ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
-
200/96/92
1396/06/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد