نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
ماده123-قانون برنامه پنج ساله پنج توسعه
1855
1390/02/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد