متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 20
92-3
1373/06/00
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد