درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(۴) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1397
-
200/97/164
1397/12/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد