دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، دفتر استانداردها و معیارهای فنی؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی - ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات - شماره:
258
1381/09/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد