دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 54/5085-102/5686 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندا
181
1377/09/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد