راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، کمیته تخصصی مدیریت منابع آب طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
156
1393/09/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد