گنجینه استانداردهای کمیته‌ فناوری نانو سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما
2
فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب
3
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء
4
فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR
5
فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده
6
فناوری نانو-نانوساخت-مشخصه های کنترلی کلیدی-قسمت5-1: قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی- نانو-اندازه گیری مربوط به انتقال حامل
7
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو
8
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی
9
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون
10
فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب
11
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون
12
فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه
13
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
14
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
15
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
16
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
17
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
18
فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
19
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شیء
20
فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون
21
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
22
فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون
23
فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون
24
فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1-اصول و رهیافت ها
25
فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
26
فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
27
فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
28
فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده
29
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی
30
فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
31
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
32
فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
33
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی
34
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست
35
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
36
فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
37
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)
38
فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
39
فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
40
فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
41
فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
42
فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
43
فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
44
فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
45
فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
46
فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
47
فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
48
فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
49
فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
50
عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ)-انبه