مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
تهیه کننده: سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات - شماره: 54/2208-105/163 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه
208
1379/04/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد