
طیف نور سنج های مرئی -فرابنفش -پایش کالیبراسیون طیف نورسنج های با پهنای باند طیفی کمتر از 2NM- روش آزمون
3
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 40 پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -مفاهیم پایه
4
ویژگی های هندسی فراورده های (GPS) پالایش -قسمت 49- پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -فنون فضای مقیاس
5
راهنمای استفاده از براوردهای تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت در براورد عدم قعطیت اندازه گیری
6
اندازه گیری شارش مایع در مجاری بسته به روش وزنی-روشهای اجرایی بررسی تاسیسات -قسمت 1- سیستم های توزین استاتیک
7
مخازن ذخیره ثابت-الزامات عمومی
8
رنگ سنجی-قسمت 1- مشاهده گران رنگ سنجی استاندارد CIE
9
رنگ سنجی -قسمت 2- منابع نوری استاندارد CIE
10
رنگ سنجی-قسمت 3- مقادیر محرک رنگ سه گانه استاندارد CIE
11
رنگ سنجی-قسمت 4- فضای رنگ L*a*b* استاندارد CIE
12
رنگ سنجی -قسمت 6- رابطه اختلاف رنگ CIEDE 2000
13
توزیع فضایی نور روز - آسمان عمومی استاندارد CIE
14
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) مفاهیم عمومی -قسمت 3- خصیصه های رواداری شده
15
تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 1- اصول و رهنمودهای کلی
16
ویژگی های هندسی فراورده (gps) پالایش قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم پایه
17
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -بافت سطح - مساحتی - قسمت 1- نشان دهی بافت سطح
18
پایش وضعیت و تشخیص در ماشین ها -پایش وضعیت ارتعاش -قمست 3- راهنما برای تشخیص ارتعاش
19
دستگاه های توزین غیر خودکار قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی -آزمون ها
20
دستگاههای توزین غیر خودکار قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
21
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- پالایش -قسمت 60- پالایه های خطی مساحتی - مفاهیم پایه
22
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) - پالایش -قسمت 22- پالایه های نیم رخ خطی - پالایه های زبانه ای
23
ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی -اصول طراحی و ساخت دستگاههای حجم سنجی
24
آکوستیک -تعیین ترازهای توان صدا با بسامد بالا ،منتشر شده با ماشین آلات و تجهیزات
25
لوازم شیشه ای آزمایشگاهی -بشرها
26
سنجه های مادی طول (مترها)برای استفاده عمومی -قسمت 1- الزامات اندازه شناختی و فنی
27
تعیین توزیع اندازه ذره به روش ته نشینی گرانشی مایع -قسمت 4-روش تعادل
28
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) آزمون پذیرش و تایید مجدد برای سامانه های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 10- ردیاب های لیزری برای اندازه گیری فواصل نقطه به نقطه
29
روشهای کالیبراسیون ترانسدیوسرهای شوک و ارتعاش -قسمت 12- کالیبراسیون اولیه ارتعاش به روش تاثیر متقابل
30
تجزیه گرهای گرمایی-کالیبراسیون زمان سپری شده -روش آزمون
31
سیم های سری های متریک بری اندازه گیری رزوه های پیچ
32
اندازه گیری شارش سیال با فشار سنج های تفاضلی -رهنمودهایی درباره اثر عدول از ویژگی ها و شرایط بهره برداری ارائه شده در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468
33
فناوری خلا- کالیبراسیون دستگاه نشت یاب نوع طیف سنج جرمی
34
الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها
35
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -قسمت 1- گیج های حدی مسطح اندازه خطی
36
راهنماهایی برای استفاده از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 16468 - سال 1391
37
تعیین چگالی به وسیله جابجایی حجمی -چگالی ساختار به روش گاز -پیکنومتری
38
اندازه گیری سرعت مایع در کانال های باز -طراحی ،انتخاب و استفاده از جریان سنج های الکترومغناطیسی
39
مایعات استاندارد برای کالیبره کردن ویسکومتر
40
اندازه گیری گرانروی دینامیک و چگالی مایعات به وسیله گرانروی سنج استابینگر(و محاسبه گرانروی کینماتیک)-روش آزمون
41
آنالیز اندازه ذرات -روشهای آنالیز تصویری قسمت 1- روشهای آنالیز تصویری ایستا
42
باسکول های وسایل نقلیه جاده ای -روش آزمون (تصدیق اولیه ،تصدیق بعدی و بازرسی حین خدمت )
43
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 41-پالایه های نیم رخ ریخت شناسی -پالایه های دیسکی و پاره خط افقی
44
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحتی -قسمت 604-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی روبشی همدوس)
45
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)بافت سطح-مساحی -قسمت 605-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (پروب فوکوس خودکار نقطه ای )
46
ویژگی های هندسی فرآورده های (GPS)-بافت سطح -مساحت-قسمت 606-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تغییر کانونی )
47
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) بافت سطح-مساحتی -قسمت 70-سنجه های مادی
48
فیلر گیج ها
49
روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 12- آزمون حساسیت به شوک عرضی
50
روش هایی برای کالیبراسیون پیکاپ های ارتعاش و شکو-قسمت 13-آزمون حساسیت کرنش پایه
51
روشهایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 8- کالیبراسیون اولیه با سانتریفیوژ دوگانه
52
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 2- روشهای آزمون
53
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم-قسمت 3- فرمت گزارش آزمون
54
شارش شاره در کانال های بسته -اتصالات انتقال سیگنال فشار بین اجزا اولیه و ثانویه
55
روشهایی برای کالیبراسیون ترانس-دوسرهای ارتعاش و ضربه-قسمت 16-کالیبراسیون با گرانش زمین
56
جداول دما-نیروی محرکه الکتریکی (EMF) برای ترکیبات المان خالص ترموکوپل
57
هیدرومتری-روشهای سرعت -مساحت مورداستفاده در جریان سنج ها -جمع آوری و پردازش داده ها برای تعیین عدم قطعیت های اندازه گیری شارش
58
الکل سنج ها و هیدرومترهای الکلی و دماسنج های مورد استفاده در الکل سنجی
59
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 1-سری های زاویه و شیب
60
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) گوه ها-قسمت 2-ابعاد گذاری و رواداری گذاری
61
هیدرومتری -سیستم های کابل راه برای سنجش جریان
62
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مدل ماتریسی
63
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مشخصه ها و شرایط -تعاریف
64
اندازه گیری دبی سیال در کانال های بسته -دبی سنج های کوریولیس (سنجش دبی جرمی،چگالی و دبی حجمی )-راهنمای انتخاب ،نصب و کاربرد
65
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات -تفسیر داده ها و فنون عیب یابی -قسمت 1- راهنمایی های عمومی
66
راهنمای استاندارد برای گزارش عدم قطعیت نتایج آزمون و استفاده از واژه ی عدم قطعیت در روش آزمون ASTM
67
هیدرومتری -روش های اندازه گیری دبی بار بستر
68
دستگاههای کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری آلودگی ناشی از آفت کش ها ودیگر مواد سمی
69
تخمین ته نشینی رسوب در مخازن با استفاده از مدل های شبیه سازی یک بعدی
70
اندازه گیری شارش شاره در مجاری بسته -کنتورهای فراصوت زمان عبور برای مایعات
71
ارزیابی عدم قطعیت در کالیبراسیون و استفاده از وسایل اندازه گیری شارش -قسمت 2- روابط کالیبراسیون غیر خطی
72
اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته -جریان سنج های فراصوتی گاز-قسمت 2- کنتورهای صنعتی
73
اندازه گیری جریان سیال در مجاری بسته واژگان و نمادها
74
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 1- اصول و راهنماها
75
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 2- روش تشدید
76
ارتعاش و شوک مکانیکی -مشخص کردن خواص مکانیکی دینامیکی مواد ویسکوالاستیک-قسمت 3- روش تیر برشی آزاد
77
ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 1- اصطلاحات و تعاریف پایه و ویژگی های ترانسدیوسر
78
ارتعاش و شوک مکانیکی -تعیین تجربی تحرک مکانیکی -قسمت 2-اندازه گیری با استفاده از انتقال تک نقطه ای انگیزش با محرک ارتعاش پیوست شده
79
ارتعاش مکانیکی-ارزشیابی نتایج اندازه گیری آزمون های دینامیکی و رسیدگی به پل ها
80
میزهای کمکی برای مولدهای ارتعاش -روش های توصیف مشخصه های تجهیزات
81
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها -واژه نامه
82
هیدرومتری-رسوب معلق در نهرها و مجراها-تعیین غلظت با استفاده از فن های جایگزین
83
هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز با استفاده از جریان سنج ها یا شناورها
84
صحه گذاری نیروی اعمالی دستگاههای آزمون-آیین کار
85
کالیبراسیون سل های هدایت سنجی
86
تراکم تعداد ذرات آیروسل -کالیبراسیون شمارشگرهای ذرات چگال شده
87
مترهای نواری فولادی -ویژگیها و روش آزمون
88
ترموکوپل ها-قسمت 1- ویژگیها و رواداری های نیروی محرکه الکتریکی (emf)
89
ترموکوپل ها-قسمت 2- رواداری ها
90
ترموکوپل ها-قسمت 3- کابل های الحاقی و جبرانی -رواداری ها و سامانه شناسایی
91
تاکسی مترها-الزامات اندازه شناختی و فنی ، روشهای اجرایی آزمون و فرمت گزارش آزمون
92
ارائه نتایج دانه بندی -قسمت 2- محاسبه میانگین اندازه قطر و گشتاور دانه ها از توزیع های اندازه دانه
93
کمیت ها و یکاها-قسمت 14- زیست سنجی از دور وابسته به فیزیولوژی انسان
94
دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 1- الزام های اندازه شناختی و فنی
95
دستگاههای توزین خودکار جمع زن پیوسته (دستگاههای توزین نوار نقاله ای )-قسمت 3- الگوی گزارش آزمون
96
تعیین چگالی و چگالی نسبی و گراویتی API مایعات با استفاده از چگالی سنج با نمایشگر عددی -روش آزمون
97
اپتیک و فوتونیک -تابع انتقال اپتیکی اصول و روشهای اجرایی اندازه گیری
98
ویژگی های هندسی محصول (GPS) آزمون پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) -قسمت 8- CMM ها با حسگر نوری فاصله
99
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای سیستم های اندازه گیری مختصات (CMS) قسمت 9- CMM ها با سیستم های پروب گذاری چند گانه
100
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -وسایل جانبی برای دستگاههای ژئودتیک -قسمت 2- سه پایه ها
101
ویژگی های هندسی فراورده (gps)بافت سطح مساحتی -قسمت 603-مشخصه های نامی دستگاههای غیر تماسی (تداخل سنجی تغییر فاز با میکروسکپ)
102
ویژگی های هندسی فراورده (gps)مستقیم بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای مستقیم بودن
103
اندازه گیری های شوک و ارتعاش -مشخصات معین پیک آپ های لرزه
104
ارتعاش مکانیکی -رهنمودهایی برای اندازه گیری ، گزارش و ارزیابی ارتعاش با توجه به قابلیت اسکان در کشتی های مسافر بری و بازرگانی
105
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 15 -آزمون حساسیت آکوستیکی
106
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 16 -آزمون حساسیت گشتاور نصب
107
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 17 -آزمون حساسیت دمای ثابت
108
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 18 -آزمون حساسیت دمای گذرا
109
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 19 -آزمون حساسیت میدان مغناطیسی
110
روش هایی برای کالیبراسیون پیک آپ های شوک و ارتعاش -قسمت 22 -آزمون تشدید شتاب سنج -روشهای عمومی
111
سیستم های اندازه گیری دینامیک مایعات غیر از آب -قسمت 1-الزامات فنی و اندازه شناختی
112
دستگاههای اندازه گیری پیوسته so2 در خروجی منابع ثابت
113
سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده شده برای وسایل نقلیه
114
هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریزهای لبه پهن مستطیلی
115
هیدرومتری-اندازه گیری شارش کانال باز با استفاده از سرریز مقطع مثلثی
116
دماسنج های مقاومتی پلاتینی ، مسی و نیکلی (برای کاربرد صنعتی و تجاری)
117
ویژگیهای هندسی فراورده (gps) -روا داری گذاری ابعادی -قسمت 2-ابعاد به استثنای اندازه های خطی
118
وزنه های شش وجهی -الزامات اندازه شناختی و فنی
119
دستگاههای اندازه گیری مساحت چرم ها-قسمت2- فرمت گزارش آزمون
120
ویژگی های هندسی فراورده (gps)تجهیزات اندازه گیری ابعاد ی-ریز سنج های برون سنج -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
121
ویژگی های هندسی فراورده (gps)تختی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای تحتی
122
نمار سنج های خودکار -روش ها و تجهیزات تصدیق
123
روش اجرایی کالیبراسیون و تصدیق مشخصه های اصلی دستگاههای ترموگرافی
124
کنتورهای آب آشامیدنی سرد و آب گرم -قسمت 1-الزامات اندازه شناختی و فنی
125
سیستم های گاز کروماتوگرافی-اسپکترومتر جرمی برای اندازه گیری آلاینده های آلی در آب
126
اسپکترومترهای نشر اتمی پلاسمای زوج القایی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی در آب
127
ظروف آزمایشگاهی پلاستیکی -بشرها
128
کروماتوگراف های گازی قابل حمل برای اندازه گیری میدانی آلاینده های شیمیایی خطرناک
129
نفت و فراورده های نفتی مایع -اندازه گیری تراز و دما در محازن ذخیره به روش های خودکار -قسمت 4- اندازه گیری دما در مخازن اتمسفری
130
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) استخراج
131
هیدرومتری -انتخاب ،استقرار و راه اندازی یک ایستگاه پایش
132
هیدرومتری -وسایل اندازه گیری سطح آب
133
خلاسنج ها-کالیبراسیون بوسیله مقایسه مستقیم با خلا سنج مرجع
134
عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 1- مقدمه ای بر بیان عدم قعطیت اندازه گیری
135
عدم قطعیت اندازه گیری قسمت 4- نقش عدم قطعیت اندازه گیری در ارزیابی انطباق
136
درستی (صحت و دقت )روشها و نتایج اندازه گیری -قسمت 6- کاربرد عملی مقادیر درستی
137
رطوبت سنج های چوب- روشها و تجهیزات تصدیق -تمهیدات کلی
138
متر نواری پارچه ای -ویژگیها و روش آزمون
139
ظرف های شیشه ای آزمایشگاهی -استوانه ای مدرج
140
کالیبراسیون پایه ای ویسکومترهای مرجع و روغن های با ویسکوزیته استاندارد-آیین کار
141
لرزش مکانیکی -ارزشیابی لرزش ماشین از طریق اندازه گیری بر روی اجزای غیر دوار-قسمت 3- ماشین های صنعتی با توان نامی بالاتر از 15 کیلو وات و سرعت های نامی بین 120 دور در دقیقه و 15000 دور در دقیقه هنگام اندازه گیری در محل
142
ارتعاش مکانیکی -ارزیابی ارتعاش ماشین با اندازه گیری بر روی قسمت های غیر دوار-قسمت 8- سیستم های کمپرسور رفت و برگشتی
143
ویژگی های هندسی فراروده (GPS) -بازرسی به وسیله اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 1- قواعد تصمیم گیری برای اثبات انطباق یا عدم انطباق با ویژگی ها
144
ارزیابی انطباق -الزامات عمومی آزمون مهارت
145
ویژگیهای هندسی فراورده -مفاهیم عمومی -قسمت 1- مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق
146
ویژگی های هندسی فراورده (GPS)- مفاهیم عمومی -قسمت 2- اصول پایه ، ویژگیها ، عملگرها ، عدم قطعیت ها و ابهامات
147
ویژگی های هندسی فرآورده (GPS)بافت سطح ، روش پروفیل -استاندارد های اندازه گیری -قسمت 2- استانداردهای اندازه گیری نرم افرازی
148
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مجموعه مخروطی شکل و زوایای مخروطی
149
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت2-ترازیاب ها
150
اپتیک و دستگاههای اپتیکی -روش های میدانی برای آزمون دستگاههای ژئودتیک و نقشه برداری-قسمت3-زاویه یاب ها
151
طیف سنجی -تعیین داده های طیف سنجی برای ارزیابی شی رنگی -آیین کار
152
پایش وضعیت و تشخیص عیوب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 2-پایش وضعیت ارتعاش و تشخیص عیوب
153
پایش شرایط و تشخیص عیب ماشین ها-الزامات برای احراز صلاحیت و ارزیابی کارکنان -قسمت 3-الزامات برای نهادهای آموزش دهنده و فرایند آموزش
154
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-پالایش قسمت 85-شکل شناسی پالایه های سطحی -بخش بندی
155
دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی
156
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-آزمون های پذیرش و بررسی مجدد برای ماشین های اندازه گیری مختصات CMM -قسمت 7-CMM های مجهز به سیستم کاوشگر تصویر بردار
157
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
158
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-گردی -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای گردی
159
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-بافت سطح - مساحت -قسمت 601- مشخصه های اسمی دستگاههای تماسی ( سوزنی )
160
الک های آزمون و آزمون الک کردن- واژه نامه
161
اندازه گیری دمای محیطی سطح با استفاده از حس گرهای دمایی مقاومت الکتریکی
162
دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 1- الزام های فنی و اندازه شناختی -آزمون ها
163
دستگاههای مقطوع کش خودکار-قسمت 2- الگوی گزارش آزمون
164
هیدرومتری -تجهیزات عمق سنجی مستقیم و معلق
165
ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 1- واژه نامه و پارامترهای شکل استوانه ای
166
ویژگی های هندسی فرآورده (gps) -استوانه ای بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
167
ریز سنج های تنظیم ارتفاع و بلوک های افزاینده
168
ویژگی های هندسی فرآورده gps تجهیزات اندازه گیری ابعادی -سنجه نشانگر دیجیتال الکترونیکی -طراحی و مشخصه های اندازه شناختی
169
تعیین ظرفیت گرمایی ویژه با گرماسنجی روبشی تفاضلی دمای مدوله شده سینوسی-روش آزمون
170
سیستم های حفاظت ماشین آلات
171
مخروط های مرجع آذرسنجی برای استفاده آزمایشگاهی -ویژگیها
172
هیدرومتری -روشهای ارزیابی ته نشست در مخازن
173
تعیین توزیع اندازه ذره توسط روش های سانتریفیوژیته نشستی مایع -قسمت 3- روش سانتریفیوژ توسط اشعه X
174
اندازه گیری جریان گاز به وسیله نازل های و نتوری جریان بحرانی
175
توان سیال هیدرولیکی -کالیبراسیون شمارش گرهای خودکار ذرات مایعات
176
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی -پی پت های مدرج
177
آذر سنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده
178
اعداد ترجیحی -سری اعداد ترجیحی
179
الک های آزمون -الزامات فنی و آزمون -قسمت 2-الک های آزمون با صفحه فلزی مشبک
180
رواداری های عمومی -قسمت 2-روا داری های هندسی برای خصیصه ها بدون نشان دهی های روا داری منفرد
181
شیشه آلات آزمایشگاهی -چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی -قسمت 1-ویژگیها
182
کمیت ها و یکاها-قسمت 11-اعداد مشخصه
183
کمیت و یکاها-قسمت 5-ترمودینامیک
184
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز بوسیله سرریزها ومجراها-سرریزهای عریض Vشکل
185
تعیین هیدرومتری -اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-استفاده از دریچه های پایین ریز عمودی
186
اندازه گیری شارش در کانال های باز با استفاده از ساختارها-ساختارهای گیج های مرکب
187
هیدرومتری -رهنمودهایی برای کاربرد سرعت سنج های اکوستیک با استفاده از روش های ارتباط انعکاس صدا و داپلر
188
هیدرومتری -اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز تحت شرایط جرزو مد
189
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -مجراهای پارشال و سانیری
190
اندازه گیری شارش مایع در کانال های باز -بوسیله مجراها و سرریزها-سرریزهای خطی شکل و مثلثی
191
ویژگیها هندسی فرآورده های (gps)-اصول کد ایزو برای رواداری ها در اندازه های خطی قسمت 1- اساس رواداری ها، انحراف و انطباق
192
رده های درستی دستگاه های اندازه گیری
193
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 20-پالایه های نیمرخ خطی -مفاهیم پایه
194
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) پالایش -قسمت 21-پالایه های نیمرخ خطی -پالایه های گوسی
195
اپتیک و ابزارهای اپتیکی -وسایل جانبی برای ژئودتیک-قسمت 3- سه وجهی ها
196
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- گردی-قسمت 2- ویژگی کاربران
197
تعیین مساحت سطح ویژه جامدات توسط جذب سطحی گاز -روش BET
198
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS)- تجهیزات اندازه گیری ابعادی -نشانگرهای صفحه مدرج آزمون (نوع اهرمی) -مشخصه های طراحی و اندازه شناختی
199
طیف سنجی های مرئی -فرابنفش -اندازه گیری پهنای باند طیفی قابل استفاده -روش آزمون
200
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) -بافت سطح -مساحت -قسمت 6- طبقه بندی روش ها برای اندازه گیری بافت سطح
201
خطی بودن سیستم های اندازه گیری فلورسانس -روش آزمون
202
آب با خلوص بالا-تعیین در خط آنیون ها و دی اکسید کربن در آب با خلوص بالا به وسیله ی تعویض کاتیونی و هدایت کاتیونی گاز زدائی شده -روش آزمون
203
تعیین هندسی طیف سنج های نوری چند زاویه ای - روش آزمون
204
توصیف و عملکرد اندازه گیری طیف سنج های نوری مرئی و ماوراء بنفش
205
پراکندگی نوری -اندازه گیری های پراکندگی نوری از طریق زاویه سنجی
206
لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 1- روش مستقیم
207
لرزش و شوک مکانیکی -اندازه گیری قدرت لرزش انتقالی از دستگاهها به سازه های پشتیبان متصل شده -قسمت 2- روش غیر مستقیم
208
طیف سنج های جذب اتمی برای اندازه گیری آلاینده های فلزی موجود در آب
209
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) مستقیم الخط بودن -قسمت 2- ویژگی کاربران
210
اطلاعات مکانی -انطباق و آزمون
211
اطلاعات مکانی -پروفایل ها
212
کمیت فراورده در بسته بندی ها
213
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 1- اصول کلی و الزامات
214
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 2- صفحات اریفیس
215
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 3- نازل ها و نازل های ونتوری
216
اندازه گیری شارش سیال توسط فشار سنج تفاضلی قرار داده شده در مجرای با سطح مقطع دایروی پر از سیال -قسمت 4- لوله های ونتوری
217
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-فراصوت قسمت 1- رهنمود های عمومی
218
اندازه گیری مستمر ازن محلول در آب های با هدایت الکتریکی پایین
219
رواداری های عمومی -قسمت 1- روادارها برای ابعاد خطی و زاویه ای بدون نشاندهی رواداری منفرد
220
چگالی سنج های نوسانی -قسمت 1- دستگاههای آزمایشگاهی
221
کمیت ها و یکاها-قسمت 6- الکترو مغناطیس
222
کمیت ها و یکاها-قسمت 9- شیمی فیزیک و فیزیک ملکولی
223
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبت کننده ی مستقیم و متعلقات آن ها
224
سلول های استاندارد
225
فنون پالس و اسباب ها-قسمت 2-اندازه گیری پالس و تحلیل -ملاحظات کلی
226
پتانسیومترهای جریان مستقیم
227
مقسم ولتاژ مقاومتی جریان مستقیم
228
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی-ثبات های X-Y
229
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 2- راهنمایی برای براورد عدم قطعیت در اندازه گیرهای مربوط به GPS در کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری ودر تصدیق فراورده
230
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) بازرسی توسط اندازه گیری قطعه کارها و تجهیزات اندازه گیری -قسمت 3- راهنمایی برای دستیابی به توافق هایی در مورد عبارات عدم قطعیت اندازه گیری
231
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری های ابعادی -قسمت 1-اندازه های خطی
232
ویژگیهای هندسی فراورده (GPS) رواداری هندسی -داده ها و سیستم های داده
233
ویژگیهای اندازه شناختی المانهای حساس الاستیکی مورد استفاده برای اندازه گیری فشار -روشهای تعیین
234
دماسنج های پزشکی (جیوه در شیشه -با مانع برگشت)
235
الزام های نشانه گذاری فراورده های بسته بندی شده
236
رطوبت سنج های چوب-روش های تصدیق و تجهیزات -شرایط عمومی
237
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 1- اصطلاح شناسی ،الزامات کلی و توصیه های کاربر
238
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 3- بورت های پیستونی
239
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 4- رقیق کننده ها
240
ابزارهای حجمی با کارکرد پیستونی -قسمت 5- توزیع کننده ها
241
ویژگی های هندسی فراورده (GPS) ماشین های اندازه گیری مختصات (CMM) فن تعیین عدم قطعیت اندازه گیری -قسمت 3- استفاده از قطعات کاری کالیبره شده یا استانداردهای اندازه گیری
242
پایش وضعیت و عیب یابی های ماشین ها-پایش وضعیت ارتعاش -قسمت 2- پردازش -تحلیل و ارائه داده های ارتعاش
243
رویه ی استاندارد برای برآورد و پایش عدم قطعیت نتایج آزمون از یک روش آزمون در یک آزمایشگاه واحد با استفاده از برنامه نمونه کنترل
244
شوک و ارتعاش مکانیکی -پارامترهای عملکرد برای پایش وضعیت سازه ها
245
پاسخ انسان به ارتعاش -دستگاه های اندازه گیری
246
رویه استاندارد برای برآورد عدم قطعیت اندازه گیری جهت داده ها از روش های مبتنی بر رگرسیون
247
آنالیز اندازه ذره -پراکندگی نور دینامیک (DLS)
248
پایش وضعیت و عیب یابی ماشین ها-راهنمایی های عمومی
249
ویژگیهای هندسی فراورده (gps)-تجهیزات اندازه گیری ابعادی-قسمت 1- طراحی و مشخصه های اندازه شناختی کولیس ها
250
نمایش نتایج آنالیز اندازه ذره-قسمت 3- تطبیق منحنی تجربی با مدل مرجع
251
کمیت ها و یکاها-قسمت 4- مکانیک
252
این استاندارد در اجلاسیه شماره 91مورخ 22/8/87باطل و جایگزین آن استاندارد شماره 1-10818 می باشد
253
الکهای آزمون-الزامات فنی و آزمون -قسمت اول-الک های آزمون با تور سیمی فلزی
254
کالیبره کردن دستگاههای نیروسنجی
255
بشکه شیر
256
دماسنج‌های غلاف دار گالری سنجی