بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
تفاهم نامه پارچه فروشان - موضوع مواد 18،21،25،26 ،33 مالیات بر ارزش افزوده
***
1390/05/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد