توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - گروه تخصصی مدیریت و بهره برداری از آب های زیرزمینی؛ کمیته آب های زیرزمینی طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور
82
1372/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد