دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
معاونت نظارت راهبردی، دفتر نظام فنی اجرایی؛ وزارت نیرو دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 100/103914 - به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
546
1389/12/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد