فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
تهیه کنندگان: سازمان برنامه و بودجه دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، وزارت نیرو امور آب - ناشر: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی اجتماعی و انتشارات - دستورالعمل شماره: 9357-3031/5-102 - به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و آیین نامه استاندار
91
1373/07/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد