دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - دانشگاه شیراز، کمیته تخصصی مطالعات اقتصادی طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
151
1384/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد