تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - گروه مدیریت منابع آب زیرزمینی
108
1375/02/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد