علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 791-54-102/941 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندارد
175
1377/02/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد