پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس؛ کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
423
1393/09/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد