گنجینه استانداردهای کمیته‌ کامپیوتر و فرآوری داده ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فناوری اطلاعات -شبکه واپایش (کنترل )انجمن سبز همه جا حاضر -امنیت
2
فناوری اطلاعات هسته ی ابزار فراشی (MOF)گروه مدیریت شی
3
فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP
4
فناوری اطلاعات-جنبه های اقدامات قضایی و اجتماعی پیاده سازی فناوری های زیست سنجی (بیومتریک)تصویر نگاشت ها،نشانک ها و نمادها برای استفاده در سامانه های زیست سنجی -قسمت 1- اصول کلی
5
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند -کاربرد روشگان ارزیابی انطباق در ارزیابی برای مشخصات کیفیت فرآیند و بلوغ سازمانی
6
فناوری اطلاعات -ویژگی امنیت لایه انتقال (TLS) برای سامانه های ذخیره سازی
7
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیک خانگی (HES) -قسمت 3-11-پروتکل بسته -کوتاه بی سیم مدوله شده با بسامد (FMWSP)بهینه سازی شده برای برداشت انرژی معماری و پروتکل های لایه زیرین
8
خدمات مالی-مدیریت و امنیت شماره شناسایی شخصی (PIN)-قسمت 4-الزامات رسیدگی PIN در تجارت الکترونیک برای تراکنش های پرداخت
9
خدمات مالی -افزاره های رمز نگاری امن (خرده فروشی )-قسمت 2- بازبینه های انطباق امنیتی برای افزاره های استفاده شده در تراکنش های مالی
10
فناوری اطلاعات -فناوری های سامانه های گروه متخصصین تصویر متحرک (MPEG) -قسمت12-گونه های نمونه در قالب فایل رسانه بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
11
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی-قسمت 5- توصیف منبع
12
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت 5- رمزهای شناسه مبنا
13
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت1 - کلیات
14
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-ایین کار برای حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) در ابرهای عمومی که به عنوان پردازشگرهای PII عمل می کنند
15
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات
16
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تضمین مناسب بودن و کفایت روش تحقیقات رخداد
17
فناوری اطلاعات -جاری سازی تطبیقی پویا روی (DASH)HTTP -قسمت4-اصالت سنجی و رمز گذاری قطعه
18
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حفاظت اطلاعات زیست سنجشی
19
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس
20
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ پایین
21
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) راهنمای پیاده سازی
22
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-فرایندهای ساماندهی آسیب پذیری
23
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -واسط عمومی برنامه کاربردی شبکه حسگر
24
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-معماری مرجع
25
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-مرور کلی و واژگان
26
کارتهای شناسایی-عمر خدمت کارت قسمت 2- روش های ارزشیابی
27
فناوری اطلاعات - مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -استاندارد لایه فیزیکی -لایه دسترسی رسانه (MAC/PHY) برای شبکه بی سیم موردی (ادهاک) برای پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) د رمحیط کار صنعتی
28
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی )
29
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -انتخاب ،استقرار و عملیات سامانه های آشکار سازی و پیش گیری نفوذ (idps)
30
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-7-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منبع برای کلاس 2 و کلاس 3 HES -معمار سامانه دسترسی از دور
31
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1
32
فناوری اطلاعات -سنجش نرم افزار -سنجش اندازه کارکردی-قسمت 6- راهنما برای استفاده از مجموعه استانداردهای ISO\IEC 14143 و استانداردهای مرتبط
33
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرمدل-برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 8-فرامدل برای ثبت مدل نقش و هدف
34
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 7-فرمدل برای ثبت مدل خدمت
35
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 6- خلاصه رجیستری
36
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوا-قسمت 3- نرم افزار مرجع و انطباق
37
فناوری اطلاعات -انطباق دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا
38
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 8- داده های استخوان بندی الگوی انگشت
39
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 10- داده های تصویر سایه نمای هندسی دست
40
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 1- روشگان آزمون انطباق تعمیم یافته
41
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) برای سازمان
42
فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده
43
کارتهای شناسایی-عمر خدمتی کارت -قسمت1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
44
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات
45
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان
46
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امنیت برنامه کاربردی -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
47
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سامانه (سیستم ) مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات
48
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 2- کارت های دارای نوار مغناطیسی
49
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی
50
کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان
51
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده
52
کارتهای شناسایی -عمر خدمتی کارت -قسمت 1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
53
فن آوری اطلاعات -داده های آزمون قابل خواندن توسط ماشین برای آزمون و گزارش گیری زیست سنجی -قسمت 1- گزارش های آزمون
54
فن آوری اطلاعات -واسط کاربر -واسط های کاربر مبتنی بر حرکت در میان افزاره ها و روش ها-قسمت 1- چارچوب کاری
55
فناوری اطلاعات -شناسه های مشترک
56
فناوری اطلاعات -نگاشت های عنوان -قسمت 5- مدل مرجع
57
فناوری اطلاعات-زبان های تعریف طرحواره ای سند (DSDL) -قسمت 5- انواع داده ای توسعه پذیر
58
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مرور کلی مدیریت سامانه ها
59
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده
60
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQUARE) -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری آماده استفاده و دستور العمل آزمون
61
فناوری اطلاعات -توسعه پایدار برای فناوری اطلاعات و توسط آن -واپایش (کنترل ) و پایش منبع مرکز داده هوشمند
62
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه
63
فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی
64
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 2- مدل اطلاعاتی سطح کارایی
65
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 1- چارچوب کلی و مدل اطلاعاتی شایستگی
66
فناوری اطلاعات روشگان ارزیابی برای تاثیر محیطی در عملکرد سامانه زیست سنجی
67
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار - قسمت 1- معماری
68
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA) -قسمت 6- برنامه های کاربردی
69
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA)-قسمت 3- دیدگاه های معماری مرجع
70
فناوری اطلاعات -الزامات تشکیل و اعتبار سنجی مسیر گواهی دیجیتالی
71
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات قسمت 4- مدل مرجع فرآیند
72
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم سنجی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات -قسمت 2- الزامات هم سنجی
73
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و واژگان
74
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-مدیریت محتوا برای مستند سازی مدیریت چرخه حیات محصول ، کاربر و خدمت
75
فن آوری اطلاعات -برنامه نویسی باکارائی بالا و تحویل رسانه در محیط های ناهمگن -قسمت 11- اطلاعات ترکیبی برای انتقال رسانه MPEG
76
فن آوری اطلاعات -ارزیابی فرایند -مدل ارزیابی فرایند برای آزمون نرم افزار
77
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -روش های آزمون NFCIP-2
78
فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره (ریسک)جرم شناسی رقمی (دیجیتالی )از منظر حاکمیت
79
فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری-قسمت 3- آزمون کابل کشی تار(فیبر )نوری
80
فناوری اطلاعات -راهنمای استانداردها و کاربردهای مقایسه ای زیست سنجی روی کارت
81
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات -چارچوب و مدل
82
فناوری اطلاعات -شناسایی خودکار و فنون اخذ داده ها-خواندن و نمایش نگاشت رابطه ای شی (ORM) توسط افزاره های سیار
83
فناوری اطلاعات راهنماهایی برای واسط کاربری در راهبردی گزینگان (منو)-قسمت 2- راهبری با افزاره های 4 جهتی
84
فناوری اطلاعات -راهنماهای حفاظت از سامانه ورودی خروجی پایه (با یوس )BIOS
85
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 2- معماری عمومی
86
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 1- مرور کلی
87
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC)
88
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 5- نرم افزار مرجع برای کد گذاری ویدئو با بازده زیاد
89
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 10-کدهای تصحیح خطای پیش سو (fec) انتقال رسانه گروه متخصصات تصویر متحرک (mpeg)
90
فناوری اطلاعات -رسانه های ضبط شده رقمی (دیجیتالی ) به منظور ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -روش انتقال داده ها برای لوح های دیسک های چند منظوره رقمی قابل خواندن DVD-R چند منظوره رقمی قابل نوشتن مجدد DVD-RW چند منظوره رقمی با حافظه دستیابی تصادفی DVD-RAM قابل
91
فناوری اطلاعات -کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری
92
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصالات متقابل چند نقطه ای جفت پیچیده شده
93
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه محدوده میدان مغناطیسی (MFAN) -قسمت 2- پروتکل کنترل (واپایش )درون باند برای انتقال توان به صورت بی سیم
94
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-شبکه در محدوده میدان مغناطیسی (MFAN)-قسمت 1-واسط هوا
95
فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi)
96
فناوری اطلاعات -ارتباطات چند بخشی سیار -پروتکل شبکه های چند بخشی پروتکل اینترنت(IP) بومی
97
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل) و مدیریت افزاره -قسمت3- ویژگی پروتکل تحویل پیام قابل اطمینان
98
تبادل داده ها و فراداده های آماری (sdmx)
99
سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری
100
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمت شبکه خانگی بی سیم -قسمت 3- لایه شبکه (NWK)
101
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمات شبکه خانگی بی سیم -قسمت 1- لایه فیزیکی
102
سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری
103
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جا گاه (حاضر در همه جا) واپایش ترافیک هوشمند و کارکردهای مدیریت منبع
104
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی
105
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار-قسمت 3-مستند سازی آزمون
106
فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند
107
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات
108
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه
109
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امضاهای رقمی (دیجیتالی)ناشناس -قسمت 1-کلیات
110
کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری -قسمت 3-فنون اصالت سنجی
111
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوبی برای مدیریت هویت-قسمت 2-الزامات و معماری مرجع
112
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 9- داده تصویر عروقی
113
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی
114
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
115
اطلاعات و دبیزش -شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها -قسمت 3- کد گذاری با طول ثابت
116
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 2 کد گذاری عناصر داده RFID براساس قواعدی از استاندارد ملی شماره 15962
117
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 1- عناصر داده و رهنمود های عمومی برای اجرا
118
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل
119
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه
120
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 1- اصول و چارچوب
121
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی
122
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 4-عناصر فنی
123
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 3- رخ نمای برنامه کاربردی پایه
124
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 2- عناصر هسته دوبلین
125
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 7-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره روشنایی -خدمت توان سوده (سوییچ)
126
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (UPnP) -قسمت 3-11-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری -خدمت مدیریت اتصال
127
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور
128
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کارساز واسط کاربر دور
129
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کار خواه واسط کاربر دور
130
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-1-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارخواه واسط کاربر دور
131
فناوری اطلاعات -مهندسی نرم افزار و سامانه ها- FiSMA1.1 روش سنجش اندازه کارکردی
132
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها
133
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 4- محصولات و بسته های محصول مجزا
134
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 3- قواعد مشترک
135
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 2- رویه های ثبت
136
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا
137
کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت 4- ساختارهای منطقی داده ها
138
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 6- یکپارچگی خدمت وب
139
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 2- توصیف سوکت واسط کاربر
140
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 1- چارچوب کلی
141
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -خدمت های مهر زمانی -قسمت 4- قابلیت ردیابی منابع زمانی
142
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول -چارچوب
143
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سامانه های کنترل فرایند خاص صنایع انرژی همگانی مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 27002
144
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات -اقتصادهای سازمانی
145
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
146
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
147
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 3- فرانامه های شبکه بندی مرجع-تهدیدها -فنون طراحی و مسائل کنترلی
148
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1
149
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 3-راهنماهایی برای امنیت زنجیره تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات
150
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش
151
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-12- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پایه چاپ
152
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-10- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت فعالیت خارجی
153
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-16- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت نقطه تنظیم دما
154
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما
155
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-13- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت وضعیت خانه
156
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی
157
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک)
158
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 21-تغذیه توان از دور
159
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
160
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای شناسایی ، جمع آوری ، اکتساب و حفاظت از شواهد رقمی (دیجیتال )
161
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام-زیر ساخت سامانه نرم افزاری -قسمت3- مدیریت افزاره
162
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر-خدمات و واسط های پشتیبان پردازش اطلاعات مشارکتی در شبکه های حسگر هوشمند
163
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 5-تعاریف واسط
164
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 4-مدل های هستار
165
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی
166
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 1-مرور کلی و الزامات
167
سری x شبکه های داده ها،امنیت و ارتباطات سامانه باز خدمات و کاربردهای ایمن -امنیت شبکه حس گر همه جاگاه -الزامات امنیتی برای مسیریابی شبکه حس گر بی سیم
168
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -چارچوب کاری امنیت برای شبکه های حس گر همه جاگاه
169
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند
170
الزامات پروتکل درخواست صدور گواهی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
171
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت های مدار مجتمع -قسمت 6- رویه های مرجع ذی صلاح ثبت پروتکل های اصالت سنجی به منظور هم کنش پذیری
172
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 4- تضمین در چرخه عمر
173
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-ارزیابی و الزامات کیفی محصول نرم افزاری (SQuaRE)- قالب صنعتی مشترک (CIF) برای قابلیت استفاده -گزارش نیازهای کاربر
174
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-مدل مرجع برای مهندسی و مدیریت خط تولید
175
فن آوری اطلاعات -فن آوری های بستر خدمت چند رسانه ای -قسمت 1- معماری
176
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -رمز نگاری سبک-قسمت 4- سازوکارهای استفاده از فنون نامتقارن
177
فناوری اطلاعات -پروتکل مدیریت گروه
178
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل)و مدیریت افزاره-قسمت 1-معماری
179
فناوری اطلاعات -سامانه روی کارت زیست سنجی -قسمت 1-الزامات هسته
180
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -افشای آسیب پذیری
181
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری معماری حریم
182
زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کسب و کار الکترونیکی (ebxmil)-قسمت 5- ویژگی مولفه های اصلی (ccs)
183
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -پیشکار (پروکسی )میزبان های در حالت خواب
184
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -قسمت 1-سامانه تفکیک شناسانه شی ء
185
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 2- فرایندهای آزمون
186
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
187
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای کارفرمایان و تامین کنندگان مستند سازی کاربری
188
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای مدیران مستند سازی کاربری
189
فناوری اطلاعات -چارچوب فرامدل برای هم کنش پذیری (تعامل پذیری ) (mfi) قسمت 3-فرامدلی برای ثبت هستی شناسی
190
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 2- قالب تبادل
191
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 1- معماری
192
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC)
193
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مرزگذاری اصالت سنجی شده
194
فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها
195
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی
196
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -الزامات امنیت برای پودمان های رمز نگاری
197
مهندس نرم افزار و سامانه ها -ابزار ها و روش هایی برای مهندسی الزامات خط تولید
198
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار
199
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع
200
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 1- معماری
201
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc) -قسمت 2- استاندارد رمز نگاری ارتباط میدان نزدیک امن (NFC-SEC) با به کارگیری منحنی های بیضوی دیفی-هلمن (ECDH) و استاندارد رمز بندی پیشرفته (AES)
202
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc)-قسمت 1-پروتکل و خدمات امنیتی ارتباط میدان نزدیک -امن (NFC-SEC) -پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک (NFCIP-1)
203
فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین
204
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 6- قالب فایل تصویر ترکیبی
205
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 14- مرجع و بازنمایی زبان فراداد توسعه پذیر (XML)
206
فناوری اطلاعات -فناوری های ویدیوی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEG)-قسمت5-نرم افزار مرجع و انطباق کد گذاری رسانه با قابلیت باز پیکربندی
207
شیوه های نمونه گیری تصادفی و تصادفی سازی
208
روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت 2-ابزارها و فنون
209
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام
210
شبکه های ارتباطی صنعتی -رخ نمون ها-قسمت 5-4-نصب فیلدباس ها-رخ نمون های نصب برای پروتکل ارتباطی فناوری فیلدباس 4(CPF 4 )
211
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای اصالت سنجی پیام (MACs)قسمت2- سازوکارهای استفاده کننده از تابع در هم ساز اختصاصی
212
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب تضمین اصالت سنجی هستار
213
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - الزامات برای اصالت سنجی تا حدودی گمنام تا حدودی غیر پیوند پذیر
214
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده -ویژگی واسط هوایی برای پرس و جوگرهای RFID موبایل
215
فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه
216
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر
217
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 7-1- پروتکل کنترل افزاره روشنایی -افزاره چراغ دودویی
218
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال)
219
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 4-4 پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره صوتی تصویری -سطح 2- ساختارهای داده صوتی تصویری
220
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 4-2-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 2-افزاره پردازگر رسانه
221
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-10-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی -خدمت موتور حرکتی دوسویه
222
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-1-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی
223
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-13-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی عامل کشف دسترسی از دور
224
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-12-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت همزمان سازی عامل کشف دسترسی از دور
225
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-10-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی اتصال ورودی دسترسی از دور
226
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 17-1 پروتکل کنترل افزاره خدمت -سطح 3- معماری کیفیت خدمت
227
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 16-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره توان پایین خدمت توان پایین
228
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین
229
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 14-3-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 3-افزاره کارساز رسانه
230
فناوری اطلاعات-فناوری های سامانه های گروه متخصصان تصویر متحرک (نماوادیس)(mpeg)-قسمت 9- رمزگذاری مشتریان جریان های انتقال mpeg
231
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-غیر تماسی کارت های مجاورتی -قسمت 2- واسط هوا و مقدار دهی اولیه
232
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 7-قابلیت فرایندهای اندازه گیری
233
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 6-آماره قابلیت فرایند برای مشخصه ها با توزیع نرمال چند متغیره
234
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد-قسمت 1- اصول و مفاهیم کلی
235
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه فن آوری اطلاعات -قسمت 4- ایمنی دسترسی از راه دور
236
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -امنیت شبکه فناوری اطلاعات-قسمت 3-امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
237
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای خدمات مالی
238
فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور
239
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
240
فناوری اطلاعات -فنون امینتی -امنیت شبکه قسمت 2- راهنماهایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
241
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی
242
فناوری اطلاعات -دیسک گردان رقمی قابل ضبط مجدد (DVD-R) 80mm میلی متر-1/23Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف و 120MM (میلی متر ) Gbytes 3/95(گیگابایت ) در هر طرف
243
فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA)
244
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 64- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع D
245
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 61- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع A
246
17342
247
فناوری اطلاعات -تبادل داده بر روی لوح(دیسک)نوری 120mm میلی متر و 80mm میلی متر با استفاده از قالب قابل نوشتن مجدد (+RW)-ظرفیت -4/7Gbytes (گیگابایت )1/46 Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف (سرعت ضبط تا 4X)
248
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 80mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
249
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حاکمیت امنیت اطلاعات
250
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی
251
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE) -راهنمای ارزشیابی برای توسعه دهندگان ، کارفرمایان و ارزیابان مستقل
252
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE)- عناصر سنجه کیفی
253
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID)برای مدیریت اقلام - پروتکل کاربردی -قواعد کد بندی و پردازش براس حس گرها و باطری ها
254
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه -قسمت 4- مشخصه های شی دنیای مجازی
255
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 3- اطلاعات حسی
256
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارایی زیست سنجی-قسمت 6- روش شناسی های آزمون برای ارزیابی عملیاتی
257
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت
258
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 3- داده طیفی الگوی انگشت
259
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 1- چارچوب کاری
260
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری قالب های رایج مبادله زیست سنجشی-قسمت 1- ویژگی عنصر داده
261
فناوری اطلاعات -نگاشتارهای رایانه ای و پردازش تصویر- انقیادهای زبان 3 بعدی (3D) توسعه یافته (X3D) قسمت 2-جاوا
262
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان
263
فناوری اطلاعات -نوین گرایی معماری -محور (ADM) گروه مدیریت شی -فرامدل کشف دانش (KDM)
264
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 2- رو ساخت
265
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 1- زیر ساخت
266
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 3- مولفه ها
267
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری
268
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها
269
فناوری اطلاعات -روش های آزمون عملکرد افزاره شناسایی بسامد رادیویی قسمت 1- روش های آزمون برای عملکرد سامانه
270
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 62- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع B
271
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام-قسمت 2-پارامترهایی برای ارتباط واسط هوایی در بسامدهای زیر 135khz
272
فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI)
273
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
274
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی
275
فناوری اطلاعات -دیدگاه عملکردی کسب و کار-قسمت8- شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی به عنوان محدودیت های خارجی در تراکنش های کسب و کار
276
مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین
277
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت
278
استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها- شبکه های محلی و شهری -الزمات ویژه-قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) شبکه های محلی (LAN) بی سیم-الحاقیه 6- دسترسی بی سیم در محیط های خود
279
اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand
280
قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1
281
ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1
282
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
283
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
284
کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4
285
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی
286
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی
287
فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
288
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید
289
نمودارهای کنترل -قسمت 2- نمودارهای کنترل شوهارت
290
سامانه های پردازش اطلاعات -واژه نامه -قسمت 3-فناوری تجهیزات
291
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 23- تجهیزات در اندازه بزرگ برای ذخیره سازی داده ها
292
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 22-تجهیزاتی که در فضای باز نصب می شوند
293
فناوری اطلاعات -پردازش سند و ارتباط مرتبط -واسط کاربر برای خدمات مبتنی بر تلفن -برنامه های کاربردی پیام رسانی صوتی
294
فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf)
295
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -زبان پرس و جوی ساخت یافته SQL) -قسمت 4- پودمان های ذخیره شده دیرپا (SQL/PSM)
296
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-11 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت عامل کشف دسترسی از دور
297
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-1 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -معماری دسترسی از دور
298
مهندسی سامانه و نرم افزار-نمایه های چرخه عمر برای هستارهای خیلی کوچک قسمت 2- چارچوب کاری و طبقه بندی
299
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 5- ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه ها با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی(VPNs)
300
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 3-ویژگی کانال خط توان
301
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 2- ارتباطات زوج (سیم ) به هم تابیده
302
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار -قسمت 2- مدیریت داده ها
303
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات
304
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 1- عمومی
305
الزامات ساختار نحوی پیام های رمزنگاشتی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
306
فناوری اطلاعات -زبان تبادل نمودار(DXL) زبان تبادل نمودار برای ترسیم های ساختار درختی
307
مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی
308
فناوری اطلاعات -نمادها و کارکردهای نقشک (آیکون)برای نوار ابزارهای مروگر جهان وب
309
فناوری اطلاعات چارچوب قالب تبادل داده در مهندسی نرم افزار با رایانه (CDIF) -قسمت 1- مرور کلی
310
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES)-قسمت 3-10-پروتکل بسته کوتاه بی سیم (WSP) بهینه شده برای برداشت انرژی -پروتکل های معماری و لایه ی پایینتر
311
فن آوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره دیجیتالی(رقمی )قابل ضبط (DVD-R) 80MM (میلی متری )1/46 GBYTES (گیگا بایت) در هر طرف و 120MM (میلی متری)4/70 GBYTES گیگابایت در هر طرف
312
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها - ارتباط میدان نزدیک- واسط و پروتکل -(پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک -1 (NFCIP-1)
313
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی
314
فناوری اطلاعات - فشرده سازی رقمی(دیجیتال ) و کد بندی تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد -کاربرد سامانه های چاپ
315
فناوری اطلاعات-فشرده سازی رقمی (دیجیتالی ) و کد گذاری تصاویر ساکن پرده رنگ ممتد-قالب تبادل فایل JPEG (JFIF)
316
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 5- رخ نمون ها
317
فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل
318
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 3- انقیادهای واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
319
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 2- انقیادهای کد نویسی
320
ماشین حساب-طرح بندی صفحه کلید
321
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347
322
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیندقسمت 6- یک نمونه از مدل ارزیابی فرآیند چرخه حیات سامانه
323
فناوری اطلاعات – سنجش نرم­افزار – سنجش اندازه کارکردی - قسمت 4: مدل مرجع
324
فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1
325
فناوری اطلاعات -الگوریتم تطبیقی بدون اتلاف فشرده سازی داده ها
326
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -پروتکل مدیریت نشست چند بخشی (MSMP)
327
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 1- مشخصه های عمومی
328
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوی-قسمت 1- ویجت ها
329
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار
330
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -قسمت1- پروتکل افزاره کنترلی RFID سیار برای ISO/IEC 18000-63 نوع C
331
فناوری اطلاعات -روش های آزمون انطباق افزاره سامانه های مکان یاب بدون درنگ (RTLS) -قسمت 2- روشهای آزمون برای ارتباط واسط هوایی در 2/4 گیگاهرتز
332
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری کاری حریم خصوصی
333
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری برای مدیریت هویت -قسمت 1- واژگان و مفاهیم
334
فناوری اطلاعات -زیست سنجی-واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی تعبیه شده
335
فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID
336
فناوری اطلاعات -چارچوب حاکمیت معماری خدمت گرا(SOA)
337
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجشی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794 قسمت 5-داده تصویر چهره
338
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصال متقابل سامانه های باز -سازوکار شناسایی پروتکل انتقال
339
فناوری اطلاعات - پردازش توزیع شده باز- مدل مرجع - زبان اجرای طرح
340
فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433
341
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده­ها- ویژگی انطباق با تصدیق‌گر رمزینه-قسمت 1: نمادهای خطی
342
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID )
343
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – طرح‌های امضای رقمی(دیجیتال) با بازیابی پیام - قسمت 2: سازوکار­های مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح
344
میکروبیولوژی -شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد در سوخت های مایع -روش های فیلتراسیون و کشت
345
فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز – مدیریت سامانه‌ها- ترتیب‌سنج فرمان برای مدیریت سامانه‌ها
346
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 8-17- پروتکل کنترل افزاره دروازه راه اینترنت -خدمت پیکر بندی پیونده اترنت شبکه منطقه ای گسترده
347
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده
348
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 6-2- پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -افزاره محدوده ای ترموستات
349
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-12 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت سرعت فن
350
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-11 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حالت عملیاتی فن
351
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 5-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) افزاره دوربین امنیتی رقمی
352
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-4 - پروتکل کنترل افزاره ی کنترل از دور -افزاره عامل کشف دسترسی از دور
353
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور
354
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-2 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت کارخواه دسترسی از دور
355
فناوری اطلاعات -قالبهای تبادل داده ی زیست سنجشی-قسمت هشتم-داده ی استخوان بندی الگوی انگشت
356
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
357
فن آوری اطلاعات-قالب های تبادل داده بیومتریک-قسمت2-داده های خطوط انگشت
358
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده های زیست سنجی-قسمت 11- نشانه -امضاء پردازش شده ی داده پویا
359
فن آوری اطلاعات -فن آوری سامانه MPEG- قسمت 7- رمز گذاری عمومی در فایل های قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
360
فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان
361
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر
362
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 5- مدیریت کلید گروهی
363
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 1- چارچوب
364
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد زمان بندی
365
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار
366
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-رده های شی ءمنتخب
367
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-انواع خصیصه منتخب
368
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی
369
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل
370
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها -رویه های سطح بالای کنترل پیونده داده -توصیف رویه متعادل دسترسی پیوند X.25(LAPB) سازگار با رویه های پیوند داده تجهیزات پایانه داده (DTE)
371
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم
372
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-13 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت کنترل رندر
373
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-12 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت فهرست محتوا
374
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-10 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت انتقال صوتی تصویری
375
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت13-11 -پروتکل کنترل امنیت افزاره -خدمت کنسول امنیت
376
فناوری اطلاعات سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 2- ویژگیهای کد گذاری تصویر
377
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -خدمات نشست کاربرد
378
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
379
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار (SQUARE) فرایند ارزیابی
380
فناوری اطلاعات -فناوری های صوتی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEC) -قسمت 2- کد گذاری شی صوتی فضایی (SAOC)
381
فناوری اطلاعات - چارچوب کاری چند رسانه ای (MPEG-21) قسمت 19-هستی شناسی زنجیره ارزش رسانه
382
فناوری اطلاعات -رسانه های ثبت شده دیجیتالی به منظور تبادل وذخیره سازی اطلاعات -برآورد طول عمر رسانه های نوری جهت ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات
383
فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM
384
فن آوری اطلاعات -دیدگاه عملیاتی تجاری -قسمت 1- پیاده سازی جنبه های عملیاتی مبادله الکترونیکی آزاد داده ها
385
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 2- مولفه های کارکردی امنیت
386
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 1- معرف و مدل عمومی
387
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -فرترن -قسمت 1- زبان پایه
388
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده تنها خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 1-کلیات
389
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های کاربردی و چند رسانه ای زبان پرس و جوی ساخته یافته (SQL) -قسمت 6- داده کاوی
390
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 120MM DVD میلیمتری 8/54GB گیگابایت در هر طرف و 80MMمیملیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-RW برای لایه دو گانه DL
391
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی میان سامانه ها-لایه فیزیکی (PHY)کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC), و لایه های تطابق کنترل (PALs) 60گیگا هرتزی (GHZ) نرخ بالا
392
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 80MM(DVD) میلیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف و 120MM میلیمتری 8/54 GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-R برای لایه دوگانه DL
393
فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات
394
فناوری اطلاعات -نگاشتاری رایانه ای و پردازش تصویر -پردازش و تبادل تصویر (IPI) ویژگی کارکردی قسمت 2- واسط برنامه ی کاربردی سامانه ی هسته ی تصویر کردن توسط برنامه نویس
395
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی سامان دهی پیام کاربردی (2N(AMH2n سامانه های سامان دهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 1- پشتیبانی خدمت سامانه سامان دهی پیام (MHS) الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)
396
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 4- دستورها
397
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 3- ساختارها
398
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-شبکه خدمت های یکپارچه خصوصی -خدمت های حامل چند نرخی مد مداری -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعات
399
فناوری اطلاعات-زبان های برنامه نویسی -قسمت1-مدولا-2-زبان مبنا
400
پردازش اطلاعات -حجم و ساختار فایل لوح (دیسک ) فشرده -حافظه فقط خواندنی (CD-ROM) برای تبادل اطلاعات
401
فناوری اطلاعات-نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسله مراتبی برنامه نویسی (phigs)- قسمت 1- توصیف تابعی
402
فناوری اطلاعات-معماری پایانه باز (OTA) ماشین مجازی
403
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی
404
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره
405
فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی
406
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
407
سامانه پردازش اطلاعات -تبادل اطلاعات بین سامانه ها-کیفیت سیگنال انتقال همزمان در واسط های تجهیزات پایانه داده (DTE) تجهیزات مدار داده (DCE)
408
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )نوری مراقبت و به کارگیری برای ذخیره سازی طولانی
409
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
410
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته
411
مهندسی سامانه ها و نرم افزارها-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار(SQUARE) مدل های کیفیت سامانه و نرم افزار
412
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - روشگان برای ارزشیابی امنیت فناوری اطلاعات (IT)
413
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار
414
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-5 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره نقطه دسترسی شبکه محلی بی سیم
415
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی
416
چگالی سنج های نوسانی -قسمت 2- دستگاههای فرآیندی برای مایعات همگن
417
فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین
418
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 23- پردازش متن
419
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها
420
فناوری اطلاعات -واژگان-قسمت 14-اطمینان پذیری -نگهداشت پذیری و دسترس پذیری
421
تجهیزات فن آوری اطلاعات -ایمنی قسمت اول- الزامات عمومی
422
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-22 -گروه بندی هومشند و شتراک منابع برای رده 2و رده 3 - HES -رخ نمودن کاربرد -رخ نمودن پرونده
423
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری
424
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-2- لایه های ارتباطی انتقال ، شبکه و قسمت های عمومی لایه پیوند داده برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
425
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC)
426
فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق
427
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -مدل مرجع نگاشتارهای رایانه ای
428
فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API)
429
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-ساختار مدیریت اطلاعات -مدل رابطه ی عمومی
430
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-اشیاء و خصیصه های متریک
431
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 6-انتقال داده های ساختار نیافته
432
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 3-ویژگی پروتکل
433
فناوری اطلاعات-واسط سامانه عامل قابل حمل (posix) ویژگی های پایه ، نشر 7
434
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق -قسمت7-بیانیه های انطباق پیاده سازی
435
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز - چارچوب کاری و روشگان آزمون سازگاری -قسمت 3- نشان گذاری ترکیبی جدولی و درختی (TTCN)
436
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -فنون واسطه ای برای گفتگوی افزاره های نگاشتاری -انقیاد جریان داده ها -قسمت 2- کد بندی دودویی
437
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای فنون واسط برای گفت و گو با افزاره های نگارشتاری (CGI) -انقیاد جریان داده ها -قسمت 1- کد بندی نویسه
438
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما- -رویه هایی برای عملیات توزیع شده
439
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسه مراتبی برنامه نویس (PHIGS) -قسمت 3- ویژگی برای کد گذاری متن -واضح پوشه بایگانی
440
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل
441
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 2-قالب لبه
442
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 1- خصوصیات ابعادی-فیزیکی و مغناطیسی
443
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک 2-(SCSI-2) قسمت 2-روش دستیابی عمومی (CAM)پیمانه واسط SCSI و انتقال
444
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک -2
445
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT)
446
فناوری اطلاعات -واسط داده فیبرتوزیع شده (FDDI) قسمت 25- مجموعه آزمون انتزاعی برای FDDI آزمون انطباق مدیریت ایستگاه (SMT-ATS)
447
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -آزمون انطباق تجهیزات پایانه داده ی X.25(DTE) قسمت 3- مجموعه آزمون انطباق لایه بستک
448
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6
449
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی نشانه گذاری کنترل کد بندی (ECN)
450
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER)
451
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی قواعد کد بندی پایه (BER) قواعد کد بندی متعارف (CER) و قواعد کد بندی متمایز (DER)
452
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارایه ی اتصال گرا- ویژگی پروتکل
453
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی
454
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 5-10 پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی دیجیتالی -خدمت تصویر متحرک دوربین امنیتی دیجیتالی
455
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویرگروه متخصصین عکاس مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 4- آزمون انطباق
456
فناوری اطلاعات -محیط ضبط شده به صورت رقمی (دیجیتالی )برای ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -لوح دیسک -چند کاره اطلاعاتی برای استفاده در کارتریج قابل تعویضIVDR
457
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره
458
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-3-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- برنامه کاربردی پایه
459
فن آوری اطلاعات -معماری سامانه های الکترونیکی خانگی (HES) قسمت5-21 گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای HESکلاس 2و3 پروفایل کاربرد -پروفایل صوتی تصویری
460
پردازش اطلاعات -پیاده سازی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی و مجموعه نویسه های هفت و هشت بیتی تعمیم یافته آن روی نوار کاست مغناطیسی با پهنای 81/3 MM (میلیمتر) برای تبادل داده
461
زبان های برنامه نویسیPL/1
462
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی
463
پردازش اطلاعات -ساختار نویسه برای شروع -توقف و انتقال با گرایش نویسه به طور همزمان
464
توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
465
پردازش داده -پیاده سازی مجموعه نویسه های کد شده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت های پانچ شده
466
مستند سازی -مجموعه نویسه کد شده آفریقایی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
467
پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT
468
مجموعه نویسه کد شده الفبای یونانی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
469
اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه های کد شده الفبای عبری برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
470
پردازش اطلاعات -نوار مغناطیسی پهن 9 لبه 12/7mmمیلیمتر 0/5in اینچ برای تبادل اطلاعات با استفاده از کد غیر بازگشت به صفر (NRZI) در 32ftpmm (گذار شار بر میلیمتر 800ftpi گذار شار بر اینچ - 32cpmm نویسه بر میلی متر 800cpi نویسه بر اینچ
471
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10
472
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 15-الفبای لاتین شماره 9
473
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 14-الفبای لاتین شماره 8(سلتیک)
474
پردازش اطلاعات -بازنمایی مجموعه نویسه کد شده ی هفت بیتی روی نوار پانچ شده
475
ماشین های اداری و ماشین های چاپگر مورد استفاده برای پردازش اطلاعات -عرض روبان های چاپ پارچه ای روی قرقر ه ها
476
فناوری اطلاعات -پروتکل فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -قسمت2-تدارک خدمت پایه با یک زیر شبکه ISO\IEC 8802
477
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل نشست بدون اتصال -پیش نویس بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
478
فناوری اطلاعات -جدا سازی گالوانیک مدارهای تبادلی بالانس شده
479
پردازش اطلاعات -نوار کاغذی منگنه شده -ابعاد و محل سوراخ های پیش برنده و سوراخ های کد
480
پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی
481
ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای روبان های چاپی پارچه ای در قرقره های بیش از 19mm (میلی متر)
482
پردازش اطلاعات -بازنمایی نگاشتاری نویسه های کنترلی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی(7-bit)
483
ماشین های اداری و تجهیزات پردازش داده جانمایی صفحه کلید برای کاربردهای عددی
484
پردازش اطلاعات -قرقره هایی برای نوارهای مغناطیسی با پهنای 12/7mm (میلی متر) 0/5 in اینچ شماره های 16و18و22
485
رویه های کنترلی مد پایه -مکمل ها
486
ماشین های اداری وتجهیزات پردازش داده -فاصله گذاری های خط و فاصله گذاری های نویسه
487
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط کردن دو بسامدی در 13 262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ دریک طرف -قسمت 2- قالب شیار
488
اطلاعات ومستند سازی -بسط مجموعه نویسه های کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی قسمت 2-نویسه های لاتین استفاده شده در زبان های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده
489
تعمیم مجموعه نویسه کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
490
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد تغییر یافته در 13262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ در هر دو طرف -قسمت 1- خصوصیات ابعادی ، فیزیکی و م
491
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
492
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-رویه ثبت شماره های تخصیصی برای ISO\IEC 26907و ISO\IEC 26908
493
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت 3-خواص و مشخصه های نوری
494
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت2- ابعاد و محل ناحیه نوری قابل دسترس
495
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -محافظت از اطلاعات زیست سنجی
496
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت2-راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات
497
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1- الزامات سامانه ی مدیریت خدمات
498
مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
499
تنش پذیری سازمانی -سامانه های مدیریت امنیت ـ آمادگی و استمرار -الزامات به همراه راهنمای استفاده
500
کار عملی توصیه شده ی موسسه ی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)برای به کارگیری نرم افزار
501
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه
502
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات -مهندسی نیازمندی ها
503
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات سامانه
504
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-توصیف معماری
505
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- پروتکل امنیت لایه انتقال
506
فناوری اطلاعات -منطق مشترک (CL) یک چارچوب کاری برای خانواده ای از زبان های مبتنی بر منطق
507
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها
508
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -مرورکلی
509
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 4- راهنمای استفاده برای بهبود فرایند و تعیین قابلیت فرایند
510
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 3- راهنمایی بر انجام یک ارزیابی
511
مهندسی نرم افزار -ارزیابی فرایند-قسمت2- انجام یک ارزیابی
512
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند قسمت1-مفاهیم و واژگان
513
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل امنیتی لایه ی شبکه
514
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -قسمت4-چارچوب کاری مدیریتی
515
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -نام گذاری و نشانی دهی
516
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -قسمت 2- معماری امنیتی
517
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -مدل پایه
518
فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده
519
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 2- مشترک
520
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 1- اساس
521
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی قسمت 1- الزامات امنیتی
522
مهندسی نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات نرم افزار -نگهداری
523
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 3- فرآیندی برای توسعه دهندگان
524
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 2- طرح ریزی و مدیریت
525
مهندسی نرم افزار -ارزیابی محصول -قسمت6-مستندات ماژول های ارزیابی
526
فناوری اطلاعات -ارزیابی محصول نرم افزاری -قسمت 5- فرایند ارزیاب ها
527
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل قاعده نحوی انتقال حفاظت (PICS)
528
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE)
529
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت
530
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -تصدیق پروتکل های رمز نگاشتی
531
فن اوری اطلاعات -پروتکل کنترل شبکه قسمت 4- ارتباط IP
532
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده ها (AIDC) -واژگان هماهنگ قسمت 1- عبارات عمومی مربوط به AIDC
533
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب
534
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه های برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 4- ثبت رخ نمودن های محیط پایانه مجازی (VTE)
535
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI
536
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویر گروه متخصصین عکاسی مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 5- نرم افزار مرجع
537
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 3- حرکت JPEGXR
538
شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی -قسمت 2- ارزیابی انطباق فرستنده /گیرنده rfid با استانداردهای ملی ایران شماره 12813و12812
539
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده-شناساگرهای حامل داده (شامل شناساگرهای نمادشناسی)
540
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 7- آزمون الگوریتم های مقایسه زیست سنجی روی کارت
541
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 5- سناریوی کنترل دسترسی و طرح واره درجه بندی
542
فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case)
543
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
544
فناوری اطلاعات -فراخوانی رویه مستقل از زبان(LIPC)
545
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 2- ویژگی پروتکل
546
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 1- تعریف مدل و خدمت
547
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت دامنه مدیریت و سیاست مدیریت
548
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده
549
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-3 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره شبکه گسترده
550
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 2- پروتکل کنترلی افزاره پایه -افزاره پایه
551
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ضبط خطی-قسمت 3- مشخصات و خواص نوری
552
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها
553
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 3- سازوکارهای استفاده کننده از فنون امضای رقمی (دیجیتال)
554
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستارقسمت 2- سازوکارهای استفاده کننده از الگوریتم های پوشیده سازی متقارن
555
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
556
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال
557
فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز
558
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1)
559
فن آوری اطلاعات -شرح سند و زبان های پردازش -قالب های فایل OFFICE XML-OPEN- قسمت 3- نشانه گذاری سازگار و توسعه پذیر
560
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-18 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل اینترنت شبکه گسترده
561
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-1 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره دروازه اینترنت
562
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح
563
فناوری اطلاعات -کاربردهای عام نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) مجموعه اطلاعات سریع
564
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی -قسمت 2- خدمات امنیت داخلی -پروتکل ارتباطی امن برای میان افزار(SCPM)
565
فن آوری اطلاعات -فن آوری های سامانه های MPEG-قسمت 3- پیام های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی XML
566
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
567
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-خدمات برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
568
فن آوری اطلاعات -انقیادهای زبان SEDRIS -قسمت 4- زبان برنامه نویسی c
569
فن آوری اطلاعات -خدمات محیط مهندسی نرم افزار
570
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق
571
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 3-شنیداری
572
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 26-انطباق شنیداری
573
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 22-قالب فونت باز
574
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 20-باز نمود صحنه کاربرد سبک (LASER) و قالب تراکم ساده (SAF)
575
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 2-دیداری
576
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 11-توصیف صحنه و موتور کاربرد
577
فناوری اطلاعات -تبادل داده ها بر روی کارتریج های دیسک نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) ظرفیت یک و سه دهم گیگابایت برای هر کارتریج
578
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 8- نماد گذاری XMIL برای ISO/IEC 13522-5
579
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 7- آزمون میان عملیاتی و انطباق برایISO/IEC 13522-5
580
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده فقط خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 2- حجم و ساختار فایل
581
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) گنجایش - یک گیگابایت در هر کارتریج
582
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs)
583
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 3-فضایی
584
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات میان سامانه ها-رویه های کنترل پیوند داده های سطح بالا (HDLC)
585
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زبان برنامه نویسی پرولگ-قسمت 2-پودمان ها
586
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرآیند های چرخه حیات نرم افزار
587
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها -ارتباط خط برق (plc) کنترل دسترسی رسانه plc(mac) سرعت بالا و لایه فیزیکی (phy) قسمت 1- الزامات کلی
588
فناوری اطلاعات -پردازش تصویر و نگاشتاری های رایانه ای -کد بندی برای تسهیل تبادل تصویر (llf)
589
فناوری اطلاعات-تبادل داده ها روی کارتریج های لوح نوری با چگالی بسیار زیاد (udo) قابل باز نوشتن و یکبار نوشتنی -چند بار خواندنی یک صد و سی میلیمتری (mm)- گنجایش -شصت گیگابایت در هر کارتریج -نسل دوم
590
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 2- اصول طراحی
591
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات
592
این استاندارد در اجلاسیه شماره 183 مورخ 24/12/90 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 19635 می باشد
593
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-زمینه کاربرد برای مدیریت سامانه ها با پردازش تراکنش
594
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 6-کنترل سوده فیزیکی (HIPPI-SC)
595
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 2-پروتکل قاب بندی (HIPPI-FP)
596
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S
597
فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD)
598
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده لایه کاربردی مدیریت سامانه ها
599
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده برای پشتیبانی لایه های بالاتر
600
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-تغییر در کارکرد
601
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -رده های آزمون تشخیص و اطمینان
602
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد خلاصه سازی
603
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد سنجش استفاده برای مقاصد حسابداری
604
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها -پروتکل تبادل اطلاعات مسیریابی سامانه ی پایانی برای کاربرد توام با پیوست ISO/IEC 8878
605
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی مخابراتی بین سامانه ها- تعریف کارکردهای رله یک سامانه میانی لایه شبکه
606
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
607
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده - پرسش نامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
608
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 2- خدمت پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
609
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 1- مدل پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
610
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -تعریف خدمت فیزیکی
611
فناوری اطلاعات میان اتصال سامانه های باز -انتقال مطمئن -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
612
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-20 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل نقطه به نقطه شبکه گسترده
613
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-19 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند برای خدمت تلفن قدیمی ساده در شبکه گسترده
614
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-16 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی خط اشتراک دیجیتال شبکه گسترده
615
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-14 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند کابلی شبکه گسترده
616
فن آوری اطلاعات -جستجوی قالب JP-قسمت3-قالب پرس وجو
617
فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو
618
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -مدیریت عمومی
619
سینمای دیجیتالی (سینما D)-انواع داده ای XML
620
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد پایش زمان پاسخ
621
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت آزمون
622
فناوری اطلاعات مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی قسمت 3- الفبای لاتین شماره 3
623
فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده
624
سامانه های پردازش اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر(FDDI) قسمت 1- پروتکل لایه فیزیکی (PHY) حلقه نشانه
625
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -زبان ویژگی ترتیب موقت (LOTOS) فن توصیفی صوری براساس ترتیب موقت رفتار قابل مشاهده
626
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 4- ویژگی پروتکل فایل
627
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 3- تعریف خدمت فایل
628
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی ومدیریت فایل -قسمت 2- تعریف انباره فایل مجازی
629
زبان های برنامه نویسی APL-
630
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130MM (میلی متر) (5/25IN) (اینچ) با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 958 FTPRAD 7(گذر شار در رادیان) و 1.9tpmm (لبه در میلی متر) 48tpi لبه در اینچ -روی هر دو طرف قسمت 2- قالب لبه A
631
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری) 5/25in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 2-قالب لبه
632
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری)5/25 in اینج )با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad (گذر شاردر رادیان ) 1.9 لبه در میلی متر ) 48 tpi لبه در اینچ -روی یک طرف -قسمت 1-مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
633
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200mm (میلی متری) 8in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 13262 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 1- مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
634
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده
635
پیام های تولید شده کارت تراکنش مالی -ویژگی های تبادل پیام -قسمت 1-پیام ها،عناصر داده و مقادیر کد
636
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای آزمون گرها و بازنگرهای مستندات کاربر
637
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 3- سازوکارهای به کارگیری فنون نامتقارن
638
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 2- سازوکارهای به کارگیری فنون متقارن
639
فنون امنیتی فناوری اطلاعات -سلب انکار -قسمت 1- کلیات
640
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 2-متن کامل
641
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 1- چارچوب کاری
642
فن آوری اطلاعات -گرافیک های رایانه ای و پردازش تصویر -تبادل و پردازش تصویر -انقیادهای زبان واسط برنامه کاربردی -قسمت 4-زبان برنامه نویسی C
643
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)2n-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 6-AMH26 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی سامانه پیام رسانی 94 (MS 94) توسعه یافته قسمت هفتم (P7)
644
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 5- ساماندهی پیام کاربردی 24AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی مخزن پیام (MS) توسعه یافته قسمت هفت (P7)
645
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n) 2n- سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد-قسمت 4-AMH23,AMH25-الزامات پیام رسانی بین افراد(IPM)برای دسترسی سامانه انتقال پیام (MTS) قسمت سوم (P3) و دسترسی سامانه انتقا
646
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 3- AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای انتقال پیام قسمت اول (P1)
647
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM)
648
فناوری اطلاعات -فشرده سازی داده ها برای تبادل اطلاعات -الگوریتم کد گذاری حساب دودویی
649
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 3- کپسوله کردن واحدهای داده پروتکل کنترل پیوند منطقی (IEEESTD 802.2) (HIPPI-LE)
650
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 1- ویژگی پروتکل مکانیکی ، الکتریکی و سیگنال دهی (HIPPI-PH)
651
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -شیء ها و صفت ها برای کنترل دسترسی
652
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد دنباله ممیزی امنیت
653
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد کنترل رخدادنگار
654
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد مدیریت گزارش رویداد
655
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -صفت هایی برای نمایش ارتباطات
656
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء
657
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل
658
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) قسمت 5- ثبت تعاریف شی کنترلی پایانه مجازی (VT)
659
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (osi) رویه های عمومی و کمان های بالایی درخت شناسانه شی ء
660
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
661
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -ویژگی پروتکل
662
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای احراز هویت پیام MAC) )قسمت 1 - سازو کارهای استفاده از رمز گذاری بلوکی
663
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-روشگان و چارچوب کاری آزمون انطباق -قسمت 6- ویژگی آزمون نمایه پروتکل
664
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون
665
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 2-ویژگی مجموعه آزمون انتزاعی
666
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 1- مفاهیم کلی
667
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC)
668
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 21- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق پروتکل لایه فیزیکی FDDI(PHY ATS)
669
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 20- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق لایه وابسته به محیط انتقال فیزیکی (PMD ATS) FDDI
670
INSO-ISO-IEC 9041-2
671
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 2- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
672
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -تعریف خدمت پیوند داده
673
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده
674
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی شماره یک (ASN.1)ثبت و کاربرد دستور العمل های کد بندی قواعد کد بندی بسته یا (PER)
675
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)نگاشت تعازیف نماواره ASN.1 W3C XML
676
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML
677
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی پارامتری کردن ASN.1
678
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت
679
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی شیئی اطلاعاتی
680
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه
681
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارائه اتصال گرا- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
682
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -آدا
683
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
684
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت انتقال مد بدون اتصال میان اتصال سامانه های باز (OSI)
685
سامانه پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل - قسمت 5- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل
686
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -تدارک خدمت زیرین به وسیله کانال های B سودهی شده مداری شبکه رقمی خدمات یکپارچه (ISDN)
687
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل نشست اتصال گرا-ویژگی پروتکل
688
فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده
689
فناوری اطلاعات -گرافیک رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه هسته ای گرافیکی (GKS) قسمت اول -توصیف کار کردی
690
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زیر مجموعه همه منظوره زبان PL/I
691
اطلاعات و مستندات بخش الحاقی مجموعه نویسه کد شده الفبای عربی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
692
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت فرایندهای کاربرد و هستارهای کاربرد
693
فناوری اطلاعات اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد سامانه های نرم افزاری مبتنی بر رایانه
694
سامانه های فضایی -الزامات گزارش آزمون تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
695
فناوری اطلاعات -میان افزار چند رسانه ای - قسمت 8- نرم افزار مرجع
696
رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای
697
فناوری اطلاعات -زیست سنجی -ملاحظات قضایی و اجتماعی برای برنامه های کاربردی تجاری -قسمت اول- راهنمای عمومی
698
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-2 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -افزاره شبکه محلی
699
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-11 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -خدمت پیش رانی لایه 3
700
آزمونهای شرایط محیطی -آزمون ec-افتادن و واژگون شدن
701
آزمونهای شرایط محیطی-آزمون Ee-جهش
702
تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها