گنجینه استانداردهای کمیته‌ کامپیوتر و فرآوری داده ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
خدمات مالی-مدیریت و امنیت شماره شناسایی شخصی (PIN)-قسمت 4-الزامات رسیدگی PIN در تجارت الکترونیک برای تراکنش های پرداخت
2
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیک خانگی (HES) -قسمت 3-11-پروتکل بسته -کوتاه بی سیم مدوله شده با بسامد (FMWSP)بهینه سازی شده برای برداشت انرژی معماری و پروتکل های لایه زیرین
3
فناوری اطلاعات -ویژگی امنیت لایه انتقال (TLS) برای سامانه های ذخیره سازی
4
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند -کاربرد روشگان ارزیابی انطباق در ارزیابی برای مشخصات کیفیت فرآیند و بلوغ سازمانی
5
فناوری اطلاعات-جنبه های اقدامات قضایی و اجتماعی پیاده سازی فناوری های زیست سنجی (بیومتریک)تصویر نگاشت ها،نشانک ها و نمادها برای استفاده در سامانه های زیست سنجی -قسمت 1- اصول کلی
6
فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP
7
فناوری اطلاعات هسته ی ابزار فراشی (MOF)گروه مدیریت شی
8
فناوری اطلاعات -شبکه واپایش (کنترل )انجمن سبز همه جا حاضر -امنیت
9
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -انتخاب ،استقرار و عملیات سامانه های آشکار سازی و پیش گیری نفوذ (idps)
10
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی )
11
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 1- روشگان آزمون انطباق تعمیم یافته
12
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 10- داده های تصویر سایه نمای هندسی دست
13
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 8- داده های استخوان بندی الگوی انگشت
14
فناوری اطلاعات -انطباق دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا
15
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوا-قسمت 3- نرم افزار مرجع و انطباق
16
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-ایین کار برای حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) در ابرهای عمومی که به عنوان پردازشگرهای PII عمل می کنند
17
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 6- خلاصه رجیستری
18
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 7-فرمدل برای ثبت مدل خدمت
19
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرمدل-برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 8-فرامدل برای ثبت مدل نقش و هدف
20
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت1 - کلیات
21
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت 5- رمزهای شناسه مبنا
22
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی-قسمت 5- توصیف منبع
23
فناوری اطلاعات -فناوری های سامانه های گروه متخصصین تصویر متحرک (MPEG) -قسمت12-گونه های نمونه در قالب فایل رسانه بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
24
فناوری اطلاعات - مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -استاندارد لایه فیزیکی -لایه دسترسی رسانه (MAC/PHY) برای شبکه بی سیم موردی (ادهاک) برای پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) د رمحیط کار صنعتی
25
خدمات مالی -افزاره های رمز نگاری امن (خرده فروشی )-قسمت 2- بازبینه های انطباق امنیتی برای افزاره های استفاده شده در تراکنش های مالی
26
کارتهای شناسایی-عمر خدمت کارت قسمت 2- روش های ارزشیابی
27
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-مرور کلی و واژگان
28
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-معماری مرجع
29
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -واسط عمومی برنامه کاربردی شبکه حسگر
30
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-فرایندهای ساماندهی آسیب پذیری
31
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) راهنمای پیاده سازی
32
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ پایین
33
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس
34
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حفاظت اطلاعات زیست سنجشی
35
فناوری اطلاعات -جاری سازی تطبیقی پویا روی (DASH)HTTP -قسمت4-اصالت سنجی و رمز گذاری قطعه
36
فناوری اطلاعات -سنجش نرم افزار -سنجش اندازه کارکردی-قسمت 6- راهنما برای استفاده از مجموعه استانداردهای ISO\IEC 14143 و استانداردهای مرتبط
37
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تضمین مناسب بودن و کفایت روش تحقیقات رخداد
38
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات
39
فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده
40
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) برای سازمان
41
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1
42
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-7-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منبع برای کلاس 2 و کلاس 3 HES -معمار سامانه دسترسی از دور
43
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 1- اصول و چارچوب
44
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه
45
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل
46
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 1- عناصر داده و رهنمود های عمومی برای اجرا
47
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 2 کد گذاری عناصر داده RFID براساس قواعدی از استاندارد ملی شماره 15962
48
اطلاعات و دبیزش -شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها -قسمت 3- کد گذاری با طول ثابت
49
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
50
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی
51
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 9- داده تصویر عروقی
52
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوبی برای مدیریت هویت-قسمت 2-الزامات و معماری مرجع
53
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان
54
کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری -قسمت 3-فنون اصالت سنجی
55
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات
56
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امضاهای رقمی (دیجیتالی)ناشناس -قسمت 1-کلیات
57
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه
58
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات
59
فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند
60
کارتهای شناسایی-عمر خدمتی کارت -قسمت1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
61
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار-قسمت 3-مستند سازی آزمون
62
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی
63
فناوری اطلاعات روشگان ارزیابی برای تاثیر محیطی در عملکرد سامانه زیست سنجی
64
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جا گاه (حاضر در همه جا) واپایش ترافیک هوشمند و کارکردهای مدیریت منبع
65
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 1- چارچوب کلی و مدل اطلاعاتی شایستگی
66
سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری
67
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 2- مدل اطلاعاتی سطح کارایی
68
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمات شبکه خانگی بی سیم -قسمت 1- لایه فیزیکی
69
فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی
70
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمت شبکه خانگی بی سیم -قسمت 3- لایه شبکه (NWK)
71
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه
72
سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری
73
فناوری اطلاعات -توسعه پایدار برای فناوری اطلاعات و توسط آن -واپایش (کنترل ) و پایش منبع مرکز داده هوشمند
74
تبادل داده ها و فراداده های آماری (sdmx)
75
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQUARE) -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری آماده استفاده و دستور العمل آزمون
76
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده
77
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مرور کلی مدیریت سامانه ها
78
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل) و مدیریت افزاره -قسمت3- ویژگی پروتکل تحویل پیام قابل اطمینان
79
فناوری اطلاعات-زبان های تعریف طرحواره ای سند (DSDL) -قسمت 5- انواع داده ای توسعه پذیر
80
فناوری اطلاعات -نگاشت های عنوان -قسمت 5- مدل مرجع
81
فناوری اطلاعات -شناسه های مشترک
82
فن آوری اطلاعات -واسط کاربر -واسط های کاربر مبتنی بر حرکت در میان افزاره ها و روش ها-قسمت 1- چارچوب کاری
83
فناوری اطلاعات -ارتباطات چند بخشی سیار -پروتکل شبکه های چند بخشی پروتکل اینترنت(IP) بومی
84
فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi)
85
فن آوری اطلاعات -داده های آزمون قابل خواندن توسط ماشین برای آزمون و گزارش گیری زیست سنجی -قسمت 1- گزارش های آزمون
86
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-شبکه در محدوده میدان مغناطیسی (MFAN)-قسمت 1-واسط هوا
87
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه محدوده میدان مغناطیسی (MFAN) -قسمت 2- پروتکل کنترل (واپایش )درون باند برای انتقال توان به صورت بی سیم
88
کارتهای شناسایی -عمر خدمتی کارت -قسمت 1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
89
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصالات متقابل چند نقطه ای جفت پیچیده شده
90
فناوری اطلاعات -کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری
91
فناوری اطلاعات -رسانه های ضبط شده رقمی (دیجیتالی ) به منظور ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -روش انتقال داده ها برای لوح های دیسک های چند منظوره رقمی قابل خواندن DVD-R چند منظوره رقمی قابل نوشتن مجدد DVD-RW چند منظوره رقمی با حافظه دستیابی تصادفی DVD-RAM قابل
92
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 10-کدهای تصحیح خطای پیش سو (fec) انتقال رسانه گروه متخصصات تصویر متحرک (mpeg)
93
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 5- نرم افزار مرجع برای کد گذاری ویدئو با بازده زیاد
94
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC)
95
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 1- مرور کلی
96
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 2- معماری عمومی
97
فناوری اطلاعات -راهنماهای حفاظت از سامانه ورودی خروجی پایه (با یوس )BIOS
98
فناوری اطلاعات راهنماهایی برای واسط کاربری در راهبردی گزینگان (منو)-قسمت 2- راهبری با افزاره های 4 جهتی
99
فناوری اطلاعات -شناسایی خودکار و فنون اخذ داده ها-خواندن و نمایش نگاشت رابطه ای شی (ORM) توسط افزاره های سیار
100
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات -چارچوب و مدل
101
فناوری اطلاعات -راهنمای استانداردها و کاربردهای مقایسه ای زیست سنجی روی کارت
102
فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری-قسمت 3- آزمون کابل کشی تار(فیبر )نوری
103
فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره (ریسک)جرم شناسی رقمی (دیجیتالی )از منظر حاکمیت
104
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -روش های آزمون NFCIP-2
105
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده
106
فن آوری اطلاعات -ارزیابی فرایند -مدل ارزیابی فرایند برای آزمون نرم افزار
107
فن آوری اطلاعات -برنامه نویسی باکارائی بالا و تحویل رسانه در محیط های ناهمگن -قسمت 11- اطلاعات ترکیبی برای انتقال رسانه MPEG
108
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-مدیریت محتوا برای مستند سازی مدیریت چرخه حیات محصول ، کاربر و خدمت
109
کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان
110
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی
111
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 2- کارت های دارای نوار مغناطیسی
112
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سامانه (سیستم ) مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات
113
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و واژگان
114
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم سنجی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات -قسمت 2- الزامات هم سنجی
115
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات قسمت 4- مدل مرجع فرآیند
116
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول -چارچوب
117
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -خدمت های مهر زمانی -قسمت 4- قابلیت ردیابی منابع زمانی
118
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 1- چارچوب کلی
119
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 2- توصیف سوکت واسط کاربر
120
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 6- یکپارچگی خدمت وب
121
کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت 4- ساختارهای منطقی داده ها
122
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امنیت برنامه کاربردی -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
123
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا
124
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 2- رویه های ثبت
125
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 3- قواعد مشترک
126
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 4- محصولات و بسته های محصول مجزا
127
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها
128
فناوری اطلاعات -مهندسی نرم افزار و سامانه ها- FiSMA1.1 روش سنجش اندازه کارکردی
129
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-1-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارخواه واسط کاربر دور
130
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کار خواه واسط کاربر دور
131
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کارساز واسط کاربر دور
132
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور
133
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (UPnP) -قسمت 3-11-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری -خدمت مدیریت اتصال
134
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 7-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره روشنایی -خدمت توان سوده (سوییچ)
135
فناوری اطلاعات -الزامات تشکیل و اعتبار سنجی مسیر گواهی دیجیتالی
136
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 2- عناصر هسته دوبلین
137
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA)-قسمت 3- دیدگاه های معماری مرجع
138
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 3- رخ نمای برنامه کاربردی پایه
139
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 4-عناصر فنی
140
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی
141
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA) -قسمت 6- برنامه های کاربردی
142
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار - قسمت 1- معماری
143
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای شناسایی ، جمع آوری ، اکتساب و حفاظت از شواهد رقمی (دیجیتال )
144
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
145
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده -ویژگی واسط هوایی برای پرس و جوگرهای RFID موبایل
146
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - الزامات برای اصالت سنجی تا حدودی گمنام تا حدودی غیر پیوند پذیر
147
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1
148
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب تضمین اصالت سنجی هستار
149
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای اصالت سنجی پیام (MACs)قسمت2- سازوکارهای استفاده کننده از تابع در هم ساز اختصاصی
150
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 3- فرانامه های شبکه بندی مرجع-تهدیدها -فنون طراحی و مسائل کنترلی
151
شبکه های ارتباطی صنعتی -رخ نمون ها-قسمت 5-4-نصب فیلدباس ها-رخ نمون های نصب برای پروتکل ارتباطی فناوری فیلدباس 4(CPF 4 )
152
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
153
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام
154
روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت 2-ابزارها و فنون
155
شیوه های نمونه گیری تصادفی و تصادفی سازی
156
فناوری اطلاعات -فناوری های ویدیوی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEG)-قسمت5-نرم افزار مرجع و انطباق کد گذاری رسانه با قابلیت باز پیکربندی
157
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 14- مرجع و بازنمایی زبان فراداد توسعه پذیر (XML)
158
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 6- قالب فایل تصویر ترکیبی
159
فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین
160
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc)-قسمت 1-پروتکل و خدمات امنیتی ارتباط میدان نزدیک -امن (NFC-SEC) -پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک (NFCIP-1)
161
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc) -قسمت 2- استاندارد رمز نگاری ارتباط میدان نزدیک امن (NFC-SEC) با به کارگیری منحنی های بیضوی دیفی-هلمن (ECDH) و استاندارد رمز بندی پیشرفته (AES)
162
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
163
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 1- معماری
164
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع
165
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار
166
مهندس نرم افزار و سامانه ها -ابزار ها و روش هایی برای مهندسی الزامات خط تولید
167
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -الزامات امنیت برای پودمان های رمز نگاری
168
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی
169
فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها
170
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مرزگذاری اصالت سنجی شده
171
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC)
172
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 1- معماری
173
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 2- قالب تبادل
174
فناوری اطلاعات -چارچوب فرامدل برای هم کنش پذیری (تعامل پذیری ) (mfi) قسمت 3-فرامدلی برای ثبت هستی شناسی
175
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات -اقتصادهای سازمانی
176
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سامانه های کنترل فرایند خاص صنایع انرژی همگانی مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 27002
177
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای مدیران مستند سازی کاربری
178
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای کارفرمایان و تامین کنندگان مستند سازی کاربری
179
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
180
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 2- فرایندهای آزمون
181
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -قسمت 1-سامانه تفکیک شناسانه شی ء
182
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -پیشکار (پروکسی )میزبان های در حالت خواب
183
زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کسب و کار الکترونیکی (ebxmil)-قسمت 5- ویژگی مولفه های اصلی (ccs)
184
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری معماری حریم
185
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -افشای آسیب پذیری
186
فناوری اطلاعات -سامانه روی کارت زیست سنجی -قسمت 1-الزامات هسته
187
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل)و مدیریت افزاره-قسمت 1-معماری
188
فناوری اطلاعات -پروتکل مدیریت گروه
189
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -رمز نگاری سبک-قسمت 4- سازوکارهای استفاده از فنون نامتقارن
190
فن آوری اطلاعات -فن آوری های بستر خدمت چند رسانه ای -قسمت 1- معماری
191
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-مدل مرجع برای مهندسی و مدیریت خط تولید
192
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-ارزیابی و الزامات کیفی محصول نرم افزاری (SQuaRE)- قالب صنعتی مشترک (CIF) برای قابلیت استفاده -گزارش نیازهای کاربر
193
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 21-تغذیه توان از دور
194
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک)
195
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی
196
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 4- تضمین در چرخه عمر
197
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت های مدار مجتمع -قسمت 6- رویه های مرجع ذی صلاح ثبت پروتکل های اصالت سنجی به منظور هم کنش پذیری
198
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -امنیت شبکه فناوری اطلاعات-قسمت 3-امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
199
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-13- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت وضعیت خانه
200
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه فن آوری اطلاعات -قسمت 4- ایمنی دسترسی از راه دور
201
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما
202
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-16- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت نقطه تنظیم دما
203
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-10- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت فعالیت خارجی
204
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-12- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پایه چاپ
205
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش
206
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد-قسمت 1- اصول و مفاهیم کلی
207
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 6-آماره قابلیت فرایند برای مشخصه ها با توزیع نرمال چند متغیره
208
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 7-قابلیت فرایندهای اندازه گیری
209
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-غیر تماسی کارت های مجاورتی -قسمت 2- واسط هوا و مقدار دهی اولیه
210
فناوری اطلاعات-فناوری های سامانه های گروه متخصصان تصویر متحرک (نماوادیس)(mpeg)-قسمت 9- رمزگذاری مشتریان جریان های انتقال mpeg
211
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 3-راهنماهایی برای امنیت زنجیره تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات
212
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 14-3-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 3-افزاره کارساز رسانه
213
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین
214
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 16-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره توان پایین خدمت توان پایین
215
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 17-1 پروتکل کنترل افزاره خدمت -سطح 3- معماری کیفیت خدمت
216
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-10-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی اتصال ورودی دسترسی از دور
217
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-12-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت همزمان سازی عامل کشف دسترسی از دور
218
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-13-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی عامل کشف دسترسی از دور
219
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-1-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی
220
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-10-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی -خدمت موتور حرکتی دوسویه
221
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 4-2-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 2-افزاره پردازگر رسانه
222
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 4-4 پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره صوتی تصویری -سطح 2- ساختارهای داده صوتی تصویری
223
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال)
224
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 7-1- پروتکل کنترل افزاره روشنایی -افزاره چراغ دودویی
225
الزامات پروتکل درخواست صدور گواهی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
226
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند
227
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -چارچوب کاری امنیت برای شبکه های حس گر همه جاگاه
228
سری x شبکه های داده ها،امنیت و ارتباطات سامانه باز خدمات و کاربردهای ایمن -امنیت شبکه حس گر همه جاگاه -الزامات امنیتی برای مسیریابی شبکه حس گر بی سیم
229
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر
230
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 1-مرور کلی و الزامات
231
فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه
232
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی
233
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 4-مدل های هستار
234
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 5-تعاریف واسط
235
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر-خدمات و واسط های پشتیبان پردازش اطلاعات مشارکتی در شبکه های حسگر هوشمند
236
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام-زیر ساخت سامانه نرم افزاری -قسمت3- مدیریت افزاره
237
مهندسی سامانه و نرم افزار-نمایه های چرخه عمر برای هستارهای خیلی کوچک قسمت 2- چارچوب کاری و طبقه بندی
238
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت
239
مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین
240
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-1 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -معماری دسترسی از دور
241
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-11 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت عامل کشف دسترسی از دور
242
میکروبیولوژی -شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد در سوخت های مایع -روش های فیلتراسیون و کشت
243
فناوری اطلاعات -دیدگاه عملکردی کسب و کار-قسمت8- شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی به عنوان محدودیت های خارجی در تراکنش های کسب و کار
244
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی
245
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
246
فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI)
247
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام-قسمت 2-پارامترهایی برای ارتباط واسط هوایی در بسامدهای زیر 135khz
248
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 62- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع B
249
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – طرح‌های امضای رقمی(دیجیتال) با بازیابی پیام - قسمت 2: سازوکار­های مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح
250
فناوری اطلاعات -روش های آزمون عملکرد افزاره شناسایی بسامد رادیویی قسمت 1- روش های آزمون برای عملکرد سامانه
251
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID )
252
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده­ها- ویژگی انطباق با تصدیق‌گر رمزینه-قسمت 1: نمادهای خطی
253
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها
254
فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433
255
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری
256
فناوری اطلاعات - پردازش توزیع شده باز- مدل مرجع - زبان اجرای طرح
257
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 3- مولفه ها
258
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 1- زیر ساخت
259
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصال متقابل سامانه های باز -سازوکار شناسایی پروتکل انتقال
260
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 2- رو ساخت
261
فناوری اطلاعات -نوین گرایی معماری -محور (ADM) گروه مدیریت شی -فرامدل کشف دانش (KDM)
262
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان
263
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجشی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794 قسمت 5-داده تصویر چهره
264
فناوری اطلاعات -نگاشتارهای رایانه ای و پردازش تصویر- انقیادهای زبان 3 بعدی (3D) توسعه یافته (X3D) قسمت 2-جاوا
265
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری قالب های رایج مبادله زیست سنجشی-قسمت 1- ویژگی عنصر داده
266
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 1- چارچوب کاری
267
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 3- داده طیفی الگوی انگشت
268
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت
269
فناوری اطلاعات -چارچوب حاکمیت معماری خدمت گرا(SOA)
270
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارایی زیست سنجی-قسمت 6- روش شناسی های آزمون برای ارزیابی عملیاتی
271
فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID
272
فناوری اطلاعات -زیست سنجی-واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی تعبیه شده
273
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -زبان پرس و جوی ساخت یافته SQL) -قسمت 4- پودمان های ذخیره شده دیرپا (SQL/PSM)
274
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری برای مدیریت هویت -قسمت 1- واژگان و مفاهیم
275
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 3- اطلاعات حسی
276
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه -قسمت 4- مشخصه های شی دنیای مجازی
277
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری کاری حریم خصوصی
278
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID)برای مدیریت اقلام - پروتکل کاربردی -قواعد کد بندی و پردازش براس حس گرها و باطری ها
279
فناوری اطلاعات -روش های آزمون انطباق افزاره سامانه های مکان یاب بدون درنگ (RTLS) -قسمت 2- روشهای آزمون برای ارتباط واسط هوایی در 2/4 گیگاهرتز
280
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -قسمت1- پروتکل افزاره کنترلی RFID سیار برای ISO/IEC 18000-63 نوع C
281
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE)- عناصر سنجه کیفی
282
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار
283
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوی-قسمت 1- ویجت ها
284
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE) -راهنمای ارزشیابی برای توسعه دهندگان ، کارفرمایان و ارزیابان مستقل
285
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی
286
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 1- مشخصه های عمومی
287
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حاکمیت امنیت اطلاعات
288
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 80mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
289
فناوری اطلاعات -تبادل داده بر روی لوح(دیسک)نوری 120mm میلی متر و 80mm میلی متر با استفاده از قالب قابل نوشتن مجدد (+RW)-ظرفیت -4/7Gbytes (گیگابایت )1/46 Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف (سرعت ضبط تا 4X)
290
17342
291
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -پروتکل مدیریت نشست چند بخشی (MSMP)
292
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 61- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع A
293
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 64- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع D
294
فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA)
295
فناوری اطلاعات -دیسک گردان رقمی قابل ضبط مجدد (DVD-R) 80mm میلی متر-1/23Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف و 120MM (میلی متر ) Gbytes 3/95(گیگابایت ) در هر طرف
296
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی
297
فناوری اطلاعات -فنون امینتی -امنیت شبکه قسمت 2- راهنماهایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
298
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
299
فناوری اطلاعات -الگوریتم تطبیقی بدون اتلاف فشرده سازی داده ها
300
فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور
301
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای خدمات مالی
302
فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf)
303
فناوری اطلاعات -پردازش سند و ارتباط مرتبط -واسط کاربر برای خدمات مبتنی بر تلفن -برنامه های کاربردی پیام رسانی صوتی
304
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 22-تجهیزاتی که در فضای باز نصب می شوند
305
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 23- تجهیزات در اندازه بزرگ برای ذخیره سازی داده ها
306
سامانه های پردازش اطلاعات -واژه نامه -قسمت 3-فناوری تجهیزات
307
نمودارهای کنترل -قسمت 2- نمودارهای کنترل شوهارت
308
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید
309
فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
310
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی
311
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی
312
فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1
313
فناوری اطلاعات – سنجش نرم­افزار – سنجش اندازه کارکردی - قسمت 4: مدل مرجع
314
کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4
315
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیندقسمت 6- یک نمونه از مدل ارزیابی فرآیند چرخه حیات سامانه
316
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
317
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
318
ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1
319
قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1
320
اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand
321
استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها- شبکه های محلی و شهری -الزمات ویژه-قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) شبکه های محلی (LAN) بی سیم-الحاقیه 6- دسترسی بی سیم در محیط های خود
322
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 1- چارچوب
323
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 5- مدیریت کلید گروهی
324
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347
325
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر
326
فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان
327
فن آوری اطلاعات -فن آوری سامانه MPEG- قسمت 7- رمز گذاری عمومی در فایل های قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
328
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده های زیست سنجی-قسمت 11- نشانه -امضاء پردازش شده ی داده پویا
329
فن آوری اطلاعات-قالب های تبادل داده بیومتریک-قسمت2-داده های خطوط انگشت
330
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
331
فناوری اطلاعات -قالبهای تبادل داده ی زیست سنجشی-قسمت هشتم-داده ی استخوان بندی الگوی انگشت
332
ماشین حساب-طرح بندی صفحه کلید
333
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 2- انقیادهای کد نویسی
334
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 3- انقیادهای واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
335
فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل
336
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 5- رخ نمون ها
337
فناوری اطلاعات-فشرده سازی رقمی (دیجیتالی ) و کد گذاری تصاویر ساکن پرده رنگ ممتد-قالب تبادل فایل JPEG (JFIF)
338
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-2 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت کارخواه دسترسی از دور
339
فناوری اطلاعات - فشرده سازی رقمی(دیجیتال ) و کد بندی تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد -کاربرد سامانه های چاپ
340
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور
341
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی
342
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-4 - پروتکل کنترل افزاره ی کنترل از دور -افزاره عامل کشف دسترسی از دور
343
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها - ارتباط میدان نزدیک- واسط و پروتکل -(پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک -1 (NFCIP-1)
344
فن آوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره دیجیتالی(رقمی )قابل ضبط (DVD-R) 80MM (میلی متری )1/46 GBYTES (گیگا بایت) در هر طرف و 120MM (میلی متری)4/70 GBYTES گیگابایت در هر طرف
345
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES)-قسمت 3-10-پروتکل بسته کوتاه بی سیم (WSP) بهینه شده برای برداشت انرژی -پروتکل های معماری و لایه ی پایینتر
346
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 5-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) افزاره دوربین امنیتی رقمی
347
فناوری اطلاعات چارچوب قالب تبادل داده در مهندسی نرم افزار با رایانه (CDIF) -قسمت 1- مرور کلی
348
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-11 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حالت عملیاتی فن
349
فناوری اطلاعات -نمادها و کارکردهای نقشک (آیکون)برای نوار ابزارهای مروگر جهان وب
350
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-12 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت سرعت فن
351
مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی
352
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 6-2- پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -افزاره محدوده ای ترموستات
353
فناوری اطلاعات -زبان تبادل نمودار(DXL) زبان تبادل نمودار برای ترسیم های ساختار درختی
354
الزامات ساختار نحوی پیام های رمزنگاشتی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
355
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده
356
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 1- عمومی
357
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 8-17- پروتکل کنترل افزاره دروازه راه اینترنت -خدمت پیکر بندی پیونده اترنت شبکه منطقه ای گسترده
358
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات
359
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار -قسمت 2- مدیریت داده ها
360
فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز – مدیریت سامانه‌ها- ترتیب‌سنج فرمان برای مدیریت سامانه‌ها
361
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 2- ارتباطات زوج (سیم ) به هم تابیده
362
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 3-ویژگی کانال خط توان
363
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 5- ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه ها با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی(VPNs)
364
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد زمان بندی
365
فناوری اطلاعات -فراخوانی رویه مستقل از زبان(LIPC)
366
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
367
فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case)
368
فناوری اطلاعات -محیط ضبط شده به صورت رقمی (دیجیتالی )برای ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -لوح دیسک -چند کاره اطلاعاتی برای استفاده در کارتریج قابل تعویضIVDR
369
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 5- سناریوی کنترل دسترسی و طرح واره درجه بندی
370
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویرگروه متخصصین عکاس مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 4- آزمون انطباق
371
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 7- آزمون الگوریتم های مقایسه زیست سنجی روی کارت
372
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -فرترن -قسمت 1- زبان پایه
373
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده-شناساگرهای حامل داده (شامل شناساگرهای نمادشناسی)
374
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 1- معرف و مدل عمومی
375
شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی -قسمت 2- ارزیابی انطباق فرستنده /گیرنده rfid با استانداردهای ملی ایران شماره 12813و12812
376
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 5-10 پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی دیجیتالی -خدمت تصویر متحرک دوربین امنیتی دیجیتالی
377
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 2- مولفه های کارکردی امنیت
378
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی
379
فن آوری اطلاعات -دیدگاه عملیاتی تجاری -قسمت 1- پیاده سازی جنبه های عملیاتی مبادله الکترونیکی آزاد داده ها
380
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 3- حرکت JPEGXR
381
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویر گروه متخصصین عکاسی مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 5- نرم افزار مرجع
382
فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM
383
فناوری اطلاعات -رسانه های ثبت شده دیجیتالی به منظور تبادل وذخیره سازی اطلاعات -برآورد طول عمر رسانه های نوری جهت ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات
384
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI
385
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه های برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 4- ثبت رخ نمودن های محیط پایانه مجازی (VTE)
386
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب
387
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارایه ی اتصال گرا- ویژگی پروتکل
388
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده ها (AIDC) -واژگان هماهنگ قسمت 1- عبارات عمومی مربوط به AIDC
389
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی قواعد کد بندی پایه (BER) قواعد کد بندی متعارف (CER) و قواعد کد بندی متمایز (DER)
390
فن اوری اطلاعات -پروتکل کنترل شبکه قسمت 4- ارتباط IP
391
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER)
392
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی نشانه گذاری کنترل کد بندی (ECN)
393
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6
394
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -آزمون انطباق تجهیزات پایانه داده ی X.25(DTE) قسمت 3- مجموعه آزمون انطباق لایه بستک
395
فناوری اطلاعات - چارچوب کاری چند رسانه ای (MPEG-21) قسمت 19-هستی شناسی زنجیره ارزش رسانه
396
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -تصدیق پروتکل های رمز نگاشتی
397
فناوری اطلاعات -فناوری های صوتی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEC) -قسمت 2- کد گذاری شی صوتی فضایی (SAOC)
398
فناوری اطلاعات -واسط داده فیبرتوزیع شده (FDDI) قسمت 25- مجموعه آزمون انتزاعی برای FDDI آزمون انطباق مدیریت ایستگاه (SMT-ATS)
399
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT)
400
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک -2
401
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک 2-(SCSI-2) قسمت 2-روش دستیابی عمومی (CAM)پیمانه واسط SCSI و انتقال
402
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 1- خصوصیات ابعادی-فیزیکی و مغناطیسی
403
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار (SQUARE) فرایند ارزیابی
404
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 2-قالب لبه
405
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل
406
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسه مراتبی برنامه نویس (PHIGS) -قسمت 3- ویژگی برای کد گذاری متن -واضح پوشه بایگانی
407
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
408
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما- -رویه هایی برای عملیات توزیع شده
409
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای فنون واسط برای گفت و گو با افزاره های نگارشتاری (CGI) -انقیاد جریان داده ها -قسمت 1- کد بندی نویسه
410
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -فنون واسطه ای برای گفتگوی افزاره های نگاشتاری -انقیاد جریان داده ها -قسمت 2- کد بندی دودویی
411
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز - چارچوب کاری و روشگان آزمون سازگاری -قسمت 3- نشان گذاری ترکیبی جدولی و درختی (TTCN)
412
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت
413
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE)
414
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق -قسمت7-بیانیه های انطباق پیاده سازی
415
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل قاعده نحوی انتقال حفاظت (PICS)
416
فناوری اطلاعات-واسط سامانه عامل قابل حمل (posix) ویژگی های پایه ، نشر 7
417
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -خدمات نشست کاربرد
418
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 3-ویژگی پروتکل
419
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 6-انتقال داده های ساختار نیافته
420
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-اشیاء و خصیصه های متریک
421
فناوری اطلاعات سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 2- ویژگیهای کد گذاری تصویر
422
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت13-11 -پروتکل کنترل امنیت افزاره -خدمت کنسول امنیت
423
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-10 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت انتقال صوتی تصویری
424
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-12 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت فهرست محتوا
425
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-13 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت کنترل رندر
426
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-ساختار مدیریت اطلاعات -مدل رابطه ی عمومی
427
فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API)
428
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -مدل مرجع نگاشتارهای رایانه ای
429
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم
430
فناوری اطلاعات -ارزیابی محصول نرم افزاری -قسمت 5- فرایند ارزیاب ها
431
فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق
432
مهندسی نرم افزار -ارزیابی محصول -قسمت6-مستندات ماژول های ارزیابی
433
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها -رویه های سطح بالای کنترل پیونده داده -توصیف رویه متعادل دسترسی پیوند X.25(LAPB) سازگار با رویه های پیوند داده تجهیزات پایانه داده (DTE)
434
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل
435
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC)
436
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی
437
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-انواع خصیصه منتخب
438
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-رده های شی ءمنتخب
439
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار
440
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-2- لایه های ارتباطی انتقال ، شبکه و قسمت های عمومی لایه پیوند داده برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
441
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری
442
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-22 -گروه بندی هومشند و شتراک منابع برای رده 2و رده 3 - HES -رخ نمودن کاربرد -رخ نمودن پرونده
443
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 2- طرح ریزی و مدیریت
444
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 3- فرآیندی برای توسعه دهندگان
445
مهندسی نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات نرم افزار -نگهداری
446
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی قسمت 1- الزامات امنیتی
447
تجهیزات فن آوری اطلاعات -ایمنی قسمت اول- الزامات عمومی
448
فناوری اطلاعات -واژگان-قسمت 14-اطمینان پذیری -نگهداشت پذیری و دسترس پذیری
449
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها
450
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 23- پردازش متن
451
فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین
452
چگالی سنج های نوسانی -قسمت 2- دستگاههای فرآیندی برای مایعات همگن
453
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 1- اساس
454
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 2- مشترک
455
فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده
456
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی
457
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -مدل پایه
458
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -قسمت 2- معماری امنیتی
459
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -نام گذاری و نشانی دهی
460
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-5 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره نقطه دسترسی شبکه محلی بی سیم
461
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -قسمت4-چارچوب کاری مدیریتی
462
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل امنیتی لایه ی شبکه
463
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند قسمت1-مفاهیم و واژگان
464
مهندسی نرم افزار -ارزیابی فرایند-قسمت2- انجام یک ارزیابی
465
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 3- راهنمایی بر انجام یک ارزیابی
466
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار
467
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 4- راهنمای استفاده برای بهبود فرایند و تعیین قابلیت فرایند
468
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - روشگان برای ارزشیابی امنیت فناوری اطلاعات (IT)
469
مهندسی سامانه ها و نرم افزارها-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار(SQUARE) مدل های کیفیت سامانه و نرم افزار
470
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -مرورکلی
471
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها
472
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته
473
فناوری اطلاعات -منطق مشترک (CL) یک چارچوب کاری برای خانواده ای از زبان های مبتنی بر منطق
474
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- پروتکل امنیت لایه انتقال
475
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-توصیف معماری
476
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات سامانه
477
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات -مهندسی نیازمندی ها
478
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
479
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه
480
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )نوری مراقبت و به کارگیری برای ذخیره سازی طولانی
481
کار عملی توصیه شده ی موسسه ی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)برای به کارگیری نرم افزار
482
تنش پذیری سازمانی -سامانه های مدیریت امنیت ـ آمادگی و استمرار -الزامات به همراه راهنمای استفاده
483
مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
484
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1- الزامات سامانه ی مدیریت خدمات
485
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت2-راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات
486
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
487
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستارقسمت 2- سازوکارهای استفاده کننده از الگوریتم های پوشیده سازی متقارن
488
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 3- سازوکارهای استفاده کننده از فنون امضای رقمی (دیجیتال)
489
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -محافظت از اطلاعات زیست سنجی
490
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها
491
سامانه پردازش اطلاعات -تبادل اطلاعات بین سامانه ها-کیفیت سیگنال انتقال همزمان در واسط های تجهیزات پایانه داده (DTE) تجهیزات مدار داده (DCE)
492
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت2- ابعاد و محل ناحیه نوری قابل دسترس
493
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت 3-خواص و مشخصه های نوری
494
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-رویه ثبت شماره های تخصیصی برای ISO\IEC 26907و ISO\IEC 26908
495
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
496
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد تغییر یافته در 13262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ در هر دو طرف -قسمت 1- خصوصیات ابعادی ، فیزیکی و م
497
تعمیم مجموعه نویسه کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
498
اطلاعات ومستند سازی -بسط مجموعه نویسه های کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی قسمت 2-نویسه های لاتین استفاده شده در زبان های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده
499
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
500
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط کردن دو بسامدی در 13 262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ دریک طرف -قسمت 2- قالب شیار
501
ماشین های اداری وتجهیزات پردازش داده -فاصله گذاری های خط و فاصله گذاری های نویسه
502
رویه های کنترلی مد پایه -مکمل ها
503
پردازش اطلاعات -قرقره هایی برای نوارهای مغناطیسی با پهنای 12/7mm (میلی متر) 0/5 in اینچ شماره های 16و18و22
504
ماشین های اداری و تجهیزات پردازش داده جانمایی صفحه کلید برای کاربردهای عددی
505
فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی
506
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ضبط خطی-قسمت 3- مشخصات و خواص نوری
507
پردازش اطلاعات -بازنمایی نگاشتاری نویسه های کنترلی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی(7-bit)
508
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره
509
ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای روبان های چاپی پارچه ای در قرقره های بیش از 19mm (میلی متر)
510
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی
511
پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی
512
فناوری اطلاعات-معماری پایانه باز (OTA) ماشین مجازی
513
پردازش اطلاعات -نوار کاغذی منگنه شده -ابعاد و محل سوراخ های پیش برنده و سوراخ های کد
514
فناوری اطلاعات -جدا سازی گالوانیک مدارهای تبادلی بالانس شده
515
فناوری اطلاعات-نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسله مراتبی برنامه نویسی (phigs)- قسمت 1- توصیف تابعی
516
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل نشست بدون اتصال -پیش نویس بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
517
پردازش اطلاعات -حجم و ساختار فایل لوح (دیسک ) فشرده -حافظه فقط خواندنی (CD-ROM) برای تبادل اطلاعات
518
فناوری اطلاعات -پروتکل فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -قسمت2-تدارک خدمت پایه با یک زیر شبکه ISO\IEC 8802
519
ماشین های اداری و ماشین های چاپگر مورد استفاده برای پردازش اطلاعات -عرض روبان های چاپ پارچه ای روی قرقر ه ها
520
پردازش اطلاعات -بازنمایی مجموعه نویسه کد شده ی هفت بیتی روی نوار پانچ شده
521
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 14-الفبای لاتین شماره 8(سلتیک)
522
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 15-الفبای لاتین شماره 9
523
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10
524
پردازش اطلاعات -نوار مغناطیسی پهن 9 لبه 12/7mmمیلیمتر 0/5in اینچ برای تبادل اطلاعات با استفاده از کد غیر بازگشت به صفر (NRZI) در 32ftpmm (گذار شار بر میلیمتر 800ftpi گذار شار بر اینچ - 32cpmm نویسه بر میلی متر 800cpi نویسه بر اینچ
525
اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه های کد شده الفبای عبری برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
526
مجموعه نویسه کد شده الفبای یونانی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
527
پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT
528
مستند سازی -مجموعه نویسه کد شده آفریقایی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
529
پردازش داده -پیاده سازی مجموعه نویسه های کد شده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت های پانچ شده
530
توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
531
پردازش اطلاعات -ساختار نویسه برای شروع -توقف و انتقال با گرایش نویسه به طور همزمان
532
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی
533
زبان های برنامه نویسیPL/1
534
پردازش اطلاعات -پیاده سازی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی و مجموعه نویسه های هفت و هشت بیتی تعمیم یافته آن روی نوار کاست مغناطیسی با پهنای 81/3 MM (میلیمتر) برای تبادل داده
535
فناوری اطلاعات-زبان های برنامه نویسی -قسمت1-مدولا-2-زبان مبنا
536
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 2- پروتکل کنترلی افزاره پایه -افزاره پایه
537
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-شبکه خدمت های یکپارچه خصوصی -خدمت های حامل چند نرخی مد مداری -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعات
538
فن آوری اطلاعات -معماری سامانه های الکترونیکی خانگی (HES) قسمت5-21 گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای HESکلاس 2و3 پروفایل کاربرد -پروفایل صوتی تصویری
539
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-3-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- برنامه کاربردی پایه
540
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره
541
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 3- ساختارها
542
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 4- دستورها
543
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی سامان دهی پیام کاربردی (2N(AMH2n سامانه های سامان دهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 1- پشتیبانی خدمت سامانه سامان دهی پیام (MHS) الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)
544
فناوری اطلاعات -نگاشتاری رایانه ای و پردازش تصویر -پردازش و تبادل تصویر (IPI) ویژگی کارکردی قسمت 2- واسط برنامه ی کاربردی سامانه ی هسته ی تصویر کردن توسط برنامه نویس
545
فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات
546
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 80MM(DVD) میلیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف و 120MM میلیمتری 8/54 GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-R برای لایه دوگانه DL
547
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-3 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره شبکه گسترده
548
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی میان سامانه ها-لایه فیزیکی (PHY)کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC), و لایه های تطابق کنترل (PALs) 60گیگا هرتزی (GHZ) نرخ بالا
549
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده
550
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 120MM DVD میلیمتری 8/54GB گیگابایت در هر طرف و 80MMمیملیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-RW برای لایه دو گانه DL
551
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های کاربردی و چند رسانه ای زبان پرس و جوی ساخته یافته (SQL) -قسمت 6- داده کاوی
552
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده تنها خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 1-کلیات
553
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت دامنه مدیریت و سیاست مدیریت
554
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 1- تعریف مدل و خدمت
555
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 2- ویژگی پروتکل
556
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 20-باز نمود صحنه کاربرد سبک (LASER) و قالب تراکم ساده (SAF)
557
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 22-قالب فونت باز
558
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 26-انطباق شنیداری
559
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 3-شنیداری
560
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق
561
فن آوری اطلاعات -خدمات محیط مهندسی نرم افزار
562
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زیر مجموعه همه منظوره زبان PL/I
563
فناوری اطلاعات -گرافیک رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه هسته ای گرافیکی (GKS) قسمت اول -توصیف کار کردی
564
فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده
565
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل نشست اتصال گرا-ویژگی پروتکل
566
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -تدارک خدمت زیرین به وسیله کانال های B سودهی شده مداری شبکه رقمی خدمات یکپارچه (ISDN)
567
فناوری اطلاعات اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد سامانه های نرم افزاری مبتنی بر رایانه
568
سامانه پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل - قسمت 5- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل
569
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت انتقال مد بدون اتصال میان اتصال سامانه های باز (OSI)
570
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
571
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت فرایندهای کاربرد و هستارهای کاربرد
572
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -آدا
573
فن آوری اطلاعات -انقیادهای زبان SEDRIS -قسمت 4- زبان برنامه نویسی c
574
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارائه اتصال گرا- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
575
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه
576
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-خدمات برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
577
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی شیئی اطلاعاتی
578
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
579
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت
580
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی پارامتری کردن ASN.1
581
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML
582
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)نگاشت تعازیف نماواره ASN.1 W3C XML
583
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی شماره یک (ASN.1)ثبت و کاربرد دستور العمل های کد بندی قواعد کد بندی بسته یا (PER)
584
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده
585
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -تعریف خدمت پیوند داده
586
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 2- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
587
INSO-ISO-IEC 9041-2
588
فن آوری اطلاعات -فن آوری های سامانه های MPEG-قسمت 3- پیام های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی XML
589
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 20- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق لایه وابسته به محیط انتقال فیزیکی (PMD ATS) FDDI
590
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 21- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق پروتکل لایه فیزیکی FDDI(PHY ATS)
591
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC)
592
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی -قسمت 2- خدمات امنیت داخلی -پروتکل ارتباطی امن برای میان افزار(SCPM)
593
فناوری اطلاعات -کاربردهای عام نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) مجموعه اطلاعات سریع
594
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 1- مفاهیم کلی
595
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 2-ویژگی مجموعه آزمون انتزاعی
596
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون
597
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح
598
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-روشگان و چارچوب کاری آزمون انطباق -قسمت 6- ویژگی آزمون نمایه پروتکل
599
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای احراز هویت پیام MAC) )قسمت 1 - سازو کارهای استفاده از رمز گذاری بلوکی
600
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -ویژگی پروتکل
601
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
602
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (osi) رویه های عمومی و کمان های بالایی درخت شناسانه شی ء
603
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) قسمت 5- ثبت تعاریف شی کنترلی پایانه مجازی (VT)
604
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل
605
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء
606
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -صفت هایی برای نمایش ارتباطات
607
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد مدیریت گزارش رویداد
608
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد کنترل رخدادنگار
609
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد دنباله ممیزی امنیت
610
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -شیء ها و صفت ها برای کنترل دسترسی
611
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-1 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره دروازه اینترنت
612
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-18 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل اینترنت شبکه گسترده
613
فن آوری اطلاعات -شرح سند و زبان های پردازش -قالب های فایل OFFICE XML-OPEN- قسمت 3- نشانه گذاری سازگار و توسعه پذیر
614
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 1- ویژگی پروتکل مکانیکی ، الکتریکی و سیگنال دهی (HIPPI-PH)
615
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 3- کپسوله کردن واحدهای داده پروتکل کنترل پیوند منطقی (IEEESTD 802.2) (HIPPI-LE)
616
فناوری اطلاعات -فشرده سازی داده ها برای تبادل اطلاعات -الگوریتم کد گذاری حساب دودویی
617
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM)
618
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 3- AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای انتقال پیام قسمت اول (P1)
619
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1)
620
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n) 2n- سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد-قسمت 4-AMH23,AMH25-الزامات پیام رسانی بین افراد(IPM)برای دسترسی سامانه انتقال پیام (MTS) قسمت سوم (P3) و دسترسی سامانه انتقا
621
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 5- ساماندهی پیام کاربردی 24AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی مخزن پیام (MS) توسعه یافته قسمت هفت (P7)
622
فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز
623
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)2n-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 6-AMH26 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی سامانه پیام رسانی 94 (MS 94) توسعه یافته قسمت هفتم (P7)
624
فن آوری اطلاعات -گرافیک های رایانه ای و پردازش تصویر -تبادل و پردازش تصویر -انقیادهای زبان واسط برنامه کاربردی -قسمت 4-زبان برنامه نویسی C
625
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 1- چارچوب کاری
626
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 2-متن کامل
627
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال
628
فنون امنیتی فناوری اطلاعات -سلب انکار -قسمت 1- کلیات
629
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 2- سازوکارهای به کارگیری فنون متقارن
630
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 3- سازوکارهای به کارگیری فنون نامتقارن
631
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای آزمون گرها و بازنگرهای مستندات کاربر
632
پیام های تولید شده کارت تراکنش مالی -ویژگی های تبادل پیام -قسمت 1-پیام ها،عناصر داده و مقادیر کد
633
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده
634
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200mm (میلی متری) 8in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 13262 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 1- مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
635
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری)5/25 in اینج )با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad (گذر شاردر رادیان ) 1.9 لبه در میلی متر ) 48 tpi لبه در اینچ -روی یک طرف -قسمت 1-مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
636
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری) 5/25in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 2-قالب لبه
637
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130MM (میلی متر) (5/25IN) (اینچ) با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 958 FTPRAD 7(گذر شار در رادیان) و 1.9tpmm (لبه در میلی متر) 48tpi لبه در اینچ -روی هر دو طرف قسمت 2- قالب لبه A
638
زبان های برنامه نویسی APL-
639
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی ومدیریت فایل -قسمت 2- تعریف انباره فایل مجازی
640
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 3- تعریف خدمت فایل
641
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 4- ویژگی پروتکل فایل
642
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -زبان ویژگی ترتیب موقت (LOTOS) فن توصیفی صوری براساس ترتیب موقت رفتار قابل مشاهده
643
سامانه های پردازش اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر(FDDI) قسمت 1- پروتکل لایه فیزیکی (PHY) حلقه نشانه
644
اطلاعات و مستندات بخش الحاقی مجموعه نویسه کد شده الفبای عربی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
645
فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده
646
فناوری اطلاعات مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی قسمت 3- الفبای لاتین شماره 3
647
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت آزمون
648
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد پایش زمان پاسخ
649
سینمای دیجیتالی (سینما D)-انواع داده ای XML
650
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -مدیریت عمومی
651
فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو
652
فن آوری اطلاعات -جستجوی قالب JP-قسمت3-قالب پرس وجو
653
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-14 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند کابلی شبکه گسترده
654
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-16 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی خط اشتراک دیجیتال شبکه گسترده
655
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-19 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند برای خدمت تلفن قدیمی ساده در شبکه گسترده
656
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-20 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل نقطه به نقطه شبکه گسترده
657
فناوری اطلاعات میان اتصال سامانه های باز -انتقال مطمئن -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
658
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -تعریف خدمت فیزیکی
659
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 1- مدل پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
660
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 2- خدمت پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
661
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده - پرسش نامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
662
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
663
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی مخابراتی بین سامانه ها- تعریف کارکردهای رله یک سامانه میانی لایه شبکه
664
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها -پروتکل تبادل اطلاعات مسیریابی سامانه ی پایانی برای کاربرد توام با پیوست ISO/IEC 8878
665
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد سنجش استفاده برای مقاصد حسابداری
666
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد خلاصه سازی
667
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -رده های آزمون تشخیص و اطمینان
668
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-تغییر در کارکرد
669
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده برای پشتیبانی لایه های بالاتر
670
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده لایه کاربردی مدیریت سامانه ها
671
فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD)
672
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S
673
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 2-پروتکل قاب بندی (HIPPI-FP)
674
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 6-کنترل سوده فیزیکی (HIPPI-SC)
675
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-زمینه کاربرد برای مدیریت سامانه ها با پردازش تراکنش
676
این استاندارد در اجلاسیه شماره 183 مورخ 24/12/90 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 19635 می باشد
677
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات
678
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 2- اصول طراحی
679
فناوری اطلاعات-تبادل داده ها روی کارتریج های لوح نوری با چگالی بسیار زیاد (udo) قابل باز نوشتن و یکبار نوشتنی -چند بار خواندنی یک صد و سی میلیمتری (mm)- گنجایش -شصت گیگابایت در هر کارتریج -نسل دوم
680
فناوری اطلاعات -پردازش تصویر و نگاشتاری های رایانه ای -کد بندی برای تسهیل تبادل تصویر (llf)
681
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها -ارتباط خط برق (plc) کنترل دسترسی رسانه plc(mac) سرعت بالا و لایه فیزیکی (phy) قسمت 1- الزامات کلی
682
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرآیند های چرخه حیات نرم افزار
683
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زبان برنامه نویسی پرولگ-قسمت 2-پودمان ها
684
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات میان سامانه ها-رویه های کنترل پیوند داده های سطح بالا (HDLC)
685
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 3-فضایی
686
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs)
687
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) گنجایش - یک گیگابایت در هر کارتریج
688
سامانه های فضایی -الزامات گزارش آزمون تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
689
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده فقط خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 2- حجم و ساختار فایل
690
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 7- آزمون میان عملیاتی و انطباق برایISO/IEC 13522-5
691
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 8- نماد گذاری XMIL برای ISO/IEC 13522-5
692
فناوری اطلاعات -تبادل داده ها بر روی کارتریج های دیسک نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) ظرفیت یک و سه دهم گیگابایت برای هر کارتریج
693
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 11-توصیف صحنه و موتور کاربرد
694
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 2-دیداری
695
فناوری اطلاعات -میان افزار چند رسانه ای - قسمت 8- نرم افزار مرجع
696
رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای
697
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-11 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -خدمت پیش رانی لایه 3
698
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-2 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -افزاره شبکه محلی
699
فناوری اطلاعات -زیست سنجی -ملاحظات قضایی و اجتماعی برای برنامه های کاربردی تجاری -قسمت اول- راهنمای عمومی
700
آزمونهای شرایط محیطی -آزمون ec-افتادن و واژگون شدن
701
آزمونهای شرایط محیطی-آزمون Ee-جهش
702
تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها