دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
161
1395/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد