برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی،اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/2987-105/8071 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل
219
1380/06/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد