گنجینه استانداردهای کمیته‌ کامپیوتر و فرآوری داده ها سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فناوری اطلاعات -شبکه واپایش (کنترل )انجمن سبز همه جا حاضر -امنیت
دانلود رایگان بخشنامه
2
فناوری اطلاعات هسته ی ابزار فراشی (MOF)گروه مدیریت شی
دانلود رایگان بخشنامه
3
فناوری اطلاعات -پردازش توزیعی باز (ODP) استفاده از زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای مشخصات سامانه ODP
دانلود رایگان بخشنامه
4
فناوری اطلاعات-جنبه های اقدامات قضایی و اجتماعی پیاده سازی فناوری های زیست سنجی (بیومتریک)تصویر نگاشت ها،نشانک ها و نمادها برای استفاده در سامانه های زیست سنجی -قسمت 1- اصول کلی
دانلود رایگان بخشنامه
5
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند -کاربرد روشگان ارزیابی انطباق در ارزیابی برای مشخصات کیفیت فرآیند و بلوغ سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
6
فناوری اطلاعات -ویژگی امنیت لایه انتقال (TLS) برای سامانه های ذخیره سازی
دانلود رایگان بخشنامه
7
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیک خانگی (HES) -قسمت 3-11-پروتکل بسته -کوتاه بی سیم مدوله شده با بسامد (FMWSP)بهینه سازی شده برای برداشت انرژی معماری و پروتکل های لایه زیرین
دانلود رایگان بخشنامه
8
خدمات مالی-مدیریت و امنیت شماره شناسایی شخصی (PIN)-قسمت 4-الزامات رسیدگی PIN در تجارت الکترونیک برای تراکنش های پرداخت
دانلود رایگان بخشنامه
9
خدمات مالی -افزاره های رمز نگاری امن (خرده فروشی )-قسمت 2- بازبینه های انطباق امنیتی برای افزاره های استفاده شده در تراکنش های مالی
دانلود رایگان بخشنامه
10
فناوری اطلاعات -فناوری های سامانه های گروه متخصصین تصویر متحرک (MPEG) -قسمت12-گونه های نمونه در قالب فایل رسانه بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
دانلود رایگان بخشنامه
11
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی-قسمت 5- توصیف منبع
دانلود رایگان بخشنامه
12
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت 5- رمزهای شناسه مبنا
دانلود رایگان بخشنامه
13
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -الگوریتم های رمز گذاری-قسمت1 - کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
14
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-ایین کار برای حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی (PII) در ابرهای عمومی که به عنوان پردازشگرهای PII عمل می کنند
دانلود رایگان بخشنامه
15
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط با تامین کننده -قسمت 2- الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
16
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تضمین مناسب بودن و کفایت روش تحقیقات رخداد
دانلود رایگان بخشنامه
17
فناوری اطلاعات -جاری سازی تطبیقی پویا روی (DASH)HTTP -قسمت4-اصالت سنجی و رمز گذاری قطعه
دانلود رایگان بخشنامه
18
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حفاظت اطلاعات زیست سنجشی
دانلود رایگان بخشنامه
19
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس
دانلود رایگان بخشنامه
20
فناوری اطلاعات -عملکرد دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روش های آزمون -قسمت 61-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ پایین
دانلود رایگان بخشنامه
21
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) راهنمای پیاده سازی
دانلود رایگان بخشنامه
22
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-فرایندهای ساماندهی آسیب پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
23
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -واسط عمومی برنامه کاربردی شبکه حسگر
دانلود رایگان بخشنامه
24
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-معماری مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
25
فناوری اطلاعات -رایانش ابری-مرور کلی و واژگان
دانلود رایگان بخشنامه
26
کارتهای شناسایی-عمر خدمت کارت قسمت 2- روش های ارزشیابی
دانلود رایگان بخشنامه
27
فناوری اطلاعات - مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -استاندارد لایه فیزیکی -لایه دسترسی رسانه (MAC/PHY) برای شبکه بی سیم موردی (ادهاک) برای پشتیبانی کیفیت خدمت (QoS) د رمحیط کار صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
28
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای تحلیل و تفسیر شواهد رقمی (دیجیتالی )
دانلود رایگان بخشنامه
29
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -انتخاب ،استقرار و عملیات سامانه های آشکار سازی و پیش گیری نفوذ (idps)
دانلود رایگان بخشنامه
30
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-7-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منبع برای کلاس 2 و کلاس 3 HES -معمار سامانه دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
31
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 3-4-واسط لایه کاربرد با لایه های ارتباطی پایین تر برای افزاره های واپایشی (کنترلی )بهبود یافته شبکه HES رده 1
دانلود رایگان بخشنامه
32
فناوری اطلاعات -سنجش نرم افزار -سنجش اندازه کارکردی-قسمت 6- راهنما برای استفاده از مجموعه استانداردهای ISO\IEC 14143 و استانداردهای مرتبط
دانلود رایگان بخشنامه
33
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرمدل-برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 8-فرامدل برای ثبت مدل نقش و هدف
دانلود رایگان بخشنامه
34
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI)-قسمت 7-فرمدل برای ثبت مدل خدمت
دانلود رایگان بخشنامه
35
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 6- خلاصه رجیستری
دانلود رایگان بخشنامه
36
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوا-قسمت 3- نرم افزار مرجع و انطباق
دانلود رایگان بخشنامه
37
فناوری اطلاعات -انطباق دستگاه سامانه مکان یابی بی درنگ (RTLS) روشهای آزمون -قسمت 62-واسط هوایی فراپهن باند (UWB) با فرکانس تکرار پالس نرخ بالا
دانلود رایگان بخشنامه
38
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 8- داده های استخوان بندی الگوی انگشت
دانلود رایگان بخشنامه
39
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 10- داده های تصویر سایه نمای هندسی دست
دانلود رایگان بخشنامه
40
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794-قسمت 1- روشگان آزمون انطباق تعمیم یافته
دانلود رایگان بخشنامه
41
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) برای سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
42
فناوری اطلاعات -چارچوب چند رسانه ای (گروه خبرگان تصویر متحرک -21)(mpeg-21) قسمت 9- قالب پرونده
دانلود رایگان بخشنامه
43
کارتهای شناسایی-عمر خدمتی کارت -قسمت1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
دانلود رایگان بخشنامه
44
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-آیین کار برای کنترل های امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
45
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سیستم های (سامانه های ) مدیریت امنیت اطلاعات-مرور کلی و واژگان
دانلود رایگان بخشنامه
46
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امنیت برنامه کاربردی -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
دانلود رایگان بخشنامه
47
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -سامانه (سیستم ) مدیریت امنیت اطلاعات-الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
48
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 2- کارت های دارای نوار مغناطیسی
دانلود رایگان بخشنامه
49
کارت شناسایی -روشهای آزمون -قسمت 1- مشخصه های کلی
دانلود رایگان بخشنامه
50
کارت شناسایی-کارت های مدار (های ) مجتمع تماسی -قسمت 10-سیگنال های الکترونیکی و پاسخ به بازنشانی برای کارتهای همزمان
دانلود رایگان بخشنامه
51
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای سامانه های اداری قسمت 11- عملکرد کلیدهای مرده و مجموعه کاراکترهای وارد شده توسط کلید های مرده
دانلود رایگان بخشنامه
52
کارتهای شناسایی -عمر خدمتی کارت -قسمت 1- الزامات و رخ نمون های کاربرد
دانلود رایگان بخشنامه
53
فن آوری اطلاعات -داده های آزمون قابل خواندن توسط ماشین برای آزمون و گزارش گیری زیست سنجی -قسمت 1- گزارش های آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
54
فن آوری اطلاعات -واسط کاربر -واسط های کاربر مبتنی بر حرکت در میان افزاره ها و روش ها-قسمت 1- چارچوب کاری
دانلود رایگان بخشنامه
55
فناوری اطلاعات -شناسه های مشترک
دانلود رایگان بخشنامه
56
فناوری اطلاعات -نگاشت های عنوان -قسمت 5- مدل مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
57
فناوری اطلاعات-زبان های تعریف طرحواره ای سند (DSDL) -قسمت 5- انواع داده ای توسعه پذیر
دانلود رایگان بخشنامه
58
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مرور کلی مدیریت سامانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
59
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQuaRE) نیازمندیهای قالب مشترک صنعتی (CIF) برای قابلیت استفاده -شرح زمینه استفاده
دانلود رایگان بخشنامه
60
مهندسی نرم افزار -نیازمندی های کیفی سامانه و نرم افزار و ارزشیابی آن (SQUARE) -نیازمندی های کیفی محصول نرم افزاری آماده استفاده و دستور العمل آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
61
فناوری اطلاعات -توسعه پایدار برای فناوری اطلاعات و توسط آن -واپایش (کنترل ) و پایش منبع مرکز داده هوشمند
دانلود رایگان بخشنامه
62
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -تدوین مستندات کاربر در یک محیط توسعه نرم افزار چابکانه
دانلود رایگان بخشنامه
63
فناوری اطلاعات مدل مرجع شی دارای محتوای قابل اشتراک (SCORM) قسمت 1- مرور کلی
دانلود رایگان بخشنامه
64
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 2- مدل اطلاعاتی سطح کارایی
دانلود رایگان بخشنامه
65
فناوری اطلاعات برای یادگیری ،آموزش و پرورش -مدل اطلاعاتی برای شایستگی -قسمت 1- چارچوب کلی و مدل اطلاعاتی شایستگی
دانلود رایگان بخشنامه
66
فناوری اطلاعات روشگان ارزیابی برای تاثیر محیطی در عملکرد سامانه زیست سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
67
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار - قسمت 1- معماری
دانلود رایگان بخشنامه
68
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA) -قسمت 6- برنامه های کاربردی
دانلود رایگان بخشنامه
69
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر -معماری مرجع شبکه های حس گر (SNRA)-قسمت 3- دیدگاه های معماری مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
70
فناوری اطلاعات -الزامات تشکیل و اعتبار سنجی مسیر گواهی دیجیتالی
دانلود رایگان بخشنامه
71
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات قسمت 4- مدل مرجع فرآیند
دانلود رایگان بخشنامه
72
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-چارچوب هم سنجی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات -قسمت 2- الزامات هم سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
73
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و واژگان
دانلود رایگان بخشنامه
74
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-مدیریت محتوا برای مستند سازی مدیریت چرخه حیات محصول ، کاربر و خدمت
دانلود رایگان بخشنامه
75
فن آوری اطلاعات -برنامه نویسی باکارائی بالا و تحویل رسانه در محیط های ناهمگن -قسمت 11- اطلاعات ترکیبی برای انتقال رسانه MPEG
دانلود رایگان بخشنامه
76
فن آوری اطلاعات -ارزیابی فرایند -مدل ارزیابی فرایند برای آزمون نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
77
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -روش های آزمون NFCIP-2
دانلود رایگان بخشنامه
78
فناوری اطلاعات -چارچوب مخاطره (ریسک)جرم شناسی رقمی (دیجیتالی )از منظر حاکمیت
دانلود رایگان بخشنامه
79
فناوری اطلاعات -پیاده سازی و بهره برداری کابل کشی بنای مشتری-قسمت 3- آزمون کابل کشی تار(فیبر )نوری
دانلود رایگان بخشنامه
80
فناوری اطلاعات -راهنمای استانداردها و کاربردهای مقایسه ای زیست سنجی روی کارت
دانلود رایگان بخشنامه
81
فناوری اطلاعات -حاکمیت فناوری اطلاعات -چارچوب و مدل
دانلود رایگان بخشنامه
82
فناوری اطلاعات -شناسایی خودکار و فنون اخذ داده ها-خواندن و نمایش نگاشت رابطه ای شی (ORM) توسط افزاره های سیار
دانلود رایگان بخشنامه
83
فناوری اطلاعات راهنماهایی برای واسط کاربری در راهبردی گزینگان (منو)-قسمت 2- راهبری با افزاره های 4 جهتی
دانلود رایگان بخشنامه
84
فناوری اطلاعات -راهنماهای حفاظت از سامانه ورودی خروجی پایه (با یوس )BIOS
دانلود رایگان بخشنامه
85
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 2- معماری عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
86
فناوری اطلاعات -مدیریت ذخیره سازی قسمت 1- مرور کلی
دانلود رایگان بخشنامه
87
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهنگون قسمت 8- ویژگی انطباق برای کد گذاری ویدئویی با بازده زیاد(HEVC)
دانلود رایگان بخشنامه
88
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 5- نرم افزار مرجع برای کد گذاری ویدئو با بازده زیاد
دانلود رایگان بخشنامه
89
فناوری اطلاعات -کد گذاری با بازده زیاد و تحویل رسانه در محیط های ناهمگون قسمت 10-کدهای تصحیح خطای پیش سو (fec) انتقال رسانه گروه متخصصات تصویر متحرک (mpeg)
دانلود رایگان بخشنامه
90
فناوری اطلاعات -رسانه های ضبط شده رقمی (دیجیتالی ) به منظور ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -روش انتقال داده ها برای لوح های دیسک های چند منظوره رقمی قابل خواندن DVD-R چند منظوره رقمی قابل نوشتن مجدد DVD-RW چند منظوره رقمی با حافظه دستیابی تصادفی DVD-RAM قابل
دانلود رایگان بخشنامه
91
فناوری اطلاعات -کابل کشی عمومی ساختمان و محوطه مشتری
دانلود رایگان بخشنامه
92
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصالات متقابل چند نقطه ای جفت پیچیده شده
دانلود رایگان بخشنامه
93
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- شبکه محدوده میدان مغناطیسی (MFAN) -قسمت 2- پروتکل کنترل (واپایش )درون باند برای انتقال توان به صورت بی سیم
دانلود رایگان بخشنامه
94
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-شبکه در محدوده میدان مغناطیسی (MFAN)-قسمت 1-واسط هوا
دانلود رایگان بخشنامه
95
فناوری اطلاعات -تبادل فراداده زبان نشانه گذاری بسط پذیر (xml)گروه مدیریت شی ء (xmi)
دانلود رایگان بخشنامه
96
فناوری اطلاعات -ارتباطات چند بخشی سیار -پروتکل شبکه های چند بخشی پروتکل اینترنت(IP) بومی
دانلود رایگان بخشنامه
97
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل) و مدیریت افزاره -قسمت3- ویژگی پروتکل تحویل پیام قابل اطمینان
دانلود رایگان بخشنامه
98
تبادل داده ها و فراداده های آماری (sdmx)
دانلود رایگان بخشنامه
99
سری Y_ اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری -الزامات زیر ساخت رایانش ابری
دانلود رایگان بخشنامه
100
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمت شبکه خانگی بی سیم -قسمت 3- لایه شبکه (NWK)
دانلود رایگان بخشنامه
101
فناوری اطلاعات -شبکه توری با انرژی کارا با قابلیت بیکن بی سیم (WiBEEM) برای خدمات شبکه خانگی بی سیم -قسمت 1- لایه فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
102
سری Y-اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -رایانش ابری- چارچوب کاری و الزامات سطح بالای رایانش ابری
دانلود رایگان بخشنامه
103
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ، جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جا گاه (حاضر در همه جا) واپایش ترافیک هوشمند و کارکردهای مدیریت منبع
دانلود رایگان بخشنامه
104
سری Y- اطلاعات جهانی ،زیر ساخت ،جنبه های پروتکل اینترنت و شبکه های نسل بعدی -شبکه های آینده -شبکه های هوشمند همه جاگاه (حاضر در همه جا) -مرور کلی
دانلود رایگان بخشنامه
105
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار-قسمت 3-مستند سازی آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
106
فن آوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) قسمت 5- فرامدلی برای ثبت مدل فرایند
دانلود رایگان بخشنامه
107
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 12- فرامدلی برای ثبت مدل اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
108
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری فرامدل برای تعامل پذیری (MFI) -قسمت 10- مدل هسته و نگاشت پایه
دانلود رایگان بخشنامه
109
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-امضاهای رقمی (دیجیتالی)ناشناس -قسمت 1-کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
110
کارتهای شناسایی -کارتهای حافظه نوری -قسمت 3-فنون اصالت سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
111
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوبی برای مدیریت هویت-قسمت 2-الزامات و معماری مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
112
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 9- داده تصویر عروقی
دانلود رایگان بخشنامه
113
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 7 - امضا-امضانگاری داده سری های زمانی
دانلود رایگان بخشنامه
114
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده زیست سنجی تعریف شده در ISO\IEC 19794 -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
دانلود رایگان بخشنامه
115
اطلاعات و دبیزش -شناسایی با بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها -قسمت 3- کد گذاری با طول ثابت
دانلود رایگان بخشنامه
116
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 2 کد گذاری عناصر داده RFID براساس قواعدی از استاندارد ملی شماره 15962
دانلود رایگان بخشنامه
117
اطلاعات و دبیزش (مستند سازی)-شناسایی بسامد رادیویی (RFID) در کتابخانه ها-قسمت 1- عناصر داده و رهنمود های عمومی برای اجرا
دانلود رایگان بخشنامه
118
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 4- آزمون عملکرد همکاری متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
119
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 2- روش گان های آزمون برای ارزیابی فناوری و فرانامه
دانلود رایگان بخشنامه
120
فناوری اطلاعات -آزمون عملکرد و گزارش دهی زیست سنجی -قسمت 1- اصول و چارچوب
دانلود رایگان بخشنامه
121
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش-فراداده ای برای منابع یادگیری -قسمت 5- عناصر آموزشی
دانلود رایگان بخشنامه
122
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 4-عناصر فنی
دانلود رایگان بخشنامه
123
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 3- رخ نمای برنامه کاربردی پایه
دانلود رایگان بخشنامه
124
فناوری اطلاعات -یادگیری ،آموزش و پرورش -فراداده برای منابع یادگیری -قسمت 2- عناصر هسته دوبلین
دانلود رایگان بخشنامه
125
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 7-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره روشنایی -خدمت توان سوده (سوییچ)
دانلود رایگان بخشنامه
126
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (UPnP) -قسمت 3-11-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری -خدمت مدیریت اتصال
دانلود رایگان بخشنامه
127
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارساز واسط کاربر دور
دانلود رایگان بخشنامه
128
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کارساز واسط کاربر دور
دانلود رایگان بخشنامه
129
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-2-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-خدمت کار خواه واسط کاربر دور
دانلود رایگان بخشنامه
130
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا ((UPnP) -قسمت 12-1-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره واسط کاربر دور-افزاره کارخواه واسط کاربر دور
دانلود رایگان بخشنامه
131
فناوری اطلاعات -مهندسی نرم افزار و سامانه ها- FiSMA1.1 روش سنجش اندازه کارکردی
دانلود رایگان بخشنامه
132
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 6- گروه بندی ها
دانلود رایگان بخشنامه
133
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 4- محصولات و بسته های محصول مجزا
دانلود رایگان بخشنامه
134
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 3- قواعد مشترک
دانلود رایگان بخشنامه
135
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 2- رویه های ثبت
دانلود رایگان بخشنامه
136
فناوری اطلاعات-فنون شناسایی و اخذ خودکار داده -شناسایی منحصر به فرد -قسمت 1- واحدهای حمل و نقل مجزا
دانلود رایگان بخشنامه
137
کارت های شناسایی کارت های حافظه نوری-روش ذخیره سازی خطی -قسمت 4- ساختارهای منطقی داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
138
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 6- یکپارچگی خدمت وب
دانلود رایگان بخشنامه
139
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 2- توصیف سوکت واسط کاربر
دانلود رایگان بخشنامه
140
فناوری اطلاعات -واسط های کاربر -پیشانه (کنسول )از دور جهانی -قسمت 1- چارچوب کلی
دانلود رایگان بخشنامه
141
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -خدمت های مهر زمانی -قسمت 4- قابلیت ردیابی منابع زمانی
دانلود رایگان بخشنامه
142
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی-خدمات مهر زمانی-قسمت اول -چارچوب
دانلود رایگان بخشنامه
143
Information technology — Security (Part 4) - متن انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
144
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای سامانه های کنترل فرایند خاص صنایع انرژی همگانی مبتنی بر استاندارد ISO-IEC 27002
دانلود رایگان بخشنامه
145
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات -اقتصادهای سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
146
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
دانلود رایگان بخشنامه
147
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
148
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 3- فرانامه های شبکه بندی مرجع-تهدیدها -فنون طراحی و مسائل کنترلی
دانلود رایگان بخشنامه
149
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنمای پیاده سازی یکپارچه استانداردهای ISO-IEC27001,ISO-IEC20000-1
دانلود رایگان بخشنامه
150
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت اطلاعات برای روابط تامین کننده -قسمت 3-راهنماهایی برای امنیت زنجیره تامین فناوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
151
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-13- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پویش
دانلود رایگان بخشنامه
152
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-12- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت پایه چاپ
دانلود رایگان بخشنامه
153
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-10- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری خدمت فعالیت خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
154
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-16- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت نقطه تنظیم دما
دانلود رایگان بخشنامه
155
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-15- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حسگر دما
دانلود رایگان بخشنامه
156
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 6-13- پروتکل کنترل افزاره گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت وضعیت خانه
دانلود رایگان بخشنامه
157
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای امنیت فضای مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
158
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-قسمت 11- درستی سنجی افراد از طریق روشهای زیست سنجی (بیومتریک)
دانلود رایگان بخشنامه
159
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 21-تغذیه توان از دور
دانلود رایگان بخشنامه
160
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه قسمت 4- امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
161
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای شناسایی ، جمع آوری ، اکتساب و حفاظت از شواهد رقمی (دیجیتال )
دانلود رایگان بخشنامه
162
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام-زیر ساخت سامانه نرم افزاری -قسمت3- مدیریت افزاره
دانلود رایگان بخشنامه
163
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر-خدمات و واسط های پشتیبان پردازش اطلاعات مشارکتی در شبکه های حسگر هوشمند
دانلود رایگان بخشنامه
164
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 5-تعاریف واسط
دانلود رایگان بخشنامه
165
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 4-مدل های هستار
دانلود رایگان بخشنامه
166
فناوری اطلاعات -شبکه های حسگر -معماری مرجع شبکه ی حسگر (snra) -قسمت 2- واژگان و اصطلاح شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
167
فناوری اطلاعات -شبکه های حس گر-معماری مرجع شبکه حس گر (snra)قسمت 1-مرور کلی و الزامات
دانلود رایگان بخشنامه
168
سری x شبکه های داده ها،امنیت و ارتباطات سامانه باز خدمات و کاربردهای ایمن -امنیت شبکه حس گر همه جاگاه -الزامات امنیتی برای مسیریابی شبکه حس گر بی سیم
دانلود رایگان بخشنامه
169
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -چارچوب کاری امنیت برای شبکه های حس گر همه جاگاه
دانلود رایگان بخشنامه
170
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی-اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 2- سازوکارهایی براساس امضاهایی که از یک کلید عمومی گروهی استفاده می کنند
دانلود رایگان بخشنامه
171
الزامات پروتکل درخواست صدور گواهی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
172
کارت های شناسایی -واسط های برنامه نویسی کارت های مدار مجتمع -قسمت 6- رویه های مرجع ذی صلاح ثبت پروتکل های اصالت سنجی به منظور هم کنش پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
173
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار -قسمت 4- تضمین در چرخه عمر
دانلود رایگان بخشنامه
174
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-ارزیابی و الزامات کیفی محصول نرم افزاری (SQuaRE)- قالب صنعتی مشترک (CIF) برای قابلیت استفاده -گزارش نیازهای کاربر
دانلود رایگان بخشنامه
175
مهندسی نرم افزار و سامانه ها-مدل مرجع برای مهندسی و مدیریت خط تولید
دانلود رایگان بخشنامه
176
فن آوری اطلاعات -فن آوری های بستر خدمت چند رسانه ای -قسمت 1- معماری
دانلود رایگان بخشنامه
177
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -رمز نگاری سبک-قسمت 4- سازوکارهای استفاده از فنون نامتقارن
دانلود رایگان بخشنامه
178
فناوری اطلاعات -پروتکل مدیریت گروه
دانلود رایگان بخشنامه
179
فناوری اطلاعات -واپایش (کنترل)و مدیریت افزاره-قسمت 1-معماری
دانلود رایگان بخشنامه
180
فناوری اطلاعات -سامانه روی کارت زیست سنجی -قسمت 1-الزامات هسته
دانلود رایگان بخشنامه
181
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -افشای آسیب پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
182
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری معماری حریم
دانلود رایگان بخشنامه
183
زبان نشانه گذاری توسعه پذیر کسب و کار الکترونیکی (ebxmil)-قسمت 5- ویژگی مولفه های اصلی (ccs)
دانلود رایگان بخشنامه
184
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها -پیشکار (پروکسی )میزبان های در حالت خواب
دانلود رایگان بخشنامه
185
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -قسمت 1-سامانه تفکیک شناسانه شی ء
دانلود رایگان بخشنامه
186
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 2- فرایندهای آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
187
مهندسی نرم افزار و سامانه ها -آزمون نرم افزار -قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
دانلود رایگان بخشنامه
188
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای کارفرمایان و تامین کنندگان مستند سازی کاربری
دانلود رایگان بخشنامه
189
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای مدیران مستند سازی کاربری
دانلود رایگان بخشنامه
190
فناوری اطلاعات -چارچوب فرامدل برای هم کنش پذیری (تعامل پذیری ) (mfi) قسمت 3-فرامدلی برای ثبت هستی شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
191
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 2- قالب تبادل
دانلود رایگان بخشنامه
192
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعات قلم(فونت)قسمت 1- معماری
دانلود رایگان بخشنامه
193
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -فرمان پیکر بندی جلویی -انتهایی برای NFC-WI (NFC-FEC)
دانلود رایگان بخشنامه
194
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مرزگذاری اصالت سنجی شده
دانلود رایگان بخشنامه
195
فناوری اطلاعات -کد بندی عمومی تصاویر متحرک و اطلاعات شنیداری مرتبط -قسمت 9- توسعه واسط بی درنگ برای کدگشاهای سامانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
196
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -امضاهای رقمی (دیجیتالی )ناشناس -قسمت 2- سازوکارهایی با استفاده از یک کلید عمومی گروهی
دانلود رایگان بخشنامه
197
فناوری اطلاعات -فنون امنیت -الزامات امنیت برای پودمان های رمز نگاری
دانلود رایگان بخشنامه
198
مهندس نرم افزار و سامانه ها -ابزار ها و روش هایی برای مهندسی الزامات خط تولید
دانلود رایگان بخشنامه
199
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت اقلام سیار -پروتکل حفظ حریم مصرف کننده برای خدمات شناسایی بسامد رادیویی (RFID) سیار
دانلود رایگان بخشنامه
200
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 7- انطباق و نرم افزار مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
201
فناوری اطلاعات -محتوای رسانه و وارسی (کنترل)-قسمت 1- معماری
دانلود رایگان بخشنامه
202
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc) -قسمت 2- استاندارد رمز نگاری ارتباط میدان نزدیک امن (NFC-SEC) با به کارگیری منحنی های بیضوی دیفی-هلمن (ECDH) و استاندارد رمز بندی پیشرفته (AES)
دانلود رایگان بخشنامه
203
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -امنیت ارتباط میدان نزدیک (nfc)-قسمت 1-پروتکل و خدمات امنیتی ارتباط میدان نزدیک -امن (NFC-SEC) -پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک (NFCIP-1)
دانلود رایگان بخشنامه
204
فناوری اطلاعات -تجهیزات اداری -خصوصیات کیفی چاپ برای نشان های پستی رقمی (دیجیتال ) با قابلیت خواندن توسط ماشین
دانلود رایگان بخشنامه
205
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 6- قالب فایل تصویر ترکیبی
دانلود رایگان بخشنامه
206
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی 2000 (JPEG2000) -قسمت 14- مرجع و بازنمایی زبان فراداد توسعه پذیر (XML)
دانلود رایگان بخشنامه
207
فناوری اطلاعات -فناوری های ویدیوی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEG)-قسمت5-نرم افزار مرجع و انطباق کد گذاری رسانه با قابلیت باز پیکربندی
دانلود رایگان بخشنامه
208
شیوه های نمونه گیری تصادفی و تصادفی سازی
دانلود رایگان بخشنامه
209
روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت 2-ابزارها و فنون
دانلود رایگان بخشنامه
210
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای پردازش تصویر و بازنمایی داده های محیطی -رویه هایی برای ثبت اقلام
دانلود رایگان بخشنامه
211
شبکه های ارتباطی صنعتی -رخ نمون ها-قسمت 5-4-نصب فیلدباس ها-رخ نمون های نصب برای پروتکل ارتباطی فناوری فیلدباس 4(CPF 4 )
دانلود رایگان بخشنامه
212
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای اصالت سنجی پیام (MACs)قسمت2- سازوکارهای استفاده کننده از تابع در هم ساز اختصاصی
دانلود رایگان بخشنامه
213
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب تضمین اصالت سنجی هستار
دانلود رایگان بخشنامه
214
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - الزامات برای اصالت سنجی تا حدودی گمنام تا حدودی غیر پیوند پذیر
دانلود رایگان بخشنامه
215
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده -ویژگی واسط هوایی برای پرس و جوگرهای RFID موبایل
دانلود رایگان بخشنامه
216
فناوری اطلاعات -پروتکل انتقال ارتباطات پیشرفته -ویژگی مدیریت کیفیت خدمت (QoS) برای انتقال چند بخشی دو طرفه
دانلود رایگان بخشنامه
217
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 9-2- پروتکل واپایش افزاره تصویر برداری -افزاره پویشگر
دانلود رایگان بخشنامه
218
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 7-1- پروتکل کنترل افزاره روشنایی -افزاره چراغ دودویی
دانلود رایگان بخشنامه
219
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا فراگیر(upnp) -قسمت 5-11-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال )-خدمت تنظیمات دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال)
دانلود رایگان بخشنامه
220
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 4-4 پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره صوتی تصویری -سطح 2- ساختارهای داده صوتی تصویری
دانلود رایگان بخشنامه
221
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 4-2-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 2-افزاره پردازگر رسانه
دانلود رایگان بخشنامه
222
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-10-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی -خدمت موتور حرکتی دوسویه
دانلود رایگان بخشنامه
223
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 19-1-پروتکل واپایش افزاره حائل حفاظت خورشیدی
دانلود رایگان بخشنامه
224
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-13-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی عامل کشف دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
225
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-12-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت همزمان سازی عامل کشف دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
226
فناوری اطلاعات-معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UpnP)-قسمت 18-10-پروتکل واپایش (کنترل )افزاره دسترسی از دور -خدمت پیکربندی اتصال ورودی دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
227
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 17-1 پروتکل کنترل افزاره خدمت -سطح 3- معماری کیفیت خدمت
دانلود رایگان بخشنامه
228
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp)-قسمت 16-11-پروتکل واپایش (کنترل ) افزاره توان پایین خدمت توان پایین
دانلود رایگان بخشنامه
229
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 16-10-پروتکل واپایش افزاره توان پایین -خدمت پیشکار (پروکسی ) توان پایین
دانلود رایگان بخشنامه
230
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 14-3-پروتکل واپایش افزاره صوتی تصویری-سطح 3-افزاره کارساز رسانه
دانلود رایگان بخشنامه
231
فناوری اطلاعات-فناوری های سامانه های گروه متخصصان تصویر متحرک (نماوادیس)(mpeg)-قسمت 9- رمزگذاری مشتریان جریان های انتقال mpeg
دانلود رایگان بخشنامه
232
کارتهای شناسایی-کارت های مدارمجتمع-غیر تماسی کارت های مجاورتی -قسمت 2- واسط هوا و مقدار دهی اولیه
دانلود رایگان بخشنامه
233
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 7-قابلیت فرایندهای اندازه گیری
دانلود رایگان بخشنامه
234
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد -قسمت 6-آماره قابلیت فرایند برای مشخصه ها با توزیع نرمال چند متغیره
دانلود رایگان بخشنامه
235
روش های آماری در مدیریت فرایند -قابلیت و عملکرد-قسمت 1- اصول و مفاهیم کلی
دانلود رایگان بخشنامه
236
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه فن آوری اطلاعات -قسمت 4- ایمنی دسترسی از راه دور
دانلود رایگان بخشنامه
237
فناوری اطلاعات-فنون امنیتی -امنیت شبکه فناوری اطلاعات-قسمت 3-امن سازی ارتباطات بین شبکه ها با استفاده از دروازه های امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
238
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهای مدیریت امنیت اطلاعات برای خدمات مالی
دانلود رایگان بخشنامه
239
فناوری اطلاعات-سامانه های ریز پردازنده -حساب اعداد با ممیز شناور
دانلود رایگان بخشنامه
240
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
241
فناوری اطلاعات -فنون امینتی -امنیت شبکه قسمت 2- راهنماهایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
دانلود رایگان بخشنامه
242
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 5- قالب های داده برای افزاره های تعاملی
دانلود رایگان بخشنامه
243
فناوری اطلاعات -دیسک گردان رقمی قابل ضبط مجدد (DVD-R) 80mm میلی متر-1/23Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف و 120MM (میلی متر ) Gbytes 3/95(گیگابایت ) در هر طرف
دانلود رایگان بخشنامه
244
فناوری اطلاعات - ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -زبان توصیف خدمات وب (WSDL) برای مرحله سه کاربردهای ارتباطات قابل پشتیبانی بوسیله رایانه (CSTA)
دانلود رایگان بخشنامه
245
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 64- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع D
دانلود رایگان بخشنامه
246
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 61- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع A
دانلود رایگان بخشنامه
247
17342
دانلود رایگان بخشنامه
248
فناوری اطلاعات -تبادل داده بر روی لوح(دیسک)نوری 120mm میلی متر و 80mm میلی متر با استفاده از قالب قابل نوشتن مجدد (+RW)-ظرفیت -4/7Gbytes (گیگابایت )1/46 Gbytes (گیگابایت ) در هر طرف (سرعت ضبط تا 4X)
دانلود رایگان بخشنامه
249
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 80mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
دانلود رایگان بخشنامه
250
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -حاکمیت امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
251
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت امنیت اطلاعات برای ارتباطات درون بخشی و درون سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
252
مهندسی سامانه ها و نرم افزار -الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE) -راهنمای ارزشیابی برای توسعه دهندگان ، کارفرمایان و ارزیابان مستقل
دانلود رایگان بخشنامه
253
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزشیابی کیفی سامانه ها و نرم افزار (SQuaRE)- عناصر سنجه کیفی
دانلود رایگان بخشنامه
254
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID)برای مدیریت اقلام - پروتکل کاربردی -قواعد کد بندی و پردازش براس حس گرها و باطری ها
دانلود رایگان بخشنامه
255
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه -قسمت 4- مشخصه های شی دنیای مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
256
فناوری اطلاعات -کنترل و محتوی رسانه - قسمت 3- اطلاعات حسی
دانلود رایگان بخشنامه
257
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارایی زیست سنجی-قسمت 6- روش شناسی های آزمون برای ارزیابی عملیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
258
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 5- داده تصویر صورت
دانلود رایگان بخشنامه
259
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 3- داده طیفی الگوی انگشت
دانلود رایگان بخشنامه
260
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجی- قسمت 1- چارچوب کاری
دانلود رایگان بخشنامه
261
فناوری اطلاعات -چارچوب کاری قالب های رایج مبادله زیست سنجشی-قسمت 1- ویژگی عنصر داده
دانلود رایگان بخشنامه
262
فناوری اطلاعات -نگاشتارهای رایانه ای و پردازش تصویر- انقیادهای زبان 3 بعدی (3D) توسعه یافته (X3D) قسمت 2-جاوا
دانلود رایگان بخشنامه
263
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر -پویا نمایی شبه انسان
دانلود رایگان بخشنامه
264
فناوری اطلاعات -نوین گرایی معماری -محور (ADM) گروه مدیریت شی -فرامدل کشف دانش (KDM)
دانلود رایگان بخشنامه
265
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 2- رو ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
266
فناوری اطلاعات -زبان مدل سازی یکپارچه گروه مدیریت شی ( OMG UML) -قسمت 1- زیر ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
267
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 3- مولفه ها
دانلود رایگان بخشنامه
268
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 2- تعامل پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
269
فناوری اطلاعات -گروه مدیریت شی-معماری میانجی درخواست شی مشترک (CORBA) -قسمت 1- واسط ها
دانلود رایگان بخشنامه
270
فناوری اطلاعات -روش های آزمون عملکرد افزاره شناسایی بسامد رادیویی قسمت 1- روش های آزمون برای عملکرد سامانه
دانلود رایگان بخشنامه
271
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 62- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-نوع B
دانلود رایگان بخشنامه
272
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام-قسمت 2-پارامترهایی برای ارتباط واسط هوایی در بسامدهای زیر 135khz
دانلود رایگان بخشنامه
273
فناوری اطلاعات -واسط مدیریت داده های ابری (CDMI)
دانلود رایگان بخشنامه
274
فناوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره رقمی (دیجیتالی ) (dvd) 120mm(میلی متری)- لوح (دیسک) فقط خواندنی
دانلود رایگان بخشنامه
275
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -پروتکل داده - قواعد کد بندی داده و کارکردهای حافظه منطقی
دانلود رایگان بخشنامه
276
فناوری اطلاعات -دیدگاه عملکردی کسب و کار-قسمت8- شناسایی الزامات حفاظت از حریم خصوصی به عنوان محدودیت های خارجی در تراکنش های کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
277
مهندسی سامانه و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزار قسمت 2- مورد تضمین
دانلود رایگان بخشنامه
278
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) قسمت 5-6 گروه بندی هوشمند واشتراک منابع برای HES کلاس 2 و کلاس 3 -نوع خدمت
دانلود رایگان بخشنامه
279
استاندارد آی تریپل ایی (IEEE) برای فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها- شبکه های محلی و شهری -الزمات ویژه-قسمت 11-ویژگیهای کنترل دسترسی رسانه (MAC) و لایه فیزیکی (PHY) شبکه های محلی (LAN) بی سیم-الحاقیه 6- دسترسی بی سیم در محیط های خود
دانلود رایگان بخشنامه
280
اتصال‌گرهای تجهیزات الکترونیکی- قسمت 4-115: اتصال‌گرهای برد چاپی - اتصال‌گر صفحۀ پشتی برای تجهیزات InfiniBand
دانلود رایگان بخشنامه
281
قسمت 4-114: اتصال‌گرهای برد چاپی - ویژگی تفصیلی برای اتصال‌گر دو قسمتی با کارکرد حفاظ‌گذاری یکپارچه دارای شبکه‌گونۀ mm 5/1 × mm 1
دانلود رایگان بخشنامه
282
ساختارهای مکانیکی برای تجهیزات الکترونیکی- ابعاد ساختارهای مکانیکی سریmm 6/482 (in 19) - قسمت 3-106: ابعاد تطبیقی برای راکهای فرعی و شاسیهای قابل کاربرد در راکها و کابین‌های متریک مطابق با استاندارد IEC 60917-2-1
دانلود رایگان بخشنامه
283
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – مدیریت رخداد امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
284
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
285
کابل های فیبر نوری -قسمت 2-40 -کابل های فیبر نوری داخلی- ویژگیهای خانوادگی برای کابل های فیبر نوری A4
دانلود رایگان بخشنامه
286
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 8-تخصیص حروف به کلیدهای مجموعه -کلید عددی
دانلود رایگان بخشنامه
287
فن آوری اطلاعات چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری-قسمت 4-بخش عددی
دانلود رایگان بخشنامه
288
فن آوری اطلاعات ـ چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه‌های اداری ـ قسمت 2 : بخش حرفی ـ‌عددی
دانلود رایگان بخشنامه
289
فن آوری اطلاعات -چیدمان صفحه کلید برای متن و سامانه های اداری -قسمت 1- اصول کلی حاکم بر چیدمان های صفحه کلید
دانلود رایگان بخشنامه
290
نمودارهای کنترل -قسمت 2- نمودارهای کنترل شوهارت
دانلود رایگان بخشنامه
291
سامانه های پردازش اطلاعات -واژه نامه -قسمت 3-فناوری تجهیزات
دانلود رایگان بخشنامه
292
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 23- تجهیزات در اندازه بزرگ برای ذخیره سازی داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
293
تجهیزات فناوری اطلاعات -ایمنی -قسمت 22-تجهیزاتی که در فضای باز نصب می شوند
دانلود رایگان بخشنامه
294
فناوری اطلاعات -پردازش سند و ارتباط مرتبط -واسط کاربر برای خدمات مبتنی بر تلفن -برنامه های کاربردی پیام رسانی صوتی
دانلود رایگان بخشنامه
295
فناوری اطلاعات -تبادل بر روی کارتریج های لوح(دیسک )نوری 300mm (میلیمتر)از نوع یکبار نوشتن و چندین بار خواندن (worm) با استفاده از روش قالب فرمان یار (کنترلی ) نمونه (ssf)
دانلود رایگان بخشنامه
296
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -زبان پرس و جوی ساخت یافته SQL) -قسمت 4- پودمان های ذخیره شده دیرپا (SQL/PSM)
دانلود رایگان بخشنامه
297
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-11 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت عامل کشف دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
298
معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-1 - پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -معماری دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
299
مهندسی سامانه و نرم افزار-نمایه های چرخه عمر برای هستارهای خیلی کوچک قسمت 2- چارچوب کاری و طبقه بندی
دانلود رایگان بخشنامه
300
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 5- ارتباطات امن ساز سرتاسر شبکه ها با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی(VPNs)
دانلود رایگان بخشنامه
301
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 3-ویژگی کانال خط توان
دانلود رایگان بخشنامه
302
فناوری اطلاعات -پروتکل شبکه کنترل-قسمت 2- ارتباطات زوج (سیم ) به هم تابیده
دانلود رایگان بخشنامه
303
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (RFID) برای مدیریت اقلام -زیر ساخت سامانه نرم افزار -قسمت 2- مدیریت داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
304
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی برای مدیریت اقلام -قسمت 6- پارامترهایی برای ارتباطات واسط هوایی در 860 MHZ (مگاهرتز) تا 960 MHZ (مگاهرتز)-کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
305
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -اصالت سنجی هستار ناشناس-قسمت 1- عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
306
الزامات ساختار نحوی پیام های رمزنگاشتی در زیر ساخت کلید عمومی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
307
فناوری اطلاعات -زبان تبادل نمودار(DXL) زبان تبادل نمودار برای ترسیم های ساختار درختی
دانلود رایگان بخشنامه
308
مهندسی نرم افزار -کنسرسیوم بین المللی مشترک سنجش نرم افزار COSMIC)) یک روش سنجش اندازه کارکردی
دانلود رایگان بخشنامه
309
فناوری اطلاعات -نمادها و کارکردهای نقشک (آیکون)برای نوار ابزارهای مروگر جهان وب
دانلود رایگان بخشنامه
310
فناوری اطلاعات چارچوب قالب تبادل داده در مهندسی نرم افزار با رایانه (CDIF) -قسمت 1- مرور کلی
دانلود رایگان بخشنامه
311
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES)-قسمت 3-10-پروتکل بسته کوتاه بی سیم (WSP) بهینه شده برای برداشت انرژی -پروتکل های معماری و لایه ی پایینتر
دانلود رایگان بخشنامه
312
فن آوری اطلاعات -لوح (دیسک)چند منظوره دیجیتالی(رقمی )قابل ضبط (DVD-R) 80MM (میلی متری )1/46 GBYTES (گیگا بایت) در هر طرف و 120MM (میلی متری)4/70 GBYTES گیگابایت در هر طرف
دانلود رایگان بخشنامه
313
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها - ارتباط میدان نزدیک- واسط و پروتکل -(پروتکل و واسط ارتباط میدان نزدیک -1 (NFCIP-1)
دانلود رایگان بخشنامه
314
فناوری اطلاعات -شناسایی بسامد رادیویی (rfid) برای مدیریت اقلام- پروتکل داده - قسمت 1- واسط کاربردی
دانلود رایگان بخشنامه
315
فناوری اطلاعات - فشرده سازی رقمی(دیجیتال ) و کد بندی تصویرهای ساکن پرده رنگ ممتد -کاربرد سامانه های چاپ
دانلود رایگان بخشنامه
316
فناوری اطلاعات-فشرده سازی رقمی (دیجیتالی ) و کد گذاری تصاویر ساکن پرده رنگ ممتد-قالب تبادل فایل JPEG (JFIF)
دانلود رایگان بخشنامه
317
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 5- رخ نمون ها
دانلود رایگان بخشنامه
318
فن آوری اطلاعات -قابلیت تعامل و انقیاد ثبت فرداده (MDR-IB)-قسمت 4- انقیاد پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
319
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 3- انقیادهای واسط برنامه نویسی کاربردی (API)
دانلود رایگان بخشنامه
320
فناوری اطلاعات -تعامل پذیری و انقیادهای مراکز ثبت فراداده (MDR-IB) -قسمت 2- انقیادهای کد نویسی
دانلود رایگان بخشنامه
321
ماشین حساب-طرح بندی صفحه کلید
دانلود رایگان بخشنامه
322
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت3راهنمایی برای تعریف دامنه و کاربرد پذیری استاندارد ملی ایران شماره ی 1-16347
دانلود رایگان بخشنامه
323
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیندقسمت 6- یک نمونه از مدل ارزیابی فرآیند چرخه حیات سامانه
دانلود رایگان بخشنامه
324
فناوری اطلاعات – سنجش نرم­افزار – سنجش اندازه کارکردی - قسمت 4: مدل مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
325
فناوری اطلاعات - سنجش نرم افزار - سنجش اندازه کارکردی-قسمت2: ارزیابی انطباق روش‌های سنجش اندازه نرم افزار با استانداردISO/IEC 14143-1
دانلود رایگان بخشنامه
326
فناوری اطلاعات -الگوریتم تطبیقی بدون اتلاف فشرده سازی داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
327
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -پروتکل مدیریت نشست چند بخشی (MSMP)
دانلود رایگان بخشنامه
328
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -قسمت 1- مشخصه های عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
329
فناوری اطلاعات -واسط های کاربری رسانه های پرمحتوی-قسمت 1- ویجت ها
دانلود رایگان بخشنامه
330
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -کارگزار خدمت برای خدمات شناسایی و اخذ خودکار داده (AIDS) سیار
دانلود رایگان بخشنامه
331
فناوری اطلاعات -شناسایی و مدیریت آیتم سیار -قسمت1- پروتکل افزاره کنترلی RFID سیار برای ISO/IEC 18000-63 نوع C
دانلود رایگان بخشنامه
332
فناوری اطلاعات -روش های آزمون انطباق افزاره سامانه های مکان یاب بدون درنگ (RTLS) -قسمت 2- روشهای آزمون برای ارتباط واسط هوایی در 2/4 گیگاهرتز
دانلود رایگان بخشنامه
333
فن آوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری کاری حریم خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
334
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -چارچوب کاری برای مدیریت هویت -قسمت 1- واژگان و مفاهیم
دانلود رایگان بخشنامه
335
فناوری اطلاعات -زیست سنجی-واسط برنامه نویسی کاربردی زیست سنجی تعبیه شده
دانلود رایگان بخشنامه
336
فناوری اطلاعات -شناسایی به کمک امواج رادیویی برای مدیریت اقلام -نماد RFID
دانلود رایگان بخشنامه
337
فناوری اطلاعات -چارچوب حاکمیت معماری خدمت گرا(SOA)
دانلود رایگان بخشنامه
338
فناوری اطلاعات -روشگان آزمون انطباق برای قالب های تبادل داده های زیست سنجشی تعریف شده در استاندارد ISO/IEC 19794 قسمت 5-داده تصویر چهره
دانلود رایگان بخشنامه
339
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات بین سامانه ها-اتصال متقابل سامانه های باز -سازوکار شناسایی پروتکل انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
340
فناوری اطلاعات - پردازش توزیع شده باز- مدل مرجع - زبان اجرای طرح
دانلود رایگان بخشنامه
341
فناوری اطلاعات- روش­های آزمون انطباق افزاره­ی شناسایی بسامد رادیویی -قسمت 7:روش‌های آزمون برای ارتباطات واسط هوایی فعال در MHz 433
دانلود رایگان بخشنامه
342
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده­ها- ویژگی انطباق با تصدیق‌گر رمزینه-قسمت 1: نمادهای خطی
دانلود رایگان بخشنامه
343
فناوری اطلاعات- فنون شناسایی و اخذ خودکار داده‌ها(AIDC)- واژگان هماهنگ شده-قسمت 3: شناسایی بسامد‌ رادیویی(RFID )
دانلود رایگان بخشنامه
344
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – طرح‌های امضای رقمی(دیجیتال) با بازیابی پیام - قسمت 2: سازوکار­های مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح
دانلود رایگان بخشنامه
345
میکروبیولوژی -شمارش باکتری ها و قارچ های قابل رشد در سوخت های مایع -روش های فیلتراسیون و کشت
دانلود رایگان بخشنامه
346
فناوری اطلاعات- اتصال متقابل سامانه‌های باز – مدیریت سامانه‌ها- ترتیب‌سنج فرمان برای مدیریت سامانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
347
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 8-17- پروتکل کنترل افزاره دروازه راه اینترنت -خدمت پیکر بندی پیونده اترنت شبکه منطقه ای گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
348
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره UPNP -قسمت 8-13- پروتکل کنترلی افزاره درگاه اینترنتی -شعاع خدمت برای سرویس گیرنده
دانلود رایگان بخشنامه
349
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 6-2- پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -افزاره محدوده ای ترموستات
دانلود رایگان بخشنامه
350
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-12 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت سرعت فن
دانلود رایگان بخشنامه
351
فناوری اطلاعات - معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) -قسمت 6-11 پروتکل کنترل افزاره گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع -خدمت حالت عملیاتی فن
دانلود رایگان بخشنامه
352
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال واجرا(UPnp) -قسمت 5-پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی رقمی (دیجیتال) افزاره دوربین امنیتی رقمی
دانلود رایگان بخشنامه
353
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-4 - پروتکل کنترل افزاره ی کنترل از دور -افزاره عامل کشف دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
354
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-3 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -افزاره ی کارساز دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
355
فناوری اطلاعات -معماری افزاره ی جامع اتصال و اجرا (UPnp) -قسمت 18-2 پروتکل کنترل افزاره ی دسترسی از دور -خدمت کارخواه دسترسی از دور
دانلود رایگان بخشنامه
356
فناوری اطلاعات -قالبهای تبادل داده ی زیست سنجشی-قسمت هشتم-داده ی استخوان بندی الگوی انگشت
دانلود رایگان بخشنامه
357
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده زیست سنجشی -قسمت 6- داده تصویر عنبیه
دانلود رایگان بخشنامه
358
فن آوری اطلاعات-قالب های تبادل داده بیومتریک-قسمت2-داده های خطوط انگشت
دانلود رایگان بخشنامه
359
فناوری اطلاعات -قالب های تبادل داده های زیست سنجی-قسمت 11- نشانه -امضاء پردازش شده ی داده پویا
دانلود رایگان بخشنامه
360
فن آوری اطلاعات -فن آوری سامانه MPEG- قسمت 7- رمز گذاری عمومی در فایل های قالب فایل رسانه ای بر پایه سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)
دانلود رایگان بخشنامه
361
فناوری اطلاعات – ارزیابی فرآیند – قسمت 1: مفاهیم و واژگان
دانلود رایگان بخشنامه
362
فناوری اطلاعات – فنون امنیتی– احراز هویت هستار-قسمت 5: سازوکارهای استفاده‌کننده از فنون دانش_صفر
دانلود رایگان بخشنامه
363
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 5- مدیریت کلید گروهی
دانلود رایگان بخشنامه
364
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -مدیریت کلید -قسمت 1- چارچوب
دانلود رایگان بخشنامه
365
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد زمان بندی
دانلود رایگان بخشنامه
366
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تداوم کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
367
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-رده های شی ءمنتخب
دانلود رایگان بخشنامه
368
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-انواع خصیصه منتخب
دانلود رایگان بخشنامه
369
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما-تعریف خدمت انتزاعی
دانلود رایگان بخشنامه
370
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل ارایه ی بدون اتصال -ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
371
فناوری اطلاعات -مخابرات و مبادله اطلاعات بین سامانه ها -رویه های سطح بالای کنترل پیونده داده -توصیف رویه متعادل دسترسی پیوند X.25(LAPB) سازگار با رویه های پیوند داده تجهیزات پایانه داده (DTE)
دانلود رایگان بخشنامه
372
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت8-21 -پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمات پیکر بندی شبکه محلی بی سیم
دانلود رایگان بخشنامه
373
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-13 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت کنترل رندر
دانلود رایگان بخشنامه
374
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-12 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت فهرست محتوا
دانلود رایگان بخشنامه
375
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت3-10 -پروتکل کنترل افزاره صوتی تصویری -خدمت انتقال صوتی تصویری
دانلود رایگان بخشنامه
376
فناوری اطلاعات-معماری افزاره جامع اتصال و اجراUPnP -قسمت13-11 -پروتکل کنترل امنیت افزاره -خدمت کنسول امنیت
دانلود رایگان بخشنامه
377
فناوری اطلاعات سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 2- ویژگیهای کد گذاری تصویر
دانلود رایگان بخشنامه
378
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -خدمات نشست کاربرد
دانلود رایگان بخشنامه
379
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزی سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
380
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار (SQUARE) فرایند ارزیابی
دانلود رایگان بخشنامه
381
فناوری اطلاعات -فناوری های صوتی گروه کارشناسان تصویر متحرک (MPEC) -قسمت 2- کد گذاری شی صوتی فضایی (SAOC)
دانلود رایگان بخشنامه
382
فناوری اطلاعات - چارچوب کاری چند رسانه ای (MPEG-21) قسمت 19-هستی شناسی زنجیره ارزش رسانه
دانلود رایگان بخشنامه
383
فناوری اطلاعات -رسانه های ثبت شده دیجیتالی به منظور تبادل وذخیره سازی اطلاعات -برآورد طول عمر رسانه های نوری جهت ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
384
فناوری اطلاعات -لوح دیسک قابل بازنویسی چند کاره رقمی 120 MM(DVD) میلی متری -لوح دیسک چند کاره رقمی -حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی DVD RAM
دانلود رایگان بخشنامه
385
فن آوری اطلاعات -دیدگاه عملیاتی تجاری -قسمت 1- پیاده سازی جنبه های عملیاتی مبادله الکترونیکی آزاد داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
386
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 2- مولفه های کارکردی امنیت
دانلود رایگان بخشنامه
387
فن اوری اطلاعات-فنون امنیتی -معیارهای ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات -قسمت 1- معرف و مدل عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
388
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -فرترن -قسمت 1- زبان پایه
دانلود رایگان بخشنامه
389
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده تنها خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 1-کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
390
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های کاربردی و چند رسانه ای زبان پرس و جوی ساخته یافته (SQL) -قسمت 6- داده کاوی
دانلود رایگان بخشنامه
391
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 120MM DVD میلیمتری 8/54GB گیگابایت در هر طرف و 80MMمیملیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-RW برای لایه دو گانه DL
دانلود رایگان بخشنامه
392
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی میان سامانه ها-لایه فیزیکی (PHY)کنترل دسترسی به محیط انتقال (MAC), و لایه های تطابق کنترل (PALs) 60گیگا هرتزی (GHZ) نرخ بالا
دانلود رایگان بخشنامه
393
فناوری اطلاعات -دیسک با قابلیت ضبط مجدد دیسک گردان رقمی دیجیتال 80MM(DVD) میلیمتری 2/66GB گیگابایت در هر طرف و 120MM میلیمتری 8/54 GB گیگابایت در هر طرف برای لایه دو گانه DVD-R برای لایه دوگانه DL
دانلود رایگان بخشنامه
394
فناوری اطلاعات -یادگیری،آموزش و پرورش -بسته بندی محتوا -قسمت 1-مدل اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
395
فناوری اطلاعات -نگاشتاری رایانه ای و پردازش تصویر -پردازش و تبادل تصویر (IPI) ویژگی کارکردی قسمت 2- واسط برنامه ی کاربردی سامانه ی هسته ی تصویر کردن توسط برنامه نویس
دانلود رایگان بخشنامه
396
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی سامان دهی پیام کاربردی (2N(AMH2n سامانه های سامان دهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 1- پشتیبانی خدمت سامانه سامان دهی پیام (MHS) الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)
دانلود رایگان بخشنامه
397
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 4- دستورها
دانلود رایگان بخشنامه
398
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مورد اعتماد -قسمت 3- ساختارها
دانلود رایگان بخشنامه
399
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-شبکه خدمت های یکپارچه خصوصی -خدمت های حامل چند نرخی مد مداری -توصیف خدمت ، قابلیت های کارکردی و جریان های اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
400
فناوری اطلاعات-زبان های برنامه نویسی -قسمت1-مدولا-2-زبان مبنا
دانلود رایگان بخشنامه
401
پردازش اطلاعات -حجم و ساختار فایل لوح (دیسک ) فشرده -حافظه فقط خواندنی (CD-ROM) برای تبادل اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
402
فناوری اطلاعات-نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسله مراتبی برنامه نویسی (phigs)- قسمت 1- توصیف تابعی
دانلود رایگان بخشنامه
403
فناوری اطلاعات-معماری پایانه باز (OTA) ماشین مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
404
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )فشرده -لوح دیسک-فشرده -حافظه فقط خواندنی -CD-ROM -روش برای تخمین طول عمر براساس تاثیرات دما و رطوبت نسبی
دانلود رایگان بخشنامه
405
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-4- گروه بندی هوشمند و اشتراک منابع برای رده 2 و رده 3- HES- صحه گذاری افزاره
دانلود رایگان بخشنامه
406
فناوری اطلاعات-راهنماهایی برای دسترسی به تجهیزات اداری برای افراد کهن سال و افراد با ناتوانی جسمی
دانلود رایگان بخشنامه
407
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-1- لایه های ارتباطی لایه کاربردی برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
دانلود رایگان بخشنامه
408
سامانه پردازش اطلاعات -تبادل اطلاعات بین سامانه ها-کیفیت سیگنال انتقال همزمان در واسط های تجهیزات پایانه داده (DTE) تجهیزات مدار داده (DCE)
دانلود رایگان بخشنامه
409
مواد تصویر پردازی -لوح های (دیسک های )نوری مراقبت و به کارگیری برای ذخیره سازی طولانی
دانلود رایگان بخشنامه
410
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -راهنماهایی برای ممیزان در کنترل های امنیت اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
411
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی (دیجیتال ) با پیوست قسمت 3- سازوکارهای بر پایه لگاریتم گسسته
دانلود رایگان بخشنامه
412
مهندسی سامانه ها و نرم افزارها-الزامات و ارزیابی کیفیت سامانه ها و نرم افزار(SQUARE) مدل های کیفیت سامانه و نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
413
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی - روشگان برای ارزشیابی امنیت فناوری اطلاعات (IT)
دانلود رایگان بخشنامه
414
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 5- نمونه ی مدل ارزیابی فرایند چرخه حیات نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
415
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-5 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره نقطه دسترسی شبکه محلی بی سیم
دانلود رایگان بخشنامه
416
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -توابع درهم ساز -قسمت 3- توابع درهم ساز اختصاصی
دانلود رایگان بخشنامه
417
چگالی سنج های نوسانی -قسمت 2- دستگاههای فرآیندی برای مایعات همگن
دانلود رایگان بخشنامه
418
فناوری اطلاعات -واژه نامه -قسمت 31- هوش مصنوعی -یادگیری ماشین
دانلود رایگان بخشنامه
419
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 23- پردازش متن
دانلود رایگان بخشنامه
420
فناوری اطلاعات -واژگان قسمت 17- دادگان ها
دانلود رایگان بخشنامه
421
فناوری اطلاعات -واژگان-قسمت 14-اطمینان پذیری -نگهداشت پذیری و دسترس پذیری
دانلود رایگان بخشنامه
422
تجهیزات فن آوری اطلاعات -ایمنی قسمت اول- الزامات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
423
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-22 -گروه بندی هومشند و شتراک منابع برای رده 2و رده 3 - HES -رخ نمودن کاربرد -رخ نمودن پرونده
دانلود رایگان بخشنامه
424
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 5-1 اشتراک منابع و گروه بندی هوشمند برای رده 2و رده 3 -پروتکل محوری
دانلود رایگان بخشنامه
425
فناوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (HES) قسمت 4-2- لایه های ارتباطی انتقال ، شبکه و قسمت های عمومی لایه پیوند داده برای افزاره های کنترلی شبکه ای پیشرفته HES رده 1
دانلود رایگان بخشنامه
426
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز- برخوانی رویه ی راه دور (RPC)
دانلود رایگان بخشنامه
427
فناوری اطلاعات -کدگذاری تصاویر متحرک و صوت مربوطه برای رسانه های انبارش رقمی تا حد 1/5Mbit/s قسمت 4- آزمون انطباق
دانلود رایگان بخشنامه
428
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -مدل مرجع نگاشتارهای رایانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
429
فناوری اطلاعات -مدیریت چند مسیره ی واسط برنامه کاربردی (API)
دانلود رایگان بخشنامه
430
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-ساختار مدیریت اطلاعات -مدل رابطه ی عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
431
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-اشیاء و خصیصه های متریک
دانلود رایگان بخشنامه
432
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 6-انتقال داده های ساختار نیافته
دانلود رایگان بخشنامه
433
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده-قسمت 3-ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
434
فناوری اطلاعات-واسط سامانه عامل قابل حمل (posix) ویژگی های پایه ، نشر 7
دانلود رایگان بخشنامه
435
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق -قسمت7-بیانیه های انطباق پیاده سازی
دانلود رایگان بخشنامه
436
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز - چارچوب کاری و روشگان آزمون سازگاری -قسمت 3- نشان گذاری ترکیبی جدولی و درختی (TTCN)
دانلود رایگان بخشنامه
437
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای -فنون واسطه ای برای گفتگوی افزاره های نگاشتاری -انقیاد جریان داده ها -قسمت 2- کد بندی دودویی
دانلود رایگان بخشنامه
438
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای فنون واسط برای گفت و گو با افزاره های نگارشتاری (CGI) -انقیاد جریان داده ها -قسمت 1- کد بندی نویسه
دانلود رایگان بخشنامه
439
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز -فهرست راهنما- -رویه هایی برای عملیات توزیع شده
دانلود رایگان بخشنامه
440
فناوری اطلاعات -نگاشتاری های رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه نگاشتاری های تعاملی سلسه مراتبی برنامه نویس (PHIGS) -قسمت 3- ویژگی برای کد گذاری متن -واضح پوشه بایگانی
دانلود رایگان بخشنامه
441
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-پروتکل نشست بدون اتصال-ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
442
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 2-قالب لبه
دانلود رایگان بخشنامه
443
سامانه های پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 90MM (میلی متر ) 3/5IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 916 ftprad 15 (گذر شار در رادیان )روی 80لبه در هر طرف قسمت 1- خصوصیات ابعادی-فیزیکی و مغناطیسی
دانلود رایگان بخشنامه
444
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک 2-(SCSI-2) قسمت 2-روش دستیابی عمومی (CAM)پیمانه واسط SCSI و انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
445
فناوری اطلاعات -واسط سامانه رایانه کوچک -2
دانلود رایگان بخشنامه
446
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 6- مدیریت ایستگاه (SMT)
دانلود رایگان بخشنامه
447
فناوری اطلاعات -واسط داده فیبرتوزیع شده (FDDI) قسمت 25- مجموعه آزمون انتزاعی برای FDDI آزمون انطباق مدیریت ایستگاه (SMT-ATS)
دانلود رایگان بخشنامه
448
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها -آزمون انطباق تجهیزات پایانه داده ی X.25(DTE) قسمت 3- مجموعه آزمون انطباق لایه بستک
دانلود رایگان بخشنامه
449
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاره ای کد شده تک بایتی هشت بیتی -قسمت 10- الفبای لاتین شماره 6
دانلود رایگان بخشنامه
450
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی نشانه گذاری کنترل کد بندی (ECN)
دانلود رایگان بخشنامه
451
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)ویژگی قواعد کد بندی فشرده (PER)
دانلود رایگان بخشنامه
452
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی قواعد کد بندی پایه (BER) قواعد کد بندی متعارف (CER) و قواعد کد بندی متمایز (DER)
دانلود رایگان بخشنامه
453
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارایه ی اتصال گرا- ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
454
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 8-10 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت مدیریت پیکربندی میزبان شبکه محلی
دانلود رایگان بخشنامه
455
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا UPnP قسمت 5-10 پروتکل کنترل افزاره دوربین امنیتی دیجیتالی -خدمت تصویر متحرک دوربین امنیتی دیجیتالی
دانلود رایگان بخشنامه
456
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویرگروه متخصصین عکاس مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 4- آزمون انطباق
دانلود رایگان بخشنامه
457
فناوری اطلاعات -محیط ضبط شده به صورت رقمی (دیجیتالی )برای ذخیره سازی و تبادل اطلاعات -لوح دیسک -چند کاره اطلاعاتی برای استفاده در کارتریج قابل تعویضIVDR
دانلود رایگان بخشنامه
458
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-5-گروه بندی هوشمند و اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- نوع افزاره
دانلود رایگان بخشنامه
459
فن اوری اطلاعات -معماری سامانه الکترونیکی خانگی (hes) -قسمت 5-3-گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای کلاس های 2و3 hes- برنامه کاربردی پایه
دانلود رایگان بخشنامه
460
فن آوری اطلاعات -معماری سامانه های الکترونیکی خانگی (HES) قسمت5-21 گروه بندی هوشمند و به اشتراک گذاری منابع برای HESکلاس 2و3 پروفایل کاربرد -پروفایل صوتی تصویری
دانلود رایگان بخشنامه
461
پردازش اطلاعات -پیاده سازی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی و مجموعه نویسه های هفت و هشت بیتی تعمیم یافته آن روی نوار کاست مغناطیسی با پهنای 81/3 MM (میلیمتر) برای تبادل داده
دانلود رایگان بخشنامه
462
زبان های برنامه نویسیPL/1
دانلود رایگان بخشنامه
463
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات داده-استفاده از پروتکل سطح بسته X.25 در شبکه های محلی
دانلود رایگان بخشنامه
464
پردازش اطلاعات -ساختار نویسه برای شروع -توقف و انتقال با گرایش نویسه به طور همزمان
دانلود رایگان بخشنامه
465
توسعه مجموعه نویسه کد شده الفبای سیریلیک برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
466
پردازش داده -پیاده سازی مجموعه نویسه های کد شده هفت بیتی و هشت بیتی ISO روی کارت های پانچ شده
دانلود رایگان بخشنامه
467
مستند سازی -مجموعه نویسه کد شده آفریقایی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
468
پردازش اطلاعات -تبدیل بین دو مجموعه نویسه کد شده استاندارد ISO 646 یا ISO 6937-2 و الفبای تلگراف بین المللی شماره دو (ITA 2) کمیته مشورتی بین المللی تلگراف و تلفن CCITT
دانلود رایگان بخشنامه
469
مجموعه نویسه کد شده الفبای یونانی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
470
اطلاعات و مستند سازی -مجموعه نویسه های کد شده الفبای عبری برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
471
پردازش اطلاعات -نوار مغناطیسی پهن 9 لبه 12/7mmمیلیمتر 0/5in اینچ برای تبادل اطلاعات با استفاده از کد غیر بازگشت به صفر (NRZI) در 32ftpmm (گذار شار بر میلیمتر 800ftpi گذار شار بر اینچ - 32cpmm نویسه بر میلی متر 800cpi نویسه بر اینچ
دانلود رایگان بخشنامه
472
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت16-الفبای لاتین شماره 10
دانلود رایگان بخشنامه
473
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 15-الفبای لاتین شماره 9
دانلود رایگان بخشنامه
474
فناوری اطلاعات -مجموعه نویسه های نگاشتاری کد شده تک بایت هشت بیتی-قسمت 14-الفبای لاتین شماره 8(سلتیک)
دانلود رایگان بخشنامه
475
پردازش اطلاعات -بازنمایی مجموعه نویسه کد شده ی هفت بیتی روی نوار پانچ شده
دانلود رایگان بخشنامه
476
ماشین های اداری و ماشین های چاپگر مورد استفاده برای پردازش اطلاعات -عرض روبان های چاپ پارچه ای روی قرقر ه ها
دانلود رایگان بخشنامه
477
فناوری اطلاعات -پروتکل فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -قسمت2-تدارک خدمت پایه با یک زیر شبکه ISO\IEC 8802
دانلود رایگان بخشنامه
478
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل نشست بدون اتصال -پیش نویس بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
دانلود رایگان بخشنامه
479
فناوری اطلاعات -جدا سازی گالوانیک مدارهای تبادلی بالانس شده
دانلود رایگان بخشنامه
480
پردازش اطلاعات -نوار کاغذی منگنه شده -ابعاد و محل سوراخ های پیش برنده و سوراخ های کد
دانلود رایگان بخشنامه
481
پردازش اطلاعات -استفاده از توازن طولی برای آشکار سازی خطاها در پیام های اطلاعاتی
دانلود رایگان بخشنامه
482
ماشین های اداری و ماشین های چاپ مورد استفاده در پردازش اطلاعات -پهنای روبان های چاپی پارچه ای در قرقره های بیش از 19mm (میلی متر)
دانلود رایگان بخشنامه
483
پردازش اطلاعات -بازنمایی نگاشتاری نویسه های کنترلی مجموعه نویسه کد شده هفت بیتی(7-bit)
دانلود رایگان بخشنامه
484
ماشین های اداری و تجهیزات پردازش داده جانمایی صفحه کلید برای کاربردهای عددی
دانلود رایگان بخشنامه
485
پردازش اطلاعات -قرقره هایی برای نوارهای مغناطیسی با پهنای 12/7mm (میلی متر) 0/5 in اینچ شماره های 16و18و22
دانلود رایگان بخشنامه
486
رویه های کنترلی مد پایه -مکمل ها
دانلود رایگان بخشنامه
487
ماشین های اداری وتجهیزات پردازش داده -فاصله گذاری های خط و فاصله گذاری های نویسه
دانلود رایگان بخشنامه
488
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط کردن دو بسامدی در 13 262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ دریک طرف -قسمت 2- قالب شیار
دانلود رایگان بخشنامه
489
اطلاعات ومستند سازی -بسط مجموعه نویسه های کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی قسمت 2-نویسه های لاتین استفاده شده در زبان های اروپایی اقلیت با فرم نوشتاری منسوخ شده
دانلود رایگان بخشنامه
490
تعمیم مجموعه نویسه کد شده الفبای لاتین برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
491
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200MM (میلی متر)8IN اینچ با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد تغییر یافته در 13262 Ftprad (گذار شار بر رادیان ) 1/9tpm شیار بر میلی متر- 48tpi شیار بر اینچ در هر دو طرف -قسمت 1- خصوصیات ابعادی ، فیزیکی و م
دانلود رایگان بخشنامه
492
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل همبستگی -پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (pics)
دانلود رایگان بخشنامه
493
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها-رویه ثبت شماره های تخصیصی برای ISO\IEC 26907و ISO\IEC 26908
دانلود رایگان بخشنامه
494
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت 3-خواص و مشخصه های نوری
دانلود رایگان بخشنامه
495
کارت های شناسایی-کارت های حافظه نوری -روش ضبط تمام نگاشتاری -قسمت2- ابعاد و محل ناحیه نوری قابل دسترس
دانلود رایگان بخشنامه
496
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -محافظت از اطلاعات زیست سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
497
فناوری اطلاعات -مدیریت خدمات -قسمت2-راهنمای کاربرد سامانه های مدیریت خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
498
فناوری اطلاعات - مدیریت خدمات قسمت 1- الزامات سامانه ی مدیریت خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
499
مهندسی سامانه ها و نرم افزار- چارچوب کاری ترازیابی عملکرد پروژه فناوری اطلاعات - قسمت 1- مفاهیم و تعاریف
دانلود رایگان بخشنامه
500
تنش پذیری سازمانی -سامانه های مدیریت امنیت ـ آمادگی و استمرار -الزامات به همراه راهنمای استفاده
دانلود رایگان بخشنامه
501
کار عملی توصیه شده ی موسسه ی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE)برای به کارگیری نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
502
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-تضمین سامانه ها و نرم افزارها -قسمت 3- سطوح یکپارچگی سامانه
دانلود رایگان بخشنامه
503
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات -مهندسی نیازمندی ها
دانلود رایگان بخشنامه
504
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرایند های چرخه حیات سامانه
دانلود رایگان بخشنامه
505
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-توصیف معماری
دانلود رایگان بخشنامه
506
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها- پروتکل امنیت لایه انتقال
دانلود رایگان بخشنامه
507
فناوری اطلاعات -منطق مشترک (CL) یک چارچوب کاری برای خانواده ای از زبان های مبتنی بر منطق
دانلود رایگان بخشنامه
508
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -چارچوب کاری ممیزی امنیت و هشدارها
دانلود رایگان بخشنامه
509
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب های کاری امنیتی برای سامانه های باز -مرورکلی
دانلود رایگان بخشنامه
510
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 4- راهنمای استفاده برای بهبود فرایند و تعیین قابلیت فرایند
دانلود رایگان بخشنامه
511
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرایند قسمت 3- راهنمایی بر انجام یک ارزیابی
دانلود رایگان بخشنامه
512
مهندسی نرم افزار -ارزیابی فرایند-قسمت2- انجام یک ارزیابی
دانلود رایگان بخشنامه
513
فناوری اطلاعات -ارزیابی فرآیند قسمت1-مفاهیم و واژگان
دانلود رایگان بخشنامه
514
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل امنیتی لایه ی شبکه
دانلود رایگان بخشنامه
515
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -قسمت4-چارچوب کاری مدیریتی
دانلود رایگان بخشنامه
516
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -نام گذاری و نشانی دهی
دانلود رایگان بخشنامه
517
سامانه های پردازش اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدل مرجع پایه -قسمت 2- معماری امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
518
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدل مرجع پایه -مدل پایه
دانلود رایگان بخشنامه
519
فناوری اطلاعات -مدل مرجع مدیریت داده
دانلود رایگان بخشنامه
520
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 2- مشترک
دانلود رایگان بخشنامه
521
فناوری اطلاعات -فرامدل معنایی تسهیل تبادل تعریف مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (CDIF) قسمت 1- اساس
دانلود رایگان بخشنامه
522
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی قسمت 1- الزامات امنیتی
دانلود رایگان بخشنامه
523
مهندسی نرم افزار-فرآیندهای چرخه حیات نرم افزار -نگهداری
دانلود رایگان بخشنامه
524
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 3- فرآیندی برای توسعه دهندگان
دانلود رایگان بخشنامه
525
مهندسی نرم افزار-ارزیابی محصول قسمت 2- طرح ریزی و مدیریت
دانلود رایگان بخشنامه
526
مهندسی نرم افزار -ارزیابی محصول -قسمت6-مستندات ماژول های ارزیابی
دانلود رایگان بخشنامه
527
فناوری اطلاعات -ارزیابی محصول نرم افزاری -قسمت 5- فرایند ارزیاب ها
دانلود رایگان بخشنامه
528
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل قاعده نحوی انتقال حفاظت (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
529
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-پیش برگ بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS) عنصر خدمت تبادل امنیت (SESE)
دانلود رایگان بخشنامه
530
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-امنیت لایه های بالایی عام-ویژگی قاعده نحوی انتقال حفاظت
دانلود رایگان بخشنامه
531
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -تصدیق پروتکل های رمز نگاشتی
دانلود رایگان بخشنامه
532
فن اوری اطلاعات -پروتکل کنترل شبکه قسمت 4- ارتباط IP
دانلود رایگان بخشنامه
533
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی و اخذ خودکار داده ها (AIDC) -واژگان هماهنگ قسمت 1- عبارات عمومی مربوط به AIDC
دانلود رایگان بخشنامه
534
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیاتی مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت سرشاخه های شناسائه شی ء برای کاربردها و خدمات با استفاده از شناسایی مبتنی بر برچسب
دانلود رایگان بخشنامه
535
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه های برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 4- ثبت رخ نمودن های محیط پایانه مجازی (VTE)
دانلود رایگان بخشنامه
536
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-رویه هایی برای عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز(osi) قسمت 2- رویه های ثبت برای انواع سندOSI
دانلود رایگان بخشنامه
537
فناوری اطلاعات -سامانه کد بندی تصویر گروه متخصصین عکاسی مشترک با دامنه گسترده (JPEG XR) قسمت 5- نرم افزار مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
538
فناوری اطلاعات -سامانه کد گذاری تصویر گروه مشترک کارشناسان عکاسی دامنه گسترده (JPEGXR) -قسمت 3- حرکت JPEGXR
دانلود رایگان بخشنامه
539
شناسایی حیوانات با بسامد رادیویی -قسمت 2- ارزیابی انطباق فرستنده /گیرنده rfid با استانداردهای ملی ایران شماره 12813و12812
دانلود رایگان بخشنامه
540
فناوری اطلاعات -فنون شناسایی خودکار و اخذ داده-شناساگرهای حامل داده (شامل شناساگرهای نمادشناسی)
دانلود رایگان بخشنامه
541
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 7- آزمون الگوریتم های مقایسه زیست سنجی روی کارت
دانلود رایگان بخشنامه
542
فناوری اطلاعات -آزمون و گزارش کارآیی زیست سنجی -قسمت 5- سناریوی کنترل دسترسی و طرح واره درجه بندی
دانلود رایگان بخشنامه
543
فناوری اطلاعات -راهنما برای ارزیابی و انتخاب ابزارهای مهندسی نرم افزار به کمک رایانه (case)
دانلود رایگان بخشنامه
544
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امنیت شبکه -قسمت 1- مرور کلی و مفاهیم
دانلود رایگان بخشنامه
545
فناوری اطلاعات -فراخوانی رویه مستقل از زبان(LIPC)
دانلود رایگان بخشنامه
546
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 2- ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
547
سامانه های پردازش اطلاعات -ارتباطات متنی-انتقال مطمئن -قسمت 1- تعریف مدل و خدمت
دانلود رایگان بخشنامه
548
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت دامنه مدیریت و سیاست مدیریت
دانلود رایگان بخشنامه
549
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-4 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره اتصال شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
550
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-3 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
551
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره اتصال و اجرا(UPnP) -قسمت 2- پروتکل کنترلی افزاره پایه -افزاره پایه
دانلود رایگان بخشنامه
552
کارت های شناسایی -کارت های حافظه نوری -روش ضبط خطی-قسمت 3- مشخصات و خواص نوری
دانلود رایگان بخشنامه
553
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 6- سازوکارهای استفاده از انتقال دستی داده ها
دانلود رایگان بخشنامه
554
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 3- سازوکارهای استفاده کننده از فنون امضای رقمی (دیجیتال)
دانلود رایگان بخشنامه
555
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستارقسمت 2- سازوکارهای استفاده کننده از الگوریتم های پوشیده سازی متقارن
دانلود رایگان بخشنامه
556
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -احراز هویت هستار قسمت 1- کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
557
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی- پاسکال
دانلود رایگان بخشنامه
558
فناوری اطلاعات -چار چوب کاری و طبقه بندی نمایه های استاندارد شده بین المللی -قسمت 3- اصول و طبقه بندی برای نمایه های محیط سامانه باز
دانلود رایگان بخشنامه
559
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) تولید و ثبت شناسانه های منحصر به فرد جهانی (UUIDS) و استفاده ی آن ها به عنوان مولفه های شناسانه شی نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1)
دانلود رایگان بخشنامه
560
فن آوری اطلاعات -شرح سند و زبان های پردازش -قالب های فایل OFFICE XML-OPEN- قسمت 3- نشانه گذاری سازگار و توسعه پذیر
دانلود رایگان بخشنامه
561
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-18 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل اینترنت شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
562
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-1 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -افزاره دروازه اینترنت
دانلود رایگان بخشنامه
563
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -امضاهای رقمی(دیجیتالی)با پیوست قسمت 2- سازوکارهای بر پایه عامل بندی صحیح
دانلود رایگان بخشنامه
564
فناوری اطلاعات -کاربردهای عام نشانه گذاری قاعده نحوی انتزاعی یک (ASN.1) مجموعه اطلاعات سریع
دانلود رایگان بخشنامه
565
فن آوری اطلاعات -امنیت شبکه خانگی -قسمت 2- خدمات امنیت داخلی -پروتکل ارتباطی امن برای میان افزار(SCPM)
دانلود رایگان بخشنامه
566
فن آوری اطلاعات -فن آوری های سامانه های MPEG-قسمت 3- پیام های محافظت و مدیریت مالکیت معنوی XML
دانلود رایگان بخشنامه
567
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-پروتکل زبان نشته گذاری توسعه پذیر (XML) برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
دانلود رایگان بخشنامه
568
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-خدمات برای کاربردهای مخابراتی پشتیبانی شده رایانه ای (CSTA) مرحله سوم
دانلود رایگان بخشنامه
569
فن آوری اطلاعات -انقیادهای زبان SEDRIS -قسمت 4- زبان برنامه نویسی c
دانلود رایگان بخشنامه
570
فن آوری اطلاعات -خدمات محیط مهندسی نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
571
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 4-آزمون انطباق
دانلود رایگان بخشنامه
572
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 3-شنیداری
دانلود رایگان بخشنامه
573
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 26-انطباق شنیداری
دانلود رایگان بخشنامه
574
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 22-قالب فونت باز
دانلود رایگان بخشنامه
575
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 20-باز نمود صحنه کاربرد سبک (LASER) و قالب تراکم ساده (SAF)
دانلود رایگان بخشنامه
576
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 2-دیداری
دانلود رایگان بخشنامه
577
فناوری اطلاعات -کد گذاری اشیاء شنیداری -دیداری -قسمت 11-توصیف صحنه و موتور کاربرد
دانلود رایگان بخشنامه
578
فناوری اطلاعات -تبادل داده ها بر روی کارتریج های دیسک نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) ظرفیت یک و سه دهم گیگابایت برای هر کارتریج
دانلود رایگان بخشنامه
579
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 8- نماد گذاری XMIL برای ISO/IEC 13522-5
دانلود رایگان بخشنامه
580
فناوری اطلاعات -کد بندی اطلاعات چند رسانه ای و ابر رسانه ای -قسمت 7- آزمون میان عملیاتی و انطباق برایISO/IEC 13522-5
دانلود رایگان بخشنامه
581
فناوری اطلاعات -حجم و ساختار فایل رسانه لوح فشرده فقط خواندنی و یکبار نوشتنی برای تبادل اطلاعات -قسمت 2- حجم و ساختار فایل
دانلود رایگان بخشنامه
582
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری یک صد و سی میلیمتری (mm) گنجایش - یک گیگابایت در هر کارتریج
دانلود رایگان بخشنامه
583
فناوری اطلاعات-تبادل اطلاعات روی کارتریج های لوح نوری سیصد میلیمتری (mm) یکبارنوشتنی -چند بار خواندنی (worm) با استفاده از روش رهگیری فرمان یار مرکب ادامه دار (ccs)
دانلود رایگان بخشنامه
584
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 3-فضایی
دانلود رایگان بخشنامه
585
فناوری اطلاعات -مخابرات وتبادل اطلاعات میان سامانه ها-رویه های کنترل پیوند داده های سطح بالا (HDLC)
دانلود رایگان بخشنامه
586
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زبان برنامه نویسی پرولگ-قسمت 2-پودمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
587
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-فرآیند های چرخه حیات نرم افزار
دانلود رایگان بخشنامه
588
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات میان سامانه ها -ارتباط خط برق (plc) کنترل دسترسی رسانه plc(mac) سرعت بالا و لایه فیزیکی (phy) قسمت 1- الزامات کلی
دانلود رایگان بخشنامه
589
فناوری اطلاعات -پردازش تصویر و نگاشتاری های رایانه ای -کد بندی برای تسهیل تبادل تصویر (llf)
دانلود رایگان بخشنامه
590
فناوری اطلاعات-تبادل داده ها روی کارتریج های لوح نوری با چگالی بسیار زیاد (udo) قابل باز نوشتن و یکبار نوشتنی -چند بار خواندنی یک صد و سی میلیمتری (mm)- گنجایش -شصت گیگابایت در هر کارتریج -نسل دوم
دانلود رایگان بخشنامه
591
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 2- اصول طراحی
دانلود رایگان بخشنامه
592
فناوری اطلاعات -پودمان سکوی مطمئن قسمت 1- کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
593
این استاندارد در اجلاسیه شماره 183 مورخ 24/12/90 باطل شده و جایگزین آن استاندارد شماره 19635 می باشد
دانلود رایگان بخشنامه
594
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-زمینه کاربرد برای مدیریت سامانه ها با پردازش تراکنش
دانلود رایگان بخشنامه
595
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 6-کنترل سوده فیزیکی (HIPPI-SC)
دانلود رایگان بخشنامه
596
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 2-پروتکل قاب بندی (HIPPI-FP)
دانلود رایگان بخشنامه
597
فناوری اطلاعات-واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 10- لایه فیزیکی 6400 (HIPPI-6400-PH)MBIT/S
دانلود رایگان بخشنامه
598
فناوری اطلاعات-اتواع داده همه منظوره (GPD)
دانلود رایگان بخشنامه
599
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده لایه کاربردی مدیریت سامانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
600
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -شی ءهای مدیریت شده برای پشتیبانی لایه های بالاتر
دانلود رایگان بخشنامه
601
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-تغییر در کارکرد
دانلود رایگان بخشنامه
602
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -رده های آزمون تشخیص و اطمینان
دانلود رایگان بخشنامه
603
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد خلاصه سازی
دانلود رایگان بخشنامه
604
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد سنجش استفاده برای مقاصد حسابداری
دانلود رایگان بخشنامه
605
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی و مخابراتی بین سامانه ها -پروتکل تبادل اطلاعات مسیریابی سامانه ی پایانی برای کاربرد توام با پیوست ISO/IEC 8878
دانلود رایگان بخشنامه
606
فناوری اطلاعات -تبادل اطلاعاتی مخابراتی بین سامانه ها- تعریف کارکردهای رله یک سامانه میانی لایه شبکه
دانلود رایگان بخشنامه
607
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 5- رخ نمودن و پرسش نامه محتوای برنامه کاربردی هنگام استفاده از پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
دانلود رایگان بخشنامه
608
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده - پرسش نامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
609
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 2- خدمت پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
دانلود رایگان بخشنامه
610
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پردازش تراکنش توزیع شده -قسمت 1- مدل پردازش تراکنش (TP) در اتصال متقابل سامانه های باز (OSI)
دانلود رایگان بخشنامه
611
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -تعریف خدمت فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
612
فناوری اطلاعات میان اتصال سامانه های باز -انتقال مطمئن -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
613
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-20 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت اتصال پروتکل نقطه به نقطه شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
614
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-19 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند برای خدمت تلفن قدیمی ساده در شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
615
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-16 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی خط اشتراک دیجیتال شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
616
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-14 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی پیوند کابلی شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
617
فن آوری اطلاعات -جستجوی قالب JP-قسمت3-قالب پرس وجو
دانلود رایگان بخشنامه
618
فن آوری اطلاعات -واسط تشریح محتوای چند رسانه ای -قسمت 12-قالب پرس و جو
دانلود رایگان بخشنامه
619
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -ساختار اطلاعات مدیریتی -مدیریت عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
620
سینمای دیجیتالی (سینما D)-انواع داده ای XML
دانلود رایگان بخشنامه
621
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد پایش زمان پاسخ
دانلود رایگان بخشنامه
622
فناوری اطلاعات-اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها-کارکرد مدیریت آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
623
فناوری اطلاعات مجموعه نویسه های تصویری کد شده تک بایتی 8 بیتی قسمت 3- الفبای لاتین شماره 3
دانلود رایگان بخشنامه
624
فناوری اطلاعات -توابع کنترلی برای مجموعه نویسه های کد شده
دانلود رایگان بخشنامه
625
سامانه های پردازش اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر(FDDI) قسمت 1- پروتکل لایه فیزیکی (PHY) حلقه نشانه
دانلود رایگان بخشنامه
626
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -زبان ویژگی ترتیب موقت (LOTOS) فن توصیفی صوری براساس ترتیب موقت رفتار قابل مشاهده
دانلود رایگان بخشنامه
627
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 4- ویژگی پروتکل فایل
دانلود رایگان بخشنامه
628
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز-انتقال ،دسترسی و مدیریت فایل -قسمت 3- تعریف خدمت فایل
دانلود رایگان بخشنامه
629
سامانه های پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی ومدیریت فایل -قسمت 2- تعریف انباره فایل مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
630
زبان های برنامه نویسی APL-
دانلود رایگان بخشنامه
631
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130MM (میلی متر) (5/25IN) (اینچ) با استفاده از ضبط مدوله سازی بسامد اصلاح شده در 958 FTPRAD 7(گذر شار در رادیان) و 1.9tpmm (لبه در میلی متر) 48tpi لبه در اینچ -روی هر دو طرف قسمت 2- قالب لبه A
دانلود رایگان بخشنامه
632
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری) 5/25in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 2-قالب لبه
دانلود رایگان بخشنامه
633
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 130mm (میلی متری)5/25 in اینج )با استفاده از ضبط دو بسامدی در 7 958 ftprad (گذر شاردر رادیان ) 1.9 لبه در میلی متر ) 48 tpi لبه در اینچ -روی یک طرف -قسمت 1-مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
دانلود رایگان بخشنامه
634
پردازش اطلاعات -تبادل داده روی کارتریج های دیسک نرم 200mm (میلی متری) 8in اینچ با استفاده از ضبط دو بسامدی در 13262 ftprad گذرشار در رادیان و 1.9 tpmm (لبه در میلی متر) و 48 tpi (لبه در اینچ ) روی یک طرف -قسمت 1- مشخصه های ابعادی -فیزیکی و مغناطیسی
دانلود رایگان بخشنامه
635
فن آوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا(UPnP) قسمت 8-15 پروتکل کنترل افزاره دروازه اینترنت -خدمت پیکربندی واسط مشترک شبکه گسترده
دانلود رایگان بخشنامه
636
پیام های تولید شده کارت تراکنش مالی -ویژگی های تبادل پیام -قسمت 1-پیام ها،عناصر داده و مقادیر کد
دانلود رایگان بخشنامه
637
مهندسی سامانه ها و نرم افزار-الزاماتی برای آزمون گرها و بازنگرهای مستندات کاربر
دانلود رایگان بخشنامه
638
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 3- سازوکارهای به کارگیری فنون نامتقارن
دانلود رایگان بخشنامه
639
فناوری اطلاعات فنون امنیتی -سلب انکار -قسمت 2- سازوکارهای به کارگیری فنون متقارن
دانلود رایگان بخشنامه
640
فنون امنیتی فناوری اطلاعات -سلب انکار -قسمت 1- کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
641
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 2-متن کامل
دانلود رایگان بخشنامه
642
فناوری اطلاعات -زبان های دادگان -بسته های چند رسانه ای و کاربردی زبان پرس و جوی ساخت یافته (SQL) قسمت 1- چارچوب کاری
دانلود رایگان بخشنامه
643
فن آوری اطلاعات -گرافیک های رایانه ای و پردازش تصویر -تبادل و پردازش تصویر -انقیادهای زبان واسط برنامه کاربردی -قسمت 4-زبان برنامه نویسی C
دانلود رایگان بخشنامه
644
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)2n-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 6-AMH26 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی سامانه پیام رسانی 94 (MS 94) توسعه یافته قسمت هفتم (P7)
دانلود رایگان بخشنامه
645
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 5- ساماندهی پیام کاربردی 24AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای دسترسی مخزن پیام (MS) توسعه یافته قسمت هفت (P7)
دانلود رایگان بخشنامه
646
فناوری اطلاعات -نمایه های استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n) 2n- سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد-قسمت 4-AMH23,AMH25-الزامات پیام رسانی بین افراد(IPM)برای دسترسی سامانه انتقال پیام (MTS) قسمت سوم (P3) و دسترسی سامانه انتقا
دانلود رایگان بخشنامه
647
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 3- AMH22 -الزامات پیام رسانی بین افراد (IPM)برای انتقال پیام قسمت اول (P1)
دانلود رایگان بخشنامه
648
فناوری اطلاعات -نمایه استاندارد شده بین المللی ساماندهی پیام کاربردی (AMH2n)-سامانه های ساماندهی پیام پیام رسانی بین افراد -قسمت 2- AMH21 -محتوای پیام رسانی بین افراد (IPM)
دانلود رایگان بخشنامه
649
فناوری اطلاعات -فشرده سازی داده ها برای تبادل اطلاعات -الگوریتم کد گذاری حساب دودویی
دانلود رایگان بخشنامه
650
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 3- کپسوله کردن واحدهای داده پروتکل کنترل پیوند منطقی (IEEESTD 802.2) (HIPPI-LE)
دانلود رایگان بخشنامه
651
فناوری اطلاعات -واسط موازی با کارایی بالا-قسمت 1- ویژگی پروتکل مکانیکی ، الکتریکی و سیگنال دهی (HIPPI-PH)
دانلود رایگان بخشنامه
652
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -شیء ها و صفت ها برای کنترل دسترسی
دانلود رایگان بخشنامه
653
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد دنباله ممیزی امنیت
دانلود رایگان بخشنامه
654
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد کنترل رخدادنگار
دانلود رایگان بخشنامه
655
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -کارکرد مدیریت گزارش رویداد
دانلود رایگان بخشنامه
656
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها -صفت هایی برای نمایش ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
657
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-مدیریت سامانه ها - کارکرد مدیریت شی ء
دانلود رایگان بخشنامه
658
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-پروتکل بدون اتصال برای عنصر خدمت کنترل پیوستگی -ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
659
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) قسمت 5- ثبت تعاریف شی کنترلی پایانه مجازی (VT)
دانلود رایگان بخشنامه
660
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (osi) رویه های عمومی و کمان های بالایی درخت شناسانه شی ء
دانلود رایگان بخشنامه
661
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
662
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -پروتکل برای عنصر خدمت بازیابی ، همروی و پایبندی -ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
663
فناوری اطلاعات -فنون امنیتی -کدهای احراز هویت پیام MAC) )قسمت 1 - سازو کارهای استفاده از رمز گذاری بلوکی
دانلود رایگان بخشنامه
664
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز-روشگان و چارچوب کاری آزمون انطباق -قسمت 6- ویژگی آزمون نمایه پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
665
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 4- تحقق آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
666
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 2-ویژگی مجموعه آزمون انتزاعی
دانلود رایگان بخشنامه
667
فناوری اطلاعات - اتصال متقابل سامانه های باز -چارچوب کاری و روشگان آزمون انطباق قسمت 1- مفاهیم کلی
دانلود رایگان بخشنامه
668
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 5-کنترل حلقه ترکیبی (HRC)
دانلود رایگان بخشنامه
669
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) قسمت 21- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق پروتکل لایه فیزیکی FDDI(PHY ATS)
دانلود رایگان بخشنامه
670
فناوری اطلاعات -واسط داده توزیع شده فیبر (FDDI) -قسمت 20- مجموعه آزمون انتزاعی برای آزمودن انطباق لایه وابسته به محیط انتقال فیزیکی (PMD ATS) FDDI
دانلود رایگان بخشنامه
671
INSO-ISO-IEC 9041-2
دانلود رایگان بخشنامه
672
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -پروتکل رده پایه پایانه مجازی-قسمت 2- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
673
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -تعریف خدمت پیوند داده
دانلود رایگان بخشنامه
674
فناوری اطلاعات -مخابرات و تبادل اطلاعات بین سامانه ها-آزمودن انطباق تجهیزات پایان دهی داده (DTE) با توصیه نامه X.25 قسمت 2- مجموعه آ‍زمون انطباق با لایه پیوند داده
دانلود رایگان بخشنامه
675
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی شماره یک (ASN.1)ثبت و کاربرد دستور العمل های کد بندی قواعد کد بندی بسته یا (PER)
دانلود رایگان بخشنامه
676
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)نگاشت تعازیف نماواره ASN.1 W3C XML
دانلود رایگان بخشنامه
677
فناوری اطلاعات -قواعد کد بندی نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)قواعد کد بندی (XER)XML
دانلود رایگان بخشنامه
678
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی پارامتری کردن ASN.1
دانلود رایگان بخشنامه
679
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1) ویژگی محدودیت
دانلود رایگان بخشنامه
680
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی شیئی اطلاعاتی
دانلود رایگان بخشنامه
681
فناوری اطلاعات -نشانه گذاری قاعده ی نحوی انتزاعی یک (ASN.1)- ویژگی نشانه گذاری پایه
دانلود رایگان بخشنامه
682
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل ارائه اتصال گرا- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
683
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -آدا
دانلود رایگان بخشنامه
684
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل برای عنصر خدمت کنترل وابستگی -پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل (PICS)
دانلود رایگان بخشنامه
685
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت انتقال مد بدون اتصال میان اتصال سامانه های باز (OSI)
دانلود رایگان بخشنامه
686
سامانه پردازش اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز -انتقال -دسترسی و مدیریت فایل - قسمت 5- پرسشنامه بیانیه انطباق پیاده سازی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
687
فناوری اطلاعات -پروتکل برای فراهم سازی خدمت شبکه مد بدون اتصال -تدارک خدمت زیرین به وسیله کانال های B سودهی شده مداری شبکه رقمی خدمات یکپارچه (ISDN)
دانلود رایگان بخشنامه
688
فناوری اطلاعات -میان اتصال سامانه های باز- پروتکل نشست اتصال گرا-ویژگی پروتکل
دانلود رایگان بخشنامه
689
فناوری اطلاعات -ارتباطات داده - پروتکل لایه بسته X.25 برای تجهیزات پایانه داده
دانلود رایگان بخشنامه
690
فناوری اطلاعات -گرافیک رایانه ای و پردازش تصویر-سامانه هسته ای گرافیکی (GKS) قسمت اول -توصیف کار کردی
دانلود رایگان بخشنامه
691
فناوری اطلاعات -زبان های برنامه نویسی -زیر مجموعه همه منظوره زبان PL/I
دانلود رایگان بخشنامه
692
اطلاعات و مستندات بخش الحاقی مجموعه نویسه کد شده الفبای عربی برای تبادل اطلاعات کتاب شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
693
فناوری اطلاعات -اتصال متقابل سامانه های باز -رویه های عملیات مراجع ثبت اتصال متقابل سامانه های باز (OSI) ثبت فرایندهای کاربرد و هستارهای کاربرد
دانلود رایگان بخشنامه
694
فناوری اطلاعات اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد سامانه های نرم افزاری مبتنی بر رایانه
دانلود رایگان بخشنامه
695
سامانه های فضایی -الزامات گزارش آزمون تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
دانلود رایگان بخشنامه
696
فناوری اطلاعات -میان افزار چند رسانه ای - قسمت 8- نرم افزار مرجع
دانلود رایگان بخشنامه
697
رویه های نمونه گیری برای بازرسی براساس مشخصه های کیفی -قسمت پنجم -سامانه فهرست طرح های نمونه گیری دنباله ای براساس حد کیفی پذیرش (AQL) برای بازرسی انباشته ای
دانلود رایگان بخشنامه
698
فناوری اطلاعات -زیست سنجی -ملاحظات قضایی و اجتماعی برای برنامه های کاربردی تجاری -قسمت اول- راهنمای عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
699
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-2 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -افزاره شبکه محلی
دانلود رایگان بخشنامه
700
فناوری اطلاعات -معماری افزاره جامع اتصال و اجرا (upnp) قسمت 8-11 -قرارداد کنترل افزاره گذرگاه اینترنت -خدمت پیش رانی لایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
701
آزمونهای شرایط محیطی -آزمون ec-افتادن و واژگون شدن
دانلود رایگان بخشنامه
702
آزمونهای شرایط محیطی-آزمون Ee-جهش
دانلود رایگان بخشنامه
703
تعبیر آماری داده ها آزمونها و بازه های اطمینان مربوط به نسبت ها
دانلود رایگان بخشنامه