فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 105/737-54/200 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندارد
212
1380/01/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد