گنجینه استاندارد های مدیریت کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1تضمین محصول فضایی-مدیریت تضمین محصول
2مدیریت پروژه فضایی -مدیریت هزینه و زمان بندی
3مودارهای کنترل -قسمت 6- نمودارهای کنترل EWMA
4بازرسی پیش از حمل (PSI)-آیین کار
5سیستم های مدیریت قانون مدار -راهنماها
6جنبه های آماری نمونه گیری از مواد فله -قسمت 1- اصول کلی
7امنیت اجتماعی -تخلیه انبوه -رهنمودهایی برای طرح ریزی
8امنیت اجتماعی -مدیریت اضطرار-رهنمودهایی برای هشدار عمومی
9امنیت اجتماعی -سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار -رهنمودهایی برای تجزیه و تحلیل اثر کسب و کار(BIA)
10روشهای آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت 8- عملکرد ماشین یک فرآیند تولید چند حالته
11روش های کمی در بهبود فرآیند -شش سیگما-قسمت اول -روش شناسی DMAIC
12راهنما برای نهاد تائید صلاحیت تائید کننده صلاحیت نهادهای گواهی کننده حلال
13رویه استاندارد برای سیستم های مدیریت کیفیت مراکز آزمون غیر مخرب
14راهنما برای نهادهای گواهی کننده حلال
15روش های آماری -شش سیگما -معیارهای اساسی محک زنی برای شش سیگما در سازمان ها
16چارچوبی برای مدیریت توسعه پایدار در محدوده های تجاری
17تضمین محصول فضایی -قابلیت اتکا
18مدیریت پروژه فضایی -مدیریت ریسک
19داده ورزی سلامت -روندهای ممیزی برای سوابق الکترونیکی سلامت
20مدیریت دانش در استانداردهای اطلاعات سلامت
21نمودارهای کنترلی -قسمت 3- نمودارهای کنترلی پذیرش
22کاربرد استاندارد ایران-ایزو آی ای سی 17020 سال 1392 برای تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
23روشهای کنترل کیفیت آماری در حین تولید -قسمت 1- نمودارهای کنترل برای متغیرها
24آزمون غیر مخرب -ارزیابی قدرت بینایی کارکنان آزمونهای غیر مخرب
25ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 6- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار
26ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت 7- الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت ایمنی عبور و مرور جاده ای
27مدیریت کیفیت -رضایت مشتری-راهنما برای حل اختلاف برون سازمانی
28ارزیابی انطباق -مثالی از طرح گواهی کردن برای محصولات ملموس
29ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -قسمت چهارم -الزامات شایستگی برای ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت پایداری رویداد
30شبکه های کابلی برای سیگنال های تلویزیونی ،سیگنال های صوتی و خدمات تعاملی -قسمت 1عملکرد سامانه در مسیرهای ارسالی
31رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 1- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی تکی و یک AQL تکی -ویژگی
32رویه های نمونه گیری برای بازرسی از طریق متغیرها-قسمت 2- طرح های یکبار نمونه گیری براساس حد کیفی قابل پذیرش (AQL) به منظور بازرسی بهر به بهر برای یک مشخصه کیفی مستقل -ویژگیهای عمومی
33روش های آماری در مدیریت فرآیند -قابلیت و عملکرد -قسمت2-قابلیت و عملکرد فرآیند مدل های فرایند وابسته به زمان
34رویه استاندارد برای انجام و تهیه گزارش تحلیل هزینه در مرحله ی طراحی پروژه
35امنیت جامعگی -واژه نامه
36امنیت جامعگی - سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار-راهنما
37مدیریت ارزش-بیان کارکردی نیاز و مشخصات عملکرد کارکردی -الزامات بیان و صحه گذاری نیازی که قرار است در فرایند خرید یا تهیه محصول برآورده شود
38توسعه پایدار جوامع -شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی
39مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مشارکت و شایستگی افراد
40استاندارد مدیریت ریسک-راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران شماره 13245
41کاربرد نمودارهای کنترلی در کنترل آماری فرآیند -آیین کار
42تصمیم گیری در مور مشاهده های دور افتاده -آیین کار
43تفسیر آماری داده ها- قسمت 6- تعیین بازه های رواداری آماری
44نمودارکنترل -قسمت1- راهنمایی های کلی
45نمودارکنترل -قسمت 5- نمودارهای کنترل ویژه
46مدیریت دارایی-مرور کلی-اصول و مجموعه اصطلاحات
47مدیریت دارایی-سیستم های مدیریت -الزامات
48آزمایشگاههای پزشکی -الزامات کیفیت و صلاحیت
49ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت
50ارزیابی انطباق-الزامات و توصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی شخص ثالث در خصوص سیستم های مدیریت
51ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص
52ارزیابی انطباق -واژگان مرتبط با شایستگی اشخاص برای استفاده در گواهی کردن اشخاص
53ارزیابی انطباق -مبانی گواهی کردن محصول و رهنمودها برای طرح های گواهی کردن محصول
54طرح های جفت نمونه گیری با مشخصه های کیفی وصفی با کمترین اندازه نمونه با در نظر داشتن شاخص کیفیت ریسک تولید کننده (PRQ)و شاخص کیفیت ریسک مصرف کننده (CRQ)
55طرح کیفیت مشتری محور و مبتنی بر سیستم برای سازندگان -راهنما
56استقرار کنترل فرایند آماری (spc) قسمت2- کاتالوگ ابزارها و تکنیک ها -راهنما
57ارزیابی انطباق -استفاده از سیستم های -مدیریت -اصول و الزامات
58مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -تراکنش های تجارت الکترونیکی B2C- خطوط راهنما
59مدیریت پروژه -راهنما
60ارزیابی انطباق -شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد-اصول و الزامات
61ارزیابی انطباق -محرمانگی -اصول و الزامات
62ارزیابی انطباق -افشای اطلاعات -اصول و الزامات
63فراخوان محصول از مصرف کننده -خطوط راهنما برای تامین کنندگان
64ارزیابی انطباق -رهنمودهایی برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی کردن سیستم مدیریت
65سیستم مدیریت طراحی قسمت 2-راهنمای مدیریت طراحی محصولات ساخته شده
66ارزیابی انطباق -الزامات وتوصیه هایی برای محتوای گزارش ممیزی گواهی کردن سیستم مدیریت شخص ثالث
67سیستم مدیریت کیفیت -الزامات سازمان های هوایی ، فضائی و دفاعی
68مدیریت کیفیت -رضایت مشتری -راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها
69رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت
70ارزیابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای تایید صلاحیت که نهادهای ارزیابی انطباق را تائید صلاحیت می کنند
71ارزیابی انطباق -الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادی انجام دهنده بازرسی
72ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات
73مدیریت ریسک - تکنیک های ارزیابی ریسک
74راهنمایی بر وجوه انسانی قابلیت اعتماد
75سیستم های مدیریت کیفیت -رهنمودهای برای کاربرد استاندارد ایران -ایزو9001 سال 1388 در تولید محصولات کشاورزی
76وسایل پزشکی -سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمای کاربرد استاندارد ایران ایزو 13485
77مدیریت ارزش
78ارزیابی های زیست محیطی جایگاه -فاز یک فرایند ارزیابی زیست محیطی جایگاه -آیین کار
79ارزیابی های مقدماتی و مدیریت گازهای گلخانه ای -راهنما
80مدیریت زیست محیطی -حسابداری هزینه جریان مواد -چارچوب عمومی
81اقدام اصلاحی مبتنی بر ریسک برای حفاظت منابع بوم شناختی -راهنما
82عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 1-الزامات کار فرما
83عرضه خدمت ارزیابی -روش های اجرایی و شیوه ها برای ارزیابی افراد در محیط های کاری و سازمانی -قسمت 2-الزامات تامین کنندگان خدمت
84مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان -رویکرد مدیریت کیفیت
85ارزیابی انطباق-واژگان و اصول عمومی
86ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای ارزیابی همترازی نهادهای ارزیابی انطباق و نهادهای تائید صلاحیت
87مدیریت زیست محیطی -ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها
88الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
89ارزیابی انطباق-الزامات عمومی برای علائم انطباق شخص ثالث
90وسایل پزشکی-سیستم های مدیریت کیفیت -الزامات برای تعیین مقررات
91مدیریت زیست محیطی -واژه نامه
92ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت اول -الزامات کلی
93ارزیابی انطباق -اظهارنامه انطباق تامین کننده -قسمت دوم -مستندات پشتیبانی
94الزامات عمومی مراجع تایید صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده