گنجینه استانداردهای کمیته‌ محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
کیفیت خاک -اندازه گیری مقدار آب خاک به وسیله حرارت مستقیم -روش آزمون
2
پسماند -غربال گری اکسید کننده ها در پسماند- روش آزمون
3
نمونه برداری از پسماند و خاک برای تعیین ترکیبات آلی فرار -راهنما
4
کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 22-طراحی و نصب ایستگاههای پایش کیفیت آب زیرزمینی -راهنما
5
تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست -به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده -قسمت 1- روش کلی
6
تجهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
7
علف کش ها-اندازه گیری کلروفنوکسی اسید در پسماند با استفاده از HPLC
8
تعیین مقدار فلوراید اتمسفر و بافت های گیاهی -روش نیمه خودکار
9
جو محیط کار -راهنمایی هایی برای انتخاب روشهای تجزیه ای برای نمونه برداری و آنالیز ایزوسیانات ها در هوا
10
محصولات زیست پایه -معیارهای پایداری
11
هوای محل کار-واژه نامه
12
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -تعیین بی فنیل های چند کلره (PCB) با کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی انتخابی جرمی (GC-MS) و کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی ربایش الکترون (GC-ECD)
13
محصولات زیست پایه -ارزیابی چرخه حیات
14
کیفیت آب -تعیین کدورت -قسمت 1- روش های کمی
15
پسماند -نمونه برداری -چارچوب آماده سازی و کاربرد یک طرح نمونه برداری
16
هوای محیط کار -پمپ های نمونه برداری فردی از عوامل شیمیایی و زیستی -الزامات و روشهای آزمون
17
استفاده مفید از محل های دفن پسماند و مکان های اثر پذیرفته از مواد شیمیایی -راهنما
18
پاک سازی های سبزتر -راهنما
19
کیفیت آب -ارزیابی کیفیت آب باران -آئین کار
20
مونه برداری خاک به روش رانش مستقیم برای تعیین مشخصات زیست محیطی محل -راهنما
21
پسماند ها-انتخاب تجهیزات نمونه برداری برای مواد پسماند و فعالیت های جمع آوری داده ها در محیط آلوده -راهنما
22
پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون
23
راهبردهای نمونه برداری از پسماندهای ناهمگن -راهنما
24
پسماند ها-برنامه ریزی کلی نمونه برداری از مواد پسماند -راهنما
25
انتشار از منابع ساکن -تعیین کل ترکیبات آلی فرار در گازهای پسماند حاصل از فرایندهای غیر احتراقی -آنالیز مادون قرمز غیر پاشنده مجهز به مبدل تحریک کننده
26
مدیریت محیط زیستی -نمونه برداری نمایانگر برای مدیریت مواد پسماند و محیط های آلوده -راهنما
27
کیفیت آب- انتخاب دستگاههای نمونه برداری و تخلیه چاه های پایش آب زیر زمینی -راهنما
28
پسماند ها-نمونه برداری از مواد جامد نامتراکم در بشکه ها یا ظروف مشابه -راهنما
29
پسماند ها-تولید داده های محیط زیستی مربوط به فعالیت های مدیریت-پسماند -توسعه اهداف کیفی داده ها -راهنما
30
کیفیت آب -اندازه گیری عمق آب های سطحی -راهنما
31
پسماند -استخراج-ناپیوسته متوالی با سیال استخراج کننده اسیدی -روش آزمون
32
پسماند-تعیین پایداری و قابلیت امتزاج مواد پسماند جامد، نیمه جامد یا مایع -روشهای آزمون
33
هوای محل کار -تعیین غلظت جرمی نیتروژن دی اکسید-با استفاده از روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
34
هوای محل کار-تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید-روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
35
لجن پسماند زیستی تصفیه شده و خاک تعیین PH
36
ویژگیهای پسماند -روش های غربالگری برای ترکیب عنصری با دستگاههای فلورسانس اشعه ایکس قابل حمل
37
گردشگری و خدمات وابسته -تکوین و توسعه ویژگیهای زیست محیطی تاسیسات اقامتی -راهنما
38
جهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
39
هوای داخل ساختمان -قسمت 18- شناسایی و شمارش کپک ها-نمونه برداری به روش برخورد
40
آب های زیرزمینی -تعیین ظرفیت ویژه و برآورد قابلیت انتقال در چاه کنترلی -روش آزمون
41
آب زیرزمینی -نگهداری و احیاء چاه های پایشی آب زیر زمینی -راهنما
42
کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 23-نمونه برداری غیر فعال از آب های سطحی-راهنما
43
هوای داخل ساختمان -قسمت 20-شناسایی و شمارش کپک ها-تعیین تعداد کل اسپور
44
صنایع دریایی -حفاظت از محیط زیست دریایی -واژگان پاسخ به نشت نفت
45
کیفیت آب -نمونه برداری -آماده سازی نمونه های رسوب به منظور تجزیه ی شیمیایی
46
ارزش گرمایی ناخالص ومقدار خاکستر مواد زائد -روش آزمون
47
ارزیابی پیامدهای نامطلوب زیست محیطی مواد منتشر شونده ناشی از آتش سوزی-قسمت 1- کلیات-راهنما
48
هوای محیط کار -تعیین بخارات هیدروکربن های آروماتیک به روش لوله کربن فعال -واجذبی با حلال -کروماتوگرافی گازی
49
خصوصیات پسماند -انتخاب و کاربرد روش های غربالگری -راهنما
50
خصوصیات پسماند -آزمون ایستا برای اندازه گیری پتانسیل اسیدی و پتانسیل خنثی سازی پسماند سولفیدی
51
تعیین زیست تحریب پذیری بی هوازی مواد پلاستیک تحت شرایط دفن پسماند تسریع یافته
52
خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن به روش وزن سنجی
53
لجن، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری هالوژن های قابل جذب پیوند یافته به ترکیبات آلی
54
خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن 10 کربنه تا 40 کربنه به روش کروماتوگرافی گازی
55
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده ،خاک و پسماند -محاسبه کسر ماده خشک پس از تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
56
خصوصیات پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم پسماند ، لجن و رسوبات در اثر اشتعال
57
خصوصیات پسماند -محاسبه ماده خشک با تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
58
خصوصیات لجن -اندازه گیری ارزش گرمایی
59
خصوصیات لجن -اندازه گیری فسفر کل
60
خصوصیات لجن -اندازه گیری مقدار باقی مانده خشک و آب
61
خصوصیات لجن -اندازه گیری کاهش جرم در اثر اشتعال جرم خشک
62
نمونه برداری و انتخاب روشهای تجزیه ای برای آفت کش ها و بی فنیل های چند کلره در هوا-آیین کار
63
پسماندها-استخراج ناپیوسته متوالی با آب -روش آزمون
64
خرد کن های تجاری پسماند های موادغذایی -ویژگی ها
65
لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم در اثر اشتعال
66
لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری کربن آلی کل (TOC) به روش احتراق خشک
67
خصوصیات پسماند-اندازه گیری کربن آلی کل (toc) در پسماند ، لجن ها و رسوبات
68
مدیریت زیست محیطی رد پای آب -اصول ،الزامات و راهنما
69
خصوصیات پسماند-اندازه گیری جامدات محلول کل(TDS) در آب و محلول های حاصل از شویش
70
خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 2-اندازه گیری قابلیت تغلیظ
71
خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 1-اندازه گیری قابلیت ته نشینی (اندازه گیری نسبت حجم لجن و شاخص حجمی لجن)
72
تعیین مشخصات پسماند -آزمون رفتار فروشویی-تاثیر ph بر فروشویی با افزایش اولیه اسید -باز
73
مواد منتشره شده از منابع ساکن -نمونه گیری و تعیین مقدار فلوراید گازی
74
تکوین مدل های مفهومی برای مکان های آلاییده -راهنما
75
روشهای تمیز کاری و درجات تمیزی برای مواد و تجهیزات مورد استفاده در محیط های غنی شده با اکسیژن -آیین کار
76
انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 2- کنترل کیفیت مداوم سامانه های اندازه گیری خودکار
77
انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 1- واسنجی سامانه های اندازه گیری خودکار
78
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -ویژگیهای عملکردی -سامانه های اندازه گیری خودکار
79
انتشار از منابع ساکن -پایش خودکار غلظت جرمی ذرات معلق -ویژگیهای عملکردی -مشخصات و روشهای آزمون
80
تعیین مشخصات لجن -تعیین عناصر کم مقدار و فسفر-روش های استخراج با تیزاب سلطانی
81
بسته بندی -الزامات بسته بندی قابل بازیابی به عنوان ماده تولید انرژی همراه با مشخص کردن ارزش حرارتی پایین
82
آب -ملاحظات اکولوژیکی برای پخش کننده های لکه نفتی در آب شیرین و سایر محیط های زیست خشکی ،دریاچه ها و پیکره های آبی بزرگ -آیین کار
83
تعیین مشخصات لجن -تعیین روش نیتروژن به روش کلدال
84
جمع آوری نمونه های گرد وغبار ته نشین شده با استفاده از روش های نمونه گیری روبشی به منظور تعیین فلزات در آنها-آیین کار
85
جمع آوری و اندازه گیری گرد و غبار ته نشین شده (ریز ذرات ته نشینی پذیر ) روش آزمون
86
تعیین اندازه و شمارش آلایش ناشی از ریز ذرات هوا برد در اتاق های تمیز وسایر مناطق کنترل شده از گرد و غبار
87
تعیین مشخصات پسماندهای معدنی فرایندی برای استفاده به عنوان خاکریزهای باربر-راهنما
88
تعیین مشخصات پسماند -آنالیز محصولات شویش
89
مدیریت پسماند در ساختمان -آیین کار
90
تعیین مشخصات پسماند -تعیین مقدار هالوژن و گوگرد به روش احتراق اکسیژن در سیستم های بسته -روش های آزمون
91
دوغاب های تیتانیوم دی اکسید -اندازه گیری درصد جامدات -روشهای آزمون
92
هوای محل کار -اندازه گیری بلورهای سیلیس قابل استنشاق -آیین کار
93
کیفیت هوا -ارزیابی مشخصه های عملکرد روش های اندازه گیری کیفیت هوا با توابع واسنجی خطی-آیین کار
94
کیفیت هوا-تعیین غلظت بو-روش بویایی دینامیکی
95
ویژگی های پسماند -تعیین رفتار لیچینگ پسماند تحت شرایط مشخص -روش شناسی
96
بسته بندی و بازیافت مواد -معیار روش های بازیافت -توصیف فرایندها و نمودارهای گردش بازیافت
97
مدیریت زیست محیطی -یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول
98
الزامات سلامت و ایمنی مرتبط با مواجهه شغلی با کرومات های نامحلول در آب -راهنما
99
آب زیرزمینی -حداقل مجموعه داده برای شناسایی مکان آب زیرزمینی -آیین کار
100
آب های زیر زمینی -انتخاب داده ها برای بررسی آب زیر زمینی -راهنما
101
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت3- توصیف کننده های کاربردی -راهنما
102
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 2- توصیف کننده های فیزیکی -راهنما
103
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 1- توصیف های شناسایی اضافی -راهنما
104
بسته بندی و انتقال نمونه های محیطی برای تجزیه آزمایشگاهی -آیین کار
105
صرفه جویی آب در ساختمان ها به روش بازیافت در محل -آیین کار
106
انتخاب داده ها و اطلاعات برای ارزیابی احتمال خطر اکولوژیکی در محل های آلوده -آیین کار
107
آلودگی نفتی-تخمین چشمی ضخامت لکه نفتی در آب -آیین کار
108
کیفیت هوا-نشرهای منبع ثابت -نمونه برداری به منظور تعیین خودکار غلظت های نشر گاز در سیستم های پایش به طور ثابت نصب شده -آیین کار
109
کیفیت آب -طراحی ،نصب و راه اندازی چاه های پایش آب زیر زمینی -آیین کار
110
کیفیت آب -انتخاب روش هایی برای ارزیابی آبخوان -آیین کار
111
پسماند ها-بهینه سازی اجزای پایش آب زیرزمینی برای برنامه های پایش به منظور شناسایی و ردیابی در تاسیسات دفع پسماند -آیین کار
112
پسماند ها-زیر نمونه برداری آزمایشگاهی از مکان مربوط به فعالیت های مدیریت پسماند -آیین کار
113
کیفیت آب-نمونه برداری -نمونه برداری از فاضلاب با نمونه بردارهای خودکار -آیین کار
114
کیفیت خاک-توصیف صحرایی خاک-ویژگی ها
115
فاضلاب -تخمین بار زیست محیطی فاضلاب مسکونی -آیین کار
116
فاضلاب -بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب -آیین کار
117
کیفیت خاک -انتخاب روش های برآورد هدررفت خاک در اثر فرسایش-آیین کار
118
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 4- تعیین قابلیت زهکشی لجن های منعقد شده
119
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 3- تعیین قابلیت فشرده شدن
120
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 2- تعیین مقاومت ویژه به صاف کردن
121
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 1- زمان مکش موئینگی (cst)
122
تعیین نمودارهای انتشار مواد شیمیایی آلی فرار منتشره از تشک های خواب فنر ی-آیین کار
123
هوای محیط کار -تعیین میزان وینیل کلراید به روش لوله زغال دار-روش آزمون
124
هوای محیط کار -تعیین ذرات بخار آسفالت بر مبنای جز قابل حل در بنزن -روش آزمون
125
لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در تیزاب سلطانی
126
لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در نیتریک اسید
127
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کجلدال
128
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کل به روش احتراق خشک
129
انتشار از منبع ساکن -اندازه گیری غلظت جرمی گوگرد دی اکسید -مشخصه های عملکردی روش های اندازه گیری خودکار
130
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 7- سامانه های پیش ساخته تصفیه سوم
131
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 6- واحدهای تصفیه پیش ساخته از مخزن انبارش فاضلاب
132
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 4- مخازن گندزدایی سر هم شده در محل از قطعات پیش ساخته
133
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 3- تصفیه خانه های فاضلاب خانگی از پیش آماده شده در و یا سر هم شده در محل
134
مدیریت پسماند ناشی از سوانح-آیین کار
135
کیفیت هوا -توده مواد -قسمت 2- تعیین مقدار کمی آزبست با روشهای وزن سنجی و میکروسکوپی
136
کیفیت هوا-توده مواد-قسمت 1- نمونه گیری و تعیین کیفیت آزبست در توده مواد تجاری
137
فضای سبز-طراحی آبیاری بارانی -آیین کار
138
هوای پیرامون -اندازه گیری پیوسته اکسیدهای نیتروژن به وسیله لومینسانس شیمیایی-روش آزمون
139
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 7- قراضه متشکل از آلیاژ های ریختگی -ویژگی ها
140
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 6- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده -ویژگی ها
141
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 5- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده از سری های یکسان -ویژگی ها
142
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 4- قراضه متشکل از تک آلیاژ کار شده -ویژگی ها
143
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 3- قراضه سیم و کابل -ویژگی ها
144
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 2- قراضه آلومینیم غیر آلیاژی -ویژگی ها
145
کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال -کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- روش نمونه برداری پمپاژ شده
146
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 9- کنترل بو و تهویه
147
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 8- تصفیه و انبارش لجن
148
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 7- واکنش گاه های بیولوژیکی با فیلم ثابت
149
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 16- فیلتراسیون فیزیکی (مکانیکی)
150
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت15-اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوض های هوادهی واحدهای لجن فعال
151
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت14-گندزدایی
152
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت13-تصفیه شیمیایی -تصفیه فاضلاب با ترسیب -لخته سازی
153
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت12- کنترل و اتوماسیون
154
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 1- اصول کلی ساخت
155
کیفیت خاک -نمونه برداری از بی مهرگان خاک -قسمت 6- طراحی برنامه های نمونه برداری از بی مهرگان خاک -راهنما
156
کیفیت آب -نمونه برداری -تضمین و کنترل کیفیت زیست محیطی نمونه برداری و جابه جایی آب -آیین کار
157
هوای داخلی -قسمت 6- تعیین ترکیبات آلی فرار در هوای داخلی و هوای محفظه آزمون با نمونه برداری فعال روی جاذب tenax ta واجذب گرمایی و کروماتوگرافی گازی با ms-fid یا ms
158
هوای داخلی-قسمت 32-بررسی ساختمان ها برای وقوع آلاینده ها
159
هوای داخل ساختمان -قسمت 31-اندازه گیری بازدارنده های اشتعال و نرم کننده ها بر پایه ترکیبات آلی فسفردار-فسفریک اسید استر
160
هوای داخل ساختمان -قسمت 30-آزمون حسی هوای داخل ساختمان
161
هوای داخلی -قسمت 26- راهبرد نمونه برداری برای کربن دی اکسید (CO2)
162
هوای داخل ساختمان -قسمت 25-تعیین انتشار ترکیبات آلی نیمه فرار از محصولات و اثاثیه ساختمانی -روش محفظه میکرو
163
هوای داخلی -قسمت 13- اندازه گیری کل (فاز گازی و ذره ای )ترکیبات بی فنیل شبه دی اکسین چند کلره (PCBs) و دی بنزو -پارا -دی اکسین -دی بنزوفوران چند کلره (PCDDs/PCDFs) -جمع آوری روی فیلترهای جاذب
164
هوای داخلی -قسمت 1- جنبه های عمومی راهبرد نمونه برداری
165
اندازه گیری گرد و غبار قابل تنفس موجود در اتمسفرهای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای سیکلونی
166
اندازه گیری هیدروژن سولفید در اتمسفر با استفاده از میزان تغییر انعکاس
167
نمونه برداری و اندازه گیری هیدروژن سیانید (HCN) در سیال خروجی احتراق و سایر منابع ساکن
168
اندازه گیری مقدار آهک در مخلوط های خاک -آهک عمل آوری نشده
169
اندازه گیری مقدار نیتروژن دی اکسید موجود در اتمسفر (واکنش گریس -سالتزمن )
170
کیفیت هوا-تعیین غلظت جرمی گوگردی دی اکسید در هوای محیط -روش اسپکتروفتومتری تورین
171
کیفیت هوا-ارزیابی روش های اندازه گیری بوسیله مقایسه با عدم قطعیت مورد نیاز -روش آزمون
172
کیفیت هوا-تعیین خصوصیات فیلتراسیون قابل پاکسازی -روش آزمون
173
کیفیت آب -حسگرهای آنلاین -تجهیزات آنالیز آب-ویژگی ها و آزمون های عملکردی
174
انتشار از منبع ساکن -تعیین میزان انتشار در واحدهای تولید آزبست -روش اندازه گیری تعداد الیاف
175
هوای محیط کار-تعیین ذرات کادمیم و ترکیبات کادمیم با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای و الکتروترمال
176
هوای محیط کار -روش ارزیای عملکرد -نمونه بردارهای نفوذی
177
کاهش اثرات هواویز (آئروسل ) در محیط براده برداری مرطوب -آیین کار
178
آزمون تر و خشک کردن پسماندهای جامد
179
اندازه گیری رطوبت کل در سوخت پسماندی خطرناک به روش تیتراسیون کارل فیشر
180
اندازه گیری مواد جامد نامحلول در پسماندهای مایع آلی خطرناک -روش آزمون
181
جداسازی و جمع آوری خودکار فلوئورید ذره ای و فلوئورید گازی اسیدی در اتمسفر به روش نمونه بردار نوار کاغذی دو لایه -روش آزمون
182
نمونه برداری از گازها یا بخارات موجود در هوای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای انتشاری جاذب -جامد
183
اندازه گیری فلوئوریدها در اتمسفر محیط کار به روش الکترود انتخابگر یون
184
اندازه گیری مواد ذره ای محلول در بنزن در اتمسفر محیط کار
185
هوای پیرامون -تعیین مجموع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (ذره ای و گازی ) جمع آوری شده بر روی صافی های پر شده با جاذب به وسیله تجزیه طیف سنجی کروماتوگرافی گازی -جرمی
186
هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید -روش کروماتوگرافی گازی
187
هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -روش نورتابی شیمیایی
188
هوای پیرامون -تعیین کربن منواکسید -روش طیف سنجی مادون قرمز ناپاشنده
189
هوای محیط کار- اندازه گیری لیتیم -هیدروکسید ،سدیم هیدروکسید ،پتاسیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید با اندازه گیری کاتیون های متناظر به روش کروماتوگرافی یونی فرونشاننده
190
استفاده از کف های آبی برای کنترل خطر بخار ناشی از مایعات فرار امتزاج ناپذیر -آیین کار
191
اندازه گیری حلا ل ها در پسماندهای خطرناک به روش کروماتوگرافی گازی
192
خاک -پتانسیل خاک (مکش )با استفاده از کاغذ صافی -روش آزمون
193
خاک -اندازه گیری pH برای استفاده در آزمون خوردگی
194
خاک - اندازه گیری پتانسیل اکسایش -کاهش
195
قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری -روش آزمون
196
مخلوط فلزات غیر آهنی در پسماندهای شهری -طبقه بندی
197
قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری-ویژگی ها
198
اندازه گیری پیوسته اوزون در فضای آزاد،محیط کار و داخل ساختمان به روش جذب فرابنفش
199
هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 3-اسیدهای غیر فرار -هیدروفلوریک اسید و فلورایدهای ذره ای
200
هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 1-اسیدهای غیر فرار -سولفوریک اسید و فسفریک اسید
201
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی ذرات (غبار) در غلظت های کم -روش وزن سنجی -آیین کار
202
کیفیت هوا-تعیین میانگین زمانی انتشار جرم و فاکتورهای انتشار-رویکرد کلی
203
کیفیت خاک -راهنمای دفن لاشه حیوانات برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
204
کیفیت آب -مطالعات مقایسه بین آزمایشگاهی برای ارزیابی بوم شناختی -راهنما
205
کیفیت آب -تعیین سینتیک اثرات مهارکنندگی رسوب جامدات دیگر و نمونه های رنگی بر نورافشانی باکتری ویبریوفیشری (آزمون سینتیک باکتری های نورافشان )
206
هوای محیط کار -تعیین بخارات دی ایزوسیانات تولوئن با استفاده از فیلترهای فیبر شیشه ای پوشش داده شده با 1-2 -پیریدیل -پی پیرازین توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکار سازهای فرابنفش و فلوئورسانس
207
کیفیت هوا-جنبه های عمومی واژه نامه
208
پسماند ها-راهنمای کلی آموزش پسماندهای خطرناک خانگی مربوط به عملیات جمع آوری پسماندهای خطرناک خانگی -آیین کار
209
پایش هوا در تاسیسات مدیریت پسماند برای حفاظت از کارگران -آیین کار
210
اندازه گیری مقدار آب (رطوبت ) خاک به وسیله گرم خانه ریز موج- روش آزمون
211
پسماند-تعیین بی فنیل چند کلره (PCB)انتخابی در پسماند جامد با استفاده از کروماتوگرافی گازی مویین با آشکار سازی الکترون گیرانداز یا طیف سنجی جرمی -روش آزمون
212
پسماند-تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH) در پسماند با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز طیف سنجی جرمی-روش آزمون
213
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 9- قراضه به دست آمده از فرایندهای جدا سازی آلومینیوم از مواد غیر آهنی خرد شده -ویژگیها
214
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت8- قراضه متشکل از مواد غیر آهنی حاصل از فرایند خرد کردن برای فرآیندهای جدا سازی آلومینیم -ویژگیها
215
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 16- قراضه های شامل سرباره،سرریز و مواد فلزی -ویژگیها
216
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 15- قراضه های آلومینیم پوشش زدایی شده حاصل از بسته بندی های آلومینیمی دوریز پس از مصرف -ویژگیها
217
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 14- قراضه های حاصل از بسته بندی های آلومینیومی دور ریز پس از مصرف -ویژگیها
218
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 13- تراشه های شامل دو یا چند آلیاژ-ویژگیها
219
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 12- تراشه های شامل فقط یک آلیاژ-ویژگیها
220
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 11- قراضه متشکل از رادیاتورهای آلومینیم -مس -ویژگیها
221
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 10- قراضه متشکل از قوطی های آلومینیمی نوشیدنی استفاده شده -ویژگیها
222
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 6-الزامات ایمنی و بهداشت
223
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 5- الزامات کارایی و روشهای آزمون
224
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 4- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا1700 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی یا BG عریض و یا شانه ای عریض -ابعاد و طراحی
225
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت3- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های محدب و ظرفیت تا 1300 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
226
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 2- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا 1300لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
227
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 1- مخازن دارای 2 چرخ با ظرفیت تا 400 لیتر برای تجهیزات بالابر شانه ای -ابعاد و طراحی
228
بسته بندی و محیط زیست -باز یافت آلی
229
بسته بندی و محیط زیست -بازیافت مواد
230
انتشار از منابع ساکن-تعیین غلظت جرمی دی -اکسید گوگرد-روش پراکسید هیدروژن -پرکلرات باریم -تورین
231
کیفیت آب -اندازه گیری نیترات -قسمت 3-روش طیف سنجی با استفاده از سولفوسالیسیلیک اسید
232
مدیریت زیست محیطی -ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم های محصول -اصول ، الزامات و راهنماها
233
کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال-کروماتوگرافی گازی -قسمت2-روش نمونه برداری انتشاری
234
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -قابلیت ردیابی و ارزیابی انطباق و درصد مواد بازیافتی در محصول
235
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی
236
بسته بندی -ارزیابی مقدماتی فروپاشی مواد بسته بندی تحت شرایط مشابه کمپوست سازی در مقیاس آزمایشگاهی
237
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها
238
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 10-اصول ایمنی
239
پلاستیک های قابل تبدیل به کمپوست -ویژگی ها
240
کیفیت آب-نمونه برداری -قسمت 7- نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات مولد بخار (بویلر)-آیین کار
241
کیفیت آب- نمونه برداری -نگه داری و انتقال نمونه های آب
242
هضم پسماند جامد با نیتریک اسید -آیین کار
243
هوای درون ساختمان -قسمت 29- آشکار سازهای ترکیبات آلی فرار(voc) -روشهای آزمون
244
کیفیت هوای محیط کار -اندازه گیری ایزوسیانات در هوا با استفاده از دستگاه نمونه برداری دو فیلتره و آنالیز با کروماتوگرافی مایع در فشار بالا
245
هوای محیط -اندازه گیری مقدار گوگرد دی اکسید به روش فلورسانس فرابنفش
246
غربالگری سولفیدهای واکنش پذیر در پسماند -روش آزمون
247
تولید امولسیون و یا سوسپانسیون از مواد پسماند مایع چند فازی -آیین کار
248
آنالیز غربالگری پتانسیل اشتعال پذیری پسماند -روش آزمون
249
اندازه گیری ترکیب یا خلوص جریان مواد پسماند جامد
250
نمونه برداری با استفاده از یک نمونه بردار پسماند مایع مرکب (coliwasa) -آیین کار
251
آماده سازی و تجزیه عنصری پسماند مایع خطرناک به روش فلورسانس پرتوایکس پراش انرژی-روش آزمون
252
اندازه گیری عناصر در پسمانده ها به روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
253
آنالیز غربالگری توصیف فیزیکی در پسماند -روش آزمون
254
هضم مایکروویو پسماند و خوراک ورودی کوره صنعتی برای تجزیه عناصر با مقدار ناچیز -آیین کار
255
تعیین چگالی ظاهری اجزای پسماند جامد -روش آزمون
256
تعیین ترکیب پسماند جامد شهری پردازش نشده -روش آزمون
257
هوای محیط -اندازه گیری شاخص دود سیاه
258
کیفیت هوا -اندازه گیری ازون در هوای محیط -روش نورسنجی فرابنفش
259
هوای محیط -تیتراسیون فاز گازی-کالیبراسیون دستگاه تجزیه گر ازون
260
غربالگری وزن مخصوص ظاهری و چگالی توده پسماند -روش آزمون
261
استخراج تکانه ای پسماند جامد با آب -روش آزمون
262
ارزیابی فعالیت سولفاته کردن کل در اتمسفر به روش سرب دی اکسید-روش آزمون
263
بسته بندی و محیط زیست -باز مصرف
264
بسته بندی و محیط زیست -بهینه سازی سیستم بسته بندی
265
بسته بندی و محیط زیست -الزامات عمومی برای استفاده از استانداردهای ملی در زمینه بسته بندی و محیط زیست
266
بسته بندی و محیط زیست-بازیابی انرژی
267
کیفیت هوا-استفاده از داده های دما،فشار و رطوبت
268
هوای محیط -اندازه گیری شاخص آلودگی هوای اسیدی گازی -روش تیترسنجی با تعیین نقطه پایانی با شناساگر یا پتانسیومتری
269
کیفیت هوا-اندازه گیری ترکیبات گازی گوگرد هوای محیط -تجهیزات نمونه برداری
270
هوای محیط کار -اندازه گیری بخار جیوه - روش استفاده از مجموعه ملغمه ی طلا و آنالیز با طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنج فلورسانس اتمی
271
اندازه گیری مواد شیمیایی آلی فرار در هوا (روش نمونه برداری کانیستر) -روش آزمون
272
انتشار از منابع ساکن -دستور العمل تعیین غلظت جرمی ذرات معلق
273
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی PM10, PM2.5 در گاز دودکش -اندازه گیری در غلظت های بالا با استفاده از ایمپکتورهای مجازی
274
انتشار از منابع ساکن -روش دستی تعیین غلظت متان در مواد گازی شکل با استفاده از کروماتوگرافی گازی
275
کیفیت خاک-غربالگری خاک ها برای شناسایی عناصر انتخابی به روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده انری با استفاده از دستگاه دستی یا قابل حمل
276
کیفیت خاک -تعیین نیترات سازی بالقوه و مهار آن- استفاده از اکسیداسیون آمونیوم -روش آزمون سریع
277
زهکشی محل های دفن زباله- طراحی ، ساخت و بهره برداری
278
سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 6- فرایند لجن فعال
279
سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 5- فرایندهای لاگونی
280
پسماندها -مواد مایع پاشیدنی، کف ها و مواد طبیعی (بومی )مورد استفاده به عنوان پوشش جایگزین روزانه ، در محل های دفن پسماندهای جامد شهری -ویژگیها
281
پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی ، تحت شرایط زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله -روش آزمون
282
پسماندها-پسماندهای جامد متراکم نشده -نمونه برداری از مخزن های حمل -آیین کار
283
پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون
284
پلاستیک ها-بر چسب گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک ها و پلیمرها (به شکل پوشش ها یا افزودنی ها)همراه با کاغذ و دیگر زیر آیند ها ، طراحی شده برای کمپوست سازی هوازی در پسماندهای شهری و تاسیسات صنعتی
285
پلاستیک ها-تعیین زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی نشان دار شده با کربن (14C)14 در محیط آبی یا کمپوست - روش آزمون
286
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت5- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های آبی
287
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت4- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های جامد
288
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت3- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای آلومینیم با آمونیم اگزالات -اگزالیک اسید
289
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت2- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بلورین آهن با دی تیونیت
290
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت1- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بی شکل آهن با اسکوربیک اسید
291
پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
292
پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
293
راهبری ایستگاه های بازیافت شهری -آیین کار
294
کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک -قسمت اول-روش اندازه گیری میزان باز دارندگی رشد ریشه
295
هوای درون ساختمان -قسمت 4- تعیین فرمالدهید-روش نمونه برداری نفوذی
296
هوای درون ساختمان -قسمت 3- اندازه گیری فرمالدهیدو ترکیبات کربونیلی دیگر در هوای ساختمان و هوای محفظه آزمون -روش نمونه برداری فعال