راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی امور نظام فنی و اجرایی کشور، وزارت نیرو دفتر استانداردهای فنی مهندسی اجتماعی و زیست محیطی آب و آبفا - مرکز پژوهشی تخصصی آب آزما؛ کمیته تخصصی محیط زیست، طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور
407
1394
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد