ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵-ت۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید
-
200/98/14
1398/02/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد