پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
وزارت نیرو، معاونت امور آب و آبفا، دفتر مهندسیو معیارهای فنی آب و آبفا - شرکت مهندسین مشاور یکم، کمیته تخصصی محیط زیست، طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
426-1
1393/11/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد