اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
-
17424/ت54629ه
1397/02/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد