متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 20
119
1377/1/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد