گنجینه استانداردهای کمیته‌ محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
آب زیرزمینی -نگهداری و احیاء چاه های پایشی آب زیر زمینی -راهنما
2
آب های زیرزمینی -تعیین ظرفیت ویژه و برآورد قابلیت انتقال در چاه کنترلی -روش آزمون
3
صنایع دریایی -حفاظت از محیط زیست دریایی -واژگان پاسخ به نشت نفت
4
هوای داخل ساختمان -قسمت 18- شناسایی و شمارش کپک ها-نمونه برداری به روش برخورد
5
جهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
6
هوای داخل ساختمان -قسمت 20-شناسایی و شمارش کپک ها-تعیین تعداد کل اسپور
7
گردشگری و خدمات وابسته -تکوین و توسعه ویژگیهای زیست محیطی تاسیسات اقامتی -راهنما
8
ویژگیهای پسماند -روش های غربالگری برای ترکیب عنصری با دستگاههای فلورسانس اشعه ایکس قابل حمل
9
لجن پسماند زیستی تصفیه شده و خاک تعیین PH
10
هوای محل کار-تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید-روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
11
هوای محل کار -تعیین غلظت جرمی نیتروژن دی اکسید-با استفاده از روش لوله های آشکار ساز برای نمونه برداری کوتاه مدت با نشان دهی مستقیم
12
پسماند-تعیین پایداری و قابلیت امتزاج مواد پسماند جامد، نیمه جامد یا مایع -روشهای آزمون
13
پسماند -استخراج-ناپیوسته متوالی با سیال استخراج کننده اسیدی -روش آزمون
14
کیفیت آب -اندازه گیری عمق آب های سطحی -راهنما
15
پسماند ها-تولید داده های محیط زیستی مربوط به فعالیت های مدیریت-پسماند -توسعه اهداف کیفی داده ها -راهنما
16
پسماند ها-نمونه برداری از مواد جامد نامتراکم در بشکه ها یا ظروف مشابه -راهنما
17
کیفیت آب- انتخاب دستگاههای نمونه برداری و تخلیه چاه های پایش آب زیر زمینی -راهنما
18
مدیریت محیط زیستی -نمونه برداری نمایانگر برای مدیریت مواد پسماند و محیط های آلوده -راهنما
19
کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 23-نمونه برداری غیر فعال از آب های سطحی-راهنما
20
انتشار از منابع ساکن -تعیین کل ترکیبات آلی فرار در گازهای پسماند حاصل از فرایندهای غیر احتراقی -آنالیز مادون قرمز غیر پاشنده مجهز به مبدل تحریک کننده
21
پسماند ها-برنامه ریزی کلی نمونه برداری از مواد پسماند -راهنما
22
راهبردهای نمونه برداری از پسماندهای ناهمگن -راهنما
23
پسماند ها-اندازه گیری تجزیه زیستی هوازی مواد پلاستیکی در خاک -روش آزمون
24
پسماند ها-انتخاب تجهیزات نمونه برداری برای مواد پسماند و فعالیت های جمع آوری داده ها در محیط آلوده -راهنما
25
مونه برداری خاک به روش رانش مستقیم برای تعیین مشخصات زیست محیطی محل -راهنما
26
کیفیت آب -ارزیابی کیفیت آب باران -آئین کار
27
پاک سازی های سبزتر -راهنما
28
استفاده مفید از محل های دفن پسماند و مکان های اثر پذیرفته از مواد شیمیایی -راهنما
29
هوای محیط کار -پمپ های نمونه برداری فردی از عوامل شیمیایی و زیستی -الزامات و روشهای آزمون
30
پسماند -نمونه برداری -چارچوب آماده سازی و کاربرد یک طرح نمونه برداری
31
کیفیت آب -تعیین کدورت -قسمت 1- روش های کمی
32
محصولات زیست پایه -ارزیابی چرخه حیات
33
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -تعیین بی فنیل های چند کلره (PCB) با کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی انتخابی جرمی (GC-MS) و کروماتوگرافی گازی با آشکار سازی ربایش الکترون (GC-ECD)
34
هوای محل کار-واژه نامه
35
محصولات زیست پایه -معیارهای پایداری
36
جو محیط کار -راهنمایی هایی برای انتخاب روشهای تجزیه ای برای نمونه برداری و آنالیز ایزوسیانات ها در هوا
37
تعیین مقدار فلوراید اتمسفر و بافت های گیاهی -روش نیمه خودکار
38
علف کش ها-اندازه گیری کلروفنوکسی اسید در پسماند با استفاده از HPLC
39
تجهیزات انتقال فاضلاب برای ساختمان ها و سایت ها -قسمت 1- تجهیزات انتقال برای فاضلاب های حاوی مدفوع
40
تعیین حد زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی تحت شرایط کنترل شده کمپوست -به روش تجزیه کربن دی اکسید آزاد شده -قسمت 1- روش کلی
41
کیفیت آب -نمونه برداری -قسمت 22-طراحی و نصب ایستگاههای پایش کیفیت آب زیرزمینی -راهنما
42
نمونه برداری از پسماند و خاک برای تعیین ترکیبات آلی فرار -راهنما
43
پسماند -غربال گری اکسید کننده ها در پسماند- روش آزمون
44
کیفیت خاک -اندازه گیری مقدار آب خاک به وسیله حرارت مستقیم -روش آزمون
45
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 2- قراضه آلومینیم غیر آلیاژی -ویژگی ها
46
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 3- قراضه سیم و کابل -ویژگی ها
47
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 4- قراضه متشکل از تک آلیاژ کار شده -ویژگی ها
48
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 5- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده از سری های یکسان -ویژگی ها
49
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 6- قراضه متشکل از دو یا چند آلیاژ کار شده -ویژگی ها
50
آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه قسمت 7- قراضه متشکل از آلیاژ های ریختگی -ویژگی ها
51
هوای پیرامون -اندازه گیری پیوسته اکسیدهای نیتروژن به وسیله لومینسانس شیمیایی-روش آزمون
52
فضای سبز-طراحی آبیاری بارانی -آیین کار
53
کیفیت هوا-توده مواد-قسمت 1- نمونه گیری و تعیین کیفیت آزبست در توده مواد تجاری
54
کیفیت هوا -توده مواد -قسمت 2- تعیین مقدار کمی آزبست با روشهای وزن سنجی و میکروسکوپی
55
مدیریت پسماند ناشی از سوانح-آیین کار
56
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 3- تصفیه خانه های فاضلاب خانگی از پیش آماده شده در و یا سر هم شده در محل
57
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 4- مخازن گندزدایی سر هم شده در محل از قطعات پیش ساخته
58
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 6- واحدهای تصفیه پیش ساخته از مخزن انبارش فاضلاب
59
سامانه های کوچک تصفیه فاضلاب تا جمعیت تحت پوشش 50 نفری -قسمت 7- سامانه های پیش ساخته تصفیه سوم
60
انتشار از منبع ساکن -اندازه گیری غلظت جرمی گوگرد دی اکسید -مشخصه های عملکردی روش های اندازه گیری خودکار
61
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کل به روش احتراق خشک
62
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری نیتروژن کجلدال
63
لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در نیتریک اسید
64
لجن ، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -هضم عناصرمحلول در تیزاب سلطانی
65
هوای محیط کار -تعیین ذرات بخار آسفالت بر مبنای جز قابل حل در بنزن -روش آزمون
66
هوای محیط کار -تعیین میزان وینیل کلراید به روش لوله زغال دار-روش آزمون
67
تعیین نمودارهای انتشار مواد شیمیایی آلی فرار منتشره از تشک های خواب فنر ی-آیین کار
68
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 1- زمان مکش موئینگی (cst)
69
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 2- تعیین مقاومت ویژه به صاف کردن
70
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 3- تعیین قابلیت فشرده شدن
71
خصوصیات لجن -مشخصات صاف کردن -قسمت 4- تعیین قابلیت زهکشی لجن های منعقد شده
72
کیفیت خاک -انتخاب روش های برآورد هدررفت خاک در اثر فرسایش-آیین کار
73
فاضلاب -بازیابی ویروس ها از لجن های فاضلاب -آیین کار
74
فاضلاب -تخمین بار زیست محیطی فاضلاب مسکونی -آیین کار
75
کیفیت خاک-توصیف صحرایی خاک-ویژگی ها
76
کیفیت آب-نمونه برداری -نمونه برداری از فاضلاب با نمونه بردارهای خودکار -آیین کار
77
پسماند ها-زیر نمونه برداری آزمایشگاهی از مکان مربوط به فعالیت های مدیریت پسماند -آیین کار
78
پسماند ها-بهینه سازی اجزای پایش آب زیرزمینی برای برنامه های پایش به منظور شناسایی و ردیابی در تاسیسات دفع پسماند -آیین کار
79
کیفیت آب -انتخاب روش هایی برای ارزیابی آبخوان -آیین کار
80
کیفیت آب -طراحی ،نصب و راه اندازی چاه های پایش آب زیر زمینی -آیین کار
81
کیفیت هوا-نشرهای منبع ثابت -نمونه برداری به منظور تعیین خودکار غلظت های نشر گاز در سیستم های پایش به طور ثابت نصب شده -آیین کار
82
آلودگی نفتی-تخمین چشمی ضخامت لکه نفتی در آب -آیین کار
83
انتخاب داده ها و اطلاعات برای ارزیابی احتمال خطر اکولوژیکی در محل های آلوده -آیین کار
84
صرفه جویی آب در ساختمان ها به روش بازیافت در محل -آیین کار
85
بسته بندی و انتقال نمونه های محیطی برای تجزیه آزمایشگاهی -آیین کار
86
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 1- توصیف های شناسایی اضافی -راهنما
87
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت 2- توصیف کننده های فیزیکی -راهنما
88
آب زیرزمینی -مجموعه از داده ها در توصیف مکان آب زیر زمینی -قسمت3- توصیف کننده های کاربردی -راهنما
89
آب های زیر زمینی -انتخاب داده ها برای بررسی آب زیر زمینی -راهنما
90
آب زیرزمینی -حداقل مجموعه داده برای شناسایی مکان آب زیرزمینی -آیین کار
91
الزامات سلامت و ایمنی مرتبط با مواجهه شغلی با کرومات های نامحلول در آب -راهنما
92
مدیریت زیست محیطی -یکپارچه سازی جنبه های زیست محیطی در طراحی و توسعه محصول
93
بسته بندی و بازیافت مواد -معیار روش های بازیافت -توصیف فرایندها و نمودارهای گردش بازیافت
94
ویژگی های پسماند -تعیین رفتار لیچینگ پسماند تحت شرایط مشخص -روش شناسی
95
کیفیت هوا-تعیین غلظت بو-روش بویایی دینامیکی
96
کیفیت هوا -ارزیابی مشخصه های عملکرد روش های اندازه گیری کیفیت هوا با توابع واسنجی خطی-آیین کار
97
هوای محل کار -اندازه گیری بلورهای سیلیس قابل استنشاق -آیین کار
98
دوغاب های تیتانیوم دی اکسید -اندازه گیری درصد جامدات -روشهای آزمون
99
تعیین مشخصات پسماند -تعیین مقدار هالوژن و گوگرد به روش احتراق اکسیژن در سیستم های بسته -روش های آزمون
100
مدیریت پسماند در ساختمان -آیین کار
101
تعیین مشخصات پسماند -آنالیز محصولات شویش
102
تعیین مشخصات پسماندهای معدنی فرایندی برای استفاده به عنوان خاکریزهای باربر-راهنما
103
تعیین اندازه و شمارش آلایش ناشی از ریز ذرات هوا برد در اتاق های تمیز وسایر مناطق کنترل شده از گرد و غبار
104
جمع آوری و اندازه گیری گرد و غبار ته نشین شده (ریز ذرات ته نشینی پذیر ) روش آزمون
105
جمع آوری نمونه های گرد وغبار ته نشین شده با استفاده از روش های نمونه گیری روبشی به منظور تعیین فلزات در آنها-آیین کار
106
تعیین مشخصات لجن -تعیین روش نیتروژن به روش کلدال
107
آب -ملاحظات اکولوژیکی برای پخش کننده های لکه نفتی در آب شیرین و سایر محیط های زیست خشکی ،دریاچه ها و پیکره های آبی بزرگ -آیین کار
108
بسته بندی -الزامات بسته بندی قابل بازیابی به عنوان ماده تولید انرژی همراه با مشخص کردن ارزش حرارتی پایین
109
تعیین مشخصات لجن -تعیین عناصر کم مقدار و فسفر-روش های استخراج با تیزاب سلطانی
110
انتشار از منابع ساکن -پایش خودکار غلظت جرمی ذرات معلق -ویژگیهای عملکردی -مشخصات و روشهای آزمون
111
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -ویژگیهای عملکردی -سامانه های اندازه گیری خودکار
112
انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 1- واسنجی سامانه های اندازه گیری خودکار
113
انتشار از منابع ساکن -گازهای گلخانه ای قسمت 2- کنترل کیفیت مداوم سامانه های اندازه گیری خودکار
114
روشهای تمیز کاری و درجات تمیزی برای مواد و تجهیزات مورد استفاده در محیط های غنی شده با اکسیژن -آیین کار
115
تکوین مدل های مفهومی برای مکان های آلاییده -راهنما
116
مواد منتشره شده از منابع ساکن -نمونه گیری و تعیین مقدار فلوراید گازی
117
تعیین مشخصات پسماند -آزمون رفتار فروشویی-تاثیر ph بر فروشویی با افزایش اولیه اسید -باز
118
خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 1-اندازه گیری قابلیت ته نشینی (اندازه گیری نسبت حجم لجن و شاخص حجمی لجن)
119
خصوصیات لجن -مشخصات ته نشینی-قسمت 2-اندازه گیری قابلیت تغلیظ
120
خصوصیات پسماند-اندازه گیری جامدات محلول کل(TDS) در آب و محلول های حاصل از شویش
121
مدیریت زیست محیطی رد پای آب -اصول ،الزامات و راهنما
122
خصوصیات پسماند-اندازه گیری کربن آلی کل (toc) در پسماند ، لجن ها و رسوبات
123
لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری کربن آلی کل (TOC) به روش احتراق خشک
124
لجن،پسماند زیستی تصفیه شده خاک و پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم در اثر اشتعال
125
خرد کن های تجاری پسماند های موادغذایی -ویژگی ها
126
پسماندها-استخراج ناپیوسته متوالی با آب -روش آزمون
127
نمونه برداری و انتخاب روشهای تجزیه ای برای آفت کش ها و بی فنیل های چند کلره در هوا-آیین کار
128
خصوصیات لجن -اندازه گیری کاهش جرم در اثر اشتعال جرم خشک
129
خصوصیات لجن -اندازه گیری مقدار باقی مانده خشک و آب
130
خصوصیات لجن -اندازه گیری فسفر کل
131
خصوصیات لجن -اندازه گیری ارزش گرمایی
132
خصوصیات پسماند -محاسبه ماده خشک با تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
133
خصوصیات پسماند -اندازه گیری اتلاف جرم پسماند ، لجن و رسوبات در اثر اشتعال
134
لجن ،پسماند زیستی تصفیه شده ،خاک و پسماند -محاسبه کسر ماده خشک پس از تعیین مقدار باقی مانده خشک یا مقدار آب
135
خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن 10 کربنه تا 40 کربنه به روش کروماتوگرافی گازی
136
لجن، پسماند زیستی تصفیه شده و خاک -اندازه گیری هالوژن های قابل جذب پیوند یافته به ترکیبات آلی
137
خصوصیات پسماند -اندازه گیری مقدار هیدروکربن به روش وزن سنجی
138
تعیین زیست تحریب پذیری بی هوازی مواد پلاستیک تحت شرایط دفن پسماند تسریع یافته
139
خصوصیات پسماند -آزمون ایستا برای اندازه گیری پتانسیل اسیدی و پتانسیل خنثی سازی پسماند سولفیدی
140
خصوصیات پسماند -انتخاب و کاربرد روش های غربالگری -راهنما
141
هوای محیط کار -تعیین بخارات هیدروکربن های آروماتیک به روش لوله کربن فعال -واجذبی با حلال -کروماتوگرافی گازی
142
ارزیابی پیامدهای نامطلوب زیست محیطی مواد منتشر شونده ناشی از آتش سوزی-قسمت 1- کلیات-راهنما
143
ارزش گرمایی ناخالص ومقدار خاکستر مواد زائد -روش آزمون
144
کیفیت آب -نمونه برداری -آماده سازی نمونه های رسوب به منظور تجزیه ی شیمیایی
145
هوای داخلی -قسمت 1- جنبه های عمومی راهبرد نمونه برداری
146
هوای داخلی -قسمت 13- اندازه گیری کل (فاز گازی و ذره ای )ترکیبات بی فنیل شبه دی اکسین چند کلره (PCBs) و دی بنزو -پارا -دی اکسین -دی بنزوفوران چند کلره (PCDDs/PCDFs) -جمع آوری روی فیلترهای جاذب
147
هوای داخل ساختمان -قسمت 25-تعیین انتشار ترکیبات آلی نیمه فرار از محصولات و اثاثیه ساختمانی -روش محفظه میکرو
148
هوای داخلی -قسمت 26- راهبرد نمونه برداری برای کربن دی اکسید (CO2)
149
هوای داخل ساختمان -قسمت 30-آزمون حسی هوای داخل ساختمان
150
هوای داخل ساختمان -قسمت 31-اندازه گیری بازدارنده های اشتعال و نرم کننده ها بر پایه ترکیبات آلی فسفردار-فسفریک اسید استر
151
هوای داخلی-قسمت 32-بررسی ساختمان ها برای وقوع آلاینده ها
152
هوای داخلی -قسمت 6- تعیین ترکیبات آلی فرار در هوای داخلی و هوای محفظه آزمون با نمونه برداری فعال روی جاذب tenax ta واجذب گرمایی و کروماتوگرافی گازی با ms-fid یا ms
153
کیفیت آب -نمونه برداری -تضمین و کنترل کیفیت زیست محیطی نمونه برداری و جابه جایی آب -آیین کار
154
کیفیت خاک -نمونه برداری از بی مهرگان خاک -قسمت 6- طراحی برنامه های نمونه برداری از بی مهرگان خاک -راهنما
155
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 1- اصول کلی ساخت
156
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت12- کنترل و اتوماسیون
157
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت13-تصفیه شیمیایی -تصفیه فاضلاب با ترسیب -لخته سازی
158
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت14-گندزدایی
159
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت15-اندازه گیری انتقال اکسیژن در آب تمیز در حوض های هوادهی واحدهای لجن فعال
160
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 16- فیلتراسیون فیزیکی (مکانیکی)
161
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 7- واکنش گاه های بیولوژیکی با فیلم ثابت
162
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 8- تصفیه و انبارش لجن
163
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 9- کنترل بو و تهویه
164
کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال -کروماتوگرافی گازی -قسمت 1- روش نمونه برداری پمپاژ شده
165
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت3- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های محدب و ظرفیت تا 1300 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
166
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 4- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا1700 لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی یا BG عریض و یا شانه ای عریض -ابعاد و طراحی
167
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 5- الزامات کارایی و روشهای آزمون
168
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 6-الزامات ایمنی و بهداشت
169
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 10- قراضه متشکل از قوطی های آلومینیمی نوشیدنی استفاده شده -ویژگیها
170
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 11- قراضه متشکل از رادیاتورهای آلومینیم -مس -ویژگیها
171
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 12- تراشه های شامل فقط یک آلیاژ-ویژگیها
172
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 13- تراشه های شامل دو یا چند آلیاژ-ویژگیها
173
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 14- قراضه های حاصل از بسته بندی های آلومینیومی دور ریز پس از مصرف -ویژگیها
174
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 15- قراضه های آلومینیم پوشش زدایی شده حاصل از بسته بندی های آلومینیمی دوریز پس از مصرف -ویژگیها
175
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 16- قراضه های شامل سرباره،سرریز و مواد فلزی -ویژگیها
176
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت8- قراضه متشکل از مواد غیر آهنی حاصل از فرایند خرد کردن برای فرآیندهای جدا سازی آلومینیم -ویژگیها
177
آلومینیم و آلیاژهای آلومینیم -قراضه -قسمت 9- قراضه به دست آمده از فرایندهای جدا سازی آلومینیوم از مواد غیر آهنی خرد شده -ویژگیها
178
پسماند-تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAH) در پسماند با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی با آشکار ساز طیف سنجی جرمی-روش آزمون
179
پسماند-تعیین بی فنیل چند کلره (PCB)انتخابی در پسماند جامد با استفاده از کروماتوگرافی گازی مویین با آشکار سازی الکترون گیرانداز یا طیف سنجی جرمی -روش آزمون
180
اندازه گیری مقدار آب (رطوبت ) خاک به وسیله گرم خانه ریز موج- روش آزمون
181
پایش هوا در تاسیسات مدیریت پسماند برای حفاظت از کارگران -آیین کار
182
پسماند ها-راهنمای کلی آموزش پسماندهای خطرناک خانگی مربوط به عملیات جمع آوری پسماندهای خطرناک خانگی -آیین کار
183
کیفیت هوا-جنبه های عمومی واژه نامه
184
هوای محیط کار -تعیین بخارات دی ایزوسیانات تولوئن با استفاده از فیلترهای فیبر شیشه ای پوشش داده شده با 1-2 -پیریدیل -پی پیرازین توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکار سازهای فرابنفش و فلوئورسانس
185
کیفیت آب -تعیین سینتیک اثرات مهارکنندگی رسوب جامدات دیگر و نمونه های رنگی بر نورافشانی باکتری ویبریوفیشری (آزمون سینتیک باکتری های نورافشان )
186
کیفیت آب -مطالعات مقایسه بین آزمایشگاهی برای ارزیابی بوم شناختی -راهنما
187
کیفیت خاک -راهنمای دفن لاشه حیوانات برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
188
کیفیت هوا-تعیین میانگین زمانی انتشار جرم و فاکتورهای انتشار-رویکرد کلی
189
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی ذرات (غبار) در غلظت های کم -روش وزن سنجی -آیین کار
190
هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 1-اسیدهای غیر فرار -سولفوریک اسید و فسفریک اسید
191
هوای محیط کار -تعیین اسیدهای غیر آلی با روش کروماتوگرافی یونی-قسمت 3-اسیدهای غیر فرار -هیدروفلوریک اسید و فلورایدهای ذره ای
192
اندازه گیری پیوسته اوزون در فضای آزاد،محیط کار و داخل ساختمان به روش جذب فرابنفش
193
قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری-ویژگی ها
194
مخلوط فلزات غیر آهنی در پسماندهای شهری -طبقه بندی
195
قراضه های آهنی موجود در پسماندهای شهری -روش آزمون
196
خاک - اندازه گیری پتانسیل اکسایش -کاهش
197
خاک -اندازه گیری pH برای استفاده در آزمون خوردگی
198
خاک -پتانسیل خاک (مکش )با استفاده از کاغذ صافی -روش آزمون
199
اندازه گیری حلا ل ها در پسماندهای خطرناک به روش کروماتوگرافی گازی
200
استفاده از کف های آبی برای کنترل خطر بخار ناشی از مایعات فرار امتزاج ناپذیر -آیین کار
201
هوای محیط کار- اندازه گیری لیتیم -هیدروکسید ،سدیم هیدروکسید ،پتاسیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید با اندازه گیری کاتیون های متناظر به روش کروماتوگرافی یونی فرونشاننده
202
هوای پیرامون -تعیین کربن منواکسید -روش طیف سنجی مادون قرمز ناپاشنده
203
هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی اکسیدهای نیتروژن -روش نورتابی شیمیایی
204
هوای پیرامون -تعیین غلظت جرمی کربن منواکسید -روش کروماتوگرافی گازی
205
هوای پیرامون -تعیین مجموع هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (ذره ای و گازی ) جمع آوری شده بر روی صافی های پر شده با جاذب به وسیله تجزیه طیف سنجی کروماتوگرافی گازی -جرمی
206
اندازه گیری مواد ذره ای محلول در بنزن در اتمسفر محیط کار
207
اندازه گیری فلوئوریدها در اتمسفر محیط کار به روش الکترود انتخابگر یون
208
نمونه برداری از گازها یا بخارات موجود در هوای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای انتشاری جاذب -جامد
209
جداسازی و جمع آوری خودکار فلوئورید ذره ای و فلوئورید گازی اسیدی در اتمسفر به روش نمونه بردار نوار کاغذی دو لایه -روش آزمون
210
اندازه گیری مواد جامد نامحلول در پسماندهای مایع آلی خطرناک -روش آزمون
211
اندازه گیری رطوبت کل در سوخت پسماندی خطرناک به روش تیتراسیون کارل فیشر
212
آزمون تر و خشک کردن پسماندهای جامد
213
کاهش اثرات هواویز (آئروسل ) در محیط براده برداری مرطوب -آیین کار
214
هوای محیط کار -روش ارزیای عملکرد -نمونه بردارهای نفوذی
215
هوای محیط کار-تعیین ذرات کادمیم و ترکیبات کادمیم با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای و الکتروترمال
216
انتشار از منبع ساکن -تعیین میزان انتشار در واحدهای تولید آزبست -روش اندازه گیری تعداد الیاف
217
کیفیت آب -حسگرهای آنلاین -تجهیزات آنالیز آب-ویژگی ها و آزمون های عملکردی
218
کیفیت هوا-تعیین خصوصیات فیلتراسیون قابل پاکسازی -روش آزمون
219
کیفیت هوا-ارزیابی روش های اندازه گیری بوسیله مقایسه با عدم قطعیت مورد نیاز -روش آزمون
220
کیفیت هوا-تعیین غلظت جرمی گوگردی دی اکسید در هوای محیط -روش اسپکتروفتومتری تورین
221
اندازه گیری مقدار نیتروژن دی اکسید موجود در اتمسفر (واکنش گریس -سالتزمن )
222
اندازه گیری مقدار آهک در مخلوط های خاک -آهک عمل آوری نشده
223
نمونه برداری و اندازه گیری هیدروژن سیانید (HCN) در سیال خروجی احتراق و سایر منابع ساکن
224
اندازه گیری هیدروژن سولفید در اتمسفر با استفاده از میزان تغییر انعکاس
225
اندازه گیری گرد و غبار قابل تنفس موجود در اتمسفرهای محیط کار با استفاده از نمونه بردارهای سیکلونی
226
هوای درون ساختمان -قسمت 29- آشکار سازهای ترکیبات آلی فرار(voc) -روشهای آزمون
227
هضم پسماند جامد با نیتریک اسید -آیین کار
228
کیفیت آب- نمونه برداری -نگه داری و انتقال نمونه های آب
229
کیفیت آب-نمونه برداری -قسمت 7- نمونه برداری از آب و بخار در تاسیسات مولد بخار (بویلر)-آیین کار
230
پلاستیک های قابل تبدیل به کمپوست -ویژگی ها
231
تصفیه خانه های فاضلاب -قسمت 10-اصول ایمنی
232
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی-پلی استایرن-ویژگیها
233
بسته بندی -ارزیابی مقدماتی فروپاشی مواد بسته بندی تحت شرایط مشابه کمپوست سازی در مقیاس آزمایشگاهی
234
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -مشخصات پسماندهای پلاستیکی
235
پلاستیک ها-پلاستیک های بازیافتی -قابلیت ردیابی و ارزیابی انطباق و درصد مواد بازیافتی در محصول
236
کیفیت هوای محل کار -نمونه برداری و تجزیه ترکیبات آلی فرار به وسیله واجذبی حلال-کروماتوگرافی گازی -قسمت2-روش نمونه برداری انتشاری
237
مدیریت زیست محیطی -ارزیابی کارایی زیست محیطی سیستم های محصول -اصول ، الزامات و راهنماها
238
کیفیت آب -اندازه گیری نیترات -قسمت 3-روش طیف سنجی با استفاده از سولفوسالیسیلیک اسید
239
انتشار از منابع ساکن-تعیین غلظت جرمی دی -اکسید گوگرد-روش پراکسید هیدروژن -پرکلرات باریم -تورین
240
بسته بندی و محیط زیست -بازیافت مواد
241
بسته بندی و محیط زیست -باز یافت آلی
242
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 1- مخازن دارای 2 چرخ با ظرفیت تا 400 لیتر برای تجهیزات بالابر شانه ای -ابعاد و طراحی
243
مخازن متحرک پسماند و بازیافت -قسمت 2- مخازن دارای 4 چرخ با درپوش های تخت و ظرفیت تا 1300لیتر برای تجهیزات بالابر پاشنه افقی و یا شانه ای -ابعاد و طراحی
244
استخراج تکانه ای پسماند جامد با آب -روش آزمون
245
غربالگری وزن مخصوص ظاهری و چگالی توده پسماند -روش آزمون
246
هوای محیط -تیتراسیون فاز گازی-کالیبراسیون دستگاه تجزیه گر ازون
247
کیفیت هوا -اندازه گیری ازون در هوای محیط -روش نورسنجی فرابنفش
248
هوای محیط -اندازه گیری شاخص دود سیاه
249
تعیین ترکیب پسماند جامد شهری پردازش نشده -روش آزمون
250
تعیین چگالی ظاهری اجزای پسماند جامد -روش آزمون
251
هضم مایکروویو پسماند و خوراک ورودی کوره صنعتی برای تجزیه عناصر با مقدار ناچیز -آیین کار
252
آنالیز غربالگری توصیف فیزیکی در پسماند -روش آزمون
253
اندازه گیری عناصر در پسمانده ها به روش اسپکتروسکوپی نشر اتمی -پلاسمای جفت شده القایی
254
آماده سازی و تجزیه عنصری پسماند مایع خطرناک به روش فلورسانس پرتوایکس پراش انرژی-روش آزمون
255
نمونه برداری با استفاده از یک نمونه بردار پسماند مایع مرکب (coliwasa) -آیین کار
256
اندازه گیری ترکیب یا خلوص جریان مواد پسماند جامد
257
آنالیز غربالگری پتانسیل اشتعال پذیری پسماند -روش آزمون
258
تولید امولسیون و یا سوسپانسیون از مواد پسماند مایع چند فازی -آیین کار
259
غربالگری سولفیدهای واکنش پذیر در پسماند -روش آزمون
260
هوای محیط -اندازه گیری مقدار گوگرد دی اکسید به روش فلورسانس فرابنفش
261
کیفیت هوای محیط کار -اندازه گیری ایزوسیانات در هوا با استفاده از دستگاه نمونه برداری دو فیلتره و آنالیز با کروماتوگرافی مایع در فشار بالا
262
هوای درون ساختمان -قسمت 3- اندازه گیری فرمالدهیدو ترکیبات کربونیلی دیگر در هوای ساختمان و هوای محفظه آزمون -روش نمونه برداری فعال
263
هوای درون ساختمان -قسمت 4- تعیین فرمالدهید-روش نمونه برداری نفوذی
264
کیفیت خاک-تعیین اثرات آلاینده ها بر فلور خاک -قسمت اول-روش اندازه گیری میزان باز دارندگی رشد ریشه
265
راهبری ایستگاه های بازیافت شهری -آیین کار
266
پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 1- سامانه شناسه گذاری و مبنایی برای ویژگی ها
267
پلاستیک ها-بطری های پلی (اتیلن ترفتالات) (pet) دور ریز پس از مصرف بازیافتی -قسمت 2- آماده سازی آزمونه و تعیین خواص
268
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت1- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بی شکل آهن با اسکوربیک اسید
269
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت2- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای بلورین آهن با دی تیونیت
270
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت3- استخراج اکسیدها و هیدرو کسیدهای آلومینیم با آمونیم اگزالات -اگزالیک اسید
271
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت4- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های جامد
272
کیفیت خاک-پارامترهای مدل سازی ژئوشیمی سنگ شویی و گونه زایی اجزا تشکیل دهنده در خاک و مواد -قسمت5- استخراج مواد اولیه هیومیک از نمونه های آبی
273
پلاستیک ها-تعیین زیست تخریب پذیری هوازی مواد پلاستیکی نشان دار شده با کربن (14C)14 در محیط آبی یا کمپوست - روش آزمون
274
پلاستیک ها-بر چسب گذاری اقلام نهایی حاوی پلاستیک ها و پلیمرها (به شکل پوشش ها یا افزودنی ها)همراه با کاغذ و دیگر زیر آیند ها ، طراحی شده برای کمپوست سازی هوازی در پسماندهای شهری و تاسیسات صنعتی
275
پلاستیک ها -ارزیابی قابلیت دفع در تصفیه خانه های فاضلاب -پذیرش نهایی و ویژگیها -روش آزمون
276
پسماندها-پسماندهای جامد متراکم نشده -نمونه برداری از مخزن های حمل -آیین کار
277
پسماندها- تعیین تجزیه هوازی و تجزیه ی بی هوازی زیستی مواد پلاستیکی ، تحت شرایط زیست راکتور تسریع کننده محل دفن زباله -روش آزمون
278
پسماندها -مواد مایع پاشیدنی، کف ها و مواد طبیعی (بومی )مورد استفاده به عنوان پوشش جایگزین روزانه ، در محل های دفن پسماندهای جامد شهری -ویژگیها
279
سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 5- فرایندهای لاگونی
280
سیستم های تصفیه فاضلاب -قسمت 6- فرایند لجن فعال
281
زهکشی محل های دفن زباله- طراحی ، ساخت و بهره برداری
282
کیفیت خاک -تعیین نیترات سازی بالقوه و مهار آن- استفاده از اکسیداسیون آمونیوم -روش آزمون سریع
283
کیفیت خاک-غربالگری خاک ها برای شناسایی عناصر انتخابی به روش طیف سنجی فلوئورسانس پرتوایکس پاشنده انری با استفاده از دستگاه دستی یا قابل حمل
284
انتشار از منابع ساکن -روش دستی تعیین غلظت متان در مواد گازی شکل با استفاده از کروماتوگرافی گازی
285
انتشار از منابع ساکن -تعیین غلظت جرمی PM10, PM2.5 در گاز دودکش -اندازه گیری در غلظت های بالا با استفاده از ایمپکتورهای مجازی
286
انتشار از منابع ساکن -دستور العمل تعیین غلظت جرمی ذرات معلق
287
اندازه گیری مواد شیمیایی آلی فرار در هوا (روش نمونه برداری کانیستر) -روش آزمون
288
هوای محیط کار -اندازه گیری بخار جیوه - روش استفاده از مجموعه ملغمه ی طلا و آنالیز با طیف سنجی جذب اتمی و طیف سنج فلورسانس اتمی
289
کیفیت هوا-اندازه گیری ترکیبات گازی گوگرد هوای محیط -تجهیزات نمونه برداری
290
هوای محیط -اندازه گیری شاخص آلودگی هوای اسیدی گازی -روش تیترسنجی با تعیین نقطه پایانی با شناساگر یا پتانسیومتری
291
کیفیت هوا-استفاده از داده های دما،فشار و رطوبت
292
بسته بندی و محیط زیست-بازیابی انرژی
293
بسته بندی و محیط زیست -الزامات عمومی برای استفاده از استانداردهای ملی در زمینه بسته بندی و محیط زیست
294
بسته بندی و محیط زیست -بهینه سازی سیستم بسته بندی
295
بسته بندی و محیط زیست -باز مصرف
296
ارزیابی فعالیت سولفاته کردن کل در اتمسفر به روش سرب دی اکسید-روش آزمون