گنجینه استانداردهای کمیته‌ فناوری نانو سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فناوری نانو -آموزش نیروی کار برای ایجاد الگو -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
2
فناوری نانو -ملاحظات برای توسعه نامگان شیمیایی نانو اشیاء منتخب
دانلود رایگان بخشنامه
3
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 2- نانو اشیاء
دانلود رایگان بخشنامه
4
فناوری نانو -مشخصه یابی سطح نانو ذرات طلا برای غربال گری سمیت اختصاصی نانو مواد -روش FT-IR
دانلود رایگان بخشنامه
5
فناوری نانو -گرداوری و شرح روش های غربالگری توکسیکولوژیک برای نانو مواد ساخته شده
دانلود رایگان بخشنامه
6
فناوری نانو-نانوساخت-مشخصه های کنترلی کلیدی-قسمت5-1: قطعات الکترونیکی دارای فیلم نازک آلی- نانو-اندازه گیری مربوط به انتقال حامل
دانلود رایگان بخشنامه
7
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 12- پدیده های کوانتومی در فناوری نانو
دانلود رایگان بخشنامه
8
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 1- اصطلاحات اصلی
دانلود رایگان بخشنامه
9
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از پراکندگی نورپویا(DLS) روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
10
فناوری نانو-آنالیز با میکروباریکه-روش آنالیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری tem -روش های کالیبراسیون بزرگ نمایی تصویر با استفاده از مواد مرجع دارای ساختارهای متناوب
دانلود رایگان بخشنامه
11
فناوری نانو-مشخصه یابی نانو مواد با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
12
فناوری نانو -اندازه شناسی در مقیاس نانو-واژه نامه
دانلود رایگان بخشنامه
13
فناوری نانو-راهنمای مشخصه یابی فیزیکو-شیمیایی مواد نانو مقیاس مهندسی شده برای ارزیابی توکسیکولوژیک
دانلود رایگان بخشنامه
14
فناوری نانو -آموزش سلامت وایمنی برای نیروی کار -راهنما
دانلود رایگان بخشنامه
15
سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتای نانو مواد زیستی
دانلود رایگان بخشنامه
16
فناوری نانو-آموزش نیروی کار برای تعیین مشخصات در فناوری نانو -آیین کار
دانلود رایگان بخشنامه
17
فناوری نانو-کالای نساجی با خاصیت ضد میکروبی-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
18
فناوری نانو-واژه نامه -شاخص های علم،فناوری و نوآوری
دانلود رایگان بخشنامه
19
فناوری نانو-مشخصه های سوسپانسیون های کاری نانو اشیاء برای سنجش برون تن به منظور ارزیابی سمیت ذاتی نانو شیء
دانلود رایگان بخشنامه
20
فناوری نانو- آزمون یکپارچگی سامانه های غشائی تصفیه آب (نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس)-روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
21
اندازه گیری توزیع اندازه ذرات نانو مواد در سوسپانسیون به روش آنالیز ردیابی مسیر حرکت نانو ذره (NTA)
دانلود رایگان بخشنامه
22
فناوری نانو -تعیین مشخصات عملکرد دستگاههای اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون -روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
23
فناوری نانو -شناسایی نشتی در تجهیزات اسمزمعکوس و نانوفیلتراسیون -روشهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
24
فناوری نانو-مدیریت ریسک شغلی نانو مواد مهندسی شده قسمت 1-اصول و رهیافت ها
دانلود رایگان بخشنامه
25
فناوری نانو-نانو ذرات پودری شکل -مشخصه ها و اندازه گیری ها
دانلود رایگان بخشنامه
26
فناوری نانو-نانو ساخت -مشخصات کنترلی کلیدی -قسمت 2-1 -مواد نانو لوله کربنی -مقاومت الکتریکی فیلم
دانلود رایگان بخشنامه
27
فناوری نانو-ارزیابی کمی فعالیت نانو ذرات نقره از طریق آزاد سازی مورامیک اسید از استافیلوکوکوس اورئوس
دانلود رایگان بخشنامه
28
فناوری نانو-تهیه برگه اطلاعات ایمنی ماده
دانلود رایگان بخشنامه
29
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 3- نانو اشیای کربنی
دانلود رایگان بخشنامه
30
فناوری نانو -تعیین مشخصات اجزای فرار در نمونه های نانو لوله کربنی تک جداره با استفاده از آنالیز گاز خروجی -کروماتوگرافی گازی -طیف سنجی جرمی
دانلود رایگان بخشنامه
31
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو ذرات در محفظه های مواجهه استنشاقی برای آزمون سمیت استنشاقی
دانلود رایگان بخشنامه
32
فناوری نانو-ویژگیهای مواد -قسمت 2-1-نانو لوله های کربنی تک جداره -ویژگیهای تفصیلی
دانلود رایگان بخشنامه
33
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 7- تشخیص و درمان در مراقبت های بهداشتی
دانلود رایگان بخشنامه
34
فناوری نانو -واژه نامه -قسمت 5- واژه های مشترک نانو-زیست
دانلود رایگان بخشنامه
35
فناوری نانو-واژه نامه -قسمت 4- مواد نانو ساختار یافته
دانلود رایگان بخشنامه
36
فناوری نانو-راهنمای روش هایی برای اندازه گیری نانو و میکروتریبولوژی
دانلود رایگان بخشنامه
37
فناوری نانو-تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem)
دانلود رایگان بخشنامه
38
فناوری نانو- تعیین ناخالصی های عنصری در نمونه های نانو لوله های کربنی با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی
دانلود رایگان بخشنامه
39
فناوری نانو- راهنمای نشانه گذاری تشویقی برای محصولات نهایی حاوی نانو اشیاء تولیدی
دانلود رایگان بخشنامه
40
فناوری نانو- تعیین مشخصات نمونه های نانو لوله کربنی چند جداره (MWCNT)
دانلود رایگان بخشنامه
41
فناوری نانو- پودر تیتانیوم دی اکسید نانو مقیاس-مشخصه ها و اندازه گیری
دانلود رایگان بخشنامه
42
فناوری نانو -پودر نانو کلسیم کربنات-مشخصات و اندازه گیری
دانلود رایگان بخشنامه
43
فناوری نانو -راهنما برای توسعه مواد معرف آزمون حاوی نانو اشیاء در حالت پودر خشک
دانلود رایگان بخشنامه
44
فناوری نانو-تعیین کمی رهایش نانو شی ء از پودرهای ناشی از تولید هواسل ها
دانلود رایگان بخشنامه
45
فناوری نانو-روش واسنجی بزرگنماییz میکروسکوپ نیروی اتمی در سطوح جابجائی زیرنانومتربا استفاده از پله های تک اتمی (111)si
دانلود رایگان بخشنامه
46
فناوری نانو-راهنمای اثرهای ناخواسته در تصویر مربوط به سوزن و روبش گر در میکروسکوپی تونل زنی روبشی (STM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)
دانلود رایگان بخشنامه
47
فناوری نانو -ویژگی های مواد -راهکاری برای تعیین ویژگی های نانو اشیاء
دانلود رایگان بخشنامه
48
فناوری نانو -تعیین مشخصات نانو لوله های کربنی چند جداره -فاکتورهای شکل مزوسکوپی
دانلود رایگان بخشنامه
49
فناوری نانو-روش شناسی طبقه بندی و رده بندی نانو مواد
دانلود رایگان بخشنامه
50
عملیات خوب کشاورزی ایران (ایران گپ)-انبه
دانلود رایگان بخشنامه