گنجینه استانداردهای کمیته‌ تجهیزات و فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
سوخت های مایع -تعیین میزان متیل استر اسید های چرب FAME در مخلوط بیودیزل و سوخت دیزلی با پایه نفتی -روش طیف سنجی مادون قرمز میانه
2
روان کننده ها-تعیین فلزات ناشی از فرسایش و آلاینده ها در روغن های روانکاری یا سیالات هیدرولیک کارکرده به روش طیف سنجی نشر اتمی الکترود دیسک چرخان -روش آزمون
3
روان کننده ها- روغن کمپرسور هوا-گروه های VCو VB دارا و فاقد مواد افزودنی و گروه VDL-ویژگیها (اصلاحیه شماره 1)
4
توان سیال هیدرولیک -سیالات مقاوم در برابر آتش (fr) الزامات و راهنمای استفاده
5
فراورده های نفتی -اندازه گیری افت وزنی روغن ها و گریس ها در اثر تبخیر -روش آزمون
6
فروارده های نفتی و رنگ ها -تعیین نقطه اشتعال -روش فنجان بسته (abel)
7
گریس پایه سدیم -ویژگی ها
8
فراورده های نفتی -تعیین عناصر ناچیز در سوخت های میان تقطیری به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES)
9
نفت خام و سوخت های باقی مانده -تعیین نیکل ،وانادیوم و آهن به روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
10
گریس های روان کننده -تعیین مقدار فلزات با روش طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
11
گاز طبیعی -محاسبه ضریب تراکم -قسمت 2- محاسبه با استفاده از ترکیب مولی
12
فراورده های نفتی -تعیین بنزن ،تولوئن و کل آروماتیک ها در بنزین نهایی به روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
13
سیال های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (ep) روش تیمکن
14
روغن های روان کننده -تعیین چند عنصری روغن های روان کننده کارکرده وکارنکرده و روغن های پایه به وسیله طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی
15
سوخت های هیدروکربنی مایع-تعین گرمای احتراق با بمب کالریمتر (روش دقیق)
16
روان کننده ها-تعیین مقاومت در برابر آتش در سیالات هیدرولیک هواپیما به روش دمای خود اشتعالی -روش آزمون
17
پایداری اکسایشی سوخت های هواپیما (روش باقی مانده بالقوه )-روش آزمون
18
فراورده های نفتی -تخمین فراریت روغن موتور به روش کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه -روش آزمون
19
فراورده های نفتی -تعیین باقی مانده ها در گازهای نفتی مایع شده (lp) به روش کروماتوگرافی گازی با تزریق مایع روی ستون -روش آزمون
20
محاسبه ثابت ویسکوزیته -گراویتی روغن های نفتی -روش آزمون
21
فراورده های نفتی -سوخت ه -تعیین گرمای خالص احتراق سوخت های هواپیما -روش آزمون
22
فراورده های نفتی -تعیین پایداری اکسیداسیون روغن های توربین بخار بوسیله مخزن های گردان تحت فشار -روش آزمون
23
فراورده های نفتی -سوخت ها -مواد بازدارنده یخ زدگی در سیستم سوخت -ویژگی ها
24
صنعت نفت -اصطلاحات -قسمت 1-مواد خام و فراورده ها
25
روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه-تعیین گوگرد فعال در روغن های برش -روش آزمون
26
سوخت های مایع -بیودیزل(B100) مصرفی برای اختلاط با سوخت های میان تقطیر -ویژگیها و روشهای آزمون
27
اندازه گیری جذب و ضریب جذب فرا بنفش در فراورده های نفتی
28
تعیین سولفات معدنی موجود و احتمالی و کلرید معدنی کل در سوخت اتانول به روش کروماتوگرافی یونی با استفاده از تزریق نمونه آبی
29
گاز طبیعی -اندازه گیری خواص -ارزش حرارتی و شاخص وب
30
نفت و فراورد ه های نفتی- تعیین خواص آزاد سازی هوا از روغن در توربین بخار و دیگر روغن ها- روش ایمپینجر
31
گازهای نفتی مایع شده (LP) -محاسبه خواص فیزیکی معین از آنالیز ترکیبی
32
نفت خام -تجزیه چند عنصری با استفاده از طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) روش آزمون
33
سیال ها و گریس های روان کننده -تعیین سازگاری الاستومرها-روش آزمون
34
فراورده های نفتی -تعیین نقطه ماسیدگی موم های نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
35
فراورده های نفتی -سیستم کیفیت در آزمایشگاههای فراورده های نفتی و روان کننده ها- آزمایشگاههای آزمون -آیین کار
36
گریس های روان کننده -تعیین افت وزنی در اثر تبخیر در گستره دمایی وسیع -روش آزمون
37
اندازه گیری مقدار بنزین رقیق کننده موجود در روغن کارکرده موتور بنزینی به روش کروماتوگرافی گازی
38
اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در سوخت های توربین هواپیما به روش اسپکترومتری رزونانس مغناطیسی هسته با قدرت تفکیک پایین
39
اندازه گیری اولفین های کل در سوخت های موتور جرقه ای -احتراقی به روش کروماتوگرافی گازی چند بعدی
40
اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی و درجه API نفت خام و فراورده های نفتی مایع به روش ترموهیدرومتر
41
اندازه گیری انواع هیدروکربن ها دربرش های میانی تقطیر به روش طیف سنجی جرمی
42
تعیین آروماتیک های کل و ترکیبات اشباع کل در روغن های روان ساز پایه ذخیره به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) با آشکار سازی ضریب شکست -روش آزمون
43
شناسایی روغن های آب برد -آیین کار
44
نمونه برداری از روغن های آب برد -آیین کار
45
محافظت از نمونه های روغن آب برد-آیین کار
46
فراورده های نفتی -اندازه گیری مقادیر ناچیز نیتروژن در هیدروکربن های نفتی مایع به روش احتراق اکسایشی دریچه ورودی -سرنگ و آشکار سازی لومینسانس شیمیایی
47
آزمون های میدانی سریع برای مقادیر ناچیز سرب در بنزین بدون سرب به روش رنگ سنجی -روش آزمون
48
تخمین مقدار هیدروژن سوخت های هواپیما -روش آزمون
49
تعیین خورندگی نفت خام -راهنما
50
اندازه گیری انواع هیدروکربن ها در بنزین کم اولفین به روش طیف سنجی جرمی
51
فراورده های نفتی-تعیین آلودگی آب آزاد و ذرات در سوخت های تقطیری -روش های بازرسی چشمی
52
فراورده های نفتی-اندازه گیری میزان آب و رسوب در سوخت های تقطیری میانی به وسیله سانتریفیوژ
53
فراورده های نفتی-تعیین خوردگی تسریع شده آهن -روش آزمون
54
گاز طبیعی -ضریب همبستگی بین مقدار آب و نقطه شبنم آب
55
فراورده های نفتی -پارافین جامد صنعتی -ویژگی ها
56
اندازه گیری نقطه ذوب موهای نفتی(منحنی سرد شدن )-روش آزمون
57
روان کننده ها-روغن کمپر سورهای سرد کننده -ویژگیها
58
روان کننده ها -سیالات مورد استفاده در عملیات فلز کاری -ویژگی ها
59
روان کننده ها-روغن های توربین -ویژگی ها
60
گریس های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP)- روش چهار گلوله
61
عدد رسوبی روغن های روان کننده -روش آزمون
62
گریس های روان کننده -تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
63
روان کننده های مایع صنعتی -طبقه بندی گرانروی
64
فراورده های نفتی -اندازه گیری عدد هیدروپراکسید در سوخت های توربین هواپیما ،بنزین و سوخت های دیزلی -روش آزمون
65
روان کننده ها-اندازه گیری گرانروی در دمای پایین با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد-روش آزمون
66
سوخت های هوایی-نقطه انجماد -روش آزمون
67
فراورده های نفتی -تعیین مقدار گوگرد به روش طیف سنجی فلورسانس پرتوایکس با پاشندگی انرژی -روش آزمون
68
فراورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده -تعیین گوگرد به روش مشعل اکسی هیدروژن یا لامپ-روش آزمون
69
گاز طبیعی -اندازه گیری ترکیبات و عدم قطعیت مربوطه به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- آیین کار کلی و تعیین ترکیب
70
فراورده های نفتی -سوخت های هوایی -واکنش آب -روش آزمون
71
گریس روان کننده -تخمین تعداد ذرات سخت-روش آزمون
72
گریس های روان کننده -تعیین نقطه قطره ای شدن-روش آزمون
73
گریس های روان کننده -تعیین روغن جدا شده در مدت انبارش -روش آزمون
74
گریس های روان کننده-تشخیص خوردگی مس-روش آزمون
75
گریس پایه لیتیم -ویژگیها
76
گریس های روان کننده -گریس پایه کلسیم -ویژگیها
77
گریس های روان کننده -گریس گرافیت با پایه کلسیم -ویژگیها
78
روان کننده ها-ارزیابی خورندگی روغن موتور دیزل در 135 درجه سلسیوس -روش آزمون
79
فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته پنسکی -مارتنز - روش آزمون
80
فرآورده های نفتی -اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیولند- روش آزمون
81
فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش احتراق در دمای بالا و آشکار سازی با اشعه مادون قرمز -روش آزمون
82
فراورده های نفتی -تعیین گوگرد به روش لامپ -روش آزمون
83
فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش رمزباتوم
84
فراورده های نفتی -تعیین رنگ براساسASTM (مقیاس رنگ ASTM )
85
فراورده های نفتی -نمودارهای گرانروی بر حسب دما برای فراورده های نفتی مایع -آیین کار
86
فراورده های نفتی -تعیین رنگ سیبلت (روش رنگ سنج سیبلت)
87
اندازه گیری باقی مانده کربن فراورده های نفتی به روش کنرادسون
88
روغن های روان کننده -تعیین مواد نامحلول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
89
روغن های روان کننده -تعیین مقدار ناچیز رسوب-روش آزمون
90
قابلیت جدا شدن آب از روغن های نفتی و سیال های سنتزی -روش آزمون
91
روغن های روان کننده -اندازه گیری باریم ،کلسیم،منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمی
92
روغن های روان کننده -اندازه گیری خواص فشار پذیری (EP) -روش چهار گلوله
93
فراورده های نفتی -اندازه گیری کلر در فراورده های نفتی کار کرده و کار نکرده به روش تجزیه با فشار بالا
94
اندازه گیری قابلیت جدا شدن آب از روغن های روان کننده
95
فراورده های نفتی -مشخصات پیش گیری از زنگ زدگی روغن معدنی دارای مواد بازدارنده در حضور آب -روش آزمون
96
روغن موتور -پیش بینی دمای حد قابلیت پمپ شدن -روش آزمون
97
پایداری بنزین در برابر اکسایش به روش القا-روش آزمون
98
فرآورده های نفتی -اندازه گیری کیفی اسیدیته هیدروکربن های مایع و باقی مانده تقطیر آن ها-روش آزمون
99
فراورده های نفتی-تعیین نقطه ذوب قطره شدن موم نفتی از جمله پترولاتوم -روش آزمون
100
فراورده های نفتی -فشار بخار(روش رید) -روش آزمون
101
کک-اندازه گیری رطوبت کل
102
روغن های موتور و روغن های پایه اندازه گیری گرانروی ظاهری در دمای -5 درجه تا -30درجه سانتی گراد با استفاده از شبیه ساز استارت زدن در سرما-روش آزمون
103
روان کننده ها-سیال انتقال نیروی اتوماتیک -ویژگی ها
104
فراورده های نفتی -تقطیر در فشار اتمسفر-روش آزمون
105
روان کننده ها- روغن های صنعتی و فرآورده های مربوطه (طبقه L ) خانواده E روغن های موتور درون سوز -روغن موتور بنزینی دو زمانه -گروه های EGC-EGB-EGD ویژگیها
106
فرآورده های نفتی -گازهای نفتی مایع شده-نمونه برداری به روش دستی
107
تشخیص ضد یخ بر پایه گلیکول در روغن های روان کننده کارکرده -روش آزمون
108
اندازه گیری نقطه قطره ای شدن گریس روان کننده در گستره دمای وسیع
109
فراورده های نفتی -اندازه گیری باقی مانده کربن به روش میکرو
110
فراورده های نفتی -محاسبه شاخص ستان سوخت های حاصل از بخش میانی برج تقطیر به روش معادله چهار متغیره
111
اندازه گیری مقدار گوگرد سوخت های خودرو به روش فلورسانس فرابنفش
112
فراورده های نفتی -تقطیر در خلا -روش آزمون
113
فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE ترشیو آمیل الکل و الکل های C1تا C4 در بنزین به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
114
فراورده های نفتی -شناسایی و اندازه گیری DIPE,TAME,ETBE,MTBE متانل ، اتانل و ترشیو بوتانل در بنزین به روش طیف سنجی مادون قرمز (IR)
115
روغن های روان کننده -اندازه گیری عناصر مواد افزودنی در روغن های روان کننده به وسیله دستگاه طیف سنج نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
116
اندازه گیری گوگرد (تیول مرکاپتان ) در بنزین ، نفت سفید ، سوخت های حاصل از تقطیر و توربین های هواپیما به روش پتانسیومتری
117
اندازه گیری مقدار کلرید آلی در نفت خام
118
فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F ) -قسمت 99-طبقه بندی کلی
119
اندازه گیری رسوب در نفت خام و نفت کوره به روش استخراج
120
فراورده های نفتی -اندازه گیری میزان آب و رسوب در نفت کوره به روش سانتریفوژ
121
روغن های روان کننده -تعیین فسفر در روغن های روان کننده و مواد افزودنی -روش آزمون
122
نفت و فراورده های نفتی -اندازه گیری فسفر در بنزین به روش اسپکتروفتومتری
123
جمع آوری نمونه های کک نفتی کلسینه شده برای تجزیه -آیین کار
124
اندازه گیری آسفالتن ها (مواد نامحلول در هپتان ) در نفت خام و فراورده های نفتی
125
نفت و فراورده های نفتی -آنالیز پروپان و بوتان تجاری به روش کروماتوگرافی گازی
126
روان کننده ها- تعیین خواص ضد خوردگی-گریس های روان کننده -روش آزمون
127
فراورده های نفتی -تعیین نقطه انجماد سوخت های هواپیما به روش لیزر خودکار
128
سوخت های مایع -سوخت زیستی حاصل از گرما کافت-ویژگی ها
129
بنزین و فراورده های مربوطه -تعیین سیلیسیم به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس با پاشندگی طول موج به وسیله تکفام ساز-روش آزمون
130
فراورده های نفتی -سوخت ها (طبقه F) سوخت های توربین گازی برای کاربرد های صنعتی و دریایی -ویژگی ها
131
موم ها- تعیین نقطه قطره شدن -روش آزمون
132
موم های پیوند شده با مالئیک انیدرید -تعیین عدد اسیدی (به صورت تجربی)-روش آزمون
133
اندازه گیری هیدروژن سولفید در فاز بخار بالای نفت کوره ته ماند
134
اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در سوخت های توربین گازی به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و نشر شعله ای
135
اندازه گیری مقدار گوگرد در روغن های خورک مورد مصرف در صنایع دوده
136
فرآورده های نفتی-محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی سینماتیک در دماهای 40 درجه سلسیوس و 100 درجه سلسیوس-روش آزمون
137
اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش آزمون جار کوچک
138
اندازه گیری هیدروژن دربر ش های نفتی
139
اندازه گیری رسوب در نفت خام به روش فیلتراسیون غشایی
140
اندازه گیری فراریت گازهای نفتی مایع شده (LP)
141
اندازه گیری نفطه ریزش فراورده های نفتی به روش خودکار فشار هوا
142
اندازه گیری نقطه جامد شدن موم های نفتی
143
سوخت های مایع -اتانول سوختی تقلیب شده برای اختلاط با بنزین ها، مورد استفاده به عنوان سوخت موتور احتراقی -جرقه ای خودرو-ویژگیها
144
اندازه گیری مقدار بخار آب سوخت های گازی با استفاده از دستگاههای الکترونیکی تجزیه کننده رطوبت
145
اندازه گیری گرانروی ظاهری موم های نفتی ترکیب شده با مواد افزودنی (مواد مذاب داغ)
146
اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش چرخشی
147
اندازه گیری مواد قابل استخراج از حلال در موم های نفتی
148
تجزیه سولفونات های نفتی محلول در روغن به روش کروماتوگرافی مایع -روش آزمون
149
محاسبه فشار بخار واقعی سوخت های نفتی حاصل از تقطیر -روش آزمون
150
پایداری حرارتی روغن های هیدرولیکی -روش آزمون
151
نقطه ابری فراورده های نفتی (روش خنک سازی با سرعت ثابت )-روش آزمون
152
اندازه گیری نمک ها در نفت خام به روش الکترومتری
153
اندازه گیری برگشت پذیری الاستیک مواد قیری با کشش سنج
154
اندازه گیری همزمان ترکیبات گوگرد و هیدروکربن های جزیی در گاز طبیعی و سوخت های گازی به روش کروماتوگرافی گازی و آشکار سازی نشر اتمی
155
اندازه گیری گوگرد کل در گازهای سوختی به روش احتراق و تیتراسیون باریم کلرید
156
فراورده های نفتی -تخمین گرمای احتراق خالص و کل سوخت های دیزل و مشعل
157
اندازه گیری گوگرد در گازهای نفتی به روش میکروکولن سنجی اکسایشی
158
اندازه گیری نقطه ابری فراورده های نفتی به روش خنک سازی مرحله ای با آشکار سازی نوری
159
اندازه گیری چگالی ،چگالی نسبی یا گراویتی API نفت خام و فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر
160
روان کننده ها، روغن های صنعتی و فراورده های مرتبط (طبقه L( -روان کننده های ماشین ابزارها-طبقه بندی و ویژگی ها
161
فراورده های نفتی -اندازه گیری عد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناسگر رنگی -روش آزمون
162
اندازه گیری عدد صابونی شدن فراورده های نفتی -روش آزمون
163
سوخت های معدنی جامد -اندازه گیری کربن و هیدروژن -روش لی بیگ
164
اندازه گیری مشخصات اکسایشی روغن های روان کننده تحت فشار بالا
165
اندازه گیری نیتروژن کل در روغن های روان کننده و نفت کوره به روش اصلاح شده کجلدال
166
گاز طبیعی -ترکیبات آلی مورد استفاده به عنوان بودار کننده ها-الزامات و روش های آزمون
167
گاز طبیعی -تعیین ترکیب و عدم قطعیت مرتبط به وسیله کروماتوگرافی گازی -قسمت 2- محاسبات عدم قطعیت
168
جداول خصوصیات ترموفیزیکی ایزوبوتان
169
جداول خصوصیات ترموفیزیکی بوتان نرمال
170
روان کننده ها-روغن موتور برای موتورهای بنزینی در سطح کیفیت معادل با APISN -ویژگیها
171
فراورده های نفتی و روان کننده ها-تعیین دستگاهی کربن ، هیدروژن و نیتروژن -روش آزمون
172
فراورده های نفتی و روان کننده ها-بهینه سازی ، کالیبراسیون و معتبر سازی روش طیف سنجی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی جهت تجزیه عنصری -آیین کار
173
فراورده های نفتی -محاسبه توزیع کربنی و تعیین گروه های ساختاری به روش n-d-m
174
فراورده های نفتی -محاسبه شاخص پایداری برشی دائمی -آیین کار
175
فراورده های نفتی -تخمین جرم ملکولی نسبی میانگین با استفاده از اندازه گیری های گرانروی -روش آزمون
176
فراورده های نفتی -پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری با استفاده از نازل تزریقی دیزلی اروپایی -روش آزمون
177
پارافین جامد -تعیین مواد زغال شونده -روش آزمون
178
فراورده های نفتی و روان کننده ها -عدد خنثی سازی-روش تیتراسیون پتانسیومتری
179
روان کننده ها-آنالیز عنصری اجزاء روان کننده ها و افزودنی ها-اندازه گیری باریم، کلسیم ، فسفر ، گوگرد و روی به روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه x با پاشندگی طول موج
180
فراورده های نفتی -آماده سازی نمونه فراورده های نفتی و روان کننده برای آنالیز عنصری
181
فراورده های نفتی -مقدار صمغ سوخت های تقطیری سبک و میانی -تبخیر به روش جت
182
کک-تعیین جرم مخصوص توده در یک ظرف بزرگ -روش آزمون
183
تعیین نقطه اشتعال -تعادل سریع کاپ بسته -روش آزمون
184
اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات در کک نفتی به روش اسپکتروسکوپی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده طول موج
185
اندازه گیری نقطه ریزش فراورده های نفتی به روش شیب خودکار
186
فراورده های نفتی -سوخت های تقطیری و هوایی -اندازه گیری هدایت الکتریکی -روش آزمون
187
فراورده های نفتی -سوخت موتورهای توربینی هوایی -اندازه گیری آب نامحلول -روش آزمون
188
روغن های آبدهی صنعتی -اندازه گیری مشخصات خنک سازی -روش آزمون ردیاب آلیاژ نیکل
189
اندازه گیری نیمه کمی میکرو عدد اسیدی روغن های روان کننده طی آزمون اکسایش
190
اندازه گیری مواد قابل کربونیزه شدن در روغن معدنی سفید
191
اندازه گیری چگالی واقعی کک نفتی کلسینه شده با جانشین سازی زایلن
192
روان کننده ها،روغن های صنعتی و فراورده های مربوطه (طبقه L)-خانواده H (سیستم های هیدرولیکی ) -گروه های HEPR-HEES-HEPG-HETG- ویژگیها