راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا -دانشگاه شیراز، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
416
1392/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد