دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی؛ وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 93/151932 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
674
1393/12/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد