دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
وزارت نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، شورای اقتصاد - شماره: 48007/16967 - خرید تضمینی آب/پساب، قانون 142 برنامه پنجم توسعه
16967
1391/02/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد