گنجینه استانداردهای کمیته‌ تجهیزات و فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فراورده های نفتی -سوخت ها -مواد بازدارنده یخ زدگی در سیستم سوخت -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
2
فراورده های نفتی -تعیین پایداری اکسیداسیون روغن های توربین بخار بوسیله مخزن های گردان تحت فشار -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
3
فراورده های نفتی -سوخت ه -تعیین گرمای خالص احتراق سوخت های هواپیما -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
4
محاسبه ثابت ویسکوزیته -گراویتی روغن های نفتی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
5
فراورده های نفتی -تعیین باقی مانده ها در گازهای نفتی مایع شده (lp) به روش کروماتوگرافی گازی با تزریق مایع روی ستون -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
6
فراورده های نفتی -تخمین فراریت روغن موتور به روش کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
7
پایداری اکسایشی سوخت های هواپیما (روش باقی مانده بالقوه )-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
8
روان کننده ها-تعیین مقاومت در برابر آتش در سیالات هیدرولیک هواپیما به روش دمای خود اشتعالی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
9
سوخت های هیدروکربنی مایع-تعین گرمای احتراق با بمب کالریمتر (روش دقیق)
دانلود رایگان بخشنامه
10
روغن های روان کننده -تعیین چند عنصری روغن های روان کننده کارکرده وکارنکرده و روغن های پایه به وسیله طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
دانلود رایگان بخشنامه
11
سیال های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (ep) روش تیمکن
دانلود رایگان بخشنامه
12
فراورده های نفتی -تعیین بنزن ،تولوئن و کل آروماتیک ها در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
دانلود رایگان بخشنامه
13
گاز طبیعی -محاسبه ضریب تراکم -قسمت 2- محاسبه با استفاده از ترکیب مولی
دانلود رایگان بخشنامه
14
گریس های روان کننده -تعیین مقدار فلزات با روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
دانلود رایگان بخشنامه
15
نفت خام و سوخت های باقی مانده -تعیین نیکل ،وانادیوم و آهن به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
دانلود رایگان بخشنامه
16
فراورده های نفتی -تعیین عناصر ناچیز در سوخت های میان تقطیری به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES)
دانلود رایگان بخشنامه
17
گریس پایه سدیم -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
18
فروارده های نفتی و رنگ ها -تعیین نقطه اشتعال -روش فنجان بسته (abel)
دانلود رایگان بخشنامه
19
فراورده های نفتی -اندازه گیری افت وزنی روغن ها و گریس ها در اثر تبخیر -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
20
توان سیال هیدرولیک -سیالات مقاوم در برابر آتش (fr) الزامات و راهنمای استفاده
دانلود رایگان بخشنامه
21
روان کننده ها- روغن کمپرسور هوا-گروه های VCو VB دارا و فاقد مواد افزودنی و گروه VDL-ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
دانلود رایگان بخشنامه
22
روان کننده ها-تعیین فلزات ناشی از فرسایش و آلاینده ها در روغن های روانکاری یا سیالات هیدرولیک کارکرده به روش طیف سنجی نشر اتمی الکترود دیسک چرخان -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
23
سوخت های مایع -تعیین میزان متیل استر اسید های چرب FAME در مخلوط بیودیزل و سوخت دیزلی با پایه نفتی -روش طیف سنجی مادون قرمز میانه
دانلود رایگان بخشنامه
24
روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه-تعیین گوگرد فعال در روغن های برش -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
25
صنعت نفت -اصطلاحات -قسمت 1-مواد خام و فراورده ها
دانلود رایگان بخشنامه
26
فراورده های نفتی -سوخت های هوایی -واکنش آب -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
27
گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات و عدم قطعیت مربوطه به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- آیین کار کلی و تعیین ترکیب
دانلود رایگان بخشنامه
28
فراورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده -تعیین گوگرد به روش مشعل اکسی هیدروژن یا لامپ-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
29
فراورده های نفتی -تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورسانس پرتوایکس با پاشندگی انرژی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
30
سوخت های هوایی-نقطه انجماد -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
31
روان کننده ها-اندازه گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
32
فراورده های نفتی -اندازه گیری عدد هیدروپراکسید در سوخت های توربین هواپیما ،بنزین و سوخت های دیزلی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
33
روان کننده های مایع صنعتی -طبقه بندی گرانروی
دانلود رایگان بخشنامه
34
گریس های روان کننده -تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
35
عدد رسوبی روغن های روان کننده -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
36
گریس های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP)- روش چهار گلوله
دانلود رایگان بخشنامه
37
روان کننده ها-روغن های توربین -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
38
روان کننده ها -سیالات مورد استفاده در عملیات فلز کاری -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
39
روان کننده ها-روغن کمپر سورهای سرد کننده -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
40
اندازه گیری نقطه ذوب موهای نفتی(منحنی سرد شدن )-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
41
فراورده های نفتی -پارافین جامد صنعتی -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
42
گاز طبیعی -ضریب همبستگی بین مقدار آب و نقطه شبنم آب
دانلود رایگان بخشنامه
43
فراورده های نفتی-تعیین خوردگی تسریع شده آهن -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
44
فراورده های نفتی-اندازه گیری میزان آب و رسوب در سوخت های تقطیری میانی به وسیله سانتریفیوژ
دانلود رایگان بخشنامه
45
فراورده های نفتی-تعیین آلودگی آب آزاد و ذرات در سوخت های تقطیری -روش های بازرسی چشمی
دانلود رایگان بخشنامه
46
اندازه گیری انواع هیدروکربن ها در بنزین کم اولفین به روش طیف سنجی جرمی
دانلود رایگان بخشنامه
47
تعیین خورندگی نفت خام -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
48
تخمین مقدار هیدروژن سوخت های هواپیما -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
49
آزمون های میدانی سریع برای مقادیر ناچیز سرب در بنزین بدون سرب به روش رنگ سنجی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
50
فراورده های نفتی -اندازه گیری مقادیر ناچیز نیتروژن در هیدروکربن های نفتی مایع به روش احتراق اکسایشی دریچه ورودی -سرنگ و آشکار سازی لومینسانس شیمیایی
دانلود رایگان بخشنامه
51
محافظت از نمونه های روغن آب برد-آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
52
نمونه برداری از روغن های آب برد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
53
شناسایی روغن های آب برد -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
54
تعیین آروماتیک های کل و ترکیبات اشباع کل در روغن های روان ساز پایه ذخیره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) با آشکار سازی ضریب شکست -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
55
اندازه گیری انواع هیدروکربن ها دربرش های میانی تقطیر به روش طیف سنجی جرمی
دانلود رایگان بخشنامه
56
اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی و درجه API نفت خام و فراورده های نفتی مایع به روش ترموهیدرومتر
دانلود رایگان بخشنامه
57
اندازه گیری اولفین های کل در سوخت های موتور جرقه ای -احتراقی به روش کروماتوگرافی گازی چند بعدی
دانلود رایگان بخشنامه
58
اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما به روش اسپکترومتری رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک پایین
دانلود رایگان بخشنامه
59
اندازه گیری مقدار بنزین رقیق کننده موجود در روغن کارکرده موتور بنزینی به روش کروماتوگرافی گازی
دانلود رایگان بخشنامه
60
گریس های روان کننده -تعیین افت وزنی در اثر تبخیر در گستره دمایی وسیع -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
61
فراورده های نفتی -سیستم کیفیت در آزمایشگاههای فراورده های نفتی و روان کننده ها- آزمایشگاههای آزمون -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
62
فراورده های نفتی -تعیین نقطه ماسیدگی موم های نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
63
سیال ها و گریس های روان کننده -تعیین سازگاری الاستومرها-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
64
نفت خام -تجزیه چند عنصری با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
65
گازهای نفتی مایع شده (LP) -محاسبه خواص فیزیکی معین از آنالیز ترکیبی
دانلود رایگان بخشنامه
66
نفت و فراورد ه های نفتی- تعیین خواص آزاد سازی هوا از روغن در توربین بخار و دیگر روغن ها- روش ایمپینجر
دانلود رایگان بخشنامه
67
گاز طبیعی -اندازه گیری خواص -ارزش حرارتی و شاخص وب
دانلود رایگان بخشنامه
68
تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در سوخت اتانول به روش کروماتوگرافی یونی با استفاده از تزریق نمونه آبی
دانلود رایگان بخشنامه
69
اندازه گیری جذب و ضریب جذب فرا بنفش در فراورده های نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
70
سوخت های مایع -بیودیزل(B100) مصرفی برای اختلاط با سوخت های میان تقطیر -ویژگیها و روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
71
فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش لامپ -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
72
فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکار سازی با اشعه مادون قرمز -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
73
فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیولند- روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
74
فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی -مارتنز - روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
75
روان کننده ها-ارزیابی خورندگی روغن موتور دیزل در 135 درجه سلسیوس -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
76
گریس های روان کننده -گریس گرافیت با پایه کلسیم -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
77
گریس های روان کننده -گریس پایه کلسیم -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
78
گریس پایه لیتیم -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
79
گریس های روان کننده-تشخیص خوردگی مس-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
80
گریس های روان کننده -تعیین روغن جدا شده در مدت انبارش -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
81
گریس های روان کننده -تعیین نقطه قطره ای شدن-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
82
گریس روان کننده -تخمین تعداد ذرات سخت-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
83
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان ) در بنزین ، نفت سفید ، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری
دانلود رایگان بخشنامه
84
روغن های روان کننده -اندازه گیری عناصر مواد افزودنی در روغن های روان کننده به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
دانلود رایگان بخشنامه
85
فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE متانل ، اتانل و ترشیو بوتانل در بنزین به روش طیف سنجی مادون قرمز (IR)
دانلود رایگان بخشنامه
86
فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE ترشیو آمیل الکل و الکل های C1تا C4 در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
دانلود رایگان بخشنامه
87
فراورده های نفتی -تقطیر در خلا -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
88
اندازه گیری مقدار گوگرد سوخت های خودرو به روش فلورسانس فرابنفش
دانلود رایگان بخشنامه
89
فراورده های نفتی -محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره
دانلود رایگان بخشنامه
90
فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش میکرو
دانلود رایگان بخشنامه
91
اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس روان کننده در گستره دمای وسیع
دانلود رایگان بخشنامه
92
تشخیص ضد یخ بر پایه گلیکول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
93
فرآورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده-نمونه برداری به روش دستی
دانلود رایگان بخشنامه
94
روان کننده ها- روغن های صنعتی و فرآورده های مربوطه (طبقه L ) خانواده E روغن های موتور درون سوز -روغن موتور بنزینی دو زمانه -گروه های EGC-EGB-EGD ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
95
فراورده های نفتی -تقطیر در فشار اتمسفر-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
96
روان کننده ها-سیال انتقال نیروی اتوماتیک -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
97
روغن های موتور و روغن های پایه اندازه گیری گرانروی ظاهری در دمای -5 درجه تا -30درجه سانتی گراد با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
98
کک-اندازه گیری رطوبت کل
دانلود رایگان بخشنامه
99
فراورده های نفتی -فشار بخار(روش رید) -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
100
فراورده های نفتی-تعیین نقطه ذوب قطره شدن موم نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
101
فرآورده های نفتی -اندازه گیری کیفی اسیدیته هیدروکربن های مایع و باقی مانده تقطیر آن ها-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
102
پایداری بنزین در برابر اکسایش به روش القا-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
103
روغن موتور -پیش بینی دمای حد قابلیت پمپ شدن -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
104
فراورده های نفتی -مشخصات پیش گیری از زنگ زدگی روغن معدنی دارای مواد بازدارنده در حضور آب -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
105
اندازه گیری قابلیت جدا شدن آب از روغن های روان کننده
دانلود رایگان بخشنامه
106
فراورده های نفتی -اندازه گیری کلر در فراورده های نفتی کار کرده و کار نکرده به روش تجزیه با فشار بالا
دانلود رایگان بخشنامه
107
روغن های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP) -روش چهار گلوله
دانلود رایگان بخشنامه
108
روغن های روان کننده -اندازه گیری باریم ،کلسیم،منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمی
دانلود رایگان بخشنامه
109
قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
110
روغن های روان کننده -تعیین مقدار ناچیز رسوب-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
111
روغن های روان کننده -تعیین مواد نامحلول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
112
اندازه گیری باقی مانده کربن فراورده های نفتی به روش کنرادسون
دانلود رایگان بخشنامه
113
فراورده های نفتی -تعیین رنگ سیبلت (روش رنگ سنج سیبلت)
دانلود رایگان بخشنامه
114
فراورده های نفتی -نمودارهای گرانروی بر حسب دما برای فراورده های نفتی مایع -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
115
فراورده های نفتی -تعیین رنگ براساسASTM (مقیاس رنگ ASTM )
دانلود رایگان بخشنامه
116
فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش رمزباتوم
دانلود رایگان بخشنامه
117
فراورده های نفتی -اندازه گیری عد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناسگر رنگی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
118
روان کننده ها، روغن های صنعتی و فراورده های مرتبط (طبقه L( -روان کننده های ماشین ابزارها-طبقه بندی و ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
119
اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر
دانلود رایگان بخشنامه
120
اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش خنک سازی مرحله ای با آشکار سازی نوری
دانلود رایگان بخشنامه
121
اندازه گیری گوگرد در گازهای نفتی به روش میکروکولن سنجی اکسایشی
دانلود رایگان بخشنامه
122
فراورده های نفتی -تخمین گرمای احتراق خالص و کل سوخت های دیزل و مشعل
دانلود رایگان بخشنامه
123
اندازه گیری گوگرد کل در گازهای سوختی به روش احتراق و تیتراسیون باریم کلرید
دانلود رایگان بخشنامه
124
اندازه گیری همزمان ترکیبات گوگرد و هیدروکربن های جزیی در گاز طبیعی و سوخت های گازی به روش کروماتوگرافی گازی و آشکار سازی نشر اتمی
دانلود رایگان بخشنامه
125
اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج
دانلود رایگان بخشنامه
126
اندازه گیری نمک ها در نفت خام به روش الکترومتری
دانلود رایگان بخشنامه
127
نقطه ابری فراورده های نفتی (روش خنک سازی با سرعت ثابت )-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
128
پایداری حرارتی روغن های هیدرولیکی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
129
محاسبه فشار بخار واقعی سوخت های نفتی حاصل از تقطیر -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
130
تجزیه سولفونات های نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
131
اندازه گیری مواد قابل استخراج از حلال در موم های نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
132
اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش چرخشی
دانلود رایگان بخشنامه
133
اندازه گیری گرانروی ظاهری موم های نفتی ترکیب شده با مواد افزودنی (مواد مذاب داغ)
دانلود رایگان بخشنامه
134
اندازه گیری مقدار بخار آب سوخت های گازی با استفاده از دستگاههای الکترونیکی تجزیه کننده رطوبت
دانلود رایگان بخشنامه
135
سوخت های مایع -اتانول سوختی تقلیب شده برای اختلاط با بنزین ها، مورد استفاده به عنوان سوخت موتور احتراقی -جرقه ای خودرو-ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
136
اندازه گیری نقطه جامد شدن موم های نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
137
اندازه گیری نفطه ریزش فراورده های نفتی به روش خودکار فشار هوا
دانلود رایگان بخشنامه
138
اندازه گیری فراریت گازهای نفتی مایع شده (LP)
دانلود رایگان بخشنامه
139
اندازه گیری رسوب در نفت خام به روش فیلتراسیون غشایی
دانلود رایگان بخشنامه
140
اندازه گیری هیدروژن دربر ش های نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
141
اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش آزمون جار کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
142
فرآورده های نفتی-محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دماهای 40 درجه سلسیوس و 100 درجه سلسیوس-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
143
اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خورک مورد مصرف در صنایع دوده
دانلود رایگان بخشنامه
144
اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در سوخت های توربین گازی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و نشر شعله ای
دانلود رایگان بخشنامه
145
اندازه گیری هیدروژن سولفید در فاز بخار بالای نفت کوره ته ماند
دانلود رایگان بخشنامه
146
موم های پیوند شده با مالئیک انیدرید -تعیین عدد اسیدی (به صورت تجربی)-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
147
موم ها- تعیین نقطه قطره شدن -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
148
فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F) سوخت های توربین گازی برای کاربرد های صنعتی و دریایی -ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
149
بنزین و فراورده های مربوطه -تعیین سیلیسیم به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس با پاشندگی طول موج به وسیله تکفام ساز-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
150
سوخت های مایع -سوخت زیستی حاصل از گرما کافت-ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
151
فراورده های نفتی -تعیین نقطه انجماد سوخت های هواپیما به روش لیزر خودکار
دانلود رایگان بخشنامه
152
روان کننده ها- تعیین خواص ضد خوردگی-گریس های روان کننده -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
153
نفت و فراورده های نفتی -آنالیز پروپان و بوتان تجاری به روش کروماتوگرافی گازی
دانلود رایگان بخشنامه
154
اندازه گیری آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان ) در نفت خام و فراورده های نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
155
جمع آوری نمونه های کک نفتی کلسینه شده برای تجزیه -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
156
نفت و فراورده های نفتی -اندازه گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتری
دانلود رایگان بخشنامه
157
روغن های روان کننده -تعیین فسفر در روغن های روان کننده و مواد افزودنی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
158
فراورده های نفتی -اندازه گیری میزان آب و رسوب در نفت کوره به روش سانتریفوژ
دانلود رایگان بخشنامه
159
اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج
دانلود رایگان بخشنامه
160
فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت 99-طبقه بندی کلی
دانلود رایگان بخشنامه
161
اندازه گیری مقدار کلرید آلی در نفت خام
دانلود رایگان بخشنامه
162
گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت مرتبط به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 2- محاسبات عدم قطعیت
دانلود رایگان بخشنامه
163
گاز طبیعی -ترکیبات آلی مورد استفاده به عنوان بودار کننده ها-الزامات و روش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
164
اندازه گیری نیتروژن کل در روغن های روان کننده و نفت کوره به روش اصلاح شده کجلدال
دانلود رایگان بخشنامه
165
اندازه گیری مشخصات اکسایشی روغن های روان کننده تحت فشار بالا
دانلود رایگان بخشنامه
166
سوخت های معدنی جامد -اندازه گیری کربن و هیدروژن -روش لی بیگ
دانلود رایگان بخشنامه
167
اندازه گیری عدد صابونی شدن فراورده های نفتی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
168
روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه (طبقه L)-خانواده H (سیستم های هیدرولیکی ) -گروه های HEPR-HEES-HEPG-HETG- ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
169
اندازه گیری چگالی واقعی کک نفتی کلسینه شده با جانشین سازی زایلن
دانلود رایگان بخشنامه
170
اندازه گیری مواد قابل کربونیزه شدن در روغن معدنی سفید
دانلود رایگان بخشنامه
171
اندازه گیری نیمه کمی میکرو عدد اسیدی روغن های روان کننده طی آزمون اکسایش
دانلود رایگان بخشنامه
172
روغن های آبدهی صنعتی -اندازه گیری مشخصات خنک سازی -روش آزمون ردیاب آلیاژ نیکل
دانلود رایگان بخشنامه
173
فراورده های نفتی -سوخت موتورهای توربینی هوایی -اندازه گیری آب نامحلول -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
174
فراورده های نفتی -سوخت های تقطیری و هوایی -اندازه گیری هدایت الکتریکی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
175
اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش شیب خودکار
دانلود رایگان بخشنامه
176
اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در کک نفتی به روش اسپکتروسکوپی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده طول موج
دانلود رایگان بخشنامه
177
تعیین نقطه اشتعال -تعادل سریع کاپ بسته -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
178
کک-تعیین جرم مخصوص توده در یک ظرف بزرگ -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
179
فراورده های نفتی -مقدار صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی -تبخیر به روش جت
دانلود رایگان بخشنامه
180
فراورده های نفتی -آماده سازی نمونه فراورده های نفتی و روان کننده برای آنالیز عنصری
دانلود رایگان بخشنامه
181
روان کننده ها-آنالیز عنصری اجزاء روان کننده ها و افزودنی ها-اندازه گیری باریم، کلسیم ، فسفر ، گوگرد و روی به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه x با پاشندگی طول موج
دانلود رایگان بخشنامه
182
فراورده های نفتی و روان کننده ها -عدد خنثی سازی-روش تیتراسیون پتانسیومتری
دانلود رایگان بخشنامه
183
پارافین جامد -تعیین مواد زغال شونده -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
184
فراورده های نفتی -پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری با استفاده از نازل تزریقی دیزلی اروپایی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
185
فراورده های نفتی -تخمین جرم ملکولی نسبی میانگین با استفاده از اندازه گیری های گرانروی -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
186
فراورده های نفتی -محاسبه شاخص پایداری برشی دائمی -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
187
فراورده های نفتی -محاسبه توزیع کربنی و تعیین گروه های ساختاری به روش n-d-m
دانلود رایگان بخشنامه
188
فراورده های نفتی و روان کننده ها-بهینه سازی ، کالیبراسیون و معتبر سازی روش طیف سنجی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی جهت تجزیه عنصری -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
189
فراورده های نفتی و روان کننده ها-تعیین دستگاهی کربن ، هیدروژن و نیتروژن -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
190
روان کننده ها-روغن موتور برای موتورهای بنزینی در سطح کیفیت معادل با APISN -ویژگیها
دانلود رایگان بخشنامه
191
جداول خصوصیات ترموفیزیکی بوتان نرمال
دانلود رایگان بخشنامه
192
جداول خصوصیات ترموفیزیکی ایزوبوتان
دانلود رایگان بخشنامه