ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 1483-102/7167/56 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندا
159
1375/10/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد