آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مصوبه هیأت وزیران - شماره: 69454/ت50913ه
69454
1393/06/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد