استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاونت پژوهش و مطالعات پایه، دفتر استانداردها و معیارهای فنی - کمیته فنی شماره 13-2 (ژئوفیزیک) طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
115
1384/03/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد