مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
سازمان برنامه و بودجه، دفتر امور فنی و تدوین معیارها - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی،اجتماعی و انتشارات - شماره: 54/5897-105/8054 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی این دستورالعمل
215
1379/11/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد