ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه مبنی برابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
-
230/97/127
1397/09/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد