کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات
بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 لغو می گردد.
200/98/44
1398/05/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد