راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته آب های زیرزمینی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
147
1383/12/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد