نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
وزارت نیرو، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی - B.O.T - قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب
-
1391/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد