بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
موضوع مواد 18،21،25،26 ،33 مالیات بر ارزش افزوده
***
1390/04/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد