مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی منصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم
ص/200/97/4
1397/03/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد