دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - شرکت مهندسی مشاور کمندآب؛ کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
158
1394/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد