ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926-ت 55785 هـ درخصوص اصلاح تبصره­های(1)و(2)اصلاحی ماده(13) آیین نامه اجرایی ماده(1)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
-
200/97/138/ص
1397/10/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد