ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - گروه تخصصی مدیریت و بهره برداری از آب های زیرزمینی؛ کمیته آب های زیرزمینی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
86
1379/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد